Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

11. Paragraaf Financiering

11. Paragraaf Financiering

Algemeen

De wet financiering decentrale overheden (fido) bevordert een solide financieringswijze bij openbare lichamen. Het doel hiervan is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten. De wet kent een onderscheid tussen regels voor korte financiering (kasgeldlimiet) en regels voor lange financiering (renterisiconorm). Het onderscheid is gelegd bij 1 jaar.

 

Kasgeldlimiet en korte financiering

De kasgeldlimiet heeft als doel de financiële gevolgen van schommelingen in de rente op korte leningen (< 1 jaar) te beheersen. De limiet is bepaald op 8,5% van de totale begroting.

Een kasgeldlimiet van € 5,8 miljoen betekend dat Dinkelland in 2018 tot een bedrag van € 5,8 miljoen met kort geld ( looptijd < 1 jaar) mag financieren.

 

Kasgeldlimiet

€ (x 1 miljoen)

Begrotingstotaal 2018

  68

Vastgesteld percentage

         8,50%

Kasgeldlimiet

5,8

 

Renterisiconorm en lange financiering

De renterisiconorm is een instrument voor de beheersing van het risico van een rentewijziging. Jaarlijks mogen de renterisico’s uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Er mag dus maar 1/5e deel van de totale begroting aan rentegevoeligheid onderhevig zijn.

 

Renterisiconorm

€ (x 1 miljoen)

Begrotingstotaal 2018

 68

Vastgesteld percentage

       20%

 

 

 

 

 

 

Renterisiconorm

    13,6

Renterisico: herfinanciering + renteherziening

                      0

Ruimte

                     13,6

           

 

In 2018 wordt geen renterisico gelopen volgens de renterisiconorm.

 

Leningen

Onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de geldleningen in 2018:

Leningen (opgenomen)

€ (x 1 miljoen)

Beginstand per 1 januari 2018

 33,9

 

 

 

Bij:

nieuwe leningen t.b.v. investeringen

                         0

 

 

 

 

 

 

Af:

reguliere aflossingen

                       3,3

 

vervroegde aflossingen

                         0

Eindstand per 31 december 2018

 30,6

           

 

Algemene ontwikkelingen

 

Geldleningen

In 2018 zullen geen renteherzieningen plaatsvinden. De reguliere aflossingen in 2018 zijn €  3,3 miljoen en de rentelasten €  810.000.

 

Rentevisie, liquiditeit en schatkistbankieren

De gemeente Dinkelland heeft gekozen voor spreiding in de financieringsmogelijkheden.  Door een actuele liquiditeitsplanning kan worden ingespeeld op eventuele tekorten of overschotten in de toekomst. Zo wordt  door het aantrekken van langlopende geldleningen ingespeeld op eventuele liquiditeitstekorten voor de lange termijn. De rente voor langlopende geldleningen is op dit moment  0,95% (looptijd 15 jaar).

Eventuele voorziene tekorten op de korte termijn worden opgevangen door het aantrekken van 1 maands geldleningen. Het 1 maands rentetarief is op dit moment  negatief. Dat betekent dat de gemeente bij het aantrekken van een kasgeldlening met een looptijd van 1 maand rente ontvangt.

Eventuele liquiditeitsoverschotten worden als gevolg van schatkistbankieren automatisch afgeroomd naar onze bankrekeningrekening bij het Ministerie. Dit levert niets op, het rentepercentage is op dit moment 0.

 

EMU Saldo

Het EMU saldo is in grote lijnen het exploitatiesaldo voor bestemming plus de afschrijvingen min de investeringen over een bepaald jaar. Voor 2018 is het EMU-saldo -/- € 3,9  mln.