Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

13. Paragraaf Grondbeleid

13. Paragraaf Grondbeleid

Algemeen

In het eerste half jaar van 2017 zijn 44 woningbouwkavels verkocht van de geprognosticeerde 62 stuks. Daarnaast zijn verkoopovereenkomsten gesloten voor ruim 40 kavels. Dit betekent dat de helft van de geprognosticeerde kavels zijn verkocht en dat we daarmee op koers liggen om in 2017 ruim 60 kavels te kunnen verkopen. Hieruit concluderen wij dat de woningbouwmarkt enthousiast blijft. Door deze grondverkopen neemt de boekwaarde van het grondbedrijf af en heeft dit positieve gevolgen voor het risicoprofiel.

 

Grondbeleid

De Raad heeft op 12 juli 2016 een nieuwe Nota Grondbeleid vastgesteld:

  • Conform het provinciaal beleid mag Dinkelland bouwen voor lokale (eigen) behoefte en zijn definitieve afspraken gemaakt over een verschuiving van uitbreiding naar inbreiding.
  • In het kader van de prestatieafspraken met de Provincie Overijssel zijn afspraken gemaakt over het aantal woningen dat Dinkelland tot 2020 mag realiseren.
  • Het grondbeleid is ondersteunend aan de behoeftes uit de prestatieafspraken op de terreinen van volkshuisvesting en bedrijventerreinen.

 

Het grondbeleid van de gemeente is een instrument om ruimtelijke doelstellingen te bereiken. De nota grondbeleid is een belangrijk kader waarmee sturing kan worden gegeven aan de beleidsdoelstellingen volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en economie.

 

De complexen in 2018 en verder

Complexen in exploitatie

Dit overzicht heeft betrekking op de complexen waarvoor de Raad een grondexploitatie heeft vastgesteld. Bij de vaststelling van de jaarrekening over 2016 zijn daarnaast de geactualiseerde grondexploitaties vastgesteld. Hierin zijn per jaarschijf de te verwachten kosten en opbrengsten in beeld gebracht.

Per complex is een faseringsschema voor de nog te realiseren kosten en opbrengsten voor de komende jaren opgesteld, de grondprijzen uit de vastgestelde grondprijsbrief 2017 opgenomen, maar er is geen rekening gehouden met tussentijdse winstnemingen. Dit vooral vanuit het risico dat eerst de opbrengsten moeten zijn gerealiseerd, het voorzichtigheidsprincipe. Dit is ook volgens de regels van BBV niet toegestaan. Door elk jaar alle grondexploitaties te actualiseren zal bij vaststelling van de jaarrekening een voorstel worden gedaan over eventuele winst- en/of verliesnemingen.

 De fasering van de te verwachten opbrengsten is in lijn gebracht met het vastgestelde woningbouwprogramma, de te verwachten marktomstandigheden en de grondprijzen van 2017.

 In 2018 zullen de complexen Aveskamp (3 kavels) en Diezelkamp Noord (12 kavels; verwachte uitgifte eind 2018/begin 2019) onderdeel uitmaken van het grondbedrijf. Naar verwachting zullen de complexen Kraakenhof en De Schil kunnen worden afgesloten met een financieel resultaat van € 130.000. Afhankelijk van de verkopen kan er voor in totaal € 250.000 winst worden genomen.

 

Bouwgrondverkopen

Woningbouw

Doordat de concrete belangstelling voor woningbouwkavels groot is en zich geen negatieve marktomstandigheden hebben voorgedaan verwachten we dat we de prognose voor 2017 van 62 te verkopen bouwkavels zullen gaan halen. Hierin worden we gesteund doordat in de eerste helft van 2017 reeds 44 bouwkavels zijn verkocht. Voor 2018 staan de plannen Commanderie en Aveskamp in de planning om te worden uitgegeven. Door de huidige gunstige marktomstandigheden verwachten we ook voor deze beide plannen voldoende concrete belangstelling. Voor 2018 worden 42 woningbouwkavels geraamd te verkopen.

 

Bedrijventerreinen

In 2017 is voor het bedrijventerrein Echelpoel III een kavel verkocht. De verwachting is dat de komende jaren meerdere kavels zullen worden verkocht. Daarnaast zal het bedrijventerrein Sombeek IV in 2018 beschikbaar komen. Gezien de concrete interesse voor kavels in Denekamp is de verwachting dat het grootste deel van deze kavels, na vaststelling van het bestemmingsplan Sombeek IV, vlot kan worden uitgegeven.

 

Financiële situatie/ Reserve grondexploitatie

Doordat in de diverse woningbouwplannen bouwkavels worden verkocht, blijven de bijbehorende grondexploitaties inkomsten genereren. Dit heeft een positief effect op de boekwaarde. Deze zal geleidelijk verder gaan afnemen. Naar verwachting zullen de bijbehorende grondexploitaties financieel neutraal blijven. Een uitzondering hierop vormen de bedrijventerreinen, deze blijven voorlopig nog extra kwetsbaar voor eventuele verliezen. De complexen Pierik en Reestman, Diezelkamp zullen afhankelijk van het daadwerkelijk aantal verkochte kavels een winstneming kunnen bieden. Alle risico’s van de grondexploitatie zijn meegenomen in het risicoprofiel. Wij verwijzen u naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

 

Actuele ontwikkelingen

Woningbouwverkopen

Zoals eerder genoemd is de vraag en belangstelling naar woningbouwkavels stabiel gebleven ten opzichte van voorgaande jaren. Naar verwachting komen in 2018 de plannen Commanderie en Aveskamp op de markt. Daarmee wordt de taakstelling van de aantallen te verkopen woningbouwkavels ook voor 2018 gehandhaafd.

 

Actieve marktbenadering

Dit doen we met onze succesvolle website wonenindinkelland.nl en de woonbeurs. En we blijven open staan voor nieuwe ontwikkelingen op en uit de markt. Te denken valt aan collectief particulier opdrachtgeverschap, projectmatige bouw, sociale woningbouw, duurzaam bouwen etc. Doel hierbij blijft het streven naar het halen van de geprognosticeerde aantallen kavelverkopen.

 

Vennootschapsbelasting

De winstnemingen vanaf 2016 zullen onder de Vpb (vennootschapsbelasting) komen te vallen. Op basis van de huidige regelgeving verwachten we dat we de eerst komende jaren geen Vpb hoeven af te dragen.

 

Samengevat

De omvang van de verkoop van woningbouwkavels blijft op een hoog niveau en vertoont de tekenen van een structureel karakter. Daarmee zal het risico van de woningbouwcomplexen verder gaan afnemen. Dit neemt niet weg dat de gemeente ook in 2018 voor een aanzienlijke taakstelling (ruim 40 kavels) voor de verkoop van woningbouwkavels komt te staan. Ondanks de goede marktomstandigheden moeten we in het geval van veranderende marktomstandigheden met renteverliezen rekening houden. Een uitzondering hierop vormen nog de bedrijventerreinen. Het aanbod van bedrijfskavels blijft aanzienlijk en de vraag is beperkt. Daarom blijft de boekwaarde van deze complexen nog aan de hoge kant. De verwachting blijft dat eventuele tegenvallers kunnen worden opgevangen door toekomstige winstnemingen uit de woningbouwcomplexen. Daarmee blijft vooralsnog de reserve grondexploitatie op peil en van voldoende omvang.