Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

3. Programma Krachtige Kernen

3. Programma Krachtige Kernen

Binnen het programma Krachtige Kernen draait het om versterken van de leefbaarheid en beleving in de kernen. Wij hebben de ambitie om kernen aantrekkelijk te houden door functies te faciliteren die deze kernen duurzaam leefbaar kunnen houden. We hebben dit in één term samengevat: krachtige kernen.

In het streven naar het realiseren van krachtige kernen zijn wij slechts één van de spelers. De rol die we innemen hangt af van het thema en de opgave waar we voor staan. Daar waar de samenleving in staat is zaken zelf te organiseren zullen wij ons meer volgend opstellen als partner. We gaan geen verantwoordelijkheden van de samenleving overnemen, maar zijn binnen de mogelijkheden die we hebben graag bereid een stimulerende en faciliterende rol te vervullen.

We pakken deze rol proactief aan de voorkant van processen op. We wenden onze positie en kennis in de vele netwerken aan om belanghebbenden en betrokkenen aan elkaar te koppelen en tot inspirerende en innovatieve producten, (bedrijfs)concepten en plannen te brengen die de samenleving op de lange termijn vooruit helpen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de mensen in het gebied zoveel mogelijk zelf of in groepen uiteindelijk de verantwoordelijkheid nemen om plannen tot uitvoering te brengen.

Het programma Krachtige Kernen kent drie thema’s die hierop inspelen:

  • Wonen en Vastgoed
  • Mobiliteit en Bestendigheid
  • Maatschappelijke Voorzieningen

 

Thema Wonen en Vastgoed

Thema Wonen en Vastgoed

Op het gebied van wonen en vastgoed plaatsen wij de demografische ontwikkeling van de kernen centraal. Afhankelijk van de behoefte van onze inwoners voorzien wij in woningbouwplannen of herontwikkelen wij vastgoedlocaties.

Zie ook de website: Wonen in Dinkelland.

 

Wat willen we bereiken?

Wij streven voor de komende periode de volgende ideaaldoelen na:

  • Herontwikkelen
  • Huisvesten

 

Toelichting

Thema Mobiliteit en Bestendigheid

Thema Mobiliteit en Bestendigheid

Binnen dit thema zetten we in op behoud van volhoudbare structuren. Deze hebben betrekking op alle onderdelen van dit thema: bestendigen, stromen en verplaatsen. Mobiliteit en verkeersveiligheid hebben veel raakvlakken, beïnvloeden elkaar op vele manieren en bijna iedereen heeft er een mening over. Mobiliteit is van iedereen, maar is tegelijk ook voor een groot deel ieders eigen verantwoordelijkheid.

Bij krachtige kernen hoort een goed en veilig wegennet voor de bereikbaarheid, maar ook verkeers-veilig gedrag van weggebruikers zelf. Er is de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in mobiliteit en verkeersveiligheid. Wat we bereikt hebben, willen we graag in stand houden en waar mogelijk verder ontwikkelen en uitbreiden.

Een goede bereikbaarheid en het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers blijft voor ons prioriteit houden. Speerpunt is en blijft de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers, senioren en gehandicapten. Landelijke richtlijnen, regionale afspraken en het gemeentelijk beleid vormen de basis voor de ontwikkeling en inrichting van verkeersvoorzieningen.

We hebben de ambitie om meer inhoud te geven aan het thema duurzaamheid. De focus wordt verbreed van wat nu vooral energiemaatregelen betreft naar het verbreden van duurzaamheid naar People, Planet, Profit (3P's), of zoals in dit kader eerder genoemd Gemak, Gewin en Genot. We gaan verder met een doelgerichte aanpak die alle programma's raakt. De hiervoor nodige middelen willen wij financieren met de hierboven genoemde aangegeven proces- en programmagelden voor het uitvoeren van specifieke ambities uit het coalitieprogramma.

 

Wat willen we bereiken?

We streven voor de komende periode de volgende drie ideaaldoelen na:

  • Zorgen voor het bewuster omgaan met energie (bestendigen)
  • Zorgen voor het bewuster omgaan met de afval- en waterstromen (stromen)
  • Zorgen voor een beter en veiliger verkeerssysteem (verplaatsen)

Toelichting

Thema Maatschappelijke Voorzieningen

Thema Maatschappelijke Voorzieningen

Binnen dit thema zetten wij in op meer ruimte voor de samenleving, met een variërende rol voor de gemeente (loslaten, faciliteren, stimuleren, regisseren, reguleren).

Wat willen we bereiken?

Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na:

  • Samenbrengen & ontwikkelen
  • Toekomstbestendige & bereikbare voorzieningen

Toelichting

Begroting en meerjarenplannnig Krachtige Kernen

Begroting en meerjarenplannnig Krachtige Kernen

 Overzicht baten en lasten per thema

 

Thema Wonen en vastgoed

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

5.783

5.159

4.082

3.707

Lasten

-9.803

-6.904

-5.843

-5.869

Saldo van baten en lasten

-4.020

-1.745

-1.761

-2.163

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Mutatie reserve beschikking

1.991

66

111

113

Mutatie reserve toevoeging

-135

-479

-507

-103

Reservemutatie

1.856

-413

-396

10

Resultaat

-2.164

-2.158

-2.157

-2.153

Thema Mobiliteit en bestendigheid

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

5.189

5.352

5.529

5.715

Lasten

-12.345

-11.068

-11.272

-11.501

Saldo van baten en lasten

-7.156

-5.716

-5.743

-5.786

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Mutatie reserve beschikking

489

448

448

449

Mutatie reserve toevoeging

-102

-102

-102

-102

Reservemutatie

387

346

346

347

Resultaat

-6.769

-5.370

-5.396

-5.439

Thema Maatschappelijke voorzieningen

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

691

721

727

727

Lasten

-5.712

-4.788

-4.441

-4.596

Saldo van baten en lasten

-5.021

-4.067

-3.714

-3.869

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Mutatie reserve beschikking

3.192

736

416

428

Mutatie reserve toevoeging

 

 

 

 

Reservemutatie

3.192

736

416

428

Resultaat

-1.829

-3.331

-3.298

-3.441

Totalen Programma KK

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

11.663

11.233

10.338

10.148

Lasten

-27.860

-22.761

-21.556

-21.966

Saldo van baten en lasten

-16.197

-11.528

-11.218

-11.818

 

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Realisatie
2020

Realisatie
2021

Mutatie reserve beschikking

5.672

1.250

976

990

Mutatie reserve toevoeging

-237

-581

-609

-205

Reservemutatie

5.435

669

367

785

Resultaat Krachtige kernen

-10.762

-10.859

-10.851

-11.033