Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

4. Programma Economische Kracht en Werk

4. Programma Economische Kracht en Werk

Het is belangrijk dat de uitdagingen zo groot zijn dat traditioneel overheidsoptreden geen solide oplossing kan bieden. De teruglopende overheidsfinanciën zijn daarvoor absoluut ontoereikend. De nieuwe samenleving vraagt om creatieve ideeën en een andere overheid. De weg daar naartoe vereist bestuurlijke moed, daadkracht en vastberadenheid. Wij realiseren ons daarbij dat dit tijd vergt en maatschappelijk draagvlak vereist. De nieuwe gemeente als partner gaat op zoek naar levensvatbare en duurzame constructies. Toekomstbestendigheid is niet alleen bij de leefbaarheid een toetssteen, ook in het economisch beleid wordt het de belangrijkste voorwaarde. Wij willen in het kader van dit ‘omdenken’ een aantal lijnen uitzetten. Zo zal het traditionele ‘uitbreidingsdenken’ in de ruimtelijke ordening plaats moeten maken voor herstructurering. Compactere winkelcentra met in de omgeving ruimte voor kleinere wooneenheden. De kleinere gezinnen en vergrijzing bieden hiervoor mogelijkheden.

De sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends raken ondernemers in de meest brede zin. Niet alleen ondernemers in de detailhandel, maar ook agrarische en toeristische ondernemers en andersoortige bedrijven krijgen hiermee te maken. Juist daarom willen wij meer ruimte bieden voor bijzondere initiatieven van ondernemers. Ons uitgangspunt is dat bijzondere initiatieven een bijzondere behandeling vragen; de ‘maatjas’-benadering. Daarvoor moeten we beperkingen vanuit onze eigen regels zoveel mogelijk voorkomen. De inzet is telkens om uit te gaan van kansen, in plaats van belemmeringen. Het traditioneel ingerichte planologische beleid is hier onvoldoende op voorbereid en werkt beknellend. Een nieuw perspectief op detailhandel, industrie en bijbehorende planologie is dan ook vereist.

Het programma Economische Kracht en Werk kent drie thema’s die hierop inspelen:

 1. Vrijetijdseconomie
 2. Ondernemen en Arbeidsmarkt
 3. Plattelandseconomie

Programma overstijgende resultaten

De hieronder genoemde resultaten hebben niet alleen betrekking op het programma EKW maar ook op de programma’s Krachtige Kernen en Omzien naar Elkaar. De programma overstijgende resultaten zijn:

 • Samenwerking aangaan met scholen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, HBO/MBO), universiteiten en ondernemers / samenleving (3 O’s) om elkaars kracht en expertise beter te benutten
 • Actieprogramma voor grensoverschrijdend samenwerken
 • Versnellingsaanpak  asbestsanering

Toelichting resultaten

Samenwerking in de 3O’s

De verbindingen die we leggen in de driehoek  ondernemers, onderwijs en overheden leveren een toegevoegde maatschappelijke meerwaarde. Verbinden, stimuleren en faciliteren is hierbij onze belangrijkste rol. Concreet werken we continue aan een intensivering van onze contacten met alle vormen van onderwijs. In 2018 werken we onder andere aan:

 • Verdere samenwerking met het onderwijs, de gemeente en de ondernemers via o.a. Onderneem’t Dinkelland. We organiseren samen met de andere O’s themabijeenkomsten, we werken samen aan projecten en zijn actief partner in   Mineral Valley Twente.  
 • Het geven van gastcolleges door wethouders aan scholen
 • Faciliteren  van stagiaires en afstudeerders
 • We gaan actief participeren in de Agenda voor Twente voor wat betreft de samenwerking met ondernemers en onderwijs

Grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking biedt kansen: kansen om vooral de economische groei en werkgelegenheid een impuls te geven. Door de grens niet langer te zien als barrière, maar als verbinding, ontstaat een ander perspectief: groeien aan de grens. Dat biedt kansen! Zowel voor de regio aan Nederlandse zijde als de regio aan de andere kant van de grens.

De uitdaging is het activeren en versterken van een goede samenwerking met onze buren. Hoofdpunten hierbij vormen de thema’s  arbeidsmarkt, bedrijvigheid, onderwijs, toerisme en zorg. De gemeente kan hierin faciliteren door:

Grensoverschrijdende samenwerking

In 2018 zoeken we vooral de verbinding met het thema arbeidsmarkt. Hiervoor gebruiken we waar mogelijk reeds bestaande (regionale) kanalen.  Verder zal naar verwachting in 2018 duidelijk worden of we (ondernemers en overheden) samen met Nordhorn een volgende stap kunnen zetten mbt de recreatief/toeristische mogelijkheden van het kanaal.  Tot slot continueren we grensoverschrijdende ontmoetingen, de bijdrage aan regionale promotie en deelname aan de dag van Duitse taal. Daar waar mogelijk benutten we uiteraard kansen die zich voordoen.

Asbestdaken

Per 1 januari 2024 geldt er in Nederland een verbod op asbestdaken. De provincie Overijssel  is inmiddels in  2017 samen met de gemeente en andere partners gestart  met het ontwikkelen van de zogenaamde versnellingsaanpak voor  bedrijven, agrariërs en particulieren voor de sanering en verduurzaming van asbestdaken. Dat wordt gerealiseerd door het stimuleren van het marktaanbod en de ketenvorming door (lokale) bedrijven in de asbestinventarisatie en -sanering en dakbouw. Ook wordt ingezet op de bewustwording van de asbestproblematiek. We gaan in 2018 verder met het informeren van doelgroepen, een  informatiepunt inrichten, verbinding zoeken met de energietransitie, ervaring opdoen met de clusteraanpak.

Thema Vrijetijdseconomie

Thema Vrijetijdseconomie

 Wij zetten in op verhoging van de toeristische bestedingen door verbinden, versterken en vernieuwen.

Groei recreatief-toeristische sector

De recreatief-toeristische sector groeit nog steeds in Dinkelland. Uit onderzoek blijkt dat vooral de meer creatieve en vernieuwende vormen van toerisme hiervoor zorgen. We dagen ondernemers uit om tot meer creatieve en vernieuwende vormen van toerisme te komen. Daarvoor bieden we graag ruimte door de planologische mogelijkheden daar waar mogelijk te verruimen en de aanvraag van vergunningen te vereenvoudigen. Ons uitgangspunt is dat bijzondere initiatieven een bijzondere behandeling vragen: de ‘maatjas’-benadering.

 De groei in de toeristische sector willen wij verder bevorderen door het leggen van verbindingen tussen de ondernemers. Dit moet leiden tot de ontwikkeling van meer en attractievere arrangementen die leiden tot meer beleving in het gebied.  Op dit punt zijn natuurlijk de ondernemers aan zet. De stad Ootmarsum blijft het speerpunt van het toeristisch beleid. Ootmarsum verdient een verdere investering in kunst en cultuur. De ontwikkeling van de Commanderie en het klooster leveren daar een bijdrage aan. De toerist vindt ons landschap prachtig. We moeten dit ook dan vooral zo houden. Een verdere investering in nieuwe toeristische infrastructuur is op voorhand niet nodig. De toerist kent geen grenzen. De grensoverschrijdende toeristische samenwerking biedt kansen en vraagt een impuls. Ook op dit punt willen wij inzetten op verbinding.

Wat willen we bereiken?

Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na:

 • Gasten beleven Dinkelland intensiever en besteden meer.
 • Meer gasten verblijven in Dinkelland.

Toelichting

Thema Ondernemen & Arbeidsmarkt

Thema Ondernemen & Arbeidsmarkt

Wij zetten binnen dit thema in op behoud en versterking van de werkgelegenheid.

Wat willen we bereiken?

Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na:

 • Bevorderen van arbeidsmarktparticipatie
 • Verbeteren van het ondernemersklimaat

Toelichting

Thema Plattelandseconomie

Thema Plattelandseconomie

De komende jaren zijn de directe beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente om de sector duurzaam te ontwikkelen en de plattelandseconomie te transformeren, minimaal. Producenten, afnemers, leveranciers, financiers zijn in de keten de stakeholders die het echte verschil de komende jaren maken.  Van de gemeente wordt vooral verwacht dat wij ons  zullen inspannen om gewenste economische ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken.  Verder kunnen wij een belangrijke rol blijven spelen bij het verbinden en faciliteren van partijen bij  projecten en processen. Dit gaan wij dan ook nadrukkelijk doen.

Het accent komt de komende jaren dus te liggen op een meer verbindende en faciliterende rol. Onze directe rol en inbreng, het uitvoeren van concrete projecten, neemt hiermee af. Het ligt voor de hand om in de periode t/m 2018 het huidige thema Plattelandseconomie af te bouwen en vanaf 2018 onderdeel te laten zijn van het breder economisch perspectief.

 

Wat willen we bereiken?

Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na:

 • De ‘groeiers’ binnen de agrarische sector ontwikkelen zich beter op het gebied van efficiëntie en verdere verduurzaming (ontwikkelen)
 • Meer perspectief voor nieuwe generatie plattelandsondernemers in een aantrekkelijk landschap (transformeren)

Toelichting

Begroting en meerjarenplanning Economische Kracht en Werk

Begroting en meerjarenplanning Economische Kracht en Werk

 Overzicht baten en lasten per thema

 

Thema Vrijetijdseconomie

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

40

41

42

42

Lasten

-488

-485

-486

-488

Saldo van baten en lasten

-448

-444

-444

-446

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Mutatie reserve beschikking

5

0

0

0

Reservemutatie

5

0

0

0

Resultaat

-443

-444

-444

-446

Thema Ondernemen en arbeidsmarkt

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

43

45

48

48

Lasten

-480

-464

-466

-468

Saldo van baten en lasten

-437

-419

-418

-420

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Mutatie reserve beschikking

107

2

2

2

Mutatie reserve toevoeging

 

 

 

 

Reservemutatie

107

2

2

2

Resultaat

-331

-418

-417

-419

Thema Plattelandseconomie

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

 

 

 

 

Lasten

-156

-158

-159

-160

Saldo van baten en lasten

-156

-158

-159

-160

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Mutatie reserve beschikking

 

 

 

 

Mutatie reserve toevoeging

 

 

 

 

Reservemutatie

 

 

 

 

Resultaat

-156

-158

-159

-160

Totalen Programma EKW

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

83

86

90

90

Lasten

-1.124

-1.107

-1.111

-1.116

Saldo van baten en lasten

-1.042

-1.021

-1.021

-1.026

 

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Realisatie
2020

Realisatie
2021

Mutatie reserve beschikking

112

2

2

2

Mutatie reserve toevoeging

0

0

0

0

Reservemutatie

112

2

2

2

Resultaat Economische kracht & werk

-930

-1.019

-1.020

-1.025