Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

5. Programma Omzien naar elkaar

5. Programma Omzien naar elkaar

In het Beleidsplan Omzien Naar Elkaar zijn de kaders gesteld voor dit programma. Wij hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Wij willen bewerkstelligen dat elke inwoner zo lang en zo veel mogelijk zelfredzaam is en op een zo volwaardig mogelijke manier meedoet aan de samenleving. Inwoners moeten in staat zijn eigen regie over hun huishouding te voeren, een sociaal netwerk te onderhouden en deel te nemen aan de samenleving. Hierbij staat de eigen kracht van inwoners centraal en verandert de rol van de gemeente van ’zorgen voor’ naar ’zorgen dat’. We onderscheiden drie niveaus van hulp en zorg in ons programma.

Het programma Omzien naar Elkaar heeft 3 thema’s ontwikkeld die hierop inspelen:

  • Zelf
  • Samen
  • Overdragen

Thema Zelf

Thema Zelf

Wij zetten binnen dit thema in op het versterken en behouden van zelfredzaamheid en 'samenredzaamheid', op eigen kracht en omzien naar elkaar. Eigen kracht betekent dat inwoners zelf de regie nemen over hun leven en verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontplooiing. Eigen kracht betekent niet dat iedereen op zichzelf is aangewezen, maar dat wij het potentieel dat in iedereen zit, graag willen benutten. Het betekent ook dat we samen verantwoordelijk zijn en omzien naar elkaar. Wat de één niet kan, kan een ander wel en andersom. Een goed voorbeeld is burenhulp. Of zoals we in Twente zeggen: noaberschap. Iets wat in onze gemeente een groot goed is.

Wij willen de eigen kracht en regie van de inwoner en zijn sociale omgeving zoals familie, buren, mantelzorgers, vrijwilligers, scholen, verenigingen en welzijnsinstellingen benutten.

Wat willen wij bereiken?

Het volgende ideaaldoel streven wij na:

  • Eigen kracht behouden en zo mogelijk versterken en de inzet hiervan bevorderen

Toelichting

Eigen kracht behouden en zo mogelijk versterken en de inzet hiervan bevorderen

Thema Samen

Thema Samen

Wij zetten binnen dit thema in op het bieden van (tijdelijke) ondersteuning om zo snel mogelijk en zo veel mogelijk zelfstandig deel te nemen aan de samenleving.

Op sommige momenten lukt het inwoners niet (volledig) op eigen kracht. Dan is ondersteuning nodig. Wij zien die ondersteuning als een duwtje in de goede richting, zodat mensen hun eigen kracht hervinden of kunnen versterken. Maatwerk is daarbij van belang.

Wat willen we bereiken?

Wij streven voor de komende periode het volgende ideaaldoel na:

  • Vraaggerichter vormgeven van vrij toegankelijke individuele voorzieningen en (daarmee) de doelmatigheid vergroten

Toelichting

Aandacht voor vraaggerichter vormgeven van vrij toegankelijke individuele voorzieningen en (daarmee) de doelmatigheid vergroten

Thema Overdragen

Thema Overdragen

Binnen dit thema zetten we in op het efficiënter en effectiever inrichten van de niet  vrij toegankelijke voorzieningen, om zo de maatschappelijke deelname van inwoners te versterken.

Voor inwoners of gezinnen die het echt zelf niet redden blijft langdurige en/of specialistische ondersteuning beschikbaar. Integrale aanpak, maatwerk en ondersteunend aan ‘zelf’ en ’samen’ zijn hierbij voor ons leidend. Door meer in te zetten op preventie willen we het beroep op de langdurige en/of specialistische ondersteuning verminderen.

 

Wat willen we bereiken?

Wij streven voor de komende periode het volgende ideaaldoel na:

  • Afhankelijkheid van niet vrij toegankelijke ondersteuning verminderen door de regie over het leven te vergroten

Toelichting

Begroting en meerjarenplanning Omzien Naar Elkaar

Begroting en meerjarenplanning Omzien Naar Elkaar

 Overzicht baten en lasten per thema

 

Thema Zelf

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

5

5

5

5

Lasten

-1.070

-1.077

-1.083

-1.089

Saldo van baten en lasten

-1.065

-1.072

-1.078

-1.084

Resultaat

-1.065

-1.072

-1.078

-1.084

Thema Samen

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

3.299

4.032

3.977

3.733

Lasten

-10.989

-10.735

-10.695

-10.530

Saldo van baten en lasten

-7.689

-6.703

-6.718

-6.797

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Mutatie reserve beschikking

 

 

 

 

Reservemutatie

 

 

 

 

Resultaat

-7.689

-6.703

-6.718

-6.797

Thema Overdragen

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

170

171

171

172

Lasten

-8.880

-8.745

-8.770

-8.795

Saldo van baten en lasten

-8.710

-8.574

-8.598

-8.623

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Mutatie reserve beschikking

150

0

0

0

Reservemutatie

150

0

0

0

Resultaat

-8.560

-8.574

-8.598

-8.623

Totalen Programma ONE

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

3.474

4.207

4.154

3.910

Lasten

-20.939

-20.557

-20.549

-20.415

Saldo van baten en lasten

-17.464

-16.350

-16.395

-16.505

 

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Realisatie
2020

Realisatie
2021

Mutatie reserve beschikking

150

0

0

0

Reservemutatie

150

0

0

0

Resultaat Omzien naar elkaar

-17.314

-16.350

-16.395

-16.505