Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

6. Programma Burger & Bestuur

6. Programma Burger & Bestuur

Wij willen op een frisse en vernieuwende manier van betekenis zijn voor de inwoners van Dinkelland.

Alle plaatsen binnen de gemeente hebben veel met elkaar gemeen, maar ze hebben ook elk een eigen identiteit. Deze plaatsen hebben een sterke gemeenschapszin, met veerkracht en een eigen kleur. Wij zien het als een voorrecht om samen met onze inwoners, bedrijven, verenigingen, maatschappelijke organisaties en allerlei andere groeperingen, de kracht van onze gemeente en zijn inwoners te gebruiken om nieuwe kansen te ontdekken en te benutten. We willen goede antwoorden vinden op ontwikkelingen die op ons afkomen en we willen inwoners die hulp en zorg nodig hebben goed helpen. We willen dit gaan doen op verschillende manieren, maar met de nadruk op de volgende thema’s:

  • Dienstverlening
  • Samenwerking

Thema Dienstverlening

Thema Dienstverlening

Wij streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner. En waar mogelijk diensten ook digitaal aanbieden als extra optie. Verbeteren van de dienstverlening is onze hoofddoelstelling en dit willen we bereiken door:

Toelichting

Thema Samenwerking

Thema Samenwerking

Samenwerking Noaberkracht

De samenwerking met de gemeente Tubbergen is voor ons een vaste basis. In deze collegeperiode moet de werkorganisatie Noaberkracht de beoogde voordelen opleveren onder de afgesproken voorwaarden. Een eventuele intensivering van de samenwerking is voor ons afhankelijk van de baten die dit met zich mee brengt, maar zeker ook van het maatschappelijk draagvlak. Op dit punt zullen wij ‘de vinger aan de pols houden’. 

Overige regionale samenwerking

Voor andere samenwerkingsvormen dan Noaberkracht geldt voor ons het uitgangspunt: ’lokaal wat kan, bovenlokaal wat moet’. Voor nieuwe samenwerkingsallianties richten wij ons vooral op Noordoost-Twente en de Twentse plattelandsgemeenten.

De Regio Twente heeft per 2015  haar ‘plus-taken’ verloren. In de heroriëntatie op de toekomstige samenwerking in Twente is onze inzet geweest dat de regio zich moet beperken tot de verplichte samenwerking op het gebied van veiligheid en gezondheid. Verdere Twente-brede samenwerking zien wij vooral in de sfeer van afstemming en overleg. Daar waar dit leidt tot nodige uitvoeringskracht, zijn wij voorstander van het onderbrengen bij één van de gemeentelijke organisaties. Democratische legitimatie, beheersbaarheid en efficiency zijn argumenten voor deze opstelling.

Toelichting

Efficiëntere en effectievere samenwerking in de regio

Begroting en meerjarenplanning Burger en Bestuur

Begroting en meerjarenplanning Burger en Bestuur

 Overzicht baten en lasten per thema

 

Thema Dienstverlening

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

570

323

314

284

Lasten

-9.640

-9.547

-9.556

-9.639

Saldo van baten en lasten

-9.070

-9.224

-9.242

-9.355

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Mutatie reserve beschikking

169

0

0

0

Mutatie reserve toevoeging

 

 

 

 

Reservemutatie

169

0

0

0

Resultaat

-8.901

-9.224

-9.242

-9.355

Thema Samenwerking

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

30

30

30

30

Lasten

-310

-518

-519

-520

Saldo van baten en lasten

-280

-488

-489

-490

Resultaat

-280

-488

-489

-490

Totalen Programma B&B

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

600

353

344

314

Lasten

-9.950

-10.065

-10.075

-10.159

Saldo van baten en lasten

-9.350

-9.711

-9.730

-9.845

 

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Realisatie
2020

Realisatie
2021

Mutatie reserve beschikking

169

0

0

0

Mutatie reserve toevoeging

0

0

0

0

Reservemutatie

169

0

0

0

Resultaat Burger en bestuur

-9.181

-9.711

-9.730

-9.845