Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

8. Paragraaf Lokale Heffingen

8. Paragraaf Lokale Heffingen

Op grond van artikel 9, tweede lid van het Besluit begroting en verantwoording, bevat de begroting en de jaarrekening ten minste een paragraaf over de lokale heffingen. Deze paragraaf moet volgens artikel 10 ten minste de volgende vijf sub-paragrafen bevatten:

 • de geraamde inkomsten;
 • het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
 • een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt:  

  a. hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden;

  b. wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en

  c. hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd;

 • een aanduiding van de lokale lastendruk en
 • een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

In de begroting geven wordt elk jaar een uitgebreide beschrijving van en toelichting op de verschillende lokale heffingen gegeven. Dit, omdat bij de vaststelling van de begroting besluiten neemt over de gewenste belastingontvangsten en in aansluiting daarop daarbij tariefstructuur en –hoogte bepaalt.  

In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop de belastingontvangsten zijn gerealiseerd en in hoeverre daarbij afwijkingen zijn ontstaan ten opzichte van de begroting.

 

Bestaand Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

De tarieven van de gemeentelijke belastingen zijn voor het belastingjaar 2018 als volgt gewijzigd:

 1. de tarieven van de onroerendezaakbelastingen worden dusdanig aangepast dat er voor 2018 sprake is van een meeropbrengst  (exclusief areaaluitbreiding) van 2%,  voor de daaropvolgende jaren wordt rekening gehouden met een meeropbrengst van 2% per jaar (eveneens exclusief areaaluitbreiding);
 2. de tarieven afvalstoffenheffing zijn geherstructureerd in de vorm van een basistarief  vermeerderd met een bedrag per lediging van de restafvalcontainer (grijs) respectievelijk per aanbieding aan de verzamelcontainer;
 3. de tarieven van de rioolheffingen zijn, conform het gemeentelijk rioleringsplan (GRP), voor 2018 met 5,1% (4% GRP{+ 1,1% indexering); voor de daaropvolgende jaren wordt eveneens rekening gehouden met 4% GRP-tariefontwikkeling en een index van 1,0%;
 4. de overige belastingtarieven zijn niet gewijzigd en
 5. de legestarieven zijn afgestemd op de lasten ter zake en kostendekkend gemaakt.

 

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Onder de naam ‘onroerendezaakbelastingen’ worden van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:

 • een gebruikersbelasting van degene die – naar omstandigheden beoordeeld – een onroerende zaak die niet in hoofdzaak als woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt en
 • een eigenarenbelasting van degene die van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 

De tarieven worden jaarlijks (opnieuw) bepaald aan de hand van twee factoren, te weten:

a. de waardeontwikkeling van het WOZ-bestand in de gemeente en

b. de gewenste OZB-opbrengst in het begrotingsjaar.

 

Vergelijking van de OZB-tarieven tussen verschillende jaren is daarom niet zinvol. Voor het jaar 2018 hebben wij besloten de geraamde tariefsverhoging die de gewenste meeropbrengst moet genereren van 2% niet door te voeren.

 

Opbrengsten onroerendezaakbelastingen

2017 *

2018

Woning eigenaar

€ 3.675.000

€ 3.737.000

Niet-woning eigenaar

€ 1.576.000

€ 1.592.000

Niet-woning gebruiker

€    982.000

€   980.000

Totale OZB-opbrengst

€    6.233.000

€ 6.309.000

 

 * Oorspronkelijke ramingen begroting 2017

 

De meeropbrengst in 2018 ten opzichte van 2017 wordt uitsluitend verwacht door areaaluitbreiding.

 

 Afvalstoffenheffing

Deze belasting heeft als uitgangspunt, dat de kosten voor 100% worden gedekt door de heffing . Naast een basistarief per huishouden betaalt de gebruiker een capaciteitsafhankelijk tarief per containerlediging restafval in de vorm van een tarief via het gebruik van:

a.  een container met een capaciteit van 240liter of

b. een container met een capaciteit van 140liter of

c. een chipkaart voor bewoners van appartementen.

Op deze wijze wordt uitvoering gegeven aan het beginsel van ‘de vervuiler betaalt’. De opbrengst is geen algemeen dekkingsmiddel, maar is bestemd voor de kostendekking van de afvalinzameling en –verwerking.

 

De cijfers van het product afval op basis van bestaand beleid laten een voordeel  zien van € 280.000. Dit voordeel wordt vooral veroorzaakt door het goede scheidingsgedag van onze inwoners waardoor minder restafval wordt aangeboden en door lagere verwerkingstarieven van Twence. Deze lagere verwerkingstarieven van Twence zijn een gevolg van de afspraak om het superdividend van Twence aan de Agenda van Twente met ingang van het jaar 2018 te beëindigen.Conform het bestaande beleid (100% kostendekking) vinden wij het niet meer dan logisch dat onze inwoners profiteren van dit voordeel. Dit betekent een verlaging van het tarief voor vastrecht met  € 25 van € 113 naar € 88. De tarieven per lediging voor restafval (€ 9,20 voor een grote bak en € 5,60 voor een kleine bak) laten we ongemoeid om het beginsel van ‘de vervuiler betaalt’ in takt te laten.

 

Berekening kostendekkende afvalstoffenheffing

       2018

Kosten taakveld(en)

€    1.333.000

Inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen

 

€       456.000

Netto kosten taakveld

€       877.000

 

 

Toe te rekenen kosten

€       877.000

Overhead incl. (omslag)rente

€         77.000

BTW

€       316.000

Totale kosten

€    1.270.000

 

 

Opbrengst afvalstoffenheffing

€     1.270.000

 

 

Dekkingspercentage

          100%

 

 

 

 

Tarieven en opbrengst afvalstoffenheffing

2017

2018

Basistarief (vast recht)

€ 113,--

€   88,--

1 lediging restafvalcontainer (grijs) 240 liter

€ 9,20

€     9,20

1 lediging restafvalcontainer (grijs) 140 liter

€ 5,60

€     5,60

1 lediging bij de verzamelcontainer via een chipkaart

€ 0,60

€     0,60

 

 

 

Opbrengsten afvalstoffenheffing (basistarief + ledigingen)

 

 

Raming opbrengst basistarief (vast recht): 10.250 x € 88,--

€ 1.130.000

€     902.000

Raming opbrengst containers + chipkaarten ledigingen restafval

€     414.000

€      368.000

Totaal

€ 1.544.000

€ 1.270.000

 

Rioolheffingen

Belastingplichtig voor de rioolheffing is de gebruiker van een perceel van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Ten aanzien van de exploitatielasten van gemeentelijke rioleringsvoorzieningen wordt uitgegaan van 100% kostendekking. Incidentele over- en onderdekking wordt verrekend met een egalisatiereserve om sterke tarieffluctuaties op te vangen.

In 2014 is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2013-2018 vastgesteld. Dit plan is gebaseerd op rioolinspecties die zijn uitgevoerd in 2011 en 2012. Op basis van dit nieuwe plan is het tarief van de rioolheffingen voor het belastingjaar 2018 met 4%, te vermeerderen  met 1,1% inflatiecorrectie verhoogd.

Voor de daaropvolgende jaren geldt eveneens een GRP-verhoging van 4% per jaar, terwijl voor de inflatiecorrectie rekening wordt gehouden met 1,0% per jaar ten opzichte van het voorafgaande jaar.

 

Berekening kostendekkendheid rioolheffing

     2018

Kosten taakveld(en)

€ 2.700.000

Inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen

 

€               0

Netto kosten taakveld

€ 2.700.000

 

 

Toe te rekenen kosten

€ 2.700.000

Overhead incl. (omslag)rente

€    272.000

BTW

€    163.000

Totale kosten

€ 3.135.000

 

 

Opbrengst rioolheffing

€ 3.135.000

 

 

Dekkingspercentage

      100%

 

 

 

 

Tarieven en opbrengsten rioolheffing

2017

2018

Rioolheffing gebruiker(tot 300 m3)

€ 262,20

€ 275,57

Meerverbruik per 100 m3 of een deel daarvan

€     21,00

€     22,07

Agrarisch bedrijf

€ 304,20

€ 319,71

 

 

 

Opbrengsten rioolheffing

2017

2018

 Waterverbruik tot 301 m3:  10.965 x € 275,57

€ 2.945.000

€ 3.022.000

Aantal eenheden waterverbruik > 300 m3: 2.305 x € 22,07

€      49.000

€       51.000

Agrarisch tarief: 195 aansluitingen x € 319,71

€       59.000

€        62.000

Totale raming

€   3.053.000   

   3 .135.000

 

Tarieven toeristenbelasting (prijs per persoon per nacht)

2017

2018

Hotel, pension, appartement, boerderijkamer

€ 1,60

€ 1,60

Recreatiewoningen, niet beroepsmatig verhuurde ruimten

 

€ 1,00

€ 1,00

Kampeermiddelen: mobile kampeeronderkomens, stacaravans

€ 0,60

€ 0,60

Groepsaccommodaties (kampeerboerderij)

€ 0,60

€ 0,60

 

 

 

 

 

 

Opbrengst toeristenbelasting (tarieven p.p. per overnachting)

2017

2018

a. hotels, pensions, appartementen en boerderijkamers: 118.000 x € 1,60

€ 161.000

€ 189.000

b. recreatiewoningen en niet-beroepsmatig verhuurde ruimten:

     48.000 x € 1,--

€    49.000

€ 48.000

c. mobiele kampeeronderkomens; stacaravans op campings + vaste

    standplaatsen engroepsaccommodaties: 105.000 x € 0,60

€    90.000

€ 63.000

Totale raming toeristenbelasting

€ 300.000

€ 300.000

 

Forensenbelasting

Deze belasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan negentig dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar te houden. De forensenbelasting is (ook) een algemeen dekkingsmiddel.

 

Tarief forensenbelasting

2017

2018

Forensenbelasting: vast bedrag per gemeubileerde woning

€ 285,--

€ 285,--

 

 

 

Opbrengst forensenbelasting

2017

2018

Raming opbrengst: 446 x € 285,--

€ 143.000

€ 127.000

 

Precariobelasting

Deze directe belasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De raad heeft besloten om de precariobelasting te beperken tot de horecaterrassen.

 

Tarieven precariobelasting

2017

2018

a. Vaste terrassen

 

 

- Binnenstad Ootmarsum

€ 14,15

€ 14,15

- Overige delen van de gemeente

€ 11,20

€ 11,20

b. Tijdelijke terrassen

 

 

- Binnenstad Ootmarsum

€   4,75

€ 4,75

 

 

 

Opbrengst precariobelasting

2017

2018

a. vaste terrassen binnenstad Ootmarsum: 282 m2

€   3.990

€   3.990

b. overige vaste terrassen in de gemeente: 1.067 m2

€ 11.950

€ 11.950

c. tijdelijke terrassen binnenstad Ootmarsum: 335 m2

€      1.590

€     1.590

Totale raming precariorechten

€ 17.530

€ 17.530

 

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-zone. De BIZ-bijdrage wordt gedurende een periode van vijf jaar jaarlijks geheven ter zake van binnen de BI-zone gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen. De BIZ-bijdrage wordt geheven van degene ,die op 1 januari van het betreffende kalenderjaar gebruik maakt van de in de BI-zone gelegen onroerende zaak. Is een onroerende zaak op 1 januari van het betreffende kalenderjaar niet in gebruik, dan wordt de BIZ-belasting geheven van de eigenaar. Degene, die van die zaak het genot heeft op basis van eigendom, bezit of beperkt recht ,wordt aangemerkt als eigenaar. De BIZ geldt m.i.v. 1 januari 2017 alleen nog in Ootmarsum (nieuwe BIZ-verordening), omdat er in Denekamp onvoldoende draagvlak bleek voor een nieuwe verordening.

De BIZ-opbrengsten worden in subsidievorm doorbetaald naar de Stichting BIZ Ootmarsum.

 

Tarieven BIZ-belasting Ootmarsum

Tarief

Tarief

Bij een  WOZ-waarde van:

2017

2018

  € 100.000 of minder

€     435

€     435

 meer dan € 100.000 en minder dan €  200.001

€     535

€     535

 meer dan € 200.000  en minder dan € 300.001

€     635

€     635

 meer dan € 300.000 en minder dan  € 750.000

€     735

€     735

 € 750.000 of meer

€ 1.035

€ 1.035

 

 

 

Opbrengst BIZ-belasting Ootmarsum

2017

2018

Werkelijke opbrengst

€ 77.000

€ 108.000

 

Toelichting BIZ

De oorspronkelijke raming 2017 is gebaseerd op de verordening, die tot en met 31 december 2016 van toepassing was. In de nieuwe verordening zijn de tarieven 2017 en volgende jaren ten opzichte van 2016 niet gewijzigd, maar is de bedrijveninvesteringszone uitgebreid. Dit resulteert in een hogere belastingopbrengst.

 

Belastingopbrengsten

 

Soort heffing/belasting

Rekening

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

Onroerende-zaakbelastingen

€   6.164

€   6.233

€  6.309

Afvalstoffenheffing (+ reinigingsrecht 2015) ##

€   1.557

€   1.544

€  1.270

Rioolheffing

€   2.935

€   3.053

€  3.135

Toeristenbelasting *

€    393

€       300

€      300

Forensenbelasting

€       127

€       143

€     127

Precariobelasting

€         18

€         18

€        18

BIZ-belasting:

a. Ootmarsum

b. Denekamp #

 

€         72

€         54

 

€      77

€      58

 

€      108

€            -

Totaal

€ 11.320

€ 11.426

€ 11.267

 

Toelichting tabel

 * Toeristenbelasting -> rekening 2016 € 393

 # BIZ-belasting Denekamp: raming begroting 2017 € 58 op basis van de tot en met 2016 geldende  veror-

    dening. Omdat het resultaat van de draagvlakmeting in Denekamp negatief was zal dit bedrag (evenals de

    ter zake van toepassing zijnde subsidie) tot € 0 verminderd  moeten worden.

 

Lokale lastendruk

Om een indruk te geven van de lastendrukontwikkeling op basis van aanvaard beleid worden hierna de gevolgen belastingplichtigen  met of zonder eigen woning weergegeven. Deze vergelijking is gebaseerd op de onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing..

 

Geen eigen woning

 

Rekening

2016

 

Begroting

2017

 

Begroting

2018

Onroerende zaakbelastingen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Rioolheffing (tot 300 m3 waterverbruik)

€ 262,20

€  262,20  

€ 275,57

Afvalstoffenheffing:

a. basistarief (vast recht)

b. 5 (in 2018 4) ledigingen restafval (240 liter)

 

€  113,--

€     46,--

 

€     113,--

€        46,--

 

€  88,--

€    36,80,--

Totaal

€  421,20

€    421,20

€ 400,37

 

Bij de berekening van de lokale woonlasten voor bezitters van eigen woningen is uitgegaan van een gemiddelde woningwaarde van  € 250.000,-.

 

Eigen woning:

Rekening

2016:

WOZ-waarde

€ 239.000,--

Begroting

2017:

WOZ-waarde

€ 250.000

 

Begroting

2018:

WOZ-waarde

€250.000

 

OZB*

€   369,--

€   381,--

€    381,--

Rioolheffing gebruiker(tot 300 m3 waterverbruik):

€ 262,20

€ 262,20

 € 275,57

Afvalstoffenheffing:

a. basistarief (vast recht)

b. 5 ledigingen restafval (240 liter)

 

€  113,--

€    46,--

 

€  113,--

€    46,--

 

€   88,--

€     36,80

Totaal

€ 790,20

 €  802,20

€  781,37

 

Kwijtscheldingsbeleid

Wanneer een belastingplichtige niet in staat is, anders dan met buitengewoon bezwaar, de belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen te betalen  kan de invorderingsambtenaar kwijtschelding verlenen.

Van buitengewoon bezwaar is in het algemeen sprake wanneer de middelen om een belastingaanslag te betalen ontbreken en ook niet binnen afzienbare tijd kunnen worden verwacht.

Gemeenten beschikken hierin over een zekere mate van beleidsvrijheid. Gemeenten mogen ook zelf bepalen welke belastingsoorten in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Dinkelland past kwijtschelding toe voor alleen de volgende heffingen:

 • afvalstoffenheffing,
 • rioolheffing en
 • onroerendezaakbelastingen.

 

Een aanvraag wordt getoetst op basis van  inkomen en vermogen. Belastingplichtigen, die denken voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in aanmerking te komen, kunnen desgewenst gebruik maken van de mogelijkheid om door het ‘Inlichtingenbureau’ een geautoma-tiseerde toets te laten uitvoeren. Dat betekent, dat de belastingplichtige zelf niet meer de nodige  gegevens hoeft aan te leveren, maar dat het ‘Inlichtingenbureau’ aan de hand van de benodigde gegevens de inkomens- en vermogenstoets uitvoert.

 

Overzicht kwijtscheldingsverzoeken

Rekening

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Aanvragen die afgewezen zijn

20

20

20

Aanvragen die gedeeltelijk toegewezen zijn

     2

   2

   2

Aanvragen die volledig zijn toegewezen

252

240

300

 Totaal

274

262

322

 

 

 

 

Kwijtscheldingsbedragen

Rekening

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Werkelijke c.q. raming kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen

 

€ 98.000

 

€ 90.000

 

€ 100.000