Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Bijlage: Meerjarenbalans en Kengetallen

Bijlage: Meerjarenbalans en Kengetallen

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de gemeentelijke balans tot het jaar 2021 weer.

 

Prognose meerjaren balans

 Realisatie

 

 

Begroting

 

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ACTIVA

 

 

 

 

 

 

Vaste activa

 

 

 

 

 

 

Materiële vaste activa

 

 

 

 

 

 

a. gronden uitgegeven in erfpacht

          1.080

    1.080

    1.080

       1.080

    1.080

    1.080

b. investeringen met economisch nut

       49.244

  50.408

  48.705

     47.442

  46.254

  45.217

c. Investeringen met maatschappelijk nut

             559

    1.415

    8.008

       7.755

    7.497

    7.234

Financiële vaste activa

 

 

 

 

 

 

Kapitaalverstrekking aan:

 

 

 

 

 

 

a. deelnemingen

          2.520

    2.427

    2.520

       2.520

    2.520

    2.520

Leningen aan:

 

 

 

 

 

 

a. woningbouwcorporaties

             636

       636

       559

           481

       404

       327

b. Leningen aan deelnemingen

             222

       546

       222

           222

       222

       222

overige langlopende leningen u/g

          6.589

    7.963

    6.369

       6.150

    5.932

    5.714

bijdr. aan activa in eigendom van derden

             167

       167

       159

           151

       144

       136

Totaal vaste activa

       61.016

  64.641

  67.621

     65.803

  64.054

  62.449

 

 

 

 

 

 

 

Vlottende activa

 

 

 

 

 

 

Voorraden

 

 

 

 

 

 

a. gronden in exploitatie

          9.374

  10.143

    3.427

       1.858

       761

      (743)

b. overige voorraden

             701

    1.300

    1.300

           800

       300

          10

Uitzettingen korter dan 1 jaar

       15.294

    4.500

  10.000

       6.000

    4.000

    5.000

Liquide middelen

             519

    1.000

    2.000

       1.000

    1.000

    1.000

Overlopende activa

          2.280

    1.500

    3.000

       2.500

    3.500

    2.500

Totaal vlottende activa

       28.167

  18.443

  19.727

     12.158

    9.561

    7.767

 

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

       89.183

  83.084

  87.348

     77.961

  73.615

  70.217

 

Prognose meerjaren balans

 Realisatie

 

 

Begroting

 

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

PASSIVA

 

 

 

 

 

 

Vaste passiva

 

 

 

 

 

 

Reserves

 

 

 

 

 

 

Algemene reserve

9.078

8.653

4.239

3.492

3.152

3.152

Bestemmingsreserves

28.893

14.481

36.257

31.162

31.317

31.679

Resultaat

1.268

-777

24

299

307

27

Verplichtingen, verliezen en risico's

3.233

6.049

5.182

5.630

6.287

7.163

onderhoudsegalisatievoorziening

1.411

2.485

0

0

0

0

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

 

 

 

 

 

 

a. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

694

       694

617

540

463

386

b. binnenlandse banken en overige financiele instellingen

36.565

  36.604

33.314

30.022

26.730

23.449

Totaal vaste passiva

81.142

68.190

79.633

71.145

68.256

65.856

 

 

 

 

 

 

 

Vlottende passiva

 

 

 

 

 

 

Nettoschulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

3.089

    7.500

3.000

3.000

2.500

1.500

Overlopende passiva

4.952

    7.394

4.715

3.816

2.859

2.861

Totaal vlottende passiva

8.042

14.894

7.715

6.816

5.359

4.361

 

 

 

 

 

 

 

Totaal passiva

89.183

83.084

87.348

77.961

73.615

70.217

 

Kengetallen:

Om de financiële positie van de gemeente in beeld te brengen, stelt de gemeente Tubbergen jaarlijks een balans en een overzicht van de exploitatie in baten en lasten op. Voor een goed oordeel over deze financiële positie zijn aanvullende kengetallen nodig. Deze kengetallen bieden ondersteuning bij de kader stellende en controlerende rol van de gemeenteraad. Bovendien kan de gemeente Tubbergen met deze kengetallen goed worden vergeleken met andere gemeenten. Eén afzonderlijk kengetal zegt niet alles en moet altijd in relatie worden gezien met andere kengetallen.

We onderscheiden 5 kengetallen:

  1. 1a. netto schuldquote, 1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
  2. solvabiliteitsratio
  3. grondexploitatie
  4. structurele exploitatieruimte (wordt nagestuurd)
  5. belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden (wordt nagestuurd)

     

Kengetallen

 Realisatie

 

 

Begroting

 

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Netto schuldquote

40,3%

56,3%

34,8%

37,3%

31,3%

24,1%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

29,3%

70,0%

30,0%

32,4%

26,4%

19,2%

Solvabiteitsratio (vreemdvermogen/totaal vermogen)

43,7%

26,9%

47,7%

47,9%

44,2%

40,2%

Aandeel grondexploitatie

23%

17%

4%

2%

1%

-1%

 

Netto schuldquote en de Netto schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Dit kengetal zegt het meest over de financiële vermogenspositie van de gemeente. Hoe hoger de schuld, hoe meer kapitaallasten (rente en aflossing) er zijn. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossing op de exploitatie.

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Netto schuldquote

40,3%

56,3%

34,8%

37,3%

31,3%

24,1%

 

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen laat het volgende beeld zien:

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

29,3%

70,0%

30,0%

32,4%

26,4%

19,2%

 

 Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hieronder wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Hoe hoger het aandeel, hoe gezonder de gemeente.

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Solvabiliteitsratio (vreemdvermogen/totaal vermogen)

43,7%

26,9%

47,7%

47,9%

44,2%

40,2%

 

 Grondexploitatie

Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Deze boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop.Het gaat om een verhoudingscijfer van het aandeel van de voorraad gronden in exploitatie ten opzichte van het balanstotaal.

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Aandeel grondexploitatie

23%

17%

4%

2%

1%

-1%