Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Bijlage: Vaststelling Begroting

Bijlage: Vaststelling Begroting

De raad van de gemeente Dinkelland,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2017,

 

gelet op de Gemeentewet;

 

 

B E S L U I T:

De programmabegroting 2018 vast te stellen.

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 7 november 2017,

 

 

De raadsgriffier,                                          De voorzitter,

{ROBH}                                                            {INEKEB}

mr. O.J.R.J. Huitema MPM                  I.A. Bakker