Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die geen specifieke bestedingsdoel hebben. In dit deel zijn de onderdelen opgenomen die deel uitmaken van de algemene dekkingsmiddelen en worden ze kort toegelicht. Een aantal dekkingsmiddelen worden in andere delen van deze begroting toegelicht. Bij die onderdelen is een verwijzing naar dat betreffende deel opgenomen.

 

bedragen x €1.000 rekening 2017 begroting 2018 begroting 2019 begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022
Lokale heffingen
           
Afvalstoffenheffing 1.509 1.270 1.328 1.328 1.328 1.328
Toeristenbelasting 339 300 305 300 300 300
Precariobelasting 16 18 16 16 16 16
O.Z.B. niet-woningen eigenaren 1.563 1.592 1.635 1.667 1.699 1.732
Forensenbelasting 126 127 127 127 127 127
O.Z.B. niet-woningen gebruikers 964 980 971 990 1.010 1.030
O.Z.B. woningen eigenaren 3.690 3.737 3.749 3.824 3.901 3.979
Rioolheffing 2.973 3.135 3.149 3.149 3.149 3.149
Bedrijveninvesteringszonebelasting 106 108 105 105 105 105
Lokale heffingen - totaal 11.286 11.267 11.387 11.508 11.636 11.767
Algemene uitkering uit het gemeentefonds 30.752 31.774 33.147 34.551 35.603 36.721
Dividend en andere inkomsten uit beleggingen 7.090 1.224 1.361 1.361 1.361 1.361
Financiering d.m.v. langlopende leningen > 1 jaar 364 488 216 207 202 210
Algemene dekkingsmiddelen - Totaal 49.492 44.753 46.112 47.627 48.802 50.059

 

Lokale heffingen

Van de lokale heffingen maken de O.Z.B., hondenbelasting, precariobelasting en toeristenbelasting deel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Deze heffingen hebben namelijk geen specifiek bestedingsdoel.
In de paragraaf lokale heffingen wordt dieper ingegaan op alle lokale heffingen.

 

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Het gemeentefonds is het grootste algemene dekkingsmiddel, inclusief de uitkering voor het sociaal domein beslaat het gemeentefonds ongeveer 80% van de algemene dekkingsmiddel. In het hierop volgend deel wordt dieper op het gemeentefonds ingegaan.

 

Dividenden

In de begroting zijn dividendontvangsten opgenomen voor Cogas, Rova, Enexis, Twence en de Bank Nederlandse Gemeenten.

 

Financieringsfunctie

Met de financieringsfunctie wordt het financieel resultaat bedoeld dat wordt behaald met de financiering van onze activiteiten. In de paragraaf financiering wordt verder ingegaan op dit financieringsresultaat.

Onvoorzien

In de begroting hebben we in het programma Bestuur & Middelen meerjarig € 40.000 geraamd voor onvoorziene uitgaven. De post onvoorzien is bestemd voor het oplossen van a-structurele, budgettaire knelpunten.