Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Inleiding Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Inleiding

doel

 

In het coalitieakkoord 2018-2022 heeft de gemeente Dinkelland de ambitie uitgesproken om haar kernen aantrekkelijk te houden op het gebied van wonen en leven. Wij zien hierbij raakvlakken tussen wonen, openbare inrichting en maatschappelijke voorzieningen. De aantrekkelijkheid van onze kernen wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezigheid van voldoende en kwalitatief goede woonvoorzieningen, een volwaardige openbare ruimte en de aanwezigheid van functionele onderwijs- en sportvoorzieningen. Op deze speerpunten willen wij inzetten binnen onze ambitie voor een “aantrekkelijke woon- en leefomgeving”.doelenboom

Meetbaarheid

Indicatoren

In de P&C-cyclus gaan we meer monitoren op output en outcome. Dat betekent dat we eind 2018/begin 2019 op het niveau van ambitie een belevingsonderzoek onder onze inwoners gaan houden om een nul-meting te krijgen. Dit onderzoek herhalen we aan het einde van deze raadsperiode om te kunnen meten of het beoogde maatschappelijke effect is bereikt.

 

Voor de actielijnen gaan we de kwantitatieve indicatoren meten. Ook hierbij gaan we uit van een nul-meting. Deze indicatoren monitoren we doorlopend voor zover ze beschikbaar zijn. Er zijn actielijnen waarbij kwalitatieve indicatoren (belevingsonderzoek) meer voor de hand liggen. Dat is afhankelijk van de meetbaarheid van het thema. In dat geval worden ze als onderdeel meegenomen in het belevingsonderzoek bij de betreffende ambitie.

 

De mate van participatie en de beleving daarvan bij onze inwoners, wordt bij ieder belevingsonderzoek meegenomen.

 

De indicatoren komen bij elke ambitie en actielijn terug en zijn niet bedoeld om op afgerekend te worden. Zij geven een indicatie of wij de juiste dingen doen zodat wij tijdig kunnen bijsturen. Verder wordt in 2020 het Coalitieakkoord tussentijds geëvalueerd, waarbij tevens de raad en de samenleving worden betrokken.

 

Ambitie: Aantrekkelijke woon en leefomgeving Indicator Bron Frequentie meten Wanneer actuele gegevens beschikbaar Meetmoment IST IST SOLL 2022
Wij zetten ons in om alle kernen aantrekkelijk houden op het gebied van wonen en leven Kwalitatief (belevingsonderzoek) Newcom begin en einde raadsperiode 2019      
Actielijn: Realistischer bouwen en wonen              
Een beter bij de behoefte passende woonruimte voor jong en oud Kwalitatief (belevingsonderzoek) Newcom begin en einde raadsperiode 2019      
Actielijn: Aantrekkelijkere openbare ruimte              
Een meer toekomstgerichte en duurzame inrichting Kwaliteitscore openbare ruimte (niveau van onderhoud) Schouw op basis van uitgangspunten beleidsplan (norm toetsen)   Schouw moet nog plaatsvinden   Nog onbekend 100% moet voldoen aan de vastgestelde norm
Actielijn: Toekomstbestendiger sport- en onderwijs-vastgoed              
Betere borging van de toegankelijkheid, het gebruik, het onderhoud en de exploitatie van sport- en onderwijsvastgoed Aantal beoordeelde initiatieven tot privatisering  Gemeente Jaarlijks   sep-18 0 Alle ingekomen verzoeken tot privatisering zijn gezamenlijk onderzocht.
Actielijn: Maatschappelijke veiligheid              
Versterken van de maatschappelijke veiligheid door de bewustwording en verantwoordelijkheid te vergroten Kwalitatief (belevingsonderzoek) Newcom begin en einde raadsperiode 2019      

Realistischer bouwen en wonen

Wat willen we bereiken

Een beter bij de behoefte passende woonruimte voor jong en oud  toegespitst op elke kern

 

Waar staan we nu? (IST)

1)     We kennen de kwantitatieve behoefte per kern.

2)     We geven gemeentelijke kavels uit op uitbreidingsplannen en faciliteren ontwikkelaars bij hun plannen. Wij sturen beleidsmatig op inbreiding voor uitbreiding.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

1)     We kennen de kwantitatieve behoefte én kwalitatieve behoefte (over het gewenste aantal en type woningen per kern) en hebben een ontwikkelstrategie toegepast waardoor we in elke kern een perspectief hebben voor een beter passend aanbod hebben dat voorziet in de lokale behoefte.

2)     We hebben een kwaliteitsslag gemaakt in de woningbouwprogrammering met perspectief op zowel de korte termijnbehoefte als de lange termijnbehoefte

a.     We hebben kwalitatief programmeren conform het “Uitvoeringsnota woningbouw” een plek gegeven. Ingebed in gemeentelijk beleid en werkwijze.

b.     We hebben recht gedaan aan onze beleidsdoelstelling dat inbreiding de voorkeur krijgt voor uitbreiding doordat wij:

·   de inbreidingsmogelijkheden in elke kern onderzocht en benut (of geprogrammeerd)

·   onze strategische grondposities hebben afgestemd op de kansen voor inbreiding.

Kengetallen

Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet

Wij zetten in op beter bij de behoefte passende woonruimte voor jong en oud. Hierbij streven wij in elke kern een toegankelijke en bereikbare woningmarkt en een realistisch woningbouwaanbod na. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de behoefte op korte termijn en de behoefte op de middellange termijn (tien à vijftien jaar).

 

Een toegankelijke en bereikbare woningmarkt betekent dat iedereen kan instromen in de markt en dat verschillende woningtypen aanwezig en betaalbaar zijn. Hierbij maken wij ook onderscheid tussen koop en huur. In relatie tot de huursector maken wij onderscheid in sociale huur en huur voor middeninkomens.

 

Hoe hebben wij invloed op de woningmarkt?

Hier hebben wij primair invloed op de door middel van de woningbouwprogrammering en ruimtelijke ordeningswetgeving. Daarnaast passen wij stimuleringsfondsen toe (dorpsvernieuwing, stimuleringsregeling, starters/blijverslening). Bij nieuwe plannen waarbij externe partijen aan zet zijn, spreken wij kwaliteitseisen af en leggen wij de randvoorwaarden vast in exploitatieovereenkomsten. Ten slotte voeren wij de regie op grondbeleid via ons grondaankoopmechanisme. Strategische gronden nemen wij in via actief grondbeleid. Grondspeculatie kunnen wij voorkomen door zelf tijdig in te springen.

 

Inbreiding en uitbreiding

Wij nemen zelf het initiatief voor het proces om passende woonruimte in elke kern na te streven en leggen hierbij de focus op inbreiding. Het Dinkellandse woonbeleid is gericht op kwaliteit, flexibiliteit en maatwerk. De doelstelling voor alle kernen is om binnen de bebouwde kom locaties te herontwikkelen tot woningbouwgebieden. Wanneer door inbreiding niet in de lokale behoefte kan worden voorzien, wordt uitbreiding overwogen. Onder inbreiding verstaan wij het herontwikkelen van een locatie binnen de bebouwde kom conform onze nota inbreidingslocaties. Middels inbreiding beogen wij bij te dragen aan stads- en dorpsvernieuwing.

 

Als vertrekpunt schouwen wij alle kernen en zullen wij op basis van de structuurvisie kijken wij naar de reeds voorziene ontwikkellocaties. Daarbij onderzoeken wij potentiële (nieuwe) ontwikkellocaties.

-           Wat hadden wij ooit bedacht?

-           Wat is er gerealiseerd en wat nog niet? Biedt dat nog voldoende perspectief?

-           Waar zou je nog nieuwe plekken willen ontwikkelen of nieuwe grondposities willen innemen?

 

Wij faciliteren inbreiding ook door het beschikbaar stellen van financiële middelen (stimuleringsregeling woningbouw). Daarbij stellen wij kwaliteitseisen om meer te sturen op de kwalitatieve behoefte (realistischer bouwen en passende woonruimte).

 

Realistischer bouwen

Onder realistischer bouwen verstaan wij bouwen naar lokale behoefte, gebaseerd op huishoudensontwikkeling en demografische ontwikkeling, binnen de wettelijke kaders. Onder wettelijke kaders verstaan wij de ladder voor duurzame verstedelijking, woonafspraken Twente, regionale programmering (RWP), woonvisie en uitvoeringsnota. Wij houden rekening met de behoefte op lange termijn en leegstand.

 

Passende woonruimte

Onder passende woonruimte verstaan wij dat elke woning ‘raak’ moet zijn. Wij willen in beeld hebben welke doelgroep welke woonbehoefte heeft. Er is sprake van differentiatie per dorp. De gesprekken met de woonwerkgroepen (of dorpsraden) van de kernen gebruiken wij hiervoor.

 

Randvoorwaarden

De bestaande woningvoorraad is van belang om mede te kunnen beoordelen wat de kwalitatieve behoefte is. Meer concreet: wat staat er leeg en welke trend is daarbij waarneembaar? Daarnaast houden wij de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt bij en volgen wij maatschappelijke ontwikkelingen over gezondheid in relatie tot de woonbehoefte.

 

Inspanning

Resultaat

Rol Participant

Rol Gemeente

Start

We brengen de concrete behoefte per kern in beeld

Onderzoek (Stec Groep) over kwalitatieve behoefte. Adviesrapport over passende woonruimte en leidraad bij gesprekken over ontwikkelrichting kernen

Adviseur (beginspraak)

Participatieve stijl

Maart 2018

We laten de huidige methode van het toekennen van woningen per kern los.

Uitvoeringsnota woningbouw

N.v.t.

Open autoritaire stijl

September 2018

Wij sturen actief op inbreiding, waarbij de mogelijkheid bestaat dat strategische grondposities worden ingenomen, indien inbreidingsmogelijkheden niet aanwezig zijn.

Kernentour ontwikkellocaties: inventarisatie en advies grondposities

 

 

N.v.t.

Open autoritaire stijl

Laatste kwartaal 2018

Meerjarige kernenprogramma’s: afstemmingsoverleg(gen) met woonwerkgroepen kernen over meerjarige woonprogrammering.

Medebeslisser (Eerst: input leveren en gezamenlijk draagvlak creëren voor besluitvorming).

Samenwerkende stijl

Eerste kwartaal 2019. (Voorbereiding eind 2019)

Oprichten stimuleringsregeling woningbouw

N.v.t.

Open autoritaire stijl

Eerste kwartaal 2019

Wij blijven inzetten op de starters- en blijverslening.

Subsidieverordening en regeling

N.v.t.

Faciliterende stijl

Eerste kwartaal 2019

Waarvoor is de samenleving aan zet

Initiatieven uit de samenleving

Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven in de samenleving van groot tot klein vorm krijgen. Samen zetten wij ons in voor de ambities.

 

Samen met de kernen gaan wij de woningbouwprogrammering en mogelijke locaties verkennen. We hebben als doel om per kern een meerjarige programmering vast te stellen, binnen de kaders van de regionale woningbouwafspraken.

 

Financiële kaders

Wat gaat het extra kosten in 2019 (bedragen × € 1.000)

procesgeld -

incidenteel

projectgeld - 

incidenteel

totaal incidenteel

Werkbudget Realistischer bouwen en wonen -40 0 -40
Eindtotaal -40 0 -40

 

Project en procesgelden inbreiding voor uitbreiding.

Zoals in deze begroting is aangegeven resteert er een bedrag van €1,7 miljoen aan projectgeld en procesgeld inbreiding voor uitbreiding. Dit bedrag kan in de loop van de planperiode van het Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) worden ingezet voor concrete projecten en procesgeld.

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten

Betrokkenen

Gebied

Regionale woonprogrammering (RWP)

Provincie Overijssel en Twentse gemeenten

Alle betrokken gemeenten

Structuurvisie Dinkelland

Gemeente Dinkelland

Grondgebied Dinkeland

Woonvisie Dinkelland

Ontwikkelaars, particuliere initiatiefnemers, gemeentelijk grondbedrijf.

Alle kernen binnen de gemeente.

Uitvoeringsnota Woningbouw

Ontwikkelaars, particuliere initiatiefnemers, gemeentelijk grondbedrijf.

Alle kernen binnen de gemeente.

Begroting 2018 “meer sturing op inbreiding”

Ontwikkelaars, particuliere initiatiefnemers, gemeentelijk grondbedrijf.

Alle kernen binnen de gemeente.

Nota inbreidingslocaties

Ontwikkelaars, particuliere initiatiefnemers, gemeentelijk grondbedrijf.

Alle kernen binnen de gemeente.

Aantrekkelijkere openbare ruimte

Wat willen we bereiken

Een meer toekomstgerichte en duurzame inrichting

 

Waar staan we nu? (IST)

1.     Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn onderhoudsniveaus vastgelegd (IBOR). Er is een duidelijke relatie tussen de onderhoudsniveaus en de daarvoor beschikbare financiële middelen voor uitvoering. De huidige onderhoudsniveaus sluiten niet altijd geheel aan bij de verwachtingen die daarover bestaan in de samenleving.

 

2.     Keuzes ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte worden vaak op ad hoc-basis gemaakt. Afstemming met bewoners en gebruikers vindt plaats op projectniveau. Hierdoor ontstaan “gemeente-breed” verschillen in de inrichting van de openbare ruimte en in toegepaste (bouw)materialen. Soms zijn er daardoor minder goede keuzes gemaakt. Het onderhoud kan hierdoor niet altijd efficiënt gebeuren en ook is de toegankelijkheid niet altijd voor alle gebruikers geborgd. Dat kan leiden tot ontevredenheid van bewoners of gebruikers over de openbare ruimte. (Kwaliteitsplan Openbare Ruimte)

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

1.     Ten aanzien van het onderhoud van de openbare ruimte wordt een nieuwe afweging gemaakt binnen de gestelde (financiële) randvoorwaarden, waarin onderhoudsniveau(s), veiligheid en onderhoudskosten de hoofdingrediënten zijn. Hierbij wordt ook de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt optimaal benut. (Beeldkwaliteitsplan)

 

2.     Het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR) komt in nauw overleg met bewoners en gebruikers tot stand. In het KOR zijn hun wensen meegenomen bij de totstandkoming van een samenhangend pakket van aanbevelingen die bij de toekomstige inrichting van de openbare ruimte en het onderhoud ervan een rol gaan spelen. Het KOR wordt bij nieuwe plannen en bij herinrichtings- en onderhoudsprojecten betrokken en is van invloed op de keuzes die gemaakt worden bij de inrichting en de toe te passen (bouw)materialen. Daardoor worden beter onderbouwde keuzes gemaakt, neemt de tevredenheid van bewoners en gebruikers toe en wordt de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor iedereen geborgd. (Kwaliteitsplan Openbare Ruimte).

Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet

Samen met de gemeenteraad herijken we het Beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte. Gezamenlijk wordt een integrale afweging  gemaakt, waarin onderhoudsniveau(s), veiligheid en onderhoudskosten de hoofdingrediënten zijn, en waarbij de extra inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt wordt meegenomen. Bewonersinitiatieven voor (het overnemen van) beheer en onderhoud voor de openbare ruimte, zoals het onderhouden van groenvoorzieningen, een dorpsplein en dergelijke, worden ondersteund.

 

Het doel van het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte is het verkrijgen van inzicht in de wensen van de gebruikers van de openbare ruimte ten aanzien van de inrichting en het onderhoud ervan. Met deze wensen kan rekening worden gehouden bij toekomstige keuzes over de nieuwe en bestaande inrichting van de openbare ruimte, en het onderhoud ervan. In het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR) nemen wij hiervan een overzicht op en vertalen wij deze naar concrete voorstellen. Naast de bewoners en andere gebruikers betrekken wij de coördinator openbare ruimte (COR) bij het proces.

 

Inspanning

Resultaat

Rol Participant

Rol Gemeente

Start

We herijken samen met de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan

Herijken beeldkwaliteitsplan:

Het opnieuw vastleggen van de onderhoudsniveaus voor de openbare ruimte.

Faciliterende stijl

Consultatieve stijl

Najaar 2018

Wij onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare kunnen meenemen voor keuzes over inrichting en onderhoud. We verhogen de uitstraling van de openbare ruimte.

Vaststellen KOR (kwaliteitsplan openbare ruimte):

Het vastleggen van de principes en uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de samenleving

Adviseur beginspraak

Participatieve stijl

Najaar 2018

Hieronder volgen een aantal separate inspanningen die niet direct een bijdrage leveren aan de beschreven doelstelling, maar wel onder de regie van deze actielijn worden uitgevoerd.

Inspanning

Resultaat

Rol Participant

Rol Gemeente

Start

Centrumgebied, rondweg en traverse Weerselo

Herinrichten centrumgebied, verkoop vml gemeentehuis, realisatie traverse en rondweg.

N.v.t.

Open autoritaire stijl

Doorzetten in 2019

Onderzoek vergunningparkeren Ootmarsum

Onderzoeksrapport

N.v.t.

Gesloten autoritaire stijl

2019

Waarvoor is de samenleving aan zet

Initiatieven uit de samenleving

Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven in de samenleving van groot tot klein vorm krijgen. Samen zetten wij ons in voor de ambities.

 

Samen met de kernen gaan wij de woningbouwprogrammering en mogelijke locaties verkennen. We hebben als doel om per kern een meerjarige programmering vast te stellen, binnen de kaders van de regionale woningbouwafspraken.

Financiële kaders

Wat gaat het extra kosten in 2019 (bedragen × € 1.000) procesgeld - incidenteel  projectgeld - incidenteel totaal - incidenteel
Wij onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare kunnen meenemen voor keuzes over inrichting en onderhoud. We verhogen de uitstraling van de openbare ruimte. 0 -150 -150
Onderzoek vergunningparkeren Ootmarsum -27 0 -27
Eindtotaal -27 -150 -177

 

De structurele kosten van de beide inspanningen op het gebied van de openbare ruimte zijn opgenomen in de basisbegroting onder het programma openbare ruimte en mobiliteit.

 

De lasten van de inspanning "centrumgebied, rondweg en traverse Weerselo" zijn reeds eerder geraamd en maken onderdeel uit van de reserve majeure projecten.

 

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten

Betrokkenen

Gebied

Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR 2014)

Gemeente; samenleving

Bebouwde kommen in de gemeente

Meerjaren Onderhoudsplan Wegen (MJOP 2016)

Gemeente

Alle wegen in de gemeente

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2013-2018) (wordt thans herzien)

Gemeente; Waterschap

Gehele gemeente

Toekomstbestendiger sport- en onderwijsvastgoed

Wat willen we bereiken

Meer geactualiseerde visie op sport- en onderwijshuisvesting vastgoed

 

Waar staan we nu? (IST)

·         De buitensportaccommodaties in de gemeente Dinkelland zijn allemaal geprivatiseerd en zijn gericht op de breedtesport. De binnensportaccommodaties zijn grotendeels in gemeentelijk beheer.

·         Het rapport Samen Scholen (IHP voor Dinkelland) is op 29 november 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is destijds de visie op onderwijshuisvesting vastgesteld.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

·         Ambities tot privatisering van binnensportaccommodaties worden in samenwerking met de initiatiefnemer onderzocht. De uitgangspunten worden in de nog op te stellen sportnota opgenomen.

·         Het rapport Samen Scholen wordt actueel gehouden.

·         Voor de kern Denekamp wordt een onderwijshuisvestingsscenario uitgewerkt op basis van een denkrichting met  twee locaties.

Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet

Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving. Wij zetten ons in voor doelmatige onderwijshuisvesting, die de onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen in de kernen ondersteund.

 

Sportaccommodaties

Een geprivatiseerde beheervorm van een sportaccommodatie kan ertoe leiden dat het voortbestaan, toegankelijkheid, gebruik, onderhoud en exploitatie van een voorziening beter geborgd is. Als er sprake is van een wens tot privatisering van een binnensportaccommodatie, zullen de uitgangspunten zoals genoemd in de door de gemeenteraad voor kennisgeving aangenomen sportnota, worden gehanteerd. Deze uitgangspunten zullen in de definitieve sportnota worden opgenomen. Met deze nota sluiten wij aan bij de huidige feitelijke situatie op het gebied van sportaccommodaties. Onder feitelijke situatie verstaan wij dat de buitensportaccommodaties veelal zijn geprivatiseerd. Hierop is de nota ‘Kaders voor Sportaccommodaties’ (vastgesteld eind 2008) niet meer van toepassing.

 

Onderwijshuisvesting

Op grond van Samen Scholen 2030 dienen in de kern Denekamp voor twee gebouwen in 2021 vervangende nieuwbouw te worden gepleegd (De Zevenster en De Veldkamp). Op dit moment zijn er vier onderwijslocaties voor basisonderwijs in de kern Denekamp (De Zevenster, De Veldkamp, De Kingschool, Alexanderschool). Gezamenlijk met de schoolbesturen is invulling gegeven aan een denkrichting voor onderwijshuisvesting in Denekamp, waarbij nog twee locaties voor onderwijs overblijven. Deze denkrichting dient nader te worden uitgewerkt tot een scenario. Daarmee sluiten wij aan bij de demografische gegevens in de kern Denekamp, die aangeven dat er een krimp is van leerlingen.

 

Inspanning

Resultaat

Rol Participant

Rol Gemeente

Start

Wij houden het rapport Samen Scholen 2030 actueel. (Herkennen de behoefte om in elke kern een onderwijsvoorziening te houden)

Actueel houden van rapport Samen Scholen 2030 en al dan niet aanpassen.

N.v.t.

Gesloten autoritaire stijl

Januari 2019

Wij ondersteunen de denkrichting van twee onderwijslocaties in Denekamp

Onderzoek scenariokeuze huisvesting basisonderwijs Denekamp: advies over toekomstige huisvesting onderwijs Denekamp.

Samenwerkingspartner

Participatieve stijl

Wordt voortgezet.

Wij onderzoeken op initiatief van verenigingen samen de mogelijkheden van privatisering

Opstellen sportnota waarbij privatisering binnensportaccommodaties onderdeel is. Beleidsnota/sportnota (visie op gemeentelijke rol ten einde een bijdrage te leveren aan een gezondere samenleving)

Visie op gemeentelijke rol bij privatisering binnensportaccommodaties.

Medebeslisser

Samenwerkende stijl

Start in 2019

Hieronder volgen een separate inspanningen die niet direct een bijdrage leveren aan de beschreven doelstelling, maar wel onder de regie van deze actielijn worden uitgevoerd.

Inspanning

Resultaat

Rol Participant

Rol Gemeente

Start

Toekomst Openluchtzwembad Kuiperberg

Advies over toekomstscenario naar zwembad Kuiperberg Ootmarsum

Samenwerkingspartner

Participatieve stijl

2019

Ontwikkeling gemeentelijk vastgoed

Afstotings-/herontwikkelings- strategie voor te verkopen locaties.

N.v.t.

Open autoritaire stijl

2019

Grondpositie

Visievorming en contractbeheer over al onze grondposities.

N.v.t.

Gesloten autoritaire stijl

Vanaf 2019

Waarvoor is de samenleving aan zet

Initiatieven uit de samenleving

Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven in de samenleving van groot tot klein vorm krijgen. Samen zetten wij ons in voor de ambities. Onderstaand de initiatieven per kern uit Mijn Dinkelland 2030, die betrekking hebben op deze ambitie. 

Kern Wat willen onze kernen bereiken? Wat gaan ze ervoor doen? (initiatieven samenleving)
Ootmarsum Behoud van het openlucht zwembad Kuiperberg, belangrijke voorziening blijft in stand voor stad Ootmarsum.  Scenariostudie inclusief:
1. Haalbaarheidsonderzoek van de mogelijke scenario’s inclusief prognose van de financiële haalbaarheid en consequenties en conclusie over voorkeursscenario
2. Advies over toekomstige beheervorm van zwembad de Kuiperberg

Saasveld Behoud basisschool Geen concreet project maar is wel een aandachtspunt.
Tilligte

1. Behoud basisschool (doel, leefbaarheid).

2. Behoud kerkgebouw voor lange termijn (functie gaat eraf).

3. Ontmoeting jeugd, sociale verbindingen versterken, oud en jong ontmoeten.

 
Agelo School behouden in Agelo. Verbouwing school gehad (multifunctioneler gemaakt), speelplein is gereed. Nu is het zaak om de school in leven te houden.  Op dit moment geen concrete plannen en acties.
Deurningen

1. Meer samenwerking met het oog op de toekomst (materialen, vrijwilligers).

2. Behoud van het kerkgebouw, extra inzetten naast eucharistie.

3. Toekomstbestendig houden van het Hoge Vonder als sportlocatie en dorpshuis. 

1. Onderzoek naar behoefte en mogelijkheden van concentratie van culturele verenigingen.

2. Onderzoek meervoudig gebruik kerkgebouw op korte en langere termijn en kerk in eigendom van deze gemeenschap (samen in parochieverband oude gemeente Weerselo).

3. Onderzoek naar de vraag of verenigingen een plek willen in één gezamenlijk gebouw/combinatie met exploitatie Hoge Vonder.

(de initiatieven die om besluitvorming en/of middelen vragen, staan expliciet weergegeven bij het hoofdstuk Participatieprocessen)

Financiële kaders

Wat gaat het extra kosten in 2019 (bedragen × € 1.000)

procesgeld -  incidenteel

projectgeld - incidenteel

totaal incidenteel
Wij houden het rapport Samen Scholen 2030 actueel. (Herkennen de behoefte om in elke kern een onderwijsvoorziening te houden) -15 0 -15
Werkbudget Toekomstbestendiger sport- en onderwijsvastgoed -60 0 -60
Eindtotaal -75 0 -75

De structurele lasten van het rapport Samen Scholen 2030 zijn opgenomen in de basisbegroting onder het programma onderwijs. Hier ligt ook een duidelijke relatie met de denkrichting in het kader van de verduurzaming van onze begrotingspositie daar waar het gaat om prijsstijging grote projecten. 

 

Zoals eerder in deze begroting is aangegeven resteert er een bedrag van € 0,8 miljoen aan projectgeld en procesgeld maatschappelijk vastgoed. Dit bedrag kan in de loop van de planperiode van het Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) worden ingezet voor concrete projecten en procesgeld.

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten

Betrokkenen

Gebied

Samen scholen 2030

Schoolbesturen en gemeente

Grondgebied Dinkelland

Samen kansrijk verbinden

 

 

Verordening voorziening huisvesting onderwijs

Schoolbesturen en gemeente

Grondgebied Dinkelland

Sportnota – trainingsschema (voor kennisgeving aangenomen met ammendement om nieuwe sportnota op te leveren)

Gemeente

Grondgebied Dinkelland

Maatschappelijke veiligheid

Wat willen we bereiken

Versterken van de maatschappelijke veiligheid door de bewustwording en verantwoordelijkheid te vergroten

 

Waar staan we nu? (IST)

·         Op dit moment passen wij onze beleidskaders toe als toetsend instrumentarium.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

·         Wij hebben onze beleidskaders geëvalueerd, waarbij wij bewustwording en verantwoordelijkheid van maatschappelijke veiligheid centraal hebben gesteld.

Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet

blauw blok CA

Veiligheid en openbare orde zijn kerntaken van de overheid. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. Dinkelland behoort tot één van de veiligste gemeenten van Nederland met relatief weinig incidenten. Naast deze objectieve veiligheid is ook het gevoel van veiligheid van belang. De gemeente heeft oog voor het veiligheidsgevoel van de inwoners.

 

Veiligheid en openbare orde moeten niet primair vanuit beleid, regelgeving of handhaving worden bekeken, maar vanuit ons gezamenlijk beeld over hoe wij met elkaar willen omgaan in de openbare ruimte. Het gaat over het tot stand brengen van een sociaal veilig gevoel.

 

Vanuit deze context kijkt de gemeente Dinkelland naar de huidige beleidsvelden op het gebied van de APV, horecabeleid, reclamebeleid, parkeerbeleid en aanverwanten beleidsvelden. De doelstelling is om het perspectief te verleggen van een eenzijdige toepassing van beleid naar een integrale aanpak ten aanzien van bewustwording en verantwoordelijkheid over veiligheid.

 

Inspanning

Resultaat

Rol Participant

Rol Gemeente

Start

Basisinventarisatie huidige stand van zaken beleidsinstrumenten, verkenning mogelijkheden met conclusies en aanbevelingen voor het vervolg c.q. actualisatie beleid.

Adviesrapport. Gemeenschappelijk beeld en acties extern en intern over maatschappelijke veiligheid

N.t.b.

N.t.b.

2018

Actualisatie evenementenbeleid vanuit integrale visie over een veilige samenleving

Geactualiseerd beleid

N.t.b.

N.t.b.

2019

Actualisatie APV en overigens beleidsvelden vanuit integrale visie over een veilige samenleving

Geactualiseerde APV

N.t.b.

N.t.b.

2019

 

Waarvoor is de samenleving aan zet

Initiatieven uit de samenleving

Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven in de samenleving van groot tot klein vorm krijgen. Samen zetten wij ons in voor de ambities. Onderstaand de initiatieven per kern uit Mijn Dinkelland 2030, die betrekking hebben op deze ambitie. 

Kern Wat willen onze kernen bereiken? Wat gaan ze ervoor doen? (initiatieven samenleving)
Deurningen Een veilig woon- en leefklimaat B.v. door voorlichting , buurtapp’s, verlichting.

(de initiatieven die om besluitvorming en/of middelen vragen, staan expliciet weergegeven bij het hoofdstuk Participatieprocessen)

Financiële kaders

Wat gaat het extra kosten in 2019 (bedragen × € 1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal - incidenteel
Basisinventarisatie huidige stand van zaken beleidsinstrumenten, verkenning mogelijkheden met conclusies en aanbevelingen voor het vervolg c.q. actualisatie beleid -10 0 -10
Eindtotaal -10 0 -10

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten

Betrokkenen

Gebied

Algemene plaatselijke verordening

Gemeente en samenleving

Grondgebied Dinkelland

Integraal veiligheidsplan

Gemeente en samenleving

Grondgebied Dinkelland

Nota Integrale Handhaving

Gemeente en samenleving

Grondgebied Dinkelland

Handhavingsbeleid

Gemeente en samenleving

Grondgebied Dinkelland

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving - financieel

Financiële kaders Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Wat gaat het extra kosten in 2019 (bedragen × € 1.000) procesgeld -   incidenteel projectgeld -   incidenteel totaal incidenteel
Wij onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare kunnen meenemen voor keuzes over inrichting en onderhoud. We verhogen de uitstraling van de openbare ruimte. 0 -150 -150
Wij houden het rapport Samen Scholen 2030 actueel. (Herkennen de behoefte om in elke kern een onderwijsvoorziening te houden) -15 0 -15
Werkbudget Toekomstbestendiger sport- en onderwijsvastgoed -60 0 -60
Werkbudget Realistischer bouwen en wonen -40 0 -40
Onderzoek vergunningparkeren Ootmarsum -27 0 -27
Basisinventarisatie huidige stand van zaken beleidsinstrumenten, verkenning mogelijkheden met conclusies en aanbevelingen voor het vervolg c.q. actualisatie beleid. -10 0 -10
Totaal ambitie aantrekkelijke woon- en leefomgeving -152 -150 -302