Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Ambitie Duurzaam Dinkelland

Inleiding Ambitie Duurzaam Dinkelland

Inleiding

doel

In het coalitieprogramma 2018-2022 van Dinkelland heeft duurzaamheid een prominente rol gekregen: duurzame energie, afval, verwijdering asbest en circulair inkopen zijn richtinggevende  thema’s in het akkoord. Wij vinden dat duurzaamheid een manier van denken is die geïntegreerd moet worden in ons hele doen en laten. Dat geldt voor de gemeente Dinkelland zelf, voor ondernemers, maatschappelijke organisaties, inwoners en andere overheden. Wij willen ons steentje bijdragen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken.

 

Aangezien het vooral gaat om verandering van gedrag en de toepassing van nieuwe technieken bestaat de rol van de gemeente Dinkelland met name uit verbinden, faciliteren, samenwerken en participeren. Duurzaamheid overschrijdt lokale grenzen, waardoor we inzetten op de aanscherping van de regionale samenwerking in combinatie met lokale projecten en processen. We gaan zelf het goede voorbeeld geven en ons vaker aansluiten bij duurzame initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties.

 

Een transitie, dus ook de energietransitie,  is een structurele ingrijpende verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op velerlei gebieden, zoals technologie, economie, instituties, natuur en milieu. Transities zijn maatschappelijke omwentelingen die leiden tot fundamentele en onomkeerbare veranderingen We leven dus in een verandering van tijdperken  waarbij we meer mensen betrekken en faciliteren om hun ideeën vorm te geven. We werken vanuit andere waarden en dat vraagt ook om een transitie van betrokken organisaties en stakeholders. Dit betekent dat we anders denken, anders ervaren en anders doen. Een transitie verloopt zelden lineair en laat zich niet strak sturen in de tijd. Transities zijn mensenwerk; de technologie is belangrijk maar niet doorslaggevend. Voor de actielijn Duurzaam Dinkelland betekent dit dat we een richting hebben bepaald met ambities die qua doelbereik en de voorgenomen inspanningen sterk afhankelijk zijn van onze omgeving met een grote diversiteit aan stakeholders. We zullen waar nodig de inspanningen moeten bijstellen en de dynamiek van het moment benutten om een bijdrage te leveren aan de doelen.

 

Dit resulteert in de volgende actielijnen en die gaan we komende periode als volgt meten:

doelenboom

Meetbaarheid

Indicatoren

In de P&C-cyclus gaan we meer monitoren op output en outcome. Dat betekent dat we eind 2018/begin 2019 op het niveau van ambitie een belevingsonderzoek onder onze inwoners gaan houden om een nul-meting te krijgen. Dit onderzoek herhalen we aan het einde van deze raadsperiode om te kunnen meten of het beoogde maatschappelijke effect is bereikt.

 

Voor de actielijnen gaan we de kwantitatieve indicatoren meten. Ook hierbij gaan we uit van een nul-meting. Deze indicatoren monitoren we doorlopend voor zover ze beschikbaar zijn. Er zijn actielijnen waarbij kwalitatieve indicatoren (belevingsonderzoek) meer voor de hand liggen. Dat is afhankelijk van de meetbaarheid van het thema. In dat geval worden ze als onderdeel meegenomen in het belevingsonderzoek bij de betreffende ambitie.

 

De mate van participatie en de beleving daarvan bij onze inwoners, wordt bij ieder belevingsonderzoek meegenomen. De indicatoren komen bij elke ambitie en actielijn terug en zijn niet bedoeld om op afgerekend te worden. Zij geven een indicatie of wij de juiste dingen doen zodat wij tijdig kunnen bijsturen. Verder wordt in 2020 het Coalitieakkoord tussentijds geëvalueerd, waarbij tevens de raad en de samenleving worden betrokken.

 

Ambitie: Duurzaam Dinkelland Indicator Bron Frequentie meten Wanneer actuele gegevens beschikbaar Meetmoment IST IST SOLL 2022
Wij zetten ons actiever in voor het beperken van de gevolgen van klimaatverandering Kwalitatief (belevingsonderzoek) Newcom begin en einde raadsperiode 2019      
Actielijn: Een energieneutraal Dinkelland              
Geen gebruik van fossiele brandstoffen, maar duurzame vormen van energie-opwekking Percentage duurzame energieopwekking Klimaatmonitor 2016 Jaarlijks     11% duurzame energie opwekking 18% duurzame energie opwekking
    Klimaatmonitor 2016 Jaarlijks     Basis is 2400 TJ 5% energiebesparing tov 2400TJ
Actielijn: Een afvalloos Dinkelland              
In 2030 is er geen afval en leven we in een duurzame samenleving Aantal kg restafval per inwoner per jaar ROVA grondstoffenmonitor Jaarlijks Jaarlijks juni 0-meting juni 2018 60 kg in 2017 50 kg in 2022
Actielijn: Meer abest eraf en meer zon er op              
Alle daken zijn asbestvrij in 2024 en er zitten meer zonnepanelen op deze daken Aantal m² asbestdaken bedrijventerreinen Asbestinventarisatie provincie Overijssel Jaarlijks Jaarlijks februari  0-meting februari 2018 10.000 m²  
  Aantal m² asbestdaken landelijk gebied Asbestinventarisatie provincie Overijssel Jaarlijks Jaarlijks februari  0-meting februari 2018 628.000 m²  
  Aantal m² asbestdaken stedelijk gebied Asbestinventarisatie provincie Overijssel Jaarlijks Jaarlijks februari  0-meting februari 2018 33.000 m²  
  Totaal aantal m² gesaneerder asbestdaken  Asbestinventarisatie provincie Overijssel Jaarlijks Jaarlijks februari  0-meting februari 2018   400.000 m² (1 jan 2022)
Actielijn: Meer circulaire inkoop              
Bij inkoop van de gemeente meer rekening houden op de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen. Percentage aanbestedingen met SROI Vensters voor bedrijfsvoering Jaarlijks Voorjaar voorjaar 2018 23% 30%
  Percentage aanbestedingen waarbij gunningscriteria op dit gebied zijn opgenomen Gemeente Dinkelland Jaarlijks Voorjaar voorjaar 2018 37,50% 50%

Een energieneutraal Dinkelland

Wat willen we bereiken

Geen gebruik van fossiele brandstoffen, maar duurzame vormen van energieopwekking

 

Waar staan we nu? (IST)

Op dit moment wekken we binnen de gemeente Dinkelland 11% van ons energieverbruik duurzaam op (Bron Klimaatmonitor 2016).

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

Dinkelland  haakt aan bij de landelijke doelstelling om in 2050 de opwekking van 100% duurzame energie te hebben.

 

Tussendoelen:

·         Het tussendoel is om in 2023, 20% duurzame opwekking van energie te realiseren en 6% energiebesparing;

·         In 2030 zitten we op 30% duurzame opwekking en 12% energiebesparing

In het klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland samen met 194 andere landen toegezegd te zorgen dat de aarde in 2050 niet meer dan twee graden is opgewarmd. Nederland heeft (door actief verder te werken aan het energieakkoord) hierop een eigen klimaatakkoord opgesteld met één groot doel: “om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden.” Dit doel is opgesplitst naar een doelstelling per sector uitgedrukt in megatonnen CO2-reductie. De landelijke sectortafels werken nu hard aan oplossingen om de doelstelling in hun eigen sector en het gezamenlijke doel te halen. Daarnaast kijken ze ook verder en moet ze ervoor zorgen dat in 2050 er nog veel minder CO2 uitgestoten wordt. 

 

De uitwerking op regionaal niveau komt eind 2019 voort uit de RES (Regionale energie strategie). De RES-T is een Twentebrede samenvoeging van ambities welke vanuit de TES (Twentse Energie Strategie), programma NEO (Nieuwe Energie Overijssel), het Rijk en de VNG gesteld worden. Onder paragraaf 1.1.2 wordt ingegaan op de initiatieven welke (tot 2022) binnen de invloedssfeer van de gemeentelijke bedrijfsvoering liggen om invulling en richting te geven aan deze ambities.

Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet

In de Twentse Energiestrategie (TES) is in beeld gebracht wat er moet gebeuren om Twente en dus ook Dinkelland energieneutraal te maken en hoe dat bereikt kan worden. De energietransitie voor Nederland is een opgave waarvoor intensieve, multidisciplinaire samenwerking onontbeerlijk is. In Twente werken we daarom nauw samen; we clusteren kennis, mobiliseren lokale initiatieven en initiëren en faciliteren uitvoeringsprojecten op het gebied van duurzame energie.

 

Binnen Noordoost-Twente kiezen we samen met de gemeenten Tubbergen, Oldenzaal en Losser voor een krachtenbundeling en brengen we lokale initiatieven en het bedrijfsleven samen, waardoor versnelling kan optreden. Om deze versnelling te stimuleren, gaan we o.a. een Duurzaamheidsfonds Dinkelland met een brede werking instellen. De middelen uit dit fonds moet de samenleving stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen toe te passen in de eigen leefomgeving. Zowel Oldenzaal als Losser (onze partners bij de energietransitie) hebben al zo’n fonds. Voor Dinkelland geldt dat we graag aanhaken maar wel eerst in de samenleving willen verkennen welke behoefte er ligt. Zodat de voorwaarden van het fonds goed aansluiten bij de behoefte en het ook een toegevoegde waarde heeft. Vervolgens komt hier een voorstel voor financieringssystematiek inclusief afbakening op thema en bijbehorende voorwaarden uit. In dit proces willen we ook graag de raad bevragen naar hun wensen en ideeën bij de financiering van initiatieven op gebied van duurzaamheid.

 

Inspanning

Resultaat

Rol Participant

Rol Gemeente

Start

Ontwikkelen Duurzaamheidsfonds Dinkelland

Een beschikbaar Duurzaamheidsfonds voor onze inwoners 

Toeschouwer/ initiatiefnemer

Autoritaire stijl

Voorbereiding gestart in 2018. 1ste kwartaal 2019 kunnen inwoners gebruik maken van de regeling.

Opstellen van een Duurzaam MOP gebouwen

Een duurzaam door de raad geaccordeerd  MOP

Noaberkracht als medebeslisser

Delegerende stijl

2de kwartaal 2019

Energiemonitoring

Monitoringtool op het gas- en elektriciteitsgebruik op   alle 700 aansluitingen

Noaberkracht als medebeslisser

Delegerende stijl

1ste kwartaal 2019

Inkoop duurzame energie voor onze gebouwen

Een leverancier voor duurzame levering van gas en elektra voor alle gemeentelijke gemeente gebouwen

Noaberkracht, Enschede, Losser, Dinkelland Medebeslisser

Delegerende stijl

Voorbereiding gestart 2018

Faciliteren en structureren van informatieverstrekking en advisering op maat voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

·         Stichting Duurzaam Thuis Twente (t/m  eind 2019)

·         Energieloket (t/m  eind 2019)

·         Stichting Energieke Regio (t/m  eind 2019)

In 2019 beoordelen we de effectiviteit van de diverse partners.

Communicatie over duurzaamheid voor draagvlak en initiatief

Medebeslisser

Delegerende stijl

Loopt t/m 2019

Samen met Losser Oldenzaal en Tubbergen invulling geven aan grootschalige energietransitie. 

Verkenning en definiëren van de haalbaarheid grootschalige energietransitie (zonnevelden/wind/ geothermiek  waterstof etc)

 

We maken in NOT verband gebruik van de Energie Transitiecoördinator Grootschalige Energie

 

Communicatie over duurzaamheid voor draagvlak en initiatief

Medebeslisser/adviseur beginspraak

Participerende/

delegerende stijl

Continu proces met deelprojecten

Stimulering verduurzaming scholen

Deelname door scholen aan verduurzamingsprojecten  en challenges

Scholen als initiatiefnemer

Faciliterende stijl

2de kwartaal 2019

Bestaande woningbouw wijkgericht gasloos maken. 

Warmteplan: voor alle wijken en kernen in beeld gebracht welke duurzame energieoplossingen er mogelijk zijn. Voor 2021gereed.

Samenleving als medebeslisser/adviseur beginspraak

 

Participerende/ delegerende stijl

 

 

Start 2019

Waarvoor is de samenleving aan zet

Initiatieven uit de samenleving

Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven in de samenleving van groot tot klein vorm krijgen. Samen zetten wij ons in voor de ambities. Onderstaand de initiatieven per kern uit Mijn Dinkelland 2030, die betrekking hebben op deze ambitie. 

Kern Wat willen onze kernen bereiken? Wat gaan ze ervoor doen? (initiatieven samenleving)
Noord Deurningen Energie neutraal Noord Deurningen. Netwerk van mestvergisters.
Deurningen Een duurzamer Deurningen.

1. Onderzoek naar plaatsen zonnepanelen op het maaiveld en op daken van grote gebouwen onder verantwoordelijkheid van een Coöperatie. De leden zorgen voor investeringen en exploitatie. Levering aan het elektriciteitsnet. De opbrengst komt ten goede aan de leden van de Coöperatie naar rato van de investering.

2. Oplaadpunt voor elektrische auto’s.

3. Kijken naar andere energiebronnen en mogelijkheden van subsidies. Voorbeelden zijn warmtepompen voor aardwarmte en lucht en windenergie.

(de initiatieven die om besluitvorming en/of middelen vragen, staan expliciet weergegeven bij het hoofdstuk Participatieprocessen)

Financiële kaders

Wat gaat het extra kosten in 2019 (bedragen × € 1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld -   incidenteel

totaal 

incidenteel

Faciliteren en structureren van informatieverstrekking en advisering op maat voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.  -15 0 -15
Bestaande woningbouw wijkgericht gasloos maken.   0 -34 -34
Energiemonitoring 0 -10 -10
Opstellen van een Duurzaam MOP gebouwen 0 -17 -17
Stimulering verduurzaming scholen 0 -10 -10
Samen met Losser Oldenzaal en Tubbergen invulling geven aan grootschalige energietransitie.   0 -4 -4
Inkoop duurzame energie voor onze gebouwen. 0 -10 -10
Eindtotaal -15 -85 -100

De structurele kosten van het instellen van een duurzaamheidsfonds (revolverend fonds) zijn opgenomen in de basisbegroting onder het programma Milieu.

 

Zoals eerder deze begroting is aangegeven resteert er een bedrag van € 2,29 miljoen aan projectgeld duurzaamheid (inclusief energietransitie). Dit bedrag kan in de loop van de planperiode van het Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) worden ingezet voor concrete projecten.

 

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten

Relevante informatie

Betrokkenen

Gebied

Nieuwe Energie Overijssel

www.overijssel.nl

Provincie, Twentse gemeenten en Twence

Provincie Overijssel

Twentse Energie Strategie

 

Twentse gemeenten en marktpartijen

Regio Twente

Ambitiedocument Energie-transitie Noordoost Twente

 

NOT gemeenten en marktpartijen

Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen

Klimaatakkoord

Klimaatakkoord Parijs 2020-2050

195 landen

Mondiaal

Een afvalloos Dinkelland

Wat willen we bereiken

In 2022 hebben we ons doel van maximaal 50 kg restafval per inwoner per jaar bereikt.

 

Waar staan we nu? (IST)

In 2017 werd er per inwoner 60 kg restafval per jaar ingezameld.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

Doelen Afvalloos Dinkelland:

·         Vanuit de ambitie van het project “Afvalloos Twente” streven we naar maximaal 50 kg restafval per inwoner per jaar in 2030. Door ons huidige beleid voort te zetten en te optimaliseren streven we er naar om dat doel in 2022 te halen.

·         In 2050 zijn er geen restafvalstromen meer in Dinkelland

In 2030 is het besef doorgedrongen dat we alleen nog producten kopen die na gebruik weer volledig kunnen worden hergebruikt voor nieuwe producten, bestaat er geen afval meer en leven we in een circulaire duurzame samenleving.

 

De Twentse gemeenten hebben in het kader van het Landelijke Afvalbeleidsplan het project “Afvalloos Twente” opgepakt. De ambitie is om in 2030 de hoeveelheid restafval te reduceren tot maximaal 50 kilo per persoon per jaar. Deze ambitie is gebaseerd op het IPR Normag (een adviesbureau op het gebied van strategie, beleid en organisatie) rapport dat in 2014 de basis heeft gevormd voor de regionale afvalvisie en ons eigen afvalbeleid. Met de huidige hoeveelheid van 60 kilo per inwoner per jaar in 2017 voldoen we nog niet aan de ambities van Afvalloos Twente. Het streven is om de ambitie eerder waar te maken dan in 2030. Daarvoor gaan we in 2019 en 2020 voorstellen uitwerken om op 1 februari 2022 de gewenste 50 kg per inwoner per jaar te halen.

Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet

Inspanning

Resultaat

Rol Participant

Rol Gemeente

Start

In 2018 en 2019 monitoren en evalueren afvalbeleid

Evaluatierapport met conclusies en aanbevelingen.

ROVA samenwerkingspartner/ adviseur

Autoritaire stijl

Zomer 2019

In 2020 verkennen of we verder gaan inzetten op alternatieve scenario’s inzamelen grondstoffen

Een scenariostudie (rapport)  met een advies over het al of niet wijzigen van de inzamelmethodiek ten behoeve halen doel 2030

ROVA is Samenwerkingspartner/ adviseur

Autoritaire stijl

3de kwartaal 2019

Werken aan gedrags-verandering door informatievoorziening, communicatie en ondersteunen van educatie

Minder grondstoffen in het restafval. Dit wordt zichtbaar gemaakt in het evaluatierapport

ROVA

Samenwerkingspartner/ adviseur

 Faciliterende  stijl

Continu proces

Als  Noaberkracht het goede voorbeeld geven

Binnen  bedrijfsvoering van Noaberkracht afvalstromen maximaal scheiden en de afvalstromen waar mogelijk hergebruiken

 

NK Initiatiefnemer

ROVA adviseur

Faciliterende stijl

Start zodra er een oplossing is voor het afvoeren en hergebruik van afvalstromen. Hogere overheden blokkeren oplossingen. Wij gaan actief deelnemen aan de lobby.

Verkennen mogelijkheid uitvoeren pilot  afvalinzameling  maatschappelijke organisaties en ondernemers

Optimale afvalscheiding bij maatschappelijke organisaties

Samenwerkingspartner

 Faciliterende stijl

Start zodra er een oplossing voor het afvoeren en hergebruik van afvalstromen is. Hogere overheden blokkeren oplossingen. Wij gaan actief deelnemen aan de lobby

Waarvoor is de samenleving aan zet

Initiatieven uit de samenleving

Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven in de samenleving van groot tot klein vorm krijgen. Samen zetten wij ons in voor de ambities.

Financiële kaders

In 2019 zijn er geen extra aanvullende middelen verbonden aan de actielijn 'Een afvalloos Dinkelland'. 

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten (met een link)

Relevante achtergrondinformatie/ websites

Betrokkenen

Gebied

IPR Normag rapport naar een Afvalloos Twente

Afvalloos Twente

Twentse gemeenten en Twence

Gehele Regio Twente

Landelijk Afvalbeheerplan 3

Lap 3

Alle ketenpartners, incl. ROVA

Geheel Nederland

Van Afval Naar Grondstof

Vang hha

Alle ketenpartners en Nederlandse gemeenten en ROVA

Geheel Nederland

Afvalbeleidsplan:

Van Afval naar Grondstof

Van Idee naar Aanpak

Van Betalen naar Belonen

Vastgesteld beleidsplan op basis waarvan ons huidige afvalbeleid is gestoeld.

Gemeenteraden

Grondgebied van Dinkelland en Tubbergen

Aandeelhouderschap ROVA

Dienstverleningsovereenkomst

College en ROVA

Grondgebied gemeente Dinkelland

Meer asbest eraf en meer zon erop

Wat willen we bereiken

In 2024 zijn alle asbestverdachte daken vervangen en zijn op 30 % van deze daken zonnepanelen geplaatst. In 2022 is 50% van de asbestdaken vervangen en zijn op 30% van deze daken zonnepanelen geplaatst.

  

Waar staan we nu? (IST)

In Dinkelland is in het buitengebied 628.000 m² aan asbestdaken aanwezig, in het stedelijk gebied 33.000 m² en op de bedrijventerreinen 10.000 m², welke direct onderhevig zijn aan de weersinvloeden. (Bron: asbestinventarisatie provincie Overijssel, situatie 2017)

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

Op 1 januari 2024 zijn alle asbestdaken gesaneerd. 30% van de vervangen daken is voorzien van zonnepanelen.

Het Rijk heeft per 2024 een asbestverbod afgekondigd, de verwachting is dat najaar 2018 het wetsvoorstel ook door de Kamer wordt goedgekeurd. Het verbod geldt dan per 1-1-2024. Gemeenten hebben de plicht om het asbestdakenverbod te handhaven als dat in 2024 van kracht is. Samen met de provincie willen we bedrijven, agrariërs en particulieren stimuleren om asbest voor 2024 te verwijderen van de daken. Het vervangen van het dak is ook het moment om een verduurzaming te realiseren door zelf energie op te wekken middels zonnepanelen. Via het Duurzaamheidsfonds Dinkelland willen we het plaatsen van panelen stimuleren.

 

Losse asbestvezels zijn schadelijk voor de volksgezondheid, het (langdurig) inademen van deze vezels kan leiden tot kanker. Asbestbranden leiden tot onrust over de volksgezondheid en vormen een risico op hoge maatschappelijke kosten en economische schade. Gemeenten hebben de plicht om het asbestdakenverbod te handhaven als dat in 2024 van kracht is. De provincie wil nu samen met de gemeenten, bedrijven, agrariërs en particulieren een stimulans geven om asbest voor 2024 van de daken te verwijderen. Wij grijpen dit verbod aan om verduurzaming te bevorderen. Onze voorkeur gaat uit naar plaatsing van zonnepanelen ter vervanging van asbestdaken.

Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet

Inspanning

Resultaat

Rol participant

Rol gemeente

Start zo

Samenwerking met Provincie Overijssel om daken voor 2024 asbestvrij te krijgen

Stimuleringsregeling asbestdaken ism provincie Overijssel voor minder draagkrachtige dakeigenaren.

Initiatiefnemer/samenwerkingspartner.

Samenwerkende stijl

Najaar

2018

Duurzaamheids-fonds Dinkelland

Zonnepanelen op voormalige asbestdaken.

Zie verder actielijn  energieneutraal Dinkelland

 

 

 

Onderzoek collectief saneren particulieren in NOT verband

X m2  kleinere daken gesaneerd.

Samenwerkingspartner

Participatieve stijl

Najaar 2018

Vervolg ketenvormings-project

(Asbestschakel)

De dakeigenaar wordt volledig ontzorgt bij het verwijderen van zijn asbestdak. 

Samenwerkingspartner

Samenwerkende stijl

Na evaluatie vanaf eind 2019 mogelijk  nieuwe tranche

Gratis wegbrengen asbest particulieren

Asbest van daken < 35m2 mag door eigenaar zelf verwijderd worden en kan gratis worden gestort op afvalbrengpunt Postel

Ontvanger informatie

Autoritaire stijl

Loopt tot 2024

Waarvoor is de samenleving aan zet

Initiatieven uit de samenleving

Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven in de samenleving van groot tot klein vorm krijgen. Samen zetten wij ons in voor de ambities.

Financiële kaders

Wat gaat het extra kosten in 2019 ( bedragen × € 1.000)

procesgeld  - incidenteel

projectgeld - incidenteel

totaal incidenteel

Samenwerking met Provincie Overijssel om daken voor 2024 asbestvrij te krijgen -8 0 -8
Eindtotaal -8 0 -8

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten

Relevante achtergrondinformatie/websites

Actoren en stakeholders (keyplayers)

Gebied

Versnellingsaanpak sanering asbestdaken

 

 

 

Collegebesluit versnellingsaanpak asbestdaken 9-5-2017

 

Motie PS 11-4-2018 stimuleringregeling asbestdaken

 

Collegebesluit gratis wegbrengen <35 m² asbestdak tot 2024

Asbestversnelling

 

Asbest dak

 

 

Gemeente Dinkelland

 

 

 

Provinciale staten

 

 

Gemeente Dinkelland

 

Provincie, gemeente, bedrijven, agrariërs, particulieren en  marktpartijen

 

Provincie, gemeente, bedrijven, agrariërs, particulieren

 

Provincie, gemeente

 

 

 

Gemeente, particulieren

Provicie Overijssel

 

 

 

Gemeente Dinkelland

 

 

Provincie Overijssel

 

 

Gemeente Dinkelland

Meer circulaire inkoop

Wat willen we bereiken

Bij inkoop van de gemeente meer rekening houden  op de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen.

 

Waar staan we nu? (IST)

Op dit moment hebben we nog geen helder beeld van wat circulaire inkoop voor de gemeente betekent en daarmee ook niet waar we staan. We gaan dit instrument ontwikkelen.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

·         Er is een helder inkoopbeleid met duidelijke normen voor circulair inkopen

·         Het is meetbaar of er circulair ingekocht wordt

·         In 2022 wordt ingekocht conform de in het beleid gestelde normen.

 

Circulaire Economie helpt onze duurzame ambities te verwezenlijken. De circulaire economie en is een erg breed begrip. Het Ministerie van VROM hanteert de volgende definitie: “het toepassen van milieuaspecten en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces, zodat dit uiteindelijk leidt tot de daadwerkelijk levering van een product, dienst of werk dat aan deze eisen voldoet.” Binnen Dinkelland ligt de focus op circulair inkopen. Hierbij gaat het om de inzet van het instrument Inkoop om productie en (her)gebruik van circulaire producten en diensten te stimuleren en zo duurzaamheid te versterken[1].

Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet

Circulair inkopen is een nieuw terrein binnen de gemeente Dinkelland en Noaberkracht. Het is een nieuw perspectief op inkopen en raakt veel aspecten van inkoop. Een aantal daarvan doen we al zoals in aanbestedingen wordt bijvoorbeeld al op duurzaamheid gelet. Maar op andere gebieden is er nog geen beeld van wat er mogelijk is. Daarom starten we met een uitgebreide inventarisatie waarin helder moet worden welke mogelijkheden er zijn op gebied van circulair inkopen. Hiervoor gebruiken we de wegwijzer circulair inkopen van MVO Nederland. Tevens brengen we in kaart wie op welk thema aan zet is namelijk gemeente Dinkelland, Noaberkracht, leveranciers of samenleving. In de uitkomsten geven we de verschillende elementen uit het coalitieakkoord (zie figuur hieronder) een plek en prioriteit.

Blauw blok CA

 

Inspanning

Resultaat

Rol participant

Rol gemeente

Start

Basisinventarisatie huidige stand van zaken, verkenning mogelijkheden met conclusies en aanbevelingen voor het vervolg.

Rapportage met analyse, conclusies en aanbevelingen. Dit rapport levert de spelregels en bouwstenen voor in ieder geval Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en het stimuleren van onze leveranciers om bij voorkeur producten uit gerecyclede afvalstromen aan te bieden.

Noaberkracht als medebeslisser

 

Leveranciers als adviseur beginspraak/eindspraak

Delegerende stijl

 

 

 

Participerende/ consulterende stijl

Eerste kwartaal 2019

Deelname aan het leernetwerk van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om onze kennis te delen en ervaringen van andere gemeenten toe te passen.

Bijwonen bijeenkomsten en actieve deelname aan werkgroepen

Adviseur beginspraak

Participerende stijl

 

Waarvoor is de samenleving aan zet

Initiatieven uit de samenleving

Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven in de samenleving van groot tot klein vorm krijgen. Samen zetten wij ons in voor de ambities.

Financiële kaders

Wat gaat het extra kosten in 2019 (× € 1.000)

procesgeld  - incidenteel

projectgeld - incidenteel

totaal incidenteel

Basisinventarisatie huidige stand van zaken, verkenning mogelijkheden met conclusies en aanbevelingen voor het vervolg.  -6 0 -6
Eindtotaal -6  0 -6

Besluiten betrokkenen, gebied

Niet van toepassing. 

Duurzaam Dinkelland - financieel

Financiële kaders Ambitie Duurzaam Dinkelland

Wat gaat het extra kosten in 2019 (× € 1.000)

 procesgeld -  incidenteel

 projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Faciliteren en structureren van informatieverstrekking en advisering op maat voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. -15 0 -15
Samenwerking met Provincie Overijssel om daken voor 2024 asbestvrij te krijgen -7 0 -7
Basisinventarisatie huidige stand van zaken, verkenning mogelijkheden met conclusies en aanbevelingen voor het vervolg. -6 0 -6
Bestaande woningbouw wijkgericht gasloos maken 0 -34 -34
Energiemonitoring 0 -10 -10
Opstellen van een Duurzaam MOP gebouwen 0 -17 -17
Stimulering verduurzaming scholen 0 -10 -10
Samen met Losser Oldenzaal en Tubbergen invulling geven aan grootschalige energietransitie 0 -4 -4
Inkoop duurzame energie voor onze gebouwen 0 -10 -10
Eindtotaal -28 -85 -113