Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Ambitie Inclusieve samenleving

Inleiding Ambitie Inclusieve Samenleving

Inleiding Ambitie Inclusieve samenleving

 

 

doel

Een samenleving waarin iedereen mee doet, dat noemen we een inclusieve samenleving. Samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen we hier invulling aan geven. Wij willen bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Om een inclusieve samenleving te bereiken, is het belangrijk dat we op elkaar letten en voor elkaar zorgen.

 

De ambitie Inclusieve samenleving bevat vier actielijnen waarin de ambities uit het coalitieakkoord 2018-2022 een plek hebben:

Meetbaarheid

Indicatoren

Deze P&C-cyclus gaan we meer monitoren op output en outcome. Dat betekent dat we eind 2018/begin 2019 op het niveau van ambitie een belevingsonderzoek onder onze inwoners gaan houden om een nul-meting te krijgen. Dit onderzoek herhalen we aan het einde van deze raadsperiode om te kunnen meten of het beoogde maatschappelijke effect is bereikt.

 

Voor de actielijnen gaan we de kwantitatieve indicatoren meten. Ook hierbij gaan we uit van een 0-meting. Deze indicatoren monitoren we doorlopend voor zover ze beschikbaar zijn. Er zijn actielijnen waarbij kwalitatieve indicatoren (belevingsonderzoek) meer voor de hand liggen. Dat is afhankelijk van de meetbaarheid van het thema. In dat geval worden ze als onderdeel meegenomen in het belevingsonderzoek bij de betreffende ambitie.

 

De mate van participatie en de beleving daarvan bij onze inwoners, wordt bij ieder belevingsonderzoek meegenomen. De indicatoren komen bij elke ambitie en actielijn terug en zijn niet bedoeld om op afgerekend te worden. Zij geven een indicatie of wij de juiste dingen doen zodat wij tijdig kunnen bijsturen. Verder wordt in 2020 het Coalitieakkoord tussentijds geëvalueerd, waarbij tevens de Raad en de samenleving worden betrokken.

 

Ambitie: Inclusieve samenleving Indicator Bron Frequentie meten Wanneer actuele gegevens beschikbaar Meetmoment IST IST SOLL 2022
Wij zetten ons in voor het bieden van mogelijkheden om onze inwoners meer deel te laten nemen aan de maatschappij Kwalitatief (belevingsonderzoek) Newcom begin en einde raadsperiode 2019      
Actielijn: Langer gezond            
Meer aandacht voor noaberschap en vroegsignalering Kwalitatief (belevingsonderzoek) Newcom begin en einde raadsperiode 2019      
  Percentage ouderen (65+) die eenzaamheid ervaren Volwassenen- en ouderenmonitor begin en einde raadsperiode 2021 2016 38% 37%
  Percentage inwoners die goede gezondheid ervaren Volwassenen- en ouderenmonitor begin en einde raadsperiode 2021 2016 89% 92%
  Percentage inwoners die voldoende bewegen Volwassenen- en ouderenmonitor begin en einde raadsperiode 2021 2016 62% 66%
  Percentage inwoners dat een inkomen heeft tot 120% van het wettelijk sociaal minimum Kwis 2015 begin en einde raadsperiode 2021 2015 5% 4%
Actielijn: Betere voorzieningen voor ontmoeting en ondersteuning (welzijn)            
Een beter bij de behoefte passende  ondersteuning aan voorzieningen, verenigingen en activiteiten waar mensen samenkomen Kwalitatief (belevingsonderzoek) Newcom begin en einde raadsperiode 2019      
Actielijn: Meer zorg nabij (zorg en welzijn)            
Partners in zorg en welzijn werken beter samen en zijn toegankelijker de inwoner  Kwalitatief (belevingsonderzoek) Newcom begin en einde raadsperiode 2019      
Actielijn: Meer maatwerk voor een passende daginvulling (werk)            
Er zijn meer mogelijkheden om de inwoner  passende daginvulling te bieden Kwalitatief (belevingsonderzoek) Newcom begin en einde raadsperiode 2019      

Langer gezond

Wat willen we bereiken

Langer gezond  is het faciliteren van het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Hierbij ligt de nadruk in deze actielijn op:

 

Meer aandacht voor noaberschap, eenzaamheid, vroegsignalering en activering om deel te nemen aan de samenleving

 

Waar staan we nu? (IST)

·         38% van de ouderen (65+) ervaart eenzaamheid (Volwassenen- en ouderenmonitor 2016).

·         89% van de inwoners ervaart een goede gezondheid (Volwassenen- en ouderenmonitor 2016).

·         62% van de inwoners beweegt voldoende (Emovo én Volwassenen- en ouderenmonitor 2016).

·         5% van de huishoudens heeft een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (Kwiz 2015).

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

·         Minder ouderen (65+) ervaren eenzaamheid.

·         Meer inwoners ervaren een goede gezondheid.

·         Meer inwoners bewegen voldoende.

·         Minder huishoudens hebben een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum.

Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet

In het coalitieakkoord staat de ambitie om problemen bij inwoners te voorkomen. Om een inclusieve samenleving te bereiken, is het belangrijk dat iedereen deel kan nemen aan de samenleving. Wij zetten daarbij in op preventie en vroegsignalering. We willen onder meer  voorkomen dat mensen in armoede leven, naast de inzet die we al plegen om mensen in armoede te ondersteunen. Ook dreigende eenzaamheid bij inwoners, specifiek bij ouderen (65+), pakken we aan. Tot slot is de ambitie uitgesproken om te investeren in sport en bewegen. Sport en beweging ondersteunen een gezondere leefstijl en zorgen voor meer sociale contacten. Door cultuur kunnen mensen elkaar ontmoeten, meedoen en mogelijkheden krijgen voor ontplooiing.

 

Inspanning

Resultaat

Rol participant

 

Rol Gemeente

Start

We gaan actief de dialoog aan met inwoners en verenigingen om sport in iedere kern te stimuleren.

Sportnota Dinkelland

Adviseur beginspraak

Participatieve stijl

1e kwartaal 2019

Wij stimuleren dat sport en bewegen breder ingezet wordt.

Sportnota Dinkelland

Adviseur beginspraak

Participatieve stijl

1e kwartaal 2019

We actualiseren de gemeentelijke cultuurvisie.

Hierbij nodigen we alle betrokken partijen en inwoners uit om een gezamenlijke cultuurvisie en cultuuragenda op te stellen.

Samen met inwoners en betrokken partijen maken we keuzes over de wijze waarop subsidies voor cultuur worden toegekend.

Geactualiseerde vastgestelde gemeentelijke cultuurvisie

en cultuuragenda.

Met een geactualiseerd subsidiebeleid m.b.t. cultuur

Adviseur beginspraak

Participatieve stijl

2019

We sluiten aan bij de landelijke campagne Één tegen eenzaamheid’, op een wijze die past bij onze Dinkellandse manier van werken.

 

1. Lokale vertaling landelijke campagne Één tegen eenzaamheid’

2. Rapportage eenzaamheid in de gemeente Dinkelland

Ontvanger informatie

Participatieve stijl

1. 2019

2. 2021

We onderzoeken waarom mensen in armoede terechtkomen en welke interventies er mogelijk zijn.

 

Onderzoeksrapport

Geen rol

Consultatieve stijl

2019

We investeren in armoedepreventie. De inzet kan heel divers zijn. We kijken daarbij ook naar armoede onder zelfstandige ondernemers en naar de inzet van een ervencoach voor agrariërs.

1. Vastgestelde integrale aanpak armoedepreventie Dinkelland (vroegsignalering)

2. Rapportage armoede in de gemeente Dinkelland à Voorbeeld: KWIZ

Ontvanger informatie

Consultatieve stijl

1. 2019

2. 2019

 

Waarvoor is de samenleving aan zet

Initiatieven uit de samenleving

Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven in de samenleving van groot tot klein vorm krijgen. Samen zetten wij ons in voor de ambities. Onderstaand de initiatieven per kern uit Mijn Dinkelland 2030, die betrekking hebben op deze ambitie. 

Kern Wat willen onze kernen bereiken? Wat gaan ze ervoor doen? (initiatieven samenleving)
Lattrop Gezond bewegen en leven. Organiseren Jongkindloop voor jong en oud.
Saasveld Sociale binding en ondersteuning van kwetsbare groepen (ouderen, mindervaliden, mensen met beperking). Zo lang mogelijk zelfstandig in Saasveld blijven wonen.  Project "Veur mekaar". Opzetten zorgcooperatie en invoering van dorpsregisseur (schakelpunt tussen mensen die zorg nodig hebben en zorgbiedende mensen). 

(de initiatieven die om besluitvorming en/of middelen vragen, staan expliciet weergegeven bij het hoofdstuk Participatieprocessen)

Financiële kaders

Wat gaat het extra kosten in 2019 (bedragen × € 1.000)

procesgeld - incidenteel

projectgeld - incidenteel

totaal  incidenteel

Transformatieplan Sociaal Domein 2.0 + coördinator -450 0 -450
We gaan actief de dialoog aan met inwoners en verenigingen om sport in iedere kern te stimuleren.  -52 0 -52
We actualiseren de gemeentelijke cultuurvisie. -37 0 -37
We nodigen alle betrokken partijen en inwoners uit om gezamenlijk een cultuurvisie en cultuuragenda op te stellen. -5 0 -5
We maken samen met inwoners en betrokken partijen keuzes over de wijze waarop subsidies voor cultuur worden toegekend. -4 0 -4
We sluiten aan bij de landelijke campagne 'Eén tegen eenzaamheid’, op een wijze die past bij onze Dinkellandse manier van werken. -7 0 -7
Eindtotaal -555  0 -555

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten

Betrokkenen

Gebied

Beleid Omzien naar Elkaar

Inwoners

Gemeente Dinkelland

Maatschappelijk raamwerk

Netwerkpartners Wij in de Buurt

Gemeente Dinkelland

Preventie in het onderwijs

Onderwijs instelling

KC-PO-VO

Gemeente Dinkelland

Geamendeerd raadsbesluit 28 november 2017: Sportnota-trainingsschema (oktober 2017)

 

 

 

Relevante achtergrond-informatie/ websites

 

Waar staat je gemeente

Twentse Monitor Sociaal Domein

 

Passende voorzieningen voor ontmoeting en ondersteuning

Wat willen we bereiken

Een algemene voorziening is een aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is voor alle inwoners en dat gericht is op het versterken van zelfredzaamheid en participatie. Een algemene voorziening kan voorliggend zijn op een maatwerkvoorziening en kan passender en efficiënter zijn bij de hulpvraag van een inwoner. Hierdoor kan dit een goed alternatief zijn voor de inzet van een maatwerkvoorziening. Algemene voorzieningen kunnen onderdeel uitmaken van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet.

 

Alle inwoners kunnen zonder indicatie en/of doorverwijzing gebruik maken van een algemene voorziening. Huidige algemene voorzieningen zijn was en strijkservice WaST, Tafeltje-dek-je, Maatschappelijk werk en cliëntondersteuning en sociaal culturele voorzieningen. De algemene voorzieningen bevinden zich in een fase van transformatie, van aanbod gestuurd naar meer vraag gestuurd.

  

Een beter bij de behoefte passende ondersteuning aan  voorzieningen, verenigingen en activiteiten waar mensen samenkomen.

  

Waar staan we nu? (IST)

Er is een basisniveau van algemene voorzieningen waar alle inwoners gebruik van kunnen maken.

Er zijn grenzen tussen het doelgroepenvervoer en het regulier vervoer.

 

 Waar gaan we naar toe? (SOLL)

Een breder aanbod van algemene voorzieningen dat beter aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van inwoners, zodat een beroep op maatwerkvoorzieningen relatief later wordt gedaan en/of minder wordt.

Een zelfvoorzienend system voor vervoer, voor alle inwoners. Geen grenzen meer tussen het doelgroepenvervoer en het regulier vervoer (MaaS-project).

 

Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet

De voorzieningen binnen de gemeente moeten fysiek, telefonisch en digitaal toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar zijn voor alle inwoners. Een algemene voorziening kan een passender, efficiënter en mogelijk ook goedkoper alternatief zijn voor de inzet van maatwerkvoorzieningen. Het streven is dus: ‘Algemene voorzieningen waar mogelijk en maatwerkvoorzieningen waar nodig.’

 

Inspanning

Resultaat

Rol participant

 

Rol Gemeente

Start

De mogelijkheden onderzoeken naar meer algemene voorzieningen die maken dat inwoners minder gebruik hoeven te maken van maatwerkvoorzieningen.

1. Onderzoeksrapport over de behoefte van het ontwikkelen en inzetten van algemene voorzieningen;

2. Geïmplementeerd uitvoeringsplan: meer algemene voorzieningen en minder inzet van maatwerk-voorzieningen vanuit de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet.

 

1. Geen rol

 

 

2. Ontvanger informatie

Participatieve stijl

 

Stimulerende stijl

1: 2019

 

2: 2020

We vestigen samen met Wij in de buurt de aandacht op passende mantelzorgondersteuning.

Een geïmplementeerd plan van aanpak, samen met Wij in de buurt, over passende mantelzorgondersteuning in Dinkelland. 

Ontvanger van informatie

Participatieve stijl

2020

We werken aan de bekendheid van het vrijwilligerssteunpunt van Wij in de Buurt bij verenigingen en kerninitiatieven

Een geïmplementeerd plan van aanpak, samen met Wij in de buurt, over het verankeren en het stimuleren van de bekendheid van het vrijwilligerssteunpunt in Dinkelland. 

Ontvanger van informatie

Participatieve stijl

2020

We positioneren de cliëntondersteuning in de communicatie met de inwoner die een ondersteuningsbehoefte heeft.

Een geïmplementeerde werkinstructie voor team Ondersteuning en Zorg (TOZ).

Aangepaste brieven aan inwoners.

 

 

Jaarlijkse rapportage van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 en Jeugdhulp, over

de bekendheid van cliëntondersteuning onder inwoners.

Geen rol

 

Ontvanger van informatie

 

 

Geen rol

Open autoritaire stijl

 

Delegerende stijl

2019

Het stimuleren van inwonersinitiatieven om gelegenheden voor ontmoeting te creëren, zoals open eettafels, koffieochtenden, creatieve middagen en buitenactiviteiten.

)* Complementair aan het koersdocument.

 

1.             Onderzoeksrapport over de behoefte van inwonersinitiatieven en maatschappelijke voorzieningen en hoe dit te stimuleren en te verankeren in de samenleving. 

 

2. Geïmplementeerd uitvoeringsplan: gemeente- breed uitvoering geven aan meer passende en gewenste inwoners-initiatieven en maatschappelijke voorzieningen, waardoor er meer zorg nabij en alternatieven voor de inzet van maatwerk-voorzieningen worden gerealiseerd. Mogelijk uitbreiding van stimuleringsfonds naar een breder innovatiefonds.

1. Samenwerkingspartner

 

2.Samenwerkingspartner

Participatieve stijl

Stimulerende stijl

1: 2019

2: 2020

We werken aan een zelfvoorzienend systeem voor het plannen, boeken, betalen en het reizen voor onze cliënten en uiteindelijk voor al onze inwoners. Met ‘MaaS’ verdwijnen de grenzen tussen het doelgroepenvervoer en het regulier vervoer. (MaaS-project)

)* Complementair aan het koersdocument

Het totale vervoersaanbod, wordt ontsloten via één loket, telefonisch of digitaal met een app.

 

Adviseur beginspraak

Participatieve stijl

Stimulerende stijl

 

2019

Waarvoor is de samenleving aan zet

Initiatieven uit de samenleving

Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven in de samenleving van groot tot klein vorm krijgen. Samen zetten wij ons in voor de ambities. Onderstaand de initiatieven per kern uit Mijn Dinkelland 2030, die betrekking hebben op deze ambitie. 

 

Kern Wat willen onze kernen bereiken? Wat gaan ze ervoor doen? (initiatieven samenleving)
Noord Deurningen Project Samen Welzijn: ontmoeting, omzien naar elkaar. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd. Samen Welzijn: er is een subsidie verleend van het Stimuleringsfonds Sociaal Domein aan  Noord Deurningen. 
Rossum 1. Zelfredzaamheid van de samenleving in Rossum. 2. Meer voorzieningen in het dorp behouden/meer reuring (toeristen naar centrum). 1. Werkgroep zorg en welzijn; zij inventariseren behoeften, ontwikkelen plannen en initiëren initiatieven t.b.v. de zelfredzaamheid van de samenleving in Rossum. 2. Supermarkt/daghoreca in Kulturhus Cocer, inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 
Saasveld Sociale binding en ondersteuning van kwetsbare groepen (ouderen, mindervaliden, mensen met beperking). Zo lang mogelijk zelfstandig in Saasveld blijven wonen.  Project "Veur mekaar". Opzetten zorgcooperatie en invoering van dorpsregisseur (schakelpunt tussen mensen die zorg nodig hebben en zorgbiedende mensen). 
Tilligte Samen Welzijn: ontmoeting, omzien naar elkaar. Concreet project: dorpshuiskamer. Samen Welzijn: er is een subsidie verleend van het Stimuleringsfonds Sociaal Domein aan Tilligte. 
Weerselo   1. Het realiseren van een bibliotheekvoorziening; een fysiek uitleenpunt bij ’t Trefpunt. 2. Samen Welzijn: er is een subsidie verleend van het Stimuleringsfonds Sociaal Domein aan  Weerselo. 
Deurningen Ontmoeting ouderen en jeugd/jongeren. 1. Dagbesteding voor ouderen b.v. in de pastorie. 2. Jeugd en jongeren met elkaar in verbinding brengen op een bij hen passende ontmoetingsplek.

(de initiatieven die om besluitvorming en/of middelen vragen, staan expliciet weergegeven bij het hoofdstuk Participatieprocessen)

Financiële kaders

De extra benodigde middelen voor 2019 zijn meegenomen in het Transformatieplan Sociaal Domein 2.0. 

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten (met een link)

Betrokkenen

Gebied

Beleid Omzien naar Elkaar

Inwoners

Gemeente

Dinkelland

Maatschappelijk raamwerk

Netwerkpartners Wij in de Buurt, maatschappelijke organisaties, verenigingen

Gemeente

Dinkelland

Deelname aan de landelijke MaaS-pilot van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  zaaknummer 21401

 

 

Nederland

Relevante achtergrond-informatie/ websites

Waar staat je gemeente

Twentse Monitor Sociaal Domein

 

Meer zorg nabij (zorg en welzijn)

Wat willen we bereiken

Wij en onze partners in zorg en welzijn werken eenduidiger samen en zijn  zichtbaarder en toegankelijker voor de inwoner

 

Waar staan we nu? (IST)

·         Consulenten verhelderen de hulpvraag met de inwoner, kennen zorg toe op basis van ingekochte producten en voeren de regie op een ondersteuningstraject.

 

·         Cliëntervaring Jeugd:

Cliënten (84%) geven aan dat er samen met Team ondersteuning en zorg in een gesprek is gezocht naar een oplossing van hun probleem en 76% vindt dat ze snel werden geholpen door Team ondersteuning en zorg. Cliënten (68%) geven aan dat het beter op school, werk of bij de dagbesteding gaat. Zij voelen zich beter gehoord (54%) en zijn sneller geholpen (71%). Ook geven zij aan respectvol te worden benaderd door hulpverleners (89%) en voelen zij zich door hulpverleners serieus genomen (83%). Jongeren (die contact hebben gehad met het team ondersteuning en zorg) waarderen de dienstverlening met een 7,8

(bron: cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 2018)

 

·         Cliëntervaring Wmo:

o    Cliënten voelen zich serieus genomen (87%)

o    Cliënten vinden dat ze snel geholpen worden (79%).

o    Cliënten (83%) zeggen dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is en 79% vindt dat de ondersteuning passend bij de hulpvraag is.

o    Cliënten (86%) geven aan zich beter te kunnen redden.

(bron: cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 2018)

 

·         We hebben ca. 50 E33-meldingen van incidenten van personen met verward gedrag in 2017.

26% van de ondervraagde Jeugdhulp-cliënten zijn bekend met cliëntondersteuners, bij de Wmo-cliënten is dit 27%. (bron: cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 2018)

·         Mantelzorgers worden uitgenodigd bij keukentafelgesprekken.

·         In 2017 is 150 keer de huisarts als verwijzer opgevoerd bij start Jeugdhulp. Dit is 20%.

·         We hebben geen zicht op reden van verwijzing naar Jeugdhulp door huisartsen.

·         Algemene voorzieningen werken samen onder de naam Wij in de Buurt.

·         Werkplein en SPD zijn aanwezig in het gemeentehuis.

·         Er zijn in 2017 door inwoners en professionals bij Veilig Thuis Twente 39 meldingen gedaan van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling en 56 adviesvragen gesteld (rapportage VTT 2017).

·         Alle beschermd wonen cliënten hebben een indicatie namens de Centrumgemeente Enschede.

·         De samenwerking met Menzis en andere betrokken partijen is minimaal met betrekking tot domein- en wet overstijgende onderwerpen, bijvoorbeeld rond de Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet/Wijkverpleging en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Inwoners ervaren nog schotten tussen de verschillende wet- en regelgeving en daarbij betrokken organisaties.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

·         Consulenten krijgen de hulpvraag met de inwoner tijdiger in beeld en organiseren beter passende ondersteuning. Hierdoor worden er minder zware vormen van ondersteuning ingezet en kan maatwerk hulp eerder afgesloten worden.

·         De cliënttevredenheid is daarbij toegenomen.

·         Er zijn minder incidenten met inwoners met verward gedrag (E33 meldingen).

·         De bekendheid van cliëntondersteuning is toegenomen

·         Mantelzorgers zijn vaker aanwezig bij keukentafelgesprekken.

·         Er is een afname van verwijzingen naar Jeugdhulp door huisartsen en wij hebben beter zicht op de reden van verwijzing door huisartsen.

·         De samenwerking van de algemene voorzieningen onder Wij in de buurt sluit inhoudelijk, juridisch en organisatorisch beter aan bij de lokale zorgstructuur.

·         Er is een eenduidige toegang voor inwoners.

·         Medewerkers van SPD, Werkplein en Wij in de buurt zijn meer toegankelijk voor inwoners en consulenten TOZ.

·         Inwoners en professionals melden eerder én vragen eerder advies op bij Veilig Thuis bij zorgsignalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

·         Alle beschermd wonen cliënten hebben een indicatie namens de gemeente Dinkelland.

·         Er is een goede integrale samenwerking met Menzis en andere betrokken partijen waardoor inwoners geen schotten meer ervaren tussen de verschillende wet- en regelgeving en daarbij betrokken organisaties.

Kengetallen

Sociale regelingen

Jeugdhulp

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Jeugd en jeugdhulpverlening

Gezondheidsverschillen

 

 

Bron

Aantal

Aantal meldingen van personen met verward gedrag

Politie (E33 melding)

50 in 2017

Aantal verwijzingen naar jeugdhulp door huisartsen

 

150 in 2017

Aantal meldingen van (vermoedens van) huiselijke geweld en kindermishandeling

Veilig Thuis Twente

39 in 2017

Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet

Om deze ambitie te realiseren gaan we met de volgende zaken aan de slag:

  • Binnen het Twents model voor Jeugdzorg en Wmo staat de inwoner centraal. We laten de producten los en stellen de ondersteuningsbehoefte van de inwoner centraal. Dit betekent dat we de zorg nog meer toespitsen op de behoefte van de inwoner en daarom heen gaan organiseren;
  • We verbeteren het sturen op resultaten door het ontwikkelen van betere monitoring en effectmeting bij de inzet van de zorg;
  • We bekijken de ondersteuningsbehoefte wetgeving-overstijgend (Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet) en bieden integrale ondersteuning;
  • We versterken de integrale samenwerking tussen Wij in de Buurt, Team Ondersteuning en Zorg en het Werkplein;
  • We geven de opdracht aan professionele algemene voorzieningen om meer vraaggericht te werken op basis van de behoeften in de kernen;
  • We ontwikkelen de ketensamenwerking tussen professionals in onder meer zorg, welzijn, sport en onderwijs verder, waardoor we nog eerder signaleren wanneer een inwoner een ondersteuningsbehoefte heeft. We laten de hulp en ondersteuning hierop zo optimaal mogelijk aansluiten;
  • Inwoners met verward gedrag en inwoners met de behoefte aan een beschermde woonomgeving krijgen extra aandacht;
  • Inwoners met behoefte aan een beschermde woonomgeving ontvangen meer integraal passende zorg en ondersteuning nabij vanuit de eigen gemeente;
  • De werkgroep Menzis-samen 14 geeft de regionale samenwerking tussen gemeenten en Menzis (zorgverzekeraar en zorgkantoor) vorm. Het is een gezamenlijke taak om onze inwoners van passende en goede zorg en ondersteuning te voorzien. Op veel aspecten en onderwerpen raken gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren elkaar. De vraag die centraal staat is: hoe kunnen wij de kwaliteit en effectiviteit van de zorg verhogen en tegelijkertijd lagere kosten van zorg en ondersteuning bevorderen.

 


Inspanning

Resultaat

Rol participant

Rol Gemeente

Start

In aanloop naar 2021 onderzoeken wij of en welke vormen van beschermd wonen we kunnen realiseren, zodat inwoners zo dichtbij mogelijk passende ondersteuning kunnen ontvangen.

Aanpak implementatie decentralisatie beschermd wonen

Geen rol

Samenwerkende stijl

2018

We werken aan een passend ondersteunings- en zorgaanbod voor verwarde personen op het snijvlak van het sociaal domein en zorg en veiligheid.

 

Vastgestelde werkafspraken  voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

 

E33 meldingen vastgelegd in een rapportage

Geen rol

Samenwerkende stijl

2019

We organiseren samen met de Regio Twente passend vervoer voor personen met verward gedrag als er een acuut probleem is en er geen strafbaar feit is geconstateerd.

 

Vastgestelde werkafspraken  voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

Geen rol

Samenwerkende stijl

2019

Wij hanteren het Twents model. Dit betekent dat voor een inwoner met een ondersteuningsbehoefte, eerst wordt gekeken wat diegene zelf, of met behulp van de omgeving kan. Daarna wordt gekeken welke voorzieningen kunnen worden ingezet. Eén gezin, één plan’ is daarbij het leidende principe bij het keukentafelgesprek. Dit geldt binnen de Wmo 2015, Jeugdwet en P-wet.

Integraal zorgplan gebaseerd op ondersteunings-behoefte op inwonerniveau.

 

Uitkomsten  cliëntervarings-onderzoek

 

Adviseur beginspraak

Participatieve stijl

2019

We betrekken de mantelzorgers bij de keukentafelgesprekken.

 

Mantelzorgers zijn aanwezig bij een keukentafelgesprek.

Adviseur beginspraak

Participatieve stijl

2019

We starten een pilot “praktijkondersteuner Jeugd in de huisartsenpraktijk”.

 

Pilotplan met in elk geval:

-overeenkomst tussen huisartsen, GGD en gemeente

-werkafspraken inzet POH Jeugd

-vastgelegde wijze van monitoring en evaluatie.

Samenwerkingspartner

Participatieve stijl

2019

We optimaliseren signalerings-overleggen met onze samenwerkingspartners.

 

Evaluatieverslag

 

Aangepaste werkafspraken

Samenwerkingspartner

Samenwerkende stijl

 

 

Samenwerkende stijl

2019

We stimuleren en professionaliseren de vroegtijdige aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de samenwerking met ketenpartners

)* Complementair aan het koersdocument.

1.Vastgesteld Actieplan lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

2.Uitgevoerd actieplan

3.Monitorings-rapportage VTT

Samenwerkingspartner

Samenwerkende stijl

1.2019

2.2020

3.jaarlijks

De samenhang en samenwerking tussen professionele algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen wordt geïntensiveerd door de realisatie van één toegang.

)* Complementair aan het koersdocument.

Verkenning en implementatie één geïntegreerde toegang (o.a. Wij in de Buurt, TOZ, Werkplein) voor hulp- en ondersteuningsvragen.

Ontvanger van informatie

Participatieve stijl

2019

 

 

 

 

 

 

 

Wij werken aan een integrale ouderenzorg, waarin cliënten en alle betrokken partijen zoals gemeenten en zorgaanbieders geen schotten ervaren tussen de verschillende wet- en regelgeving en betrokken organisaties, het voor iedereen duidelijk is voor welke onderwerpen ze waar terecht kunnen en de doorstroom van zorg en ondersteuning tussen de verschillende wet- en regelgeving soepel verloopt. (Menzis-project)

)* Complementair aan het  koersdocument.

Een geïmplementeerd plan van aanpak integrale ouderenzorg rondom o.a. crisisopvang, integrale keten samenwerking, doorstroom Wmo-Zvw-Wlz en domein overstijgende cliëntondersteuning.

Samenwerkingspartner

Participatieve stijl

Stimulerende stijl

 

2019

Wij werken aan een integrale schuldenaanpak, waardoor schulden van vele inwoners van de gemeente Dinkelland worden opgelost of worden voorkomen. (Menzis-project)

)* Complementair aan het koersdocument.

 

Geïmplementeerd plan van aanpak integrale Schuldenaanpak rondom o.a. vroeg signalering, het oplossen/afbetalen van schulden, inhouden en doorbetalen van rekeningen op eventuele uitkeringen.

Samenwerkingspartner

Participatieve stijl

Stimulerende stijl

 

2019

Wij werken aan een integrale aanpak rondom de GGZ, waardoor de cliënten en andere betrokken partijen geen schotten meer ervaren tussen de verschillende wet- en regelgeving, het voor iedereen duidelijk is voor welke onderwerpen ze waar terecht kunnen en de doorstroom van zorg en ondersteuning tussen de verschillende wet- en regelgeving soepel verloopt. (Menzis-project)

)* Complementair aan het koersdocument.

 

Geïmplementeerd plan van aanpak GGZ waarvan o.a. de aanpak personen met verward gedrag een onderdeel is

Samenwerkingspartner

Participatieve stijl

Stimulerende stijl

 

2019

Wij werken aan een betere uitwerking, verbinding en inzet van Vitaal Twente. (Menzis-project)

)* Complementair aan het koersdocument.

 

Geïmplementeerd plan van aanpak rondom de inzet van Vitaal Twente

Samenwerkingspartner

Participatieve stijl

Stimulerende stijl

 

2019

De dienstverlening en afspraken met het Werkplein en Stichting Participatie Dinkelland worden zo dichtbij mogelijk georganiseerd.

)* uit actielijn 4 in het koersdocument, maar past beter bij actielijn 3.

Uitkomsten cliënttevredenheids-onderzoek

 

Tevredenheidsonder-zoek medewerkers, SPD, Werkplein, TOZ.

Samenwerkingspartner

Faciliterende stijl

2019

Waarvoor is de samenleving aan zet

Initiatieven uit de samenleving

Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven in de samenleving van groot tot klein vorm krijgen. Samen zetten wij ons in voor de ambities. Onderstaand de initiatieven per kern uit Mijn Dinkelland 2030, die betrekking hebben op deze ambitie. 

 

Kern Wat willen onze kernen bereiken? Wat gaan ze ervoor doen? (initiatieven samenleving)
Saasveld Sociale binding en ondersteuning van kwetsbare groepen (ouderen, mindervaliden, mensen met beperking). Zo lang mogelijk zelfstandig in Saasveld blijven wonen.  Project "Veur mekaar". Opzetten zorgcooperatie en invoering van dorpsregisseur (schakelpunt tussen mensen die zorg nodig hebben en zorgbiedende mensen). 
Deurningen Hulpbehoevende ouderen een 'zorgplek' geven in Deurningen. Zodat ze in Deurningen kunnen blijven wonen. Onderzoek naar kleinschalig woon- en zorgcomplex in Deurningen. Daarvoor is de pastorie in beeld.

(de initiatieven die om besluitvorming en/of middelen vragen, staan expliciet weergegeven bij het hoofdstuk Participatieprocessen)

Financiële kaders

De extra benodigde middelen voor 2019 zijn meegenomen in het Transformatieplan Sociaal Domein 2.0. 

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten (met een link)

Betrokkenen

Gebied

Implementatie Twents Model

TOZ, verwijzers, aanbieders, OZJT

Dinkelland

Beleidsplan ONE

Inwoners

Dinkelland

Relevante achtergrondinformatie/ websites

Waar staat je gemeente

Twentse Monitor Sociaal Domein

 

Meer maatwerk voor een passende daginvulling (werk)

Wat willen we bereiken

Er zijn meer mogelijkheden om de inwoner  passende daginvulling te bieden 

 Waar staan we nu? (IST)

Cliënten zijn afhankelijk van de maatwerkvoorziening waarvoor zij geïndiceerd zijn en/of de inkomensvoorziening die zij daaruit ontvangen. Deze voorzieningen en regelingen bepalen voor een deel het traject dat men ingaat en welke (on)mogelijkheden en (wettelijke)kaders hierbij horen.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

Meer cliënten moeten naar vermogen bijdragen aan de samenleving, ongeacht zijn/haar beperking. Er is voor iedereen een passende voorziening en/of regeling beschikbaar, waardoor zij zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Hierbij ervaren zij geen problemen of beperkingen door bijvoorbeeld wet- en regelgeving, financiële kaders en/of wachtlijsten.

Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet

Wij vinden het belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. Het hebben van een passende daginvulling speelt daarbij een grote rol. Bedrijven zijn zich meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en, waar mogelijk, ook bereid te investeren in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen lokale bedrijven en initiatieven stimuleren, faciliteren en informeren over de kansen en mogelijkheden die er zijn op dit gebied.

 

Inspanning

Resultaat

Rol participant

 

Rol Gemeente

Start

We hebben een leer-werktraject in de organisatie van het onderhoud van de openbare ruimte. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen binnen het onderhoud van de openbare ruimte de mogelijkheid voor een goede opstap naar een reguliere baan buiten Noaberkracht.

 

Leer-werktraject t.b.v. plaatsing doelgroepers op de reguliere arbeidsmarkt.

Adviseur beginspraak

Faciliterende stijl

2019

Wij gaan werk/daginvulling vanuit één lokale voorziening laten plaatsvinden, het zgn. Noaberhoes. In dit Noaberhoes wordt een aantal bestaande functies gebundeld waardoor beter op maat gesneden trajecten voor de betrokkenen kunnen worden ingezet. Het voornaamste doel is dat iemand blijvend kan meedoen.

1. Onderzoeksrapport over de behoefte van het ontwikkelen en inzetten van algemene voorzieningen (zie 2e inspanning bij actielijn ‘passende voorzieningen voor ontmoeting en ondersteuning’) met specifieke aandacht voor het Noaberhoes;

2. Geïmplementeerd advies van de uitkomsten van het onderzoek.

1. Samenwerkingspartner

 

2. Adviseur beginspraak

 

Participatieve stijl

Stimulerende stijl

1: 2019

2: 2020

Bij de uitvoering van het onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte is het doelgroepenbeleid een speerpunt. In samenwerking met Noaberkracht vindt de inzet van deze doelgroep via re-integratie en leer/werkbedrijf plaats.

Noaberkracht voldoet aan haar quotum voor de quotumwet.

 

Doelgroepers worden onderdeel van de eigen organisatie en we geven het goede voorbeeld aan werkgevers in Dinkelland.

Toeschouwer

 

 

Ontvanger informatie

Open autoritaire stijl

 

 

 

 

Samenwerkende stijl

2019

In de opdrachten naar derden wordt via SROI daar waar mogelijk, extra inzet van mensen uit de participatiewet afgesproken.

Organisatiebrede werkafspraken binnen Noaberkracht over SROI-verplichtingen van leveranciers bij inkoop en aanbestedingen

 

Ontvanger informatie

Open autoritaire stijl

2019

Wij geven duidelijke opdrachten aan het Werkplein Twente en de SPD, zodat onze werkzoekenden de mogelijkheid krijgen om zich op maat te laten begeleiden en zich eventueel om te scholen naar passend werk.

Geïnstrueerde medewerkers, t.b.v.

betere matches tussen de kaartenbak en de arbeidsmarkt. Duurzame uitstroom.

Ontvanger informatie

Faciliterende stijl

2019

Waarvoor is de samenleving aan zet

Initiatieven uit de samenleving

Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven in de samenleving van groot tot klein vorm krijgen. Samen zetten wij ons in voor de ambities. Onderstaand de initiatieven per kern uit Mijn Dinkelland 2030, die betrekking hebben op deze ambitie. 

Kern Wat willen onze kernen bereiken? Wat gaan ze ervoor doen? (initiatieven samenleving)
Saasveld Sociale binding en ondersteuning van kwetsbare groepen (ouderen, mindervaliden, mensen met beperking). Zo lang mogelijk zelfstandig in Saasveld blijven wonen.  Project "Veur mekaar". Opzetten zorgcooperatie en invoering van dorpsregisseur (schakelpunt tussen mensen die zorg nodig hebben en zorgbiedende mensen). 

(de initiatieven die om besluitvorming en/of middelen vragen, staan expliciet weergegeven bij het hoofdstuk Participatieprocessen)

Kengetallen

Financiële kaders

Wat gaat het extra kosten in 2019 (× € 1.000)

procesgeld - incidenteel

projectgeld - incidenteel

totaal incidenteel

Wij gaan werk/daginvulling vanuit één lokale voorziening laten plaatsvinden, het zgn. Noaberhoes. In dit Noaberhoes wordt een aantal bestaande functies gebundeld waardoor beter op maat gesneden trajecten voor de betrokkenen kunnen worden ingezet. Het voornaamste doel is dat iemand blijvend kan meedoen. -60 0 -60
Eindtotaal -60 0 -60

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten (met een link)

Betrokkenen

Gebied

Doelgroepers inzetten in Noaberkracht

Noaberkracht, Stichting Participatie Dinkelland, HRM

Gemeente Dinkelland

Verordeningen (P-wet, Wmo 2015 en Jeugdwet)

Gemeente Almelo, Werkplein, SPD, Soweco, reintegratiebedrijven, TOZ

Nederland

Beleid Omzien naar Elkaar

Inwoners

Gemeente Dinkelland

SROI beleid regio Twente

Werkgevers, werkplein

Regio Twente

Contracten met SPD, Gemeente Almelo en Soweco

Werkplein, SPD, gemeente Almelo, TOZ

Gemeenten Dinkelland en Tubbergen

Relevante achtergrondinformatie/ websites

www.waarstaatjegemeente.nl

www.twentsemonitorsociaaldomein.nl

 

Inclusieve samenleving - financieel

Financiële kaders Ambitie Inclusieve samenleving

Wat gaat het extra kosten in 2019 (× € 1.000)  procesgeld -incidenteel projectgeld - incidenteel

totaal 
incidenteel

Transformatieplan Sociaal Domein 2.0 + coordinator -450 0 -450
We gaan actief de dialoog aan met inwoners en verenigingen om sport in iedere kern te stimuleren.  -52 0 -52
We actualiseren de gemeentelijke cultuurvisie. -37 0 -37
We nodigen alle betrokken partijen en inwoners uit om gezamenlijk een cultuurvisie en cultuuragenda op te stellen. -5 0 -5
We maken samen met inwoners en betrokken partijen keuzes over de wijze waarop subsidies voor cultuur worden toegekend. -4 0 -4
We sluiten aan bij de landelijke campagne Één tegen eenzaamheid’, op een wijze die past bij onze Dinkellandse manier van werken. -7 0 -7
Wij gaan werk/daginvulling vanuit één lokale voorziening laten plaatsvinden, het zgn. Noaberhoes. In dit Noaberhoes wordt een aantal bestaande functies gebundeld waardoor beter op maat gesneden trajecten voor de betrokkenen kunnen worden ingezet. Het voornaamste doel is dat iemand blijvend kan meedoen. -60 0 -60
Eindtotaal -615 0 -615