Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Ambitie Sterke bedrijvigheid

Inleiding Ambitie Sterke Bedrijvigheid

Inleiding Ambitie Sterke bedrijvigheid

 

doel

In het coalitieprogramma 2018-2022 van Dinkelland is “ondernemen” als belangrijk thema benoemd. Omdat wij een aantrekkelijke gemeente willen zijn waarin het goed wonen, werken, leven en recreëren is. Het is van groot belang dat het Dinkellandse bedrijfsleven (Agro en food, MKB, detailhandel en vrijetijdseconomie) sterk blijft. Ondernemers zorgen voor banen en investeringen, maar vervullen ook op maatschappelijk vlak een zeer belangrijke rol in onze samenleving. Denk daarbij aan verschillende sponsorrelaties met ons rijke verenigingsleven en bij evenementen. Ondernemers zijn de motor van onze samenleving. Een goed ondernemersklimaat, waarbij de dienstverlening aan en bereikbaarheid van ondernemers goed is, helpt het bedrijfsleven om ook in de toekomst goed te kunnen functioneren. Ondernemers zijn dus van wezenlijk belang voor onze samenleving. Wij zetten ons er dan ook voor in dat het Dinkellandse bedrijfsleven sterk blijft en versterkt wordt. Een `sterker Dinkellands bedrijfsleven` kenmerkt zich door tevreden (startende) ondernemers die hun bedrijfsactiviteiten volop kunnen ontwikkelen en de gemeente zien als partner om mee te denken over de gewenste ontwikkelingen.

 

Een partnerschap tussen ondernemers en gemeente zorgt voor een betere dienstverlening. Je bent dan immers tijdig van elkaars plannen, ideeën en suggesties op de hoogte, zodat hier zo goed mogelijk rekening kan worden gehouden. Als gemeente staan wij open voor andere vormen van samenwerking met onze ondernemers en hebben oog voor hun behoeften. Ook de regionale en (inter)nationale samenwerking hoort daarbij. Kortom, het creëren van sterke lokale, landelijke en internationale verbindingen.

 

We zijn tevreden als we in het tweejaarlijkse onderzoek een 7 scoren. Dit resulteert binnen de Ambitie Sterke bedrijvigheid in de volgende actielijnen:

Sterke bedrijvigheid ovz

Meetbaarheid

Indicatoren

Deze P&C-cyclus gaan we meer monitoren op output en outcome. Dat betekent dat we eind 2018/begin 2019 op het niveau van ambitie een belevingsonderzoek onder onze inwoners gaan houden om een nul-meting te krijgen. Dit onderzoek herhalen we aan het einde van deze raadsperiode om te kunnen meten of het beoogde maatschappelijke effect is bereikt.

 

Voor de actielijnen gaan we de kwantitatieve indicatoren meten. Ook hierbij gaan we uit van een nul-meting. Deze indicatoren monitoren we doorlopend voor zover ze beschikbaar zijn. Er zijn actielijnen waarbij kwalitatieve indicatoren (belevingsonderzoek) meer voor de hand liggen. Dat is afhankelijk van de meetbaarheid van het thema. In dat geval worden ze als onderdeel meegenomen in het belevingsonderzoek bij de betreffende ambitie.

 

De mate van participatie en de beleving daarvan bij onze inwoners, wordt bij ieder belevingsonderzoek meegenomen. De indicatoren komen bij elke ambitie en actielijn terug en zijn niet bedoeld om op afgerekend te worden. Zij geven een indicatie of wij de juiste dingen doen zodat wij tijdig kunnen bijsturen.

 

Verder wordt in 2020 het Coalitieakkoord tussentijds geëvalueerd, waarbij tevens de raad en de samenleving worden betrokken.

Ambitie: Sterke bedrijvigheid Indicator Bron Frequentie meten Wanneer actuele gegevens beschikbaar Meetmoment IST IST SOLL 2022
Wij zetten in ons voor een sterker Dinkellandse bedrijfsleven  Kwalitatief (belevingsonderzoek) Newcom begin en einde raadsperiode 2019      
Actielijn: Vitalere vrijetijdseconomie            
Versterken van het toeristisch klimaat onder meer door inzet op onze unieke elementen van rust, ruimte, landschap en cultuur Aantal toerische overnachtingen Gemeentelijke belastingen Jaarlijks begin 2019 Begin 2018, cijfers van 2017 335.883 346.000 (3%)
  Kwalitatief (belevingsonderzoek) Newcom einde raadsperiode        
Actielijn: Sterker ondernemersklimaat            
Een beter bij de behoefte passende ondersteuning van ondernemers Rapportcijfer MKB onderzoek Tweejaarlijks door MKB Nederland   aug-18 6,6 7
Actielijn: Innovatievere agrarische sector            
Betere ondersteuning van innovatief ondernemerschap in de agrarische sector   Kwalitatief (belevingsonderzoek) Newcom begin en einde raadsperiode 2019      
  Bermgras: aantal ondernemers die meendoen /aantal contracten en hoeveelheid Gemeente Jaarlijks December jan-18 0 20% van het totaal aantal bedrijven (120)
  Mestverwaarding: aantal ondernemers die meedoen (biovergisters) Gemeente vergunningen Jaarlijks December dec-18 0 12 bedrijven (3 per jaar)

Vitalere vrijetijdseconomie

Wat willen we bereiken

Versterken van het toeristisch klimaat onder meer door inzet op onze unieke elementen van rust, ruimte, landschap en cultuur 

Waar staan we nu? (IST)

Voor een overall view op de sector hanteren we `het aantal overnachtingen` als graadmeter voor de IST situatie. Deze meting doen we zelf en is gebaseerd op de toeristenbelasting. Als startpunt gebruiken we het aantal overnachtingen van 2017. In 2017 had gemeente Dinkelland 335.883 toeristische overnachtingen. Dit is een 3.8% stijging t.o.v. 2016 en het hoogst aantal overnachtingen gemeten in gemeente Dinkelland.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

Vrijetijdseconomische sector 2022: Als gemeente zijn wij er ons van bewust dat er geen oneindige groei in de markt zit en dat deze groei jaarlijks afhankelijk is van zowel vraag en aanbod als trends en ontwikkelingen. De komende jaren streeft Gemeente Dinkelland minimaal naar het behouden van het huidig aantal overnachtingen. Tevens blijft de gemeente op basis van de jaarlijkse toeristische overnachtingscijfers haar potentie monitoren om jaarlijks acties uit te zetten binnen de hoofdthema’s: toeristisch ondernemerschap, toeristische voorzieningen en landschap, marketing en de grensligging (NL-DL) van Dinkelland.

 

Dinkelland is een vitale vrijetijds economische bestemming binnen Twente. Dit is te zien aan het jaarlijks aantal toeristische overnachtingen. Ondanks de economische crisis heeft de sector  vrijetijds economische van Dinkelland bewezen een stabiele factor te zijn binnen de Dinkellandse economie. In 2017 bedroeg het aantal toeristische overnachtingen 335.883. Dinkelland is hiermee verantwoordelijk voor bijna 10% van de totale overnachtingen in Twente. De totale toeristische bestedingen aan hotel- en andere verblijfsovernachtingen bedroeg in 2017 in Twente 180 miljoen euro; de Dinkellandse verblijfssector was in 2017 dan ook verantwoordelijk voor bijna 18 miljoen euro omzet. Gemiddeld geeft de toerist per dag een  € 41 uit aan culinair aanbod, detailhandel en andere dagrecreatieve bestedingen (belevingsonderzoek Dinkelland 2017).

 

De sector vrijetijdseconomie is erg trend- en seizoen afhankelijk. Tevens kent de sector veel verschillende stakeholders en belangen . Voor het behouden van vitale Dinkellandse vrijetijdssector is het van belang dat trends en ontwikkelingen, kansen en potenties en verschillende belangen constant gestuurd worden. Gemeente Dinkelland wil hieraan bijdragen door in te spelen op de huidige aantrekkingskracht van Dinkelland en deze te voorzien van toekomstbestendige impulsen. De Dinkellandse toerist bezoekt Dinkelland voornamelijk om tot rust te komen en te genieten van ruimte, landschap en culturele waarden (belevingsonderzoek Dinkelland 2017). De komende jaren hebben de volgende activiteiten prioriteit:

  • het behouden en versterken van deze aantrekkingskracht door middel van het behouden van het (coulissen)landschap (Natura 2000);
  • het versterken van de toeristische voorzieningen waaronder de fiets- en wandelnetwerken;
  • het blijven vermarkten van het merk Ootmarsum-Dinkelland in samenwerking met Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland;
  • het benutten van de Duitse grensligging, en
  •  inzetten op seizoenspreiding door het aantal toeristische overnachtingen in het voor- en het najaar te vergroten.

Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet

Inspanning

Resultaat

Rol participant

Rol van de gemeente

Start

De toeristisch consulent is de sparringpartner voor de ondernemers.

 

Contactmomenten met ondernemers en vertegenwoordigers uit de sector en advisering.

 

Aandachtspunt:  waar mogelijk meer ruimte bieden om seizoen verlengende activiteiten mogelijk te maken

Samenwerkingspartner

Samenwerkende stijl

Vanaf 1ste kwartaal 2019 consulentschap intensiveren

Versterken toeristische voorzieningen door o.a. behouden kwaliteiten (coulissen)landschap en natuur (de N2000-gebieden)

 

Investeren in toeristische voorzieningen van Routenetwerken Twente via bijdrage aan Regio Twente

 

Kwaliteitsverbetering toeristische voorzieningsniveau in het landschap en per kern waaronder fiets- en wandelnetwerken en uitstraling openbare ruimte i.s.m. Routenetwerken Twente, Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland en het proces MijnDinkelland2030.

 

Opleveren stuwwallenroute als onderdeel Noordoost Twente pad i.s.m. alle Noordoost Twentse gemeenten.

 

Samenwerkingspartner

 

 

 

 

Samenwerkingspartner

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerkingspartner

 

Samenwerkende stijl

 

 

 

Samenwerkende stijl

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerkende stijl

 

Januari 2019

 

 

 

 

Januari 2019

 

 

 

 

 

 

 

Continuering project

 

Versterken promotionele activiteiten Ootmarsum-Dinkelland

 

 

 

Ondersteuning Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland d.m.v. subsidie.

 

Stimuleren ketensamenwerking tussen Marketingoost (TwenteMarketing) en het STOD via bijdrage aan Regio Twente.

Samenwerkingspartner(s)

 

 

 

Samenwerkingspartner(s)

Samenwerkende stijl

 

 

 

Samenwerkende stijl

Continuering proces 2017 t/m 2021

 

 

Continuering proces 2017 t/m 2021

Wij gaan met Nordhorn een project aan waarbij het kanaal Nordhorn Almelo de verbindende factor is

Gezamenlijk actieplan voor de samenwerking over het kanaal Nordhorn – Almelo .

Samenwerkingspartners

 

 

Samenwerkend

Eerste kwartaal 2019

Waarvoor is de samenleving aan zet

Initiatieven uit de samenleving

Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven in de samenleving van groot tot klein vorm krijgen. Samen zetten wij ons in voor de ambities.

Financiële kaders

Wat gaat het extra kosten in 2019 (bedragen × € 1.000)

procesgeld -

 incidenteel

projectgeld - incidenteel

 

totaal

incidenteel

Wij gaan met Nordhorn een project aan waarbij het kanaal Nordhorn Almelo de verbindende factor is  -150 0 -150
Versterken toeristische voorzieningen door o.a. behouden kwaliteiten (coulissen)landschap en natuur (de N2000-gebieden) -60 -220 -280
Eindtotaal -210 -220
-430

De lasten van de inspanning "versterken promotionele activiteiten Ootmarsum-Dinkelland" is opgenomen in de basisbegroting onder het programma Economie.

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten

Relevante achtergrondinformatie/ websites

Betrokkenen

Gebied

Visiedocument Wij zijn Twente 2015

Startpunt voor nieuwe samenwerking tussen 14 Twentse gemeenten op regionaal niveau. Vormt nog steeds de basis voor de samenwerking.

14 Twentse gemeenten

Regio Twente

Nota verblijfrecreatie NOT 2018

Gezamenlijk verblijfsrecreatiefbeleid Noordoost Twente.

Nieuw beleid wordt vastgesteld in november 2018.

Beleid uit 2014:  Nota verblijfsrecreatie

4 Noordoost Twentse gemeenten

Noordoost Twente

Belevingsonderzoek toerisme Dinkelland/Tubbergen 2017

Onderzoek naar de huidige beleving van het toeristisch product aangevuld met een doelgroepsegementatie.

Gemeenten Dinkelland en Tubbergen

Dinkelland/

Tubbergen

Sterker ondernemersklimaat

Wat willen we bereiken

Een beter bij de behoefte passende ondersteuning van ondernemers

 

Waar staan we nu? (IST)

In het meest recente onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente uit 2018  heeft de gemeente Dinkelland het rapportcijfer 6,6. Gekregen.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

Een beter ondernemersklimaat: Dinkelland wil dat de tevredenheid onder ondernemers toeneemt, waarbij een 7 in het MKB-onderzoek van 2022 het doel is.

Het werken aan een goed ondernemersklimaat voor de agrarische sector, detailhandel, het MKB en de vrijetijdseconomie met een zo optimaal mogelijke dienstverlening blijft de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Wij willen voldoende mogelijkheden om in te spelen op actuele ontwikkelingen zonder daarbij de toekomstbestendigheid van de centra (Denekamp, Weerselo en Ootmarsum)  in gevaar te brengen. Als gemeente hebben wij daarbij een faciliterende en stimulerende rol.

 

Wij willen ieder jaar in totaal 50 bedrijfsbezoeken brengen: dit gebeurt door zowel het college, als door de portefeuillehouder, als door de bedrijfsconsulent, dan wel een combinatie daarvan. We informeren onze ondernemers over voor hen relevante ontwikkelingen, bijeenkomsten, etc. Ook gaan we in overleg met ondernemers bekijken hoe we onze prachtige Dinkellandse bedrijven beter onder de aandacht kunnen brengen bij de Twentse onderwijsinstellingen. 

 

De rol van de gemeente Dinkelland zal met name bestaan uit faciliteren en stimuleren. Daarnaast zien wij het als onze taak om te verwijzen naar subsidiemogelijkheden en formele belemmeringen te verminderen. Wij willen ondernemers verbinden met relevante organisaties en projecten, zoals beschikbaar via de Agenda voor Twente. Verder wil de gemeente inzetten op partnerships met ondernemers en vertegenwoordigingen van ondernemers.

Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet

Inspanning

Resultaat

Rol participant

Rol van de gemeente

Start

Doorontwikkeling bedrijvenloket

Aanvullingen t.o.v. huidige dienstverleningspakket (Bedrijvenloket 2.0) w.o.:

Periodiek uitbrengen van nieuwsbrief voor ondernemers

Samenwerkingspartner/ medebeslisser

Samenwerkende stijl

1ste kwartaal 2019

Bedrijfsconsulent is sparringpartner ondernemers

Contactmomenten en advisering

Samenwerkingspartner

Samenwerkende stijl

1ste kwartaal 2019 consulentschap intensiveren

Samenwerking met bedrijven tbv verkrijgen Keurmerk Veilig Ondernemen

Keurmerk Veilig Ondernemen; de maatregelen die voortvloeien uit dit traject zullen worden gedekt uit het daarvoor beschikbare budget (tot maximaal € 197.000,-).

Initiatiefnemer/ beleidseigenaar

Participatieve stijl

Uitvoering 3de kwartaal 2019

Benutten mogelijkheden Agenda voor Twente

Bedrijven die voordeel hebben van  de  Agenda voor Twente

Ontvanger informatie

Faciliterende stijl

1ste kwartaal 2019

Verbinden van Ondernemers, Overheid, Onderwijs en Onderzoek (4O’s)

Verbeteren van innovatie door ondernemers en gemeente door inzetten van kennis bij onderwijs en studenten

 

Verbinden van kennisvragen bij ondernemers aan oplossingen binnen gemeenten en onderwijs

 

Behouden van studenten voor de regio

Samenwerkingspartner/ medebeslisser

Samenwerkende , faciliterende stijl

Continu

Samen met agrarische ondernemers, LTO en onderwijsinstellingen innovatie aanjagen in de agrarische sector

Actief samenwerkings-verband tussen genoemde partijen

Samenwerkingspartner

Samenwerkende, faciliterende stijl

Eind 2019

Onderzoeken rol gemeente binnen Onderneem’t Dinkelland

Adviesrapport met analyse, conclusies en aanbevelingen

Samenwerkingspartner/ Medebeslisser

Participatieve stijl

1ste kwartaal 2019

Waarvoor is de samenleving aan zet

Initiatieven uit de samenleving

Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven in de samenleving van groot tot klein vorm krijgen. Samen zetten wij ons in voor de ambities.

Financiële kaders

Wat gaat het extra kosten in 2019 (bedragen × € 1.000) procesgeld -incidenteel projectgeld -incidenteel

totaal incidenteel

Onderzoeken mogelijkheden ‘stagemakelaar’/hub -20

0

-20
Maatregelen Keurmerk Veilig Ondernemen 0 -197 -197
Werkbudget Sterker ondernemersklimaat  -60 0 -60
Eindtotaal -80 -197 -277

Het capaciteitsbeslag dat gepaard gaat met de inspanningen "doorontwikkeling bedrijvenloket"," bedrijfsconsulent is sparringpartner ondernemers",  "Samen met agrarische ondernemers, LTO en onderwijsinstellingen innovatie aanjagen in de agrarische sector" en "Onderzoeken rol gemeente binnen Onderneem’t Dinkelland" is opgenomen in de basisbegroting onder het programma Economie.

 

De lasten voor de Agenda voor Twente zijn opgenomen in de basisbegroting onder het programma Economie. 

 

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten (met een link)

Relevante achtergrondinformatie/ websites

Betrokkenen

Gebied

Onderzoek MKB vriendelijkste gemeente 2018

MKB onderzoek 2018

Bijlagen MKB rapport

College advies

Raadsbrief MKB

 

Dinkellandse ondernemers

Gemeente Dinkelland

Agenda voor Twente 2018-2022, inclusief uitvoeringsprogramma

Agenda voor Twente investeringsprogramma

Agenda voor Twente

 

Twentse gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemers

Regio Twente

Innovatievere agrarische sector

Wat willen we bereiken

Ondersteuning van het ondernemerschap in de agrarische sector

 

Waar staan we nu? (IST)

We hebben op dit moment geen goede nulmeting dat inzicht geeft in de ondersteuning van de sector. We gaan een belevingsonderzoek uitvoeren begin 2019 om de wijze waarop de sector de ondersteuning ervaart   kwalitatief te meten. We kijken o.a. naar de effectiviteit van consulentschap, de dienstverlening van de gemeente en inhoudelijke thema’s als toekomstgerichte erven, VAB, asbestproblematiek, energietransitie, en sociale vraagstukken.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

Inzicht verkrijgen toekomstbestendigheid van de agrarische sector, eind 2021 wordt onze bijdrage aan een duurzame, economische sterke sector en aantrekkelijk buitengebied gemeten en zonodig bijgesteld.

Ondernemers moeten kunnen ondernemen en dat geldt ook voor de agrarische sector. Er moet ruimte geboden blijven worden. De marktomstandigheden in de agrarische sector veranderen constant. De veranderende regelgeving en de noodzaak tot investeren in onder meer dierenwelzijn en milieumaatregelen leidt bij veel bedrijven tot ruimtelijke en zelfs ook financiële problemen.

 

Ook de klimaatverandering vraagt, met name op de hoger gelegen zandgronden waar Dinkelland ligt, een grote inspanning van de agrarische sector. Deze verandering leidt samen met onder meer de gebruiksnormen voor dierlijke mest tot verschralende landbouwgronden. Het gevolg hiervan is lagere opbrengsten en het ontstaan van schade aan natuur en problemen met grond- en oppervlaktewater. Vernieuwende initiatieven bieden nieuwe kansen voor economie en werkgelegenheid en een goede basis voor een circulaire economie in Dinkelland.

Wat gaan we daarvoor doen en wie is daarvoor aan zet

Inspanning

Resultaat

Rol participant

Rol van de gemeente

Start

Visie opstellen om bedreigingen en kansen in samenhang landelijk gebied te beschouwen

Rapport met kansen en bedreigingen landelijk gebied. Brede sociaal/ economische  insteek.

Samenwerkingspartner

 Participatieve stijl

3de  kwartaal 2019

Inventariseren welke instrumenten er zijn en ontbreken

Wordt meegenomen in voorgaande resultaat

Samenwerkingspartner

Participatieve stijl

3de kwartaal 2019

Agro en food sector stimuleren om innovatief te stimuleren (bv. energie en VAB’s)

Proces en onderdeel van de werkzaamheden van de agrarisch consulent

Samenwerkingspartner/medebeslisser

Samenwerkende stijl / Participatieve stijl

1ste kwartaal 2019

Participeren in de netwerkorganisatie Mineral Valley Twente (MVT)

·         Invulling geven aan de samenwerking binnen EFRO

·         Voortgangsrapportage  meerjarenprogramma MVT 2018-2022

·         Uitvoering geven aan de pilot “Twents bermgras verrijkt bodemleven”

Samenwerkingspartner

Samenwerkende stijl

Continu proces met in 2019 deelprojecten

Agrarisch consulent is sparringpartner ondernemers

Contactmomenten en advisering

 

Samenwerkingspartner

Samenwerkende stijl

Vanaf 1ste kwartaal 2019 consulentschap intensiveren

Toekomstgerichte erven (buitengebied)

 

Directe relatie met leefbaarheid landelijk gebied, asbestverwijdering, vrijkomende agrarische bebouwing, duurzame energie en sociale kwaliteit 

 

In 2019 40 erfeigenaren in beweging krijgen en voorzien van advies en begeleiding.

 

Samenwerkingspartner

Faciliterende stijl

1e kwartaal 2019

Flankerende inzet Natura 2000 AVAV (Volterbroek)

Samen met de provincie en het waterschap oplossen van de overlast aan een aantal woningen door stijging  van het grondwater na de invoering van de maatregelen

Initiatiefnemer

Faciliterende stijl /

Samenwerkende stijl

3e kwartaal 2019

Waarvoor is de samenleving aan zet

Initiatieven uit de samenleving

Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven in de samenleving van groot tot klein vorm krijgen. Samen zetten wij ons in voor de ambities. Onderstaand de initiatieven per kern uit Mijn Dinkelland 2030, die betrekking hebben op deze ambitie. 

Kern Wat willen onze kernen bereiken? Wat gaan ze ervoor doen? (initiatieven samenleving)
Deurningen Onderlinge samenwerking op verschillende gebieden (bijvoorbeeld op inkoop) zodat men van elkaar kan leren. Onderzoek naar de behoefte aan een bedrijfsverzamelgebouw.

(de initiatieven die om besluitvorming en/of middelen vragen, staan expliciet weergegeven bij het hoofdstuk Participatieprocessen)

Financiële kaders

Wat gaat het extra kosten in 2019 (bedragen × € 1.000)

procesgeld - incidenteel

projectgeld - incidenteel

totaal incidenteel

Agro en food sector stimuleren om innovatief te stimuleren (bv. energie en VAB’s) -15 0 -15
Toekomstgerichte erven (buitengebied) -35 0 -35
Flankerende inzet Natura 2000 AVAV (Volterbroek) 0 -103 -103
Eindtotaal -50 -103 -153

Het capaciteitsbeslag dat gepaard gaat met de overige inspanningen is opgenomen in de basisbegroting onder het programma Economie.

 

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten

Relevante achtergrondinformatie/ websites

Betrokkenen

Gebied

Mineral Valley Twente

Zaaknr. 16.17953

Mineral Valley

 

 

Regio Twente, gemeenten Hof van Twente, Tubbergen, Twenterand en Dinkelland, waterschap, marktpartijen, onderwijs

 

14 Twentse gemeenten

Regiodeal Mineral Valley Twente:

minder mest, betere bodem is ingediend door GS

 

Kansen Overijssel

(alle kansen op een rij)

LTO, provincie, Twentse gemeenten, agrarische ondernmers, waterschap, bedrijfsleven, onderwijs, onderzoekinstellingen

Provincie Overijssel

Pilot “Twents bermgras verrijkt bodemleven” binnen het plan van aanpak Circulair Terreinbeheer

Zaaknr. 17.14769

Circulair terreinbeheer

Zie website circulair terreinbeheer

Gemeente Dinkelland en Tubbergen

Verantwoorde groei melkveehouderij

Verantwoorde groei melkveehouderij

Bedrijven melkveehouderij, LTO

Nederland

Regio Deal Toekomstgerichte Erven

Provincie Overijssel en partners is ingediend door GS

 

Kansen

(motie provincie stimuleringsregeling asbestdaken op 11 april 2018)

LTO Noord Regio Oost, gemeenten, Enexis, Rabobank, Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK), erfbetreders, Bedrijfsleven o.a. Coöperatie Asbestschakel

 

Provincie Overijssel

Mogelijke aanpassingen worden op basis van een eindrapportage van Wareco uitgevoerd

 

 

Bij de oplevering van de Verkenningen N2000 is door alle betrokken gebiedspartijen besloten dat voor de woningen in het Voltherbroek die overlast ervaren na de stijging van het grondwater n.a.v. de landinrichting Volthe een oplossing komt. In het kader van het gebiedsproces AVAV heeft Waterschap nu aangegeven het project om tot een oplossing te komen op zich te nemen. En er is een verdeelsleutel opgenomen om de kosten tussen provincie, waterschap en de gemeente te verdelen.

Provincie, gemeente, waterscchap Vechtstromen

Voltherbroek

Sterke bedrijvigheid - financieel

Financiële kaders Ambitie Sterke bedrijvigheid

Wat gaat het extra kosten in 2019 (× € 1.000)

procesgeld 

- incidenteel

projectgeld -

 incidenteel

totaal

incidenteel

Wij gaan met Nordhorn een project aan waarbij het kanaal Nordhorn Almelo de verbindende factor is  -150 0 -150
Versterken toeristische voorzieningen door o.a. behouden kwaliteiten (coulissen)landschap en natuur (de N2000-gebieden) -60 -220 -280
Onderzoeken mogelijkheden ‘stagemakelaar’/hub -20 0 -20
Maatregelen Keurmerk Veilig Ondernemen

0

-197 -197
Agro en food sector stimuleren om innovatief te stimuleren (bv. energie en VAB’s) -15

0

-15
Toekomstgerichte erven (buitengebied) -35 0 -35
Flankerende inzet Natura 2000 AVAV (Volterbroek) 0 -103 -103
Werkbudget Sterker ondernemersklimaat  -60 0 -60
Eindtotaal -340

-520

-860