Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing laten we zien hoe de risico's zich verhouden tot het weerstandsvermogen: de saldireserve. Bij die ontwikkeling houden we niet alleen rekening met datgene wat in de begrotingsadministratie is opgenomen maar ook met verwachtingen en claims waar we nu  zicht op hebben.


In dit deel geven we inzicht in de stand van de reserves en voorzieningen zoals die nu in de (begrotings-) administratie is opgenomen.

 

 

Toelichting

Algemene reserve

Uit de berekening van onze benodigde weerstandscapaciteit (de risico’s) in relatie tot het aanwezige) blijkt dat we een bedrag van €1.785.000 miljoen in het jaar 2019 kunnen overhevelen naar de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.

 

Reserve grondexploitatie

Jaarlijks worden de geprognosticeerde winstnemingen gedoteerd aan deze reserve.

 

Reserve onderhoud gebouwen

Jaarlijks wordt €475.000 gedoteerd aan deze reserve. De onttrekkingen zijn gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan (MOP) dat in 2016 door de raad is vastgesteld.

 

Reserve dividend WMO Beheer

Aan deze reserve werd jaarlijks rente toegerekend die daarna als baat op de begroting werd gebracht. Met deze rentebaat kon het wegvallende jaarlijkse dividend als gevolg van de verkoop worden opgevangen. Inmiddels is de rente dermate laag dat deze rentebaat kan worden opgevangen binnen het totaal van de rentekosten en -baten. In het jaar 2019 kunnen is deze reserve overgeheveld naar de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.

 

Reserve conversie aandelen Vitens

Jaarlijks wordt een bedrag van €189.000 onttrokken uit deze reserve ten gunste van de exploitatie. Dit loopt parallel met de aflossing van de lening.

 

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

Hiervoor verwijzen we u naar de uitgebreide specificatie van deze reserve in het hoofdstuk Van Koersdocument 2018-2022 naar begroting 2019.

 

Reserve dekking afschrijvingen investeringen majeure projecten

De jaarlijkse onttrekkingen betreffen de jaarlijkse afschrijvingslasten van geactiveerde majeure projecten.

 

Reserve GRP

In de begroting 2017 is een incidenteel bedrag van €2 miljoen beschikbaar gesteld om de gevolgen van de klimatologische omstandigheden (deels) op te vangen. Aangegeven is dat deze reservering wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe Gemeentelijke Riolerings Plan (behandeling gemeenteraad november 2018).

 

Reserve wegen en kunstwerken

Doel van de reserve is om planmatig “groot onderhoud” gelijkmatig over de begrotingsjaren te verdelen. Om fluctuaties van de budgetten van wegen en kunstwerken op te vangen is in de begroting van 2017 €1.000.000 beschikbaar gesteld.

 

Reserve Agenda van Twente.

In de begroting van 2018  is een bedrag van €985.000 gereserveerd voor de Agenda van Twente voor  ambities en  projecten voor een periode van 5 jaar.

 

Voorziening pensioenaanspraken wethouders

De dotaties betreffen de rekenrente en de pensioenopbouw van de huidige wethouders. De onttrekkingen betreffen pensioenbetalingen aan voormalig wethouders, die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben.

 

Voorziening liquidatie Top Craft

Om verplichtingen voortkomend uit de liquidatie van Top Craft te borgen heeft genoemde verbonden partij een voorziening getroffen. Als deelnemende gemeente dragen wij daarin voor 21% bij.

 

Voorziening riool

De dotaties en onttrekkingen betreffen de egalisatie van het verschil tussen de rioolheffing en de lasten van riolering (zowel exploitatielasten als kapitaallasten).

 

Voorziening afval

De dotaties en onttrekkingen betreffen de egalisatie van het verschil tussen de afvalstoffenheffing en de lasten van afvalinzameling en -verwijdering (zowel exploitatielasten als kapitaallasten).

Bijlage 2: Begrippenlijst

Begrippenlijst met toelichting

 • Actielijn: Dit is een verbijzondering van de ambitie. Dit is een subdoel en deze is ondergeschikt aan het strategische doel bij de ambitie, maar sluit in totaliteit volledig hierbij aan. Er zitten geen nieuwe elementen in.
 • Activiteiten: Datgene wat je concreet (binnen een project, proces) gaat doen. Dit niveau is te gedetailleerd voor de DIN,  maar levert wel in zijn totaliteit de input voor het project- of procesresultaat.
 • Ambitie: Een ambitie is het kompas voor het programma. Het is de inspiratie- en motivatiebron en het richtpunt waar mensen samen naartoe gaan en waarvoor ze samen aan de slag gaan. Van de ambitie worden de doelen en baten afgeleid. Een ambitie is betekenisvol voor de betrokkenen: hij doet er écht toe. Mensen willen met zinvolle dingen bezig zijn, en dit kan een van die dingen zijn. Een goede ambitie is iets gezamenlijks van de betrokkenen; ze willen er samen voor gaan.
 • Baten: Dat zijn concrete, meetbare doelen die door belanghebbenden als positief worden gezien en die bijdragen aan het nastreven van de bovenliggende doelen. Met andere woorden: wat is de opbrengst/wat heeft het opgeleverd.
 • DIN: Een DIN staat voor Doelen-Inspanningen-Netwerk. Een DIN is een visuele weergave van je strategische doelen, de effecten die je wilt bereiken en de inspanningen/resultaten die je gaat opleveren om deze doelen te bereiken.
 • Doel: Datgene wat je wil bereiken, gewenste situaties in de toekomst. Met andere woorden: het beoogde effect, de “outcome”. Doelen stel je vooraf, terwijl het uiteindelijke effect (outcome) pas achteraf vast te stellen is.
 • Doelsturing richt zich op het sturen op doelen.  Allerhande inspanningen worden gedaan die samen leiden tot de continue afweging doen we de goede dingen en doen we ze ook goed? Wat kenmerkt nu het werken op basis van doelsturing:
  • Samenwerken in een meer horizontale manier
  • Gericht op een langere termijn
  • Vergt geduld en goed opdrachtgeverschap
  • Vergt flexibilisering
  • Overzicht van samenhang
  • Doelgericht samen willen werken met andere partijen
 • Effect: Datgene wat bereikt is. Dit kan pas na jaren zichtbaar zijn.
 • Het gaat over datgene wat je met een programma nastreeft door allerlei inspanningen in samenhang uit te voeren.
 • Gebiedsgericht werken[1] is een manier van werken waarbij in de beleids- en uitvoeringsfase nadrukkelijk van buiten (de samenleving, het gebied, de wijk) naar binnen (de -ambtelijke- organisatie) wordt gekeken en gehandeld.
 • Inspanningen: Dit zijn projecten, processen en activiteiten binnen een ambitie die een bijdrage leveren aan de gestelde doelen. Dit kunnen interne projecten en processen zijn, maar ook projecten en processen waarbij het initiatief en de uitvoering bij de samenleving ligt.
 • Maatschappelijk Effecten Plan (MEP): Dit is de uitwerking van de ambities in doelen, ambities, actielijnen, inspanningen en kosten samengevat in een plan. Het MEP is een van de hoofdstukken in de P&C documenten.
 • Proces: Tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het ontwikkelen van een uniek idee of het bereiken van overeenstemming tussen mensen en partijen. Het gaat om sturen en balanceren van haalbaarheid en draagvlak.
 • Programmamanagement:  Een geheel van samenhangende doelstellingen, te bereiken resultaten en daarvoor uit te voeren inspanningen (projecten/ processen).
 • Project: Tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het realiseren van een uniek resultaat, dat bijdraagt aan het behalen van bepaalde doelen.
 • Resultaten: Datgene wat klaar is als een (cluster van) activiteit(en) klaar is.  Output.

 

Bijlage 3: Participatieprocessen

Participatieladder

Participatieladder totaal

Bijlage 4: Vaststelling begroting

Vaststelling van de begroting

De raad van de gemeente Dinkelland,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ,

gelet op de Gemeentewet;

 

 

B E S L U I T:

De programmabegroting 2019 vast te stellen.

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 13 november 2018,

 

 

De raadsgriffier,                                          De voorzitter,

                                                          

mr. O.J.R.J. Huitema MPM                  J. Joosten