Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Inleiding begroting

Inleiding

Totstandkoming programmabegroting 2019

Voor u ligt de programmabegroting 2019 van de gemeente Dinkelland wat door het college van Dinkelland aan u als raad aangeboden wordt. Deze programmabegroting heeft als basis het overdrachtsdocument Dinkelland 2018-2019, de Strategische Raadsagenda Dinkelland 2018-2022, het coalitieakkoord 2018-2022 Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen en het koersdocument 2018-2022. In de onderstaande figuur wordt het proces van totstandkoming nog eens geschetst.

Van overdrachtsdocument tot begroting

In het overdrachtsdocument Dinkelland 2018-2019 is een overzicht gegeven van (en inzicht in) de feitelijke situatie op basis van bestaand (en dus vastgesteld) beleid en de meest recente informatie. Dit zowel inhoudelijk als financieel. Om een goed beeld te geven van wat wij de komende jaren willen doen, hebben we ook de doorlopende onderwerpen een plek gegeven in het Maatschappelijk Effecten Plan, ook wel MEP.

 

Het koersdocument bepaalt feitelijk op hoofdlijnen de richting voor de komende vier jaren, zoals wij die in het coalitieakkoord hebben aangegeven. In het coalitieakkoord 2018-2022 geven wij in verschillende agenda’s de ambities van de coalitie weer, waarbij de strategische agenda van de gemeenteraad het vertrekpunt is. Met deze agenda’s geven wij ruimte voor de inbreng van inwoners, organisaties, bedrijven en de gemeenteraad om samen de goede dingen te doen voor Dinkelland. Deze agenda’s zijn de basis voor het vullen van het Maatschappelijk Effecten Plan (MEP).

 

In deze programmabegroting 2019 worden de richtinggevende uitspraken uit het koersdocument 2018-2022 uitgewerkt en wordt concreet aangegeven wat we in het jaar 2019 gaan doen en wat het gaat kosten. In de programmabegroting 2019 vindt dus de feitelijke besluitvorming plaats.