Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Inleiding Maatschappelijk Effecten Plan (MEP)

Inleiding op het Maatschappelijk Effecten Plan

Zoals aangegeven is het MEP 2019 de concrete vertaling van de ambities het coalitieakkoord en het koersdocument. Daarnaast zijn er, zoals hoort in de dynamiek van het realiseren van ambities, diverse nieuwe inspanningen opgenomen die aansluiten op de ambities. Ook wordt aangegeven hoe de voortgang de komende jaren gemonitord gaat worden. De besluitvorming over wat we in 2019 daadwerkelijk gaan doen en wat het mag kosten, vindt dus bij deze begroting plaats. Niet alle inspanningen worden in 2019  gestart en gerealiseerd want de ambities beslaan een periode van vier jaar waardoor er bewust gekozen is voor prioriteren en daarmee faseren over meerdere jaren. In de onderstaande figuur is een overzicht gegeven van de ambities en de actielijnen en de participatieprocessen voor de komende vier jaar.

MEP overzicht

 

De opbouw van het MEP bestaat uit:

 • Participatieprocessen: de manier waarop met de samenleving samenwerken. Dit is een proces met de samenleving en bevat dus geen concrete doelen op inhoudelijke thema’s.

  • per kern de initiatieven;
  • welk initiatief loopt er en wat houdt het in;
  • wat moet het initiatief de samenleving opleveren;
  • wie heeft welke rol in het initiatief (o.b.v. participatieladder);
  • geld (budget) alle initiatieven;
  • overzicht welke initiatieven waar spelen, en
  • fase waarin de verschillende initiatieven zitten.
 • Omgevingswet: de manier waarop we de omgevingswet gaan implementeren.
 • Ambities: dit is de vertaling van de agenda’s van het coalitieakkoord in een lange termijn visie die in ieder geval vier jaar houdbaar is. De ambitie geeft weer wat er over vier jaar ander is dan nu. (beter, meer, minder, vaker, …….) en het geeft weer waarom dat veranderd moet zijn.

  • Onder elke ambitie zitten verschillende actielijnen. Dit is een subdoel dat tussen één en vier jaar te behalen is (korte termijn visie). Dit subdoel moet bijdragen aan het behalen van de ambitie waar die onder hangt en geeft een prioritering aan. Een actielijn is eindig of te veranderen: een actielijn kan bijvoorbeeld over twee jaar gereed zijn, omdat de gestelde subdoelen zijn gehaald.
  • Onder elke actielijn zitten inspanningen. Dit zijn de activiteiten en projecten zoals bijvoorbeeld de punten uit het coalitieakkoord. Deze dragen bij aan de doelen van de actielijnen en leveren een concreet resultaat op. Daarnaast hebben we initiatieven uit de samenleving. Dit zijn inspanningen uit de samenleving waarin wij in een bepaalde mate participeren. Hiervoor gebruiken we participatieladder voor gemeenten Participatieladder. Deze inspanningen geven we een waarde mee: ‘doen we de goede dingen en doen we ze goed’. Onder inspanningen treft u af en toe inspanningen aan die uit de basisbegroting bekostigd worden omdat het regulier werk is, maar onlosmakelijk verbonden zijn aan het behalen van de ambitie dat ze onder regie van de programmaregisseur uitgevoerd worden. Een voorbeeld daarvan zijn de bedrijfsconsulenten en hun bijdrage aan een sterke bedrijvigheid.  

 

In de P&C-cyclus gaan we meer monitoren op output en outcome. Deze indicatoren komen bij elke ambitie terug en zijn niet bedoeld om op afgerekend te worden. Zij geven een indicatie of wij de juiste dingen doen zodat wij tijdig kunnen bijsturen. We starten met voor elke actielijn een nul-meting die zowel kwalitatief als kwantitatief kan zijn afhankelijk van de meetbaarheid van het thema.