Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Leeswijzer

Leeswijzer

In deze leeswijzer worden een aantal zaken toegelicht zodat u de programmabegroting makkelijker kunt lezen. De programmabegroting ziet er anders uit dan voorgaande jaren. Hiervoor zijn twee aanleidingen geweest:

 1. De wettelijke verplichting om aan de nieuwe indeling van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te voldoen.
 2. De opgedane ervaringen in de afgelopen coalitieperiode met het werken via doelsturing en programmamanagement en de manier waarop dit in de P&C cyclus verwerkt is.

 

Allereerst een korte toelichting op de opbouw van de begroting. De programmabegroting bestaat uit de volgende  onderdelen:

 1. Het Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) met daarin de onderdelen:
  • Participatieprocessen: de vertaling naar hoe wij samen met de samenleving aan de slag willen.
  • Omgevingswet: de vertaling van hoe wij aan de slag gaan met de implementatie van de omgevingswet.
  • Ambities: de vertaling van de ambities uit de agenda’s van het coalitieakkoord, gerelateerd aan specifieke maatschappelijke doelen.
 2. Basisbegroting: hierin komen alle reguliere en  jaarlijks terugkerende zaken aan de orde.
 3. De verplichte paragrafen
 4. De financiële begroting
 5. Bijlagen

 

Vanaf 2019 maken wij dan ook onderscheid tussen de basisbegroting dus feitelijk het structurele geld en de ambitiebegroting (beschreven in het MEP) dus het incidentele geld dat gebruikt worden om de ambities te realiseren. In het koersdocument is er een uitgebreide toelichting geweest op de systematiek van ambitiefinanciering.

 

Aanvullend op deze toelichting op ambitiefinanciering willen we u graag de wederzijdse relatie tussen de ambitiebegroting en de basisbegroting aangeven. Er zijn namelijk zaken vanuit de basisbegroting die een directe link met de ambitiebegroting hebben en vice versa. 

 • Projecten die voortkomen uit ambities  kunnen na uitvoering en afronding structurele lasten met zich meebrengen in de beheerfase. De financiering van het project vindt plaats vanuit de ambitiebegroting (incidenteel), terwijl de structurele lasten afvloeien naar de basisbegroting en een plek krijgen onder één van de elf programma's.  
 • Activiteiten en inspanningen (reguliere capaciteit en middelen) vanuit de basisbegroting kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelen in de ambitiebegroting. Daarnaast kan ook (reguliere) capaciteit aan de basisbegroting worden onttrokken om te worden ingezet voor de ambities (projecten en processen).

 

In de bovenstaande figuur is weergegeven wat MEP (oranje deel) is, wat we in samenwerking met de samenleving doen (lichtblauwe deel) en wat de basisbegroting is (donkerblauwe deel).

 

We willen in deze begroting de volgende zaken bereiken: beter inzicht en overzicht wat we doen, waarom we dingen doen, wat de kosten en (maatschappelijke) opbrengsten zijn en waar we op kunnen (bij)sturen.  Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • Creëren van meer inzicht en overzicht. Allereerst is er voor gekozen om de uren die gemoeid zijn met projecten in beeld te brengen zodat ook helder wordt welke investering vanuit de ambtelijke organisatie gedaan wordt, om projecten gerealiseerd te krijgen. Er is geprobeerd zo goed mogelijk per project aan te geven hoeveel tijd en geld ermee gemoeid is. Hierbij wordt gewerkt vanuit het werken in projecten. En dat betekent dat bij eenvoudige projecten er voor het hele project budget in beeld gebracht is, maar bij complexe projecten alleen de initiatie- of definitiefase. Dit is afhankelijk van de complexiteit van het project. Concreet betekent dit dat er gedurende het jaar er financieringsvraagstukken voor bepaalde projecten opnieuw op tafel komen omdat vanuit de definitiefase nu helder is wat de uitvoering wordt en hoeveel tijd en geld dat kost.
 • Het helder maken van de rol van de samenleving en de rol van de gemeente binnen de inspanningen van het MEP.  Zoals u verderop kunt lezen in het hoofdstuk “Hoe werken we samen met de samenleving?” is voor de gemeente een steeds belangrijkere rol voor de samenleving weggelegd. Maar dat betekent ook dat we samen steeds duidelijkere afspraken moeten maken over wie welke rol heeft en wat dat betekent zowel voor de samenleving maar voor ook de gemeente. Daarom is er bij de inspanningen ook opgenomen welke rol de participant heeft en welke rol wij als gemeente vervullen. Een toelichting op deze rollen kunt u vinden in bijlage 3 "Participatieprocessen". 

 

Dit moet resulteren in betere prioritering, fasering en keuzes maken. Om dat te kunnen, gaan we  binnen de ambtelijke organisatie de komende periode aan de slag met de volgende instrumenten:

 1. waardebepaling - een instrument om een gefundeerde afweging te maken wat een inspanning of initiatief bijdraagt aan de maatschappelijke effecten, welke rol samenleving en gemeente hebben, wat dit dan kost en wat de bestendigheid is;
 2. ambitiefinanciering - de splitsing tussen structurele en incidentele middelen en tussen basisbegroting en ambitiebegroting zodat helder wordt wat de impact is;
 3. dialoogtafels - een overlegvorm om samen prioriteiten te stellen en afwegingen te maken en daarmee dus te prioriteren, te faseren en te kiezen.

 

Het komende jaar gaan we samen ervaring opdoen met deze manier van werken en denken.

Basisbegroting

In de basis begroting komen de reguliere, jaarlijks terugkerende zaken aan de orde. Deze basis begroting is opgedeeld in de volgende elf programma’s:

 • Programma Bestuur & middelen
 • Programma Dienstverlening & burgerzaken
 • Programma Veiligheid
 • Programma Openbare ruimte & mobiliteit
 • Programma Economie
 • Programma Onderwijs
 • Programma Sport & accommodaties
 • Programma Cultuur & recreatie
 • Programma Sociaal domein
 • Programma Milieu
 • Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening

 

De ambities uit het koersdocument en coalitieakkoord die eigenlijk een intensivering, uitbreiding of aanscherping van reguliere taken betreffen, hebben een plek gekregen in de basisbegroting.