Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Bestuur & middelen

Informatie Programma Bestuur & middelen (klik hier)

Portefeuillehouders

John Joosten & Ben Blokhuis

Algemeen

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. In de gemeenteraad  zitten 21 inwoners uit onze gemeente. De zetelverdeling is als volgt: CDA acht zetels, Lokaal Dinkelland zeven zetels, VVD drie zetels, D66 één zetel  en GroenLinks één zetel. Het college van Burgemeester en Wethouders wordt naast de burgemeester gevormd door drie wethouders.

 

Voor onze inwoners willen we goed inzichtelijk maken wat we als bestuur van de gemeente Dinkelland doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Onze gemeentelijke begroting moet in evenwicht zijn. Gemeenschapsgeld genereren wij via de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het heffen van gemeentelijke belastingen. Ons uitgangspunt is dat we de lokale lasten zo laag en stabiel mogelijk willen houden. We houden oog voor een gezonde balans tussen de hoogte van de lokale lasten, onze begrotingspositie en onze investeringen. 

 

De uitvoering van het gemeentelijke beleid wordt gedaan door onze uitvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Noaberkracht is een samenwerkingsverband met de gemeente Tubbergen. Er zijn ook maatschappelijke opgaven die om een aanpak vragen die de grenzen van individuele gemeenten overstijgt. In dat geval vinden we het belangrijk om samen te werken met de juiste partners. Op inhoudelijke thema’s zullen wij de bestaande samenwerking binnen de provincie Overijssel, regio Twente, Noordoost Twente en met de gemeente Tubbergen voortzetten.

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Bestuur en middelen maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Aantal inwoners
26.302 (juni 2018)
  • Gemiddelde leeftijd
42,9 jaar 
  • Aantal huishoudens
10.097 (2017)
  • Aandeel alleenwonenden
26% (2017)
  • Gemiddeld betaalde OZB
€367 (2018)

Prognose bevolkingsontwikkeling (2017): 

Verbonden partijen

Onder het programma Bestuur en middelen vallen de volgende verbonden partijen:

  • Noaberkracht Dinkelland Tubbergen: samenwerkingsverband van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.
  • Regio Twente: samenwerkingsverband van alle veertien Twentse gemeenten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Regio Twente is gekoppeld aan meerdere programma’s in de basisbegroting. Voor het programma Bestuur en middelen voert het taken uit op het gebied van bedrijfsvoering, bovengemeentelijke belangenbehartiging en faciliteren, coördineren en afstemmen van gemeentelijke aangelegenheden. 
  • EUREGIO: een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 131 Nederlandse en Duitse overheden. EUREGIO heeft tot doel het stimuleren, ondersteunen en coördineren van regionale grensoverschrijdende samenwerking.

Actuele ontwikkelingen

Onderzocht wordt in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om de werkzaamheden met betrekking tot  de gemeentelijke belastingen uit te besteden aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Het al dan niet uitbesteden gaat gevolgen hebben voor de begroting van Noaberkracht.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

 

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Formatie (fte per 1.000 inwoners) 6,2 6,2 6,2
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) 6,2 6,2 6,2
Apparaatskosten (kosten per inwoner) 638,0 644,0 644,0
Externe inhuur (kosten als percentage van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen) 12,2 7,1 7,1
Overhead (percentage van de totale kosten) 13,8 n.n.b. 11,0

Begroting 2019: overzicht baten en lasten

Programma Bestuur en middelen  (bedragen x €1.000)

 

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur

O.a. raad en raadscommissies, burgemeester en wethouders, griffie, kernraden, internationale contacten.

-1.455

2

-1.453

 

Beheer overige gebouwen en gronden

O.a. gemeentehuis Denekamp en gemeentewerf.

-1.399

345

-1.054

Overhead

Organisatieondersteuning, financieel beheer, tractie en Noaberkracht.

-6.211

0

-6.211

Treasury

Financiering en dividend.

225

1.578

1.803

OZB woningen

OZB woningen eigenaren.

-240

3.749

3.509

OZB niet-woningen

OZB niet-woningen eigenaren en OZB niet-woningen gebruikers.

-128

2.607

2.479

Belastingen overig

Reclamebelasting en baatbelasting.

-52

18

-34

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering uit het gemeentefonds.

-18

33.146

33.128

Overige baten en lasten

Algemene lasten en baten, onvoorziene uitgaven.

-586

0

-586

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

-9.864 41.445 31.581

Mutaties in de reserves

-475 817 342

Begroot totaal resultaat  (na reserve mutaties )

-10.339 42.262 31.923

Nieuw beleid

Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot en is gericht op oplossingen. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven van groot tot klein vorm krijgen. Deze  initiatieven willen we ondersteunen en stimuleren. Dat doen we met aandacht voor de menselijke maat en met een open blik. We hebben oog voor partnerschap. We willen besturen met de samenleving en kiezen bewust onze rol. Soms initiërend, soms faciliterend en soms ondersteunend. De afgelopen jaren hebben we hier in “Mijn Dinkelland 2030!” goede ervaring mee opgedaan. Mijn Dinkelland 2030 past volop in deze denk- en werkwijze en zal daarom stevig worden gecontinueerd.

 

De waarderingskamer verplicht ons om in de nabije toekomst te gaan taxeren op basis van m² in plaats van m³. Om deze omzetting te kunnen realiseren moet extra expertise worden ingehuurd van een taxatiebureau. 

 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio Twente (11-6-2018) is het voorstel nieuw beleid 2019 vastgesteld. Het betreft formatie uitbreiding van 3,5 fte. Hoewel definitieve besluitvorming nog moet plaatsvinden, nemen we de betreffende meerkosten voor de gemeente Dinkelland al wel op in de begroting 2019. 

Wat gaat het in 2019 kosten?

Wat gaan we ervoor doen/inspanning (bedragen x €1.000) Wat is de eerste/volgende stap

jr 2019

jr 2020 jr 2021 jr 2022
Wijziging taxatie Wet Onroerende Zaakbelasting (WOZ) Extra expertise inhuren van een taxatiebureau.  -9 -9 -9 -9
Nieuw beleid Regio Twente  Formatie-uitbreiding 3,5 fte -15 -15 -15 -15
Totaal   -24 -24 -24 -24

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x €1.000)

Jaarcijfers 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Programma Bestuur en middelen

28.295 

34.071

31.923

 

Toelichting: 

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met eerdere jaren niet mogelijk, zie ook hetgeen bij de algehele inleiding aangegeven.                                        

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

(bedragen x €1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Programma Bestuur en middelen

31.923

32.961

33.414

33.469

 

Toelichting: 

De ontwikkeling van de algemene uitkering en de meerjarige indexering van de OZB leidt per saldo meerjarig tot een hogere bate op het Programma Bestuur en middelen.  Hierbij is uiteraard ook rekening gehouden met de meerjarige oploop van de stelposten voor loon- en prijscompensatie die onder dit programma zijn opgenomen.