Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Cultuur & recreatie

Informatie Programma Cultuur & recreatie (klik hier)

Portefeuillehouder

Ilse Duursma , Benno Brand

Algemeen

Dinkelland is wat cultuur en recreatie betreft een ontzettend veelzijdige gemeente. Je vindt er eeuwenoude gebruiken, die wij als gemeente ondersteunen, zoals de paasgebruiken in Ootmarsum, maar ook historische wind- en watermolens, diverse natuurgebieden en de rivier de Dinkel stroomt door onze gemeente. Daarnaast doen veel kunstliefhebbers hét kunststadje van Oost-Nederland aan, Ootmarsum. Daar zijn wij als gemeente erg trots op!

 

In de gemeente Dinkelland bestaan drie VVV-punten met informatie voor alle bezoekers die onze gemeente aandoen.

 

De Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland zet zich in voor de versterking van het toeristisch product Ootmarsum-Dinkelland. Op www.ootmarsum-dinkelland.nl is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente.

 

Naast de culturele- en recreatieve voorzieningen hebben we ook oog voor media. Hierbij valt te denken aan ondersteuning van de bibliotheek en de lokale omroep, RTV Oost.

Vastgestelde beleidsnota's

Nota Verblijfsrecreatie in Noordoost Twente 2014                                            

Kengetallen

Binnen het programma Cultuur en recreatie maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Aantal historische molens
7

Verbonden partijen

Binnen het programma Cultuur en recreatie dragen we als gemeente via de Regio Twente bij aan actief recreëren en genieten van natuur en landschap in onze drie Twentse recreatieparken: het Rutbeek (Enschede), het Hulsbeek (Oldenzaal) en het Lageveld (Wierden).

Actuele ontwikkelingen

In Noordoost Twente zijn diverse Vlinderpunten gerealiseerd. Voor een sterkere profilering van toerisme en duurzaamheid en de versterking van de Vlinderpunten wordt momenteel onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het realiseren van Wi-Fi bij de Vlinderpunten.

 

In Weerselo is men in het kader van Mijn Dinkelland 2030 bezig met het realiseren van een dorpsbieb in ’t Trefpunt. Als gemeente Dinkelland leveren we hier een financiële bijdrage aan.

Beleidsindicatoren

Het programma Cultuur en recreatie kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Begroting 2019 - overzicht baten en lasten

Programma Cultuur en recreatie (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Kunstwerken in de openbare ruimte, kunstzinnige en culturele vorming, muziekonderwijs en herdenkingen en gedenkdagen.

       -195

               8

     -188

Musea

O.a. Los Hoes, ’t Heemhoes, Huize Keizer en Educatorium.

       -169

             16

     -153

Cultureel erfgoed

O.a. stimulering en behoud van traditionele evenementen, ’t Spoorhuuske, molens.

          -98

               0

       -98

Media

Bibliotheekvoorziening en lokale omroep.

        -454

               0

     -454

(Openlucht) recreatie

O.a. Natura 2000 gebieden.

       -183

               0

     -183

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

-1.099

24

-1.075

 Mutaties in de reserves

               0

             47

           47

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

    -1.099

             70

 -1.029

Nieuw beleid

Het programma Cultuur en recreatie kent geen wijzigingen ten opzichte van het bestaande beleid.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x € 1.000)

Jaarcijfers 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Programma Cultuur en recreatie

-804

-785

-1.029

 

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met eerdere jaren niet mogelijk, zie ook hetgeen bij de algehele inleiding aangegeven.          

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

(bedragen x €1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Programma Cultuur en recreatie

-1.029

-1.027

-1.029

-1.029