Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Economie

Informatie Programma Economie (klik hier)

Portefeuillehouder

Benno Brand

Algemeen

Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening creëren wij een zo optimaal mogelijk  ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal en adequaat kan worden ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends.

 

De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale acquisitie).

Vastgestelde beleidsnota's

Er zijn geen vastgestelde beleidsnota's die betrekking hebben op het programma Economie. 

Kengetallen

Binnen het programma Economie maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Aantal verkooppunten
419

Leegstand winkelvloeroppervlak:

 

Verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelen binnen het programma Economie. 

Actuele ontwikkelingen

Voor de actuele ontwikkelingen binnen het programma Economie verwijzen we naar het onderdeel "algemeen". 

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

 

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Functiemenging (percentage) 51,0 50,9 50,9
Vestigingen van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar) 150,6 159,4 159,4

Begroting 2019 - overzicht baten en lasten

Programma Economie (bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Economische ontwikkeling

Versterking economische structuur.

                    -71

                      0

                -71

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Grondexploitatie bedrijven terreinen.

                 -879

                904

              25

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Weekmarkten en standplaatsen, bedrijven- en ondernemersloket.

                 -223

                119

             -104

Economische promotie

O.a. volksfeesten en –evenementen, promotie toerisme, toeristenbelasting en forensenbelasting.

                 -280

                466

               186

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

             -1.453

            1.489

                  36

Mutaties in de reserves

-26

0

-26

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

-1.479

1.489

10

 

Nieuw beleid

Wij beraden ons op onze grondpositie. Wij beschouwen gronden die wij in bezig hebben als kapitaalgoederen en willen sturen op een gezond grondbedrijf. Wij kijken naar het doel van het in eigendom hebben van deze gronden. Gronden zonder duidelijke visie op eigendom of beheer stoten wij af. Een verdere uitwerking van dit beleid is opgenomen in de paragraaf grondbeleid. 

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x €1.000)

Jaarcijfers 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Programma Economie

94

-139

10

 

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met eerdere jaren niet mogelijk, zie ook hetgeen bij de algehele inleiding aangegeven.        

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

(bedragen x €1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Programma Economie

10

5

2

0