Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Milieu

Informatie Programma Milieu (klik hier)

Portefeuillehouders

Ben Blokhuis & Benno Brand

Algemeen

Het uitgangspunt van de gemeente Dinkelland is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang.

 

Afval wordt in de gemeente Dinkelland opgehaald door Rova. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Milieu maken we geen gebruik van kengetallen naast de verplichte beleidsindicatoren.

Verbonden partijen

Binnen het programma Milieu kennen we een aantal verbonden partijen:

  • Regio Twente: op het gebied van kennisoverdracht en –uitwisseling, samenwerken op diverse milieuthema’s en duurzaamheid.
  • Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT): een samenwerkingsverband van dertien Twentse en Achterhoekse gemeenten. Het OLCT is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging.

Actuele ontwikkelingen

Vanaf 2024 zijn asbestdaken, die onderhevig zijn aan weersinvloeden, in Nederland verboden. Inwoners en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van deze asbestdaken. Tot 35 m² is asbest gratis weg te brengen naar het afvalbrengpunt. Asbestdaken groter dan 35 m² moeten worden verwijderd door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf. 

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

 

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Omvang huishoudelijk restafval (kilogram per inwoner) 255 66 66
Hernieuwbare elektriciteit (percentage) 0,0% 5,8% 5,8%

Begroting 2019 - overzicht baten en lasten

Programma Milieu (bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Afval

Inzameling en verwerking huishoudelijk afval, afvalstoffenheffing.

-1.720

 2.050

   330

Milieubeheer

Milieuprogramma en –meldingen, milieuvoorlichting, bodembescherming en –sanering, ongediertebestrijding en kadaververwijdering.

        -98

       0

    -98

Begraafplaatsen en crematoria

Openbare begraafplaats, lijkschouwing en uitvaarten, oorlogsgraven.

       -14

      5

      -9

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

-1.832

2.055

223

Mutaties in de reserves

0

0

0

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

-1.832

2.055

223

Nieuw beleid

We gaan in 2019 een duurzaamheidsfonds (revolverend fonds) ontwikkelen.

Wat gaan we in 2019 doen?

Wat gaan we ervoor doen/inspanning (bedragen x €1.000) Wat is de eerste/volgende stap

jr 2019

jr 2020 jr 2021 jr 2022
Ontwikkelen Duurzaamheidsfonds Dinkelland

 Aanstellen fondsmanager

-25 -25 -25 -25
Ontwikkelen Duurzaamheidsfonds Dinkelland

Rentelasten revolverend fonds

0 -30 -30 -30
Eindtotaal

 

-25 -55 -55 -55

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x €1.000)

Jaarcijfers 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Programma Milieu

-199

-32

223

 

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met eerdere jaren niet mogelijk, zie ook hetgeen bij de algehele inleiding aangegeven.          

Meerjarig financieel beeld: vooruit kijken

(bedragen x €1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Programma Milieu

223

222

222

221