Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Onderwijs

Informatie Programma Onderwijs (klik hier)

Portefeuillehouder

Ilse Duursma

Algemeen

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Dinkelland verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Dinkelland hebben we ca. 2.100 leerlingen in het basisonderwijs en in totaal dertien basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Denekamp.

 

Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderopvangcentra.

 

Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Dinkelland onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters.

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Onderwijs maken we gebruik van de volgende kengetallen:

 

Leerlingenprognoses basisonderwijs:

Verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelen binnen het programma Onderwijs.

Actuele ontwikkelingen

Wij zetten ons in voor doelmatige onderwijshuisvesting, die de onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen in de kernen ondersteund. Op grond van Samen Scholen 2030 dienen in de kern Denekamp twee onderwijslocaties in 2021 vervangen te worden (De Zevenster en De Veldkamp). Gezamenlijk met de schoolbesturen is invulling gegeven aan een denkrichting voor onderwijshuisvesting in Denekamp, waarbij nog twee locaties voor onderwijs overblijven. Deze denkrichting dient nader te worden uitgewerkt tot een scenario.

 

Op dit moment draaien we in de gemeente Dinkelland de pilot GoOV. Dit is een app op een smartphone die mensen met een beperking of autisme helpt om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. GoOV is simpel en intuïtief te gebruiken en begeleidt de reiziger van deur tot deur met looproutes, actuele OV-informatie en een noodknop om, indien nodig, hulp in te schakelen. Klik hier voor een filmpje over GoOV: Zelfstandig reizen met GoOV

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

 

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) 0,0 0,0 0,0
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) 4,2 16,01 16,01
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs) 0,6 0,4 0,4

Begroting 2019 - overzicht baten en lasten

Programma Onderwijs (bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Openbaar basisonderwijs

                  -14

                             0

                  -14

Onderwijshuisvesting

O.a. onderwijsgebruik sportaccommodaties, huisvesting bijzonder basisonderwijs en huisvesting voortgezet onderwijs.

               -713

                             0

               -713

Onderwijsbeleid en leerling zaken

Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvervoer, vervoer gymonderwijs, leerplichtwerkzaamheden en onderwijsachterstandenbeleid. 

               -1.055

                          86

                -969

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

 -1.782

                        86

          -1.696

Mutaties in de reserves

0

0

0

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

-1.782

86

-1.696

Nieuw beleid

Voor de kern Denekamp werken we samen met de schoolbesturen aan een doorlopende leerweg voor kinderen tot veertien jaar.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x €1.000)

Jaarcijfers 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Programma Onderwijs

-2.589

-2.463

-1.696

 

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met eerdere jaren niet mogelijk, zie ook hetgeen bij de algehele inleiding aangegeven.          

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

(bedragen x €1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Programma Onderwijs

-1.696

-1.671

-1.793

-1.786

De oplopende lasten zijn een gevolg van de meerjarig geraamde kapitaallasten gebaseerd op het rapport Samen Scholen 2030.