Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Openbare ruimte & mobiliteit

Informatie Programma Openbare ruimte & mobiliteit (klik hier)

Portefeuillehouder

Ben Blokhuis

Algemeen

De openbare ruimte is van iedereen en dat betekent dat die voor iedereen goed toegankelijk moet zijn. Straten en wegen moeten veilig zijn; bij de inrichting hiervan wordt met de wensen en eisen van ouderen, kinderen en mindervaliden rekening gehouden. Samen met onder meer de provincie Overijssel wordt Dinkelland verkeersveiliger en zo goed mogelijk bereikbaar.

 

We dragen als gemeente zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van onze kernen en buitengebieden van vandaag en morgen. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bedrijven, waar mensen zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte. We onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare ruimte in de komende jaren kunnen meenemen bij nieuwe keuzes voor inrichting en onderhoud.

 

Noaberkracht beheert en onderhoudt de wegen, openbare verlichting, de verkeersvoorzieningen en het openbaar groen. Ook zorgt Noaberkracht ervoor dat er gestrooid wordt bij gladheid. Wanneer er iets in de openbare ruimte stuk is, kunnen inwoners dat melden bij de gemeente. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Zo houden we onze gemeente samen leefbaar.

 

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Voor het beheer van de wegen en het groen wordt de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de CROW gebruikt. Daarnaast is in het beleidsplan ‘Verlichten openbare ruimte’ de uitgangspunten en keuzes voor het beleid omtrent openbare verlichting beschreven.

 

Om de in totaal zo’n 590 kilometer riolering van de gemeente Dinkelland te onderhouden en vervangen, zijn de kaders en het beleid hiervoor vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).  

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Openbare ruimte en mobiliteit maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Aantal kilometer wegen binnen de kom

122

  • Aantal kilometer wegen buiten de kom

462

  • Aantal kilometer riolering

590

Verbonden partijen

De Provincie Overijssel en de Regio Twente dragen binnen het programma Openbare ruimte en mobiliteit bij aan de bereikbaarheid van onze gemeente.

Actuele ontwikkelingen

Binnen het proces Mijn Dinkelland 2030! kijkt de gemeente Dinkelland samen met haar inwoners naar de toekomstige leefbaarheid in iedere kern. Dat betekent ook dat inwoners meer inspraak krijgen over onder andere de openbare ruimte. Het is niet langer de gemeente die bepaalt waar welke soort bomen en soort struiken worden geplant en waar bankjes of speeltoestellen moeten staan, maar de buurt zelf, die samen met de Coördinator Openbare Ruimte (COR) plannen maakt over de manier waarop de openbare ruimte in hun wijk of buurt eruit zou moeten zien. In het “Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR)” wil de gemeente verantwoorde keuzes maken voor duurzaam en bestendig beheer van de openbare ruimte. Eén van de speerpunten is om bij de inrichting van de openbare ruimte het juiste materiaal op de juiste plaats gebruiken, waardoor deze goed, doelmatig en effectief kan worden beheerd.

Beleidsindictoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

 

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig (percentage) 6,0 6,0 6,0
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (percentage) 13,0 13,0 13,0

Begroting 2019 - overzicht baten en lasten

Programma Openbare ruimte en mobiliteit (bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Verkeer en vervoer

O.a. wegen, openbare verlichting, gladheidsbestrijding, straatreiniging en verkeer.

       -4.083

           296

     -3.787

Parkeren

Parkeervoorzieningen en parkeervergunningen en –ontheffingen.

              -27

                 0

            -27

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer en abri’s.

                  -1

                 0

               -1 

Openbaar groen

Natuurbeheer en landschapsonderhoud, groenvoorziening, volkstuinen en coördinatie participatie openbare ruimte.

       -1.399

                 7

     -1.392

Riolering

Aanleg en onderhoud rioleringen, rioolaansluitingen op individueel verzoek, rioolheffing.

       -2.718

       3.149

          431

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

       -8.228

       3.452

    -4.776

Mutaties in de reserves

205 

205

Begroot totaal resultaat  (na reserve mutaties )

- 8.228

3.657  

-4.571

Nieuw beleid

Wij blijven inwoners actief betrekken bij de te maken keuzes voor de inrichting van hun en onze leefomgeving. De pilot met de coördinator openbare ruimte (COR) wordt omgezet naar reguliere dienstverlening.

 

In het “Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR)” wil de gemeente verantwoorde keuzes maken voor duurzaam en bestendig beheer van de openbare ruimte. Eén van de speerpunten is om bij de inrichting van de openbare ruimte het juiste materiaal op de juiste plaats gebruiken, waardoor deze goed, doelmatig en effectief kan worden beheerd.  We ondersteunen inwonersinitiatieven voor onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Extra wensen omtrent dagelijks onderhoud worden samen met de professionele onderhoudsorganisatie van Noaberkracht ingevuld.

 

In 2018 is sprake geweest van grote hinder als gevolg van de aanwezigheid van extreem veel eikenprocessierupsen in onze gemeente. Als gemeente Dinkelland zien wij ons genoodzaakt om structureel extra middelen (€35.000) vrij te maken voor de bestrijding van deze rupsen. 

Wat gaan we in 2019 doen?

Wat gaan we ervoor doen/inspanning Wat is de eerste/volgende stap

jr 2019

jr 2020 jr 2021 jr 2022

We herijken samen met de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan

Het opnieuw vastleggen van de onderhoudsniveaus voor de openbare ruimte. - -100 -100 -100

Wij onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare kunnen meenemen voor keuzes over inrichting en onderhoud. We verhogen de uitstraling van de openbare ruimte

Vaststellen KOR (kwaliteitsplan openbare ruimte): Het vastleggen van de principes en uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de samenleving. -55 -155 -155 -155
Bestrijding eikenprocessierups

 

  -35 -35 -35 -35
Totaal   -90 -290 -290 -290

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x €1.000)

Jaarcijfers 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Programma Openbare ruimte en mobiliteit

-4.453

-4.758

-4.570

 

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met eerdere jaren niet mogelijk, zie ook hetgeen bij de algehele inleiding aangegeven.    Daarnaast zijn ook de intensiveringen van beleid / nieuw beleid met ingang van het jaar 2019 opgenomen.    

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

bedragen x €1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Programma Openbare ruimte en mobiliteit

-4.570

-4.752

-4.795

-4.847

 

Toelichting

Toename van de lasten in verband met herijking van het beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte van Dinkelland.

 

Samen met de gemeenteraad herijken we het beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte, vooruitlopend op de aangegeven integrale afweging en de daaruit voortvloeiende keuzes ramen wij een structureel bedrag van €100.000. 

 

We onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare ruimte in de komende jaren kunnen meenemen bij nieuwe keuzes voor inrichting en onderhoud. Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek naar de tevredenheid en de beleving van alle gebruikers van de openbare ruimte ramen wij voor hiervoor een structureel bedrag van €155.000.