Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Sociaal domein

Informatie Programma Sociaal domein (klik hier)

Portefeuillehouder

Ilse Duursma

Algemeen

Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelf redzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners  zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen.

 

In de gemeente Dinkelland werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties de re-integratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroegsignalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kindpakketten.

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Sociaal domein maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Percentage volledig gevaccineerde inwoners
93,5% (2017)
  • Huishoudens met bijstandsuitkeringen
200 (januari 2018)
  • Werkloosheidspercentage
3,7% (2017)

Verbonden partijen

Binnen het programma Sociaal domein kennen we een aantal verbonden partijen:

  • Regio Twente: op het gebied van publieke gezondheid (GGD Twente) en Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.
  • Stichting Participatie Dinkelland (SPD): voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit.
  • Stadsbank Oost Nederland: een samenwerkingsverband van 22 Twentse en Achterhoekse gemeenten. De Stadsbank is een financieel dienstverlener met ervaring in schulddienstverlening.

Actuele ontwikkelingen

De ondersteuningsbehoefte van de inwoner staat voor ons centraal. Er wordt met ingang van 1 januari 2019 niet meer geïndiceerd op basis van het aanbod van de zorgaanbieder, maar met de ondersteuningsbehoefte van de inwoner als uitgangspunt. Hierdoor wordt maatwerk geleverd voor elk individu met de gemeente als regisseur, de aanbieder als leverancier en de inwoner in de regierol. De focus ligt op het beoogde resultaat.

 

Met Lang Zult U Wonen adviseert de gemeente Dinkelland inwoners over wat zij zelf kunnen doen om hun woning zo te veranderen dat ze er veilig en comfortabel oud kunnen worden.

 

De gemeente Dinkelland is gestart met Samen Sterk. Dit is een nieuwe manier van samenwerken tussen inwoners, Wij in de Buurt en de gemeente. Het doel is inwoners zo lang mogelijk mee laten doen in de maatschappij en iedere speler krijg daarin een eigen rol. Wij in de Buurt is de netwerkorganisatie die de voorzieningen aanbiedt waar je geen indicatie voor nodig hebt.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

 

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Werkloze jongeren (percentage 16 t/m 22 jarigen) 0,4 onbekend 0,4
Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 1.000 inwoners) 16,4 14,9 14,9
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar) 18,1 12,7 12,7
Jongeren met jeugdhulp (percentage van alle jongeren tot 18 jaar) 5,8 5,3 5,3
Jongeren met jeugdbescherming (percentage van alle jongeren tot 18 jaar) 0,9 1,0 1,0
Jongeren met jeugdreclassering (percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) 0,2 Niet beschikbaar 0,2
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 1.000 inwoners) 62,0 61 ,0 61,0

Begroting 2019 - overzicht baten en lasten

Programma Sociaal domein (bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Samenkracht en burgerparticipatie

O.a. stimuleringsfonds sociaal domein, kinderopvang, statushouders, heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen.

-1.781

        38

-1.743

Inkomensregelingen

Bijstandsuitkeringen, minimabeleid, bijstandverlening zelfstandigen en kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

-4.117

   3.625

    -492

Begeleide participatie

Sociale werkvoorziening.

-2.923

             0

-2.923

Arbeidsparticipatie

Participatie en re-ntegratie.

    -192

             0

    -192

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Hulpmiddelen en gehandicaptenparkeerkaarten.

     -949

       208

    -741

Maatwerkdienstverlening 18+

Huishoudelijke ondersteuning, vervoersdiensten dagbesteding, eigen bijdragen, schuldhulpverlening, ondersteuning vanuit de Wmo.

        -6.308

       204

- 6.104

Maatwerkdienstverlening 18-

Ondersteuning vanuit de Jeugdwet, inclusief gesloten jeugdzorg, spoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

       -5.240

             0

 -5.240

Geëscaleerde zorg 18+

Veilig thuis.

         -143

            0

      -143

Volksgezondheid

GGD Twente en ondersteuning lokale gezondheidsorganisaties.

        -924

             0

      -924

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

   -22.577

      4.075

   -18.502

Mutaties in de reserves

0

450

450

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

-22.577

4.525

-18.052

Nieuw beleid

Transformatieplan Sociaal Domein 2.0 

Wat gaan we in 2019 doen?

Wat gaan we ervoor doen/inspanning Wat is de eerste/volgende stap

jr 2019

jr 2020 jr 2021 jr 2022
Transformatieplan Sociaal Domein 2.0  Uitvoering geven aan het transformatieplan.  126 412 557 582
Totaal   126 412 557 582

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x € 1.000)

Jaarcijfers 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Programma Sociaal domein

-15.337

-17.085

-18.052

 

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met eerdere jaren niet mogelijk, zie ook hetgeen bij de algehele inleiding aangegeven.          

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

(bedragen x €1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Programma Sociaal domein

-18.052

-18.088

-18.088

-18.031

 

Toelichting

Met een deel van de meerkosten binnen het sociaal domein als gevolg van volume-, loon- en prijsontwikkeling is bij het koersdocument 2018-2022 in de vorm van stelposten reeds rekening gehouden. De stelposten zijn voor het jaar 2019 en verder ingezet ter dekking van deze meerkosten. Deze stelposten worden verantwoord onder "algemene baten en lasten" en vallen onder het programma Bestuur & middelen. Dit effect komt dus niet tot uitdrukking binnen programma Sociaal domein.