Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Sport & accommodaties

Informatie Programma Sport & accommodaties (klik hier)

Portefeuillehouder

Benno Brand

Algemeen

Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten. Om dit mogelijk te maken is een kwalitatief goed aanbod van gemeentelijke sportaccommodaties belangrijk. Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving.

 

De gemeente Dinkelland is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Jaarlijks organiseren wij als gemeente het Sportgala, volgens ons een goed platform om onze sporters uitbundig in het zonnetje te zetten.  

 

In de gemeente Dinkelland zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Sport en accommodaties maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Oppervlakte sportaccommodaties
12.000 m²

Verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.

Actuele ontwikkelingen

Met ingang van 1 januari 2019 is de regeling die zorgde voor een voordeel op de BTW op sportaccommodaties vervallen, omdat deze regeling in strijd is met de Europese regelgeving. Vanuit het Rijk wordt voor een financiële compensatie gezorgd.

 

Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om Sportcentrum Dorper Esch te verzelfstandigen.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Indicator

Realisatie 

2017

 

2018

 

2019

Niet sporters (percentage) 41,0 41,0 41,0

Begroting 2019 - overzicht baten en lasten

Programma Sport en accommodaties (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Sportbeleid en activering

Sportgala, schoolzwemmen en sportondersteuning.

                            -328

                                         0

                           -328

Sportaccommodaties

Sporthallen en zwembaden.

                        -2.750

                                 1.139

                      -1.611

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

-3.078 1.139 -1.939

Mutaties in de reserves

0 354 354

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

 -3.078

 1.493

 -1.585

Nieuw beleid

Een geprivatiseerde beheervorm van een sportaccommodatie kan ertoe leiden dat het voortbestaan, toegankelijkheid, gebruik, onderhoud en exploitatie van een voorziening beter geborgd is. Als er sprake is van een wens tot privatisering van een binnensportaccommodatie, zullen de uitgangspunten zoals genoemd in de door de gemeenteraad voor kennisgeving aangenomen sportnota, worden gehanteerd. Deze uitgangspunten zullen in de definitieve sportnota worden opgenomen. Met deze nota sluiten wij aan bij de huidige feitelijke situatie op het gebied van sportaccommodaties. Onder feitelijke situatie verstaan wij dat de buitensportaccommodaties veelal zijn geprivatiseerd. Hierop is de nota ‘Kaders voor Sportaccommodaties’ (vastgesteld eind 2008) niet meer van toepassing.

 

In het coalitieakkoord hebben wij als doelstelling aangegeven het zwembad de Kuiperberg langjarig open te houden. In afwachting van welk scenario hiervoor het meest geschikt is hebben wij met ingang van het jaar 2019 een structureel budget van € 65.000 beschikbaar gesteld om de exploitatiekosten te dekken.  Of en in hoeverre aanvullende investeringen/onderhoud nodig is brengen wij op dit moment in beeld.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x € 1.000)

Jaarcijfers 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Programma Sport en accommodaties

-1.263

-1.643

-1.585

 

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met eerdere jaren niet mogelijk, zie ook hetgeen bij de algehele inleiding aangegeven. De exploitatielasten voor het zwembad de Kuiperberg zijn met ingang van het jaar 2019 opgenomen in deze raming.

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

(bedragen x €1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Programma Sport en accommodaties

-1.585

-1.994

-1.997

-1.939

 

Toelichting

Toename komt door kapitaallasten Dorper Esch vanaf 2020.

De kapitaallasten voor de (ver)nieuwbouw van de Dorper Esch moeten we op grond van de geldende wetgeving structureel ramen vanaf het moment dat het besluit is genomen. We beginnen echter pas met afschrijven in het jaar nadat er sprake is van een boekwaarde. Op het moment van opstellen van de begroting 2019 was er slechts sprake van een beperkte boekwaarde. Vanaf het jaar 2020 resulteert dit in een toename van de kapitaallasten.