Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Veiligheid

Informatie Programma Veiligheid (klik hier)

Portefeuillehouder

John Joosten

Algemeen

Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving afspraken over hoe we de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op.

 

Veiligheid is vaak het resultaat van samenwerking en van bewust handelen op basis van eigen verantwoordelijkheid. We werken dan ook aan samenwerking tussen onder meer politie, brandweer, Openbaar Ministerie,  woningcorporaties en hulpverleners.

Vastgestelde beleidsnota's

Algemene plaatselijke verordening 2015                                              

Beleidsregels evenementen 2016

Kengetallen

Binnen het programma Veiligheid maken we geen gebruik van kengetallen.

Verbonden partijen

We participeren in de Veiligheidsregio Twente, een verplicht samenwerkingsverband tussen de veertien Twentse gemeenten. Veiligheidsregio Twente heeft als missie ‘Samenwerken aan een veilig Twente’.

Actuele ontwikkelingen

Dinkelland is al jarenlang een van de veiligste gemeentes van ons land. De politie constateert dat over het algemeen het aantal diefstallen daalt. Er is een verschuiving gaande naar andere criminaliteitsvormen zoals ondermijning en cybercriminaliteit. Om te zorgen dat de gemeente Dinkelland hoogt blijft scoren op het gebied van veiligheid zal in 2019 daarom helder worden gemaakt wat de situatie rondom ondermijning in de gemeente Dinkelland is en welke mogelijke (structurele) interventies nodig zijn.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

 

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren) 67,0 77,0 77,0
Harde kern jongeren (aantal per 1.000 inwoners) 0,2 0,2 0,2
Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) 0,6  0,6 0,6
Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) 1,1 1,7 1,7
Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners) 1,3 0,8 0,8
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners) 1,5 1,9 1,9

Begroting 2019 - overzicht baten en lasten

Programma Veiligheid (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Crisisbeheersing en brandweer

-1.899

0

-1.899

Openbare orde en veiligheid

Toezicht openbare orde, integrale veiligheid en dierenbescherming.

Vergunningen APV en handhaving openbare orde.

-1.567

21

-1.546

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

-3.466

21

-3.445

Mutaties in de reserves

0

0

0

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

-3.466

21

-3.445

Nieuw beleid

We nemen een aantal maatregelen om de veiligheid van onze gemeente en organisatie te waarborgen:

  • We zetten in op weerbaarheid en integriteit van het lokaal bestuur (college, Raad en ambtenaren).
  • We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid en de samenwerking met ondernemers en burgers om ondermijning tegen te gaan.
  • We versterken de aanwezigheid en vergroten de zichtbaarheid van de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in zowel de kernen als in het buitengebied.
  • We zetten structureel in op het tegengaan van ondermijning
  • We continueren de samenwerking met de veiligheidsregio Twente.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x € 1.000)

Jaarcijfers 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Programma Veiligheid

-2.179

-2.199

-3.445

 

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met eerdere jaren niet mogelijk, zie ook hetgeen bij de algehele inleiding aangegeven.  daarnaast zijn de volgende intensiveringen van beleid / nieuw beleid met ingang van het jaar 2019 verwerkt:

  • Ondermijning € 40.000
  • Versterken de aanwezigheid en vergroten de zichtbaarheid van de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in zowel de kernen als in het buitengebied € 70.000.

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

(bedragen x €1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Programma Veiligheid

-3.445

-3.505

-3.563

-3.630

 

Toelichting

De hogere bijdrage aan de VRT is gebaseerd op de begroting 2019 van de VRT. Deze begroting is samen met de begrotingen 2019 van de overige verbonden partijen behandeld in de raadsvergadering van juni 2018. Zoals in de stukken voor de deze raadsvergadering is aangegeven wordt deze hogere bijdrage voor een  deel veroorzaakt door looncompensatie, prijscompensatie en een stijging van werkgeverslasten.  Daarnaast zijn ook de financiële ontwikkelingen op het gebied van: de Meldkamertransitie, de exploitatie van het openbaar brandmeldsysteem, BTW compensatie op investeringen, vervanging onroerende activa en vervanging van Rijksmaterieel (specialistisch materieel voor brandbestrijding opgenomen in de begroting 2019 van de VRT wat leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage.