Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening

Informatie Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening (klik hier)

Portefeuillehouders

Ben Blokhuis & Benno Brand

Algemeen

Als gemeente is van het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een goed woon en leefklimaat is gegarandeerd. Het woningaanbod moet zowel een kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de samenleving. Er moet echter ook ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste. De inrichting van de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook alle agenda's  die zijn opgenomen in het koersdocument.

Vastgestelde beleidsnota's

Er is een overzicht beschikbaar met alle beschikbare beleidsnota's. die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.  Via deze link zijn ze te raadplegen: Fysieke leefomgeving

Kengetallen

Binnen het programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Woningvoorraad
10.774 (2018)
  • Gemiddeld bouwjaar woningvoorraad
1976 (2018)
  • Mediane vraagprijs woningen
€326.483 (juli 2018; t.o.v. NL: €293.968)

Aantal aangeboden woningen:

Verbonden partijen

Binnen het programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening zijn er geen verbonden partijen die bijdrage aan het bereiken van de doelen.

Actuele ontwikkelingen

De trend van meer plannen ontwikkelen in samenspraak met de samenleving wordt doorgezet, ook in de ruimtelijke planvorming. Daarnaast speelt de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Bij mogelijke aanpassingen van bestaand beleid of het opzetten nieuw beleid wordt afgewogen  hoe dit in licht van de nieuwe Omgevingsvisie past. Hierbij vindt een nauwe samenwerking plaats met de participatieprocessen.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. 

 

Indicator

Realisatie 

2017

 

2018

 

2019

Gemiddelde WOZ waarde (duizend euro) 246,0 254,0 254,0
Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen) 4,5 11,0 11,0
Demografische druk (percentage) 78,9 79,1 79,1
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro's) 781,0 746,0 746,0
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's) 859,0 774,0 774,0

Begroting 2019 - overzicht baten en lasten

Programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Ruimtelijke ordening

O.a. adviezen gemeentelijk kwaliteitsteam, bestemmingsplanwijzigingen op verzoek, basisregistratie grootschalige topografie, geo-informatie, Mijn dorp 2030.

    -747

    108

-639

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

Grondexploitatie woningbouw.

-3.368

3.804

436

Wonen en bouwen

Basisregistratie adressen en gebouwen, startersleningen, omgevingsvergunningen, toezicht/handhaving bouwen en slopen en woonwagenstandplaatsen en –huisvesting.

-875

600

-275

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

-4.990

4.512

-478

Mutaties in de reserves

-431 

-431

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

-5.421 

4.512

-909

Nieuw beleid

Er komt nieuw beleid voor deregulering van planregels. Dit project loopt door in 2019. Daarnaast wordt , mede in het kader van het project Omgevingswet, beoordeeld welke beleidsnota's geactualiseerd dienen te worden.

 

In het MEP is aangegeven dat de wens bestaat om startersleningen te continueren en een regeling voor blijversleningen in het leven te roepen. Dit brengt structurele rentekosten met zich mee. 

Wat gaan we in 2019 doen?

Wat gaan we ervoor doen/inspanning (bedragen x €1.000) Wat is de eerste/volgende stap? jr 2019 jr 2020 jr 2021

jr  2022

Wij blijven inzetten op de starters- en blijverslening.

- Aanvulling startersleningen met €150.000

- Subsidieverordening en regeling blijverslening

-8 -8 -8 -8

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x € 1.000)

Jaarcijfers 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

-1.294

-4.555

-910

 

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met eerdere jaren niet mogelijk, zie ook hetgeen bij de algehele inleiding aangegeven.          

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

(bedragen x €1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

-910

-919

-941

-951