Meer
Publicatiedatum: 18-10-2019

Inhoud

Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Inleiding Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Inleiding

doel

In het coalitieakkoord 2018-2022 heeft de gemeente Dinkelland de ambitie uitgesproken om haar kernen aantrekkelijk te houden op het gebied van wonen en leven. Wij zien hierbij raakvlakken tussen wonen, openbare inrichting en maatschappelijke voorzieningen. De aantrekkelijkheid van onze kernen wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezigheid van voldoende en kwalitatief goede woonvoorzieningen, een volwaardige openbare ruimte en de aanwezigheid van functionele onderwijs- en sportvoorzieningen. Op deze speerpunten willen wij inzetten binnen onze ambitie voor een “aantrekkelijke woon- en leefomgeving”.doelenboom

Meetbaarheid

Indicatoren

Deze P&C-cyclus gaan we meer monitoren op output en outcome. In de begroting van 2019 hebben we aangegeven dat we op het niveau van ambitie een belevingsonderzoek onder onze inwoners gaan houden om een nulmeting te krijgen. Voor deze ambitie (Aantrekkelijke woon- en leefomgeving) zien we af van belevingsonderzoeken. Er is een onderzoek uitgevoerd ten aanzien van de kwalitatieve woonbehoefte per kern en deze geeft inzicht in de behoefte en ontwikkelrichtingen per kern. Daarnaast gebruiken we de overall midterm review van het Coalitieakkoord  om een indicatie te krijgen van de tussentijdse effecten. Uiteraard worden onze inwoners en de raad  nadrukkelijk bij dit onderzoek betrokken.

Voor de actielijnen gaan we de kwantitatieve indicatoren meten. Ook hierbij gaan we uit van een nulmeting. Deze indicatoren monitoren we doorlopend voor zover ze beschikbaar zijn. Er zijn actielijnen waarbij kwalitatieve indicatoren (belevingsonderzoek) meer voor de hand liggen. Dat is afhankelijk van de meetbaarheid van het thema. In dat geval worden ze als onderdeel meegenomen in het belevingsonderzoek bij de betreffende ambitie.

De indicatoren komen bij elke ambitie en actielijn terug en zijn niet bedoeld om op afgerekend te worden. Zij geven een indicatie of wij de juiste dingen doen zodat wij tijdig kunnen bijsturen. 

 

Ambitie: Aantrekkelijke woon en leefomgeving Indicator Bron Frequentie meten Wanneer actuele gegevens beschikbaar Meetmoment IST IST SOLL 2022
Wij zetten ons in om alle kernen aantrekkelijk houden op het gebied van wonen en leven              
Actielijn: Realistischer bouwen en wonen              
Een beter bij de behoefte passende woonruimte voor jong en oud Kwalitatief (belevingsonderzoek) Onderzoeksbureau begin en einde raadsperiode 2019      
Actielijn: Aantrekkelijkere openbare ruimte              
Een meer toekomstgerichte en duurzame inrichting Kwaliteitsscore openbare ruimte (niveau van onderhoud) Schouw op basis van uitgangspunten beleidsplan (norm toetsen)   Schouw moet nog plaatsvinden   Nog onbekend 100% moet voldoen aan de vastgestelde norm
Actielijn: Toekomst bestendiger sport- en onderwijs-vastgoed              
Betere borging van de toegankelijkheid, het gebruik, het onderhoud en de exploitatie van sport- en onderwijsvastgoed Aantal beoordeelde initiatieven tot privatisering  Gemeente Jaarlijks   sep-18 0 Alle ingekomen verzoeken tot privatisering zijn gezamenlijk onderzocht.
Actielijn: Maatschappelijke veiligheid              
Versterken van de maatschappelijke veiligheid door de bewustwording en verantwoordelijkheid te vergroten              

Realistischer bouwen en wonen

Wat willen we bereiken

Een beter bij de behoefte passende woonruimte voor jong en oud  toegespitst op elke kern

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

1) We kennen de kwantitatieve behoefte per kern.

2) We geven gemeentelijke kavels uit op uitbreidingsplannen en faciliteren ontwikkelaars bij hun plannen. Wij sturen beleidsmatig op inbreiding voor uitbreiding.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

1)     We kennen de kwantitatieve behoefte én kwalitatieve behoefte (over het gewenste aantal en type woningen per kern) en hebben een ontwikkelstrategie toegepast waardoor we in elke kern een perspectief hebben voor een beter passend aanbod hebben dat voorziet in de lokale behoefte. (Deze SOLL is inmiddels bereikt)

2)     We hebben een kwaliteitsslag gemaakt in de woningbouwprogrammering met perspectief op zowel de korte termijnbehoefte als de lange termijnbehoefte:

a. We hebben kwalitatief programmeren conform het “Uitvoeringsnota woningbouw” een plek gegeven. Ingebed in gemeentelijk beleid en werkwijze. (Deze SOLL is inmiddels bereikt)

b. We hebben recht gedaan aan onze beleidsdoelstelling dat inbreiding de voorkeur krijgt voor uitbreiding doordat wij:

·  De inbreidingsmogelijkheden in elke kern onderzocht en benut (of geprogrammeerd).

·  Onze strategische grondposities hebben afgestemd op de kansen voor inbreiding.

Kengetallen

Wat gaan we daarvoor doen

Wij zetten in op beter bij de behoefte passende woonruimte voor jong en oud. Hierbij streven wij in elke kern een toegankelijke en bereikbare woningmarkt en een realistisch woningbouwaanbod na. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de behoefte op korte termijn en de behoefte op de middellange termijn (tien à vijftien jaar).

Een toegankelijke en bereikbare woningmarkt betekent dat iedereen kan instromen in de markt en dat verschillende woningtypen aanwezig en betaalbaar zijn. Hierbij maken wij ook onderscheid tussen koop en huur. In relatie tot de huursector maken wij onderscheid in sociale huur en huur voor middeninkomens.

 

Hoe hebben wij invloed op de woningmarkt?

Hier hebben wij primair invloed op de door middel van de woningbouwprogrammering en ruimtelijke ordeningswetgeving. Daarnaast passen wij stimuleringsfondsen toe (dorpsvernieuwing, stimuleringsregeling, starters/blijverslening). Bij nieuwe plannen waarbij externe partijen aan zet zijn, spreken wij kwaliteitseisen af en leggen wij de randvoorwaarden vast in exploitatieovereenkomsten. Ten slotte voeren wij de regie op grondbeleid via ons grondaankoopmechanisme. Strategische gronden nemen wij in via actief grondbeleid. Grondspeculatie kunnen wij voorkomen door zelf tijdig in te springen.

 

Inbreiding en uitbreiding

Wij nemen zelf het initiatief voor het proces om passende woonruimte in elke kern na te streven en leggen hierbij de focus op inbreiding. Het Dinkellandse woonbeleid is gericht op kwaliteit, flexibiliteit en maatwerk. De doelstelling voor alle kernen is om binnen de bebouwde kom locaties te herontwikkelen tot woningbouwgebieden. Wanneer door inbreiding niet in de lokale behoefte kan worden voorzien, wordt uitbreiding overwogen. Onder inbreiding verstaan wij het herontwikkelen van een locatie binnen de bebouwde kom conform onze nota inbreidingslocaties. Middels inbreiding beogen wij bij te dragen aan stads- en dorpsvernieuwing. Wij faciliteren inbreiding ook door het beschikbaar stellen van financiële middelen (stimuleringsregeling woningbouw). Daarbij stellen wij kwaliteitseisen om meer te sturen op de kwalitatieve behoefte (realistischer bouwen en passende woonruimte).

 

Realistischer bouwen en passende woonruimte

Onder realistischer bouwen verstaan wij bouwen naar lokale behoefte, gebaseerd op huishouden ontwikkeling en demografische ontwikkeling, binnen de wettelijke kaders. Onder wettelijke kaders verstaan wij de ladder voor duurzame verstedelijking, woonafspraken Twente, regionale woonprogrammering (RWP), woonvisie en uitvoeringsnota. Wij houden rekening met de behoefte op lange termijn en leegstand.

Onder passende woonruimte verstaan wij dat elke woning ‘raak’ moet zijn. Wij willen in beeld hebben welke doelgroep welke woonbehoefte heeft. Er is sprake van differentiatie per dorp. De gesprekken met de woonwerkgroepen (of dorpsraden) van de kernen gebruiken wij hiervoor.

Inspanning

Resultaat

Start

Wij sturen actief op inbreiding, waarbij de mogelijkheid bestaat dat strategische grondposities worden ingenomen, indien inbreidingsmogelijkheden niet aanwezig zijn.

Meerjarige kernenprogramma’s: afstemmingsoverleg(gen) met woonwerkgroepen kernen over meerjarige woonprogrammering.

Eerste kwartaal 2019. (Voorbereiding eind 2019).

Nota inbreidingslocaties evalueren.

Afgeronde evaluatie.

Start 4e kwartaal 2019.

Het onderzoek over de kwalitatieve behoefte is in 2019 afgerond en de uitkomsten daarvan zijn vertaald in de Uitvoeringsnota Woningbouw. Er is een start gemaakt met het sturen op kwaliteit. Daarnaast beschikken wij over verschillende stimuleringsregelingen (starterslening, blijverslening, stimuleringsregeling inbreiding). De resterende periode van het coalitieakkoord ligt het accent op het uitvoeren van verschillende woningbouwprojecten in de kernen.

Financiële kaders

Er resteert een bedrag van € 1.116.000 aan project- en procesgeld inbreiding voor uitbreiding. Dit bedrag kan in de loop van de planperiode van het Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) worden ingezet voor concrete projecten en procesgeld.

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten

Betrokkenen

Gebied

Regionale woonprogrammering (RWP)

Provincie Overijssel en Twentse gemeenten

Alle betrokken gemeenten

Structuurvisie Dinkelland

Gemeente Dinkelland

Grondgebied Dinkelland

Woonvisie Dinkelland

Ontwikkelaars, particuliere initiatiefnemers, gemeentelijk grondbedrijf.

Alle kernen binnen de gemeente.

Uitvoeringsnota Woningbouw

Ontwikkelaars, particuliere initiatiefnemers, gemeentelijk grondbedrijf.

Alle kernen binnen de gemeente.

Begroting 2018 “meer sturing op inbreiding”

Ontwikkelaars, particuliere initiatiefnemers, gemeentelijk grondbedrijf.

Alle kernen binnen de gemeente.

Nota inbreidingslocaties

Ontwikkelaars, particuliere initiatiefnemers, gemeentelijk grondbedrijf.

Alle kernen binnen de gemeente.

Beleidsnota en verordening stimuleringsregeling

Ontwikkelaars, particuliere initiatiefnemers

Alle kernen binnen de gemeente.

Verordening Starterslening

Particuliere initiatiefnemers

Alle kernen binnen de gemeente.

Verordening Blijverslening

Particuliere initiatiefnemers

Alle kernen binnen de gemeente.

Aantrekkelijkere openbare ruimte

Wat willen we bereiken

Een meer toekomstgerichte en duurzame inrichting

 Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

1. Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn onderhoudsniveaus vastgelegd (IBOR). Er is een duidelijke relatie tussen de onderhoudsniveaus en de daarvoor beschikbare financiële middelen voor uitvoering. De huidige onderhoudsniveaus sluiten niet altijd geheel aan bij de verwachtingen die daarover bestaan in de samenleving.

2. Keuzes ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte worden vaak op ad hoc-basis gemaakt. Afstemming met bewoners en gebruikers vindt plaats op projectniveau. Hierdoor ontstaan “gemeente-breed” verschillen in de inrichting van de openbare ruimte en in toegepaste (bouw)materialen. Soms zijn er daardoor minder goede keuzes gemaakt. Het onderhoud kan hierdoor niet altijd efficiënt gebeuren en ook is de toegankelijkheid niet altijd voor alle gebruikers geborgd. Dat kan leiden tot ontevredenheid van bewoners of gebruikers over de openbare ruimte. 

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

1. Ten aanzien van het onderhoud van de openbare ruimte wordt een nieuwe afweging gemaakt binnen de gestelde (financiële) randvoorwaarden, waarin onderhoudsniveau(s), veiligheid en onderhoudskosten de hoofdingrediënten zijn. Hierbij wordt ook de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt optimaal benut. (Beeldkwaliteitsplan)

2. Ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte wordt een Kwaliteitsplan Openbare Ruimte opgesteld (KOR). Het KOR wordt bij nieuwe plannen en bij herinrichting- en onderhoudsprojecten betrokken en is van invloed op de keuzes die gemaakt worden bij de inrichting. Daardoor worden beter onderbouwde keuzes gemaakt en neemt naar verwachting de tevredenheid van bewoners en gebruikers toe. Onder het KOR wordt ook een Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) opgesteld waarin meer specifiek wordt ingegaan op groenelementen.  

Wat gaan we daarvoor doen

Inspanning

Resultaat

Start

We herijken samen met de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan.

Herijken beeldkwaliteitsplan:

Het opnieuw vastleggen van de onderhoudsniveaus voor de openbare ruimte.

Najaar 2018

Wij onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare ruimte kunnen meenemen voor keuzes over inrichting en onderhoud. We verhogen de uitstraling van de openbare ruimte.

Vaststellen KOR als kapstok (kwaliteitsplan openbare ruimte) met daarbij als onderligger het vaststellen van KOG (kwaliteitsplan openbaar groen):

Het vastleggen van de principes en uitgangspunten voor de inrichting van de openbare groen.

Najaar 2018

 

Hieronder volgen een separate inspanning die niet direct een bijdrage levert aan de beschreven doelstelling, maar wel onder de regie van deze actielijn wordt uitgevoerd.

Inspanning

Resultaat

Rol Participant

Rol Gemeente

Start

Centrumgebied, rondweg en traverse Weerselo.

Herinrichten centrumgebied, verkoop voormalig gemeentehuis, realisatie traverse en rondweg.

N.v.t.

Open autoritaire stijl

Doorzetten in 2020

Financiële kaders

Er zijn geen aanvullende uren of middelen benodigd voor de uitvoering van de inspanningen onder deze actielijn.

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten

Betrokkenen

Gebied

Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR 2014)

Gemeente; samenleving

Bebouwde kommen in de gemeente

Meerjaren Onderhoudsplan Wegen (MJOP 2016)

Gemeente

Alle wegen in de gemeente

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2019-2023)

Gemeente; Waterschap

Gehele gemeente

Toekomstbestendiger maatschappelijk vastgoed

Wat willen we bereiken

Meer geactualiseerde visie op sport- en onderwijshuisvesting vastgoed en ander maatschappelijk vastgoed

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

· De buitensportaccommodaties in de gemeente Dinkelland zijn allemaal geprivatiseerd en zijn gericht op de breedtesport. De binnensportaccommodaties zijn grotendeels in gemeentelijk beheer.

· Het rapport Samen Scholen (IHP voor Dinkelland) is op 29 november 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is destijds de visie op onderwijshuisvesting vastgesteld.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

· Ambities tot privatisering van binnensportaccommodaties worden in samenwerking met de initiatiefnemer onderzocht. De uitgangspunten worden in de nog op te stellen sportnota opgenomen.

· Het rapport Samen Scholen wordt actueel gehouden.

· Voor de kern Denekamp wordt een onderwijshuisvestingsscenario uitgewerkt op basis van een denkrichting met  twee locaties.

· We versnellen het afstoten van ons (maatschappelijk) vastgoed (dat niet tot ons bedrijfsvastgoed behoort).

· We beschikken over een robuuste sportstructuur waarin onze opgaven voor het sportvastgoed in samenhang met elkaar worden aangevlogen.

Wat gaan we daarvoor doen

Maatschappelijke voorzieningen dragen bij aan ontmoeting en een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving. We onderscheiden verschillende soorten vastgoed en geven daarbij meteen de ambitie aan.

 

Robuuste sportstructuur

Een geprivatiseerde beheervorm van een sportaccommodatie kan ertoe leiden dat het voortbestaan, toegankelijkheid, gebruik, onderhoud en exploitatie van een voorziening beter geborgd is. Als er sprake is van een wens tot privatisering van een binnensportaccommodatie zal de gemeente dit een serieuze kans geven. De uitgangspunten zullen in het sportakkoord worden opgenomen. Wij willen een robuuste sportstructuur realiseren, waarin wij de opgaven met betrekking tot binnensportaccommodaties in samenhang met elkaar uitvoeren. Wij willen onderzoeken in hoeverre wij het beheer en de exploitatie van binnensportaccommodaties op afstand kunnen zetten. Daarnaast willen wij in regionaal verband op zoek gaan naar de mogelijkheden voor een regionaal sportbedrijf.

 

Maatschappelijke voorzieningen

Wij herkennen een trend dat maatschappelijke voorzieningen onder druk staan. De exploitatie en het beheer vormen een punt van aandacht. Wij zien draagvlak voor een clustering van maatschappelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de combinatie van onderwijsvoorzieningen met kulturhuzen. We geven ruimte aan initiatiefnemers om hiervoor plannen te ontwikkelen en denken proactief mee in onze kernen met betrekking tot dergelijke vraagstukken.

 

Afstoten (maatschappelijk) vastgoed

Wij willen het gemeentelijk vastgoed dat niet behoort tot ons bedrijfsvastgoed afstoten. Wij hebben ervoor gekozen om dit vastgoed versneld af te stoten.

 

Onderwijshuisvesting Denekamp

Op grond van Samen Scholen 2030 dienen in de kern Denekamp voor twee gebouwen in 2021 vervangende nieuwbouw te worden gepleegd (De Zevenster en De Veldkamp). Op dit moment zijn er vier onderwijslocaties voor basisonderwijs in de kern Denekamp (De Zevenster, De Veldkamp, De Kingschool, Alexanderschool). Gezamenlijk met de schoolbesturen is invulling gegeven aan een denkrichting voor onderwijshuisvesting in Denekamp, waarbij nog twee locaties voor onderwijs overblijven. Deze denkrichting dient nader te worden uitgewerkt tot een scenario. Daarmee sluiten wij aan bij de demografische gegevens in de kern Denekamp, die aangeven dat er een krimp is van leerlingen.

Inspanning

Resultaat

Start

Wij houden het rapport Samen Scholen 2030 actueel. (Herkennen de behoefte om in elke kern een onderwijsvoorziening te houden).

Actueel houden van rapport Samen Scholen 2030 en al dan niet aanpassen.

Januari 2019

Wij ondersteunen de denkrichting van twee onderwijslocaties in Denekamp.

Onderzoek scenariokeuze huisvesting basisonderwijs Denekamp: advies over toekomstige huisvesting onderwijs Denekamp.

Wordt voortgezet.

Wij onderzoeken op initiatief van verenigingen samen de mogelijkheden van privatisering.

Opstellen sportakkoord waarbij privatisering binnensportaccommodaties onderdeel is. Beleidsnota/sportakkoord (visie op gemeentelijke rol ten einde een bijdrage te leveren aan een gezondere samenleving).

Visie op gemeentelijke rol bij privatisering binnensportaccommodaties.

Start in 2019

Wij richten een robuuste sportstructuur in waarin wij het op afstand zetten van het beheer en de exploitatie van binnensportaccommodatie faciliteren.

Verzelfstandigingsstrategie.

Start in 2019

Versneld afstoten gemeentelijk vastgoed.

Actualisatie vastgoedlijst inclusief afstotingsstrategie.

2019

 

Hieronder volgt een separate inspanning die niet direct een bijdrage levert aan de beschreven doelstelling, maar wel onder de regie van deze actielijn worden uitgevoerd.

Inspanning

Resultaat

Rol Participant

Rol Gemeente

Start

Toekomst Openluchtzwembad Kuiperberg.

Advies over toekomstscenario naar zwembad Kuiperberg Ootmarsum en de beheervorm. 

Samenwerkingspartner

Participatieve stijl

2019

Financiële kaders

De structurele lasten van het rapport Samen Scholen 2030 zijn opgenomen in de basisbegroting onder het programma Onderwijs. Hier ligt ook een duidelijke relatie met de denkrichting in het kader van de verduurzaming van onze begrotingspositie daar waar het gaat om prijsstijging grote projecten. 

Er resteert een bedrag van € 682.000. aan project- en procesgeld maatschappelijk vastgoed. Dit bedrag kan in de loop van de planperiode van het Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) worden ingezet voor concrete projecten en procesgeld. 

Parallel aan het proces van de begroting 2020 heeft het college de raad voorgesteld een bedrag van € 534.000 beschikbaar te stellen voor het toekomstbestendig maken van zwembad de Kuiperberg.

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten

Betrokkenen

Gebied

Samen scholen 2030

Schoolbesturen en gemeente

Grondgebied Dinkelland

Samen kansrijk verbinden

 

 

Verordening voorziening huisvesting onderwijs

Schoolbesturen en gemeente

Grondgebied Dinkelland

Sportnota – trainingsschema (voor kennisgeving aangenomen met amendement om nieuwe sportnota op te leveren)

Gemeente

Grondgebied Dinkelland

Maatschappelijke veiligheid

Wat willen we bereiken

Versterken van de maatschappelijke veiligheid door de bewustwording en verantwoordelijkheid te vergroten

 Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

· Op dit moment passen wij onze beleidskaders toe als toetsend instrumentarium.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

· Wij hebben onze beleidskaders geëvalueerd, waarbij wij bewustwording en verantwoordelijkheid van maatschappelijke veiligheid centraal hebben gesteld.

Wat gaan we daarvoor doen

Veiligheid en openbare orde zijn kerntaken van de overheid. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. Dinkelland behoort tot één van de veiligste gemeenten van Nederland met relatief weinig incidenten. Naast deze objectieve veiligheid is ook het gevoel van veiligheid van belang. De gemeente heeft oog voor het veiligheidsgevoel van de inwoners.

Veiligheid en openbare orde moeten niet primair vanuit beleid, regelgeving of handhaving worden bekeken, maar vanuit ons gezamenlijk beeld over hoe wij met elkaar willen omgaan in de openbare ruimte. Het gaat over het tot stand brengen van een sociaal veilig gevoel.

Vanuit deze context kijkt de gemeente Dinkelland naar de huidige beleidsvelden op het gebied van de APV, horecabeleid, reclamebeleid, parkeerbeleid en aanverwanten beleidsvelden. De doelstelling is om het perspectief te verleggen van een eenzijdige toepassing van beleid naar een integrale aanpak ten aanzien van bewustwording en verantwoordelijkheid over veiligheid.

 

Definitie Maatschappelijke Veiligheid

Maatschappelijke Veiligheid gaat over de beleving van veiligheid van onze inwoners wanneer zij verblijven in de openbare ruimte dan wel in aanraking komen met gebeurtenissen die het gevoel van veiligheid kunnen beïnvloeden. Een veiligheidsbeleid waarbij zowel wordt gekeken naar de harde kant van veiligheid als naar de zachte kant en waarbij door middel van kleine ingrepen de veiligheid van inwoners gewaarborgd wordt. Indien mogelijk wordt bij Maatschappelijke Veiligheid de samenwerking met de inwoners opgezocht.

 

Bij Maatschappelijke Veiligheid onderscheiden wij bij het begrip "veiligheid" de volgende categorieën:

 1. Impact op het gebied van privacy en beweegruimte (zoals handhaving, APV, openbare orde);
 2. Impact op gedrag en menselijk handelen (zoals evenementen, verkeer);
 3. Indirecte gevoelsbeïnvloeding (zoals reclame, intolerantie).

 

Deze mijlpalen hebben geleid tot een langere termijnvisie, wat betekent dat we aan het eind van deze collegeperiode:           

 • Twee veranderopgaven hebben aangepakt;                 
 • Ons beleidsinstrumentarium hebben geëvalueerd en een verbeterplan in werking hebben gezet;
 • De APV aangepast hebben naar de huidige behoeften van overheid en samenleving.

 

Naast de beschreven veranderopgaven zijn er verschillende andere vraagstukken aan de orde die onze aandacht behoeven. Zonder uitputtend te zijn herkennen wij opgaven binnen de volgende thema's:

 • Problematieken rondom alcohol en drugs
 • Horeca en vergunningen
 • Toezicht openbare ruimte
 • Handhaving openbare ruimte
 • Ondermijning
 • Verkeer (herkenbaarheid, uniformiteit)
 • Reclame en welstand
 • Verwarde personen
 • Groeiende intolerantie maatschappij

Genoemde thema's geven een beeld van de reikwijdte van de actielijn maatschappelijke veiligheid. Op dit moment geven wij prioriteit aan de genoemde veranderopgaven. Gelijktijdig volgen wij de ontwikkeling rondom de beschreven thema's en formuleren indien nodig aanvullende veranderopgaven of inspanningen.

Inspanning

Resultaat

Start

Veranderopgave 1: Zorg dragen voor meer duidelijkheid over de beeldvorming rondom de boa's en de toezichthouders Communicatieplan 2019

Veranderopgave: Actualisatie evenementenbeleid vanuit integrale visie over een veilige samenleving

Geactualiseerd beleid

2019

Actualisatie APV en overige beleidsvelden vanuit integrale visie over een veilige samenleving

Geactualiseerde APV

2019

Financiële kaders

In 2020 zijn geen aanvullende uren of middelen benodigd voor de uitvoering van de inspanningen onder deze actielijn. 

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten

Betrokkenen

Gebied

Algemene plaatselijke verordening

Gemeente en samenleving

Grondgebied Dinkelland

Integraal veiligheidsplan

Gemeente en samenleving

Grondgebied Dinkelland

Nota Integrale Handhaving

Gemeente en samenleving

Grondgebied Dinkelland

Handhavingsbeleid

Gemeente en samenleving

Grondgebied Dinkelland

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving - financieel

Financiële kaders Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Financiële kaders uit de begroting 2019 (bedragen × 1.000) begroot
Wij houden het rapport Samen Scholen 2030 actueel. (Herkennen de behoefte om in elke kern een onderwijsvoorziening te houden) -15
Werkbudget Toekomstbestendiger sport- en onderwijsvastgoed -60
Werkbudget Realistischer bouwen en wonen -40
Onderzoek vergunningparkeren Ootmarsum -27

We verantwoorden de stand van zaken van de budgetten in de reguliere P&C cyclus.

In 2020 zijn geen aanvullende uren of middelen benodigd voor de uitvoering van de inspanningen onder de ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving.