Meer
Publicatiedatum: 18-10-2019

Inhoud

Ambitie Duurzaam Dinkelland

Inleiding Ambitie Duurzaam Dinkelland

Inleiding

doel

In het coalitieprogramma 2018-2022 van Dinkelland heeft duurzaamheid een prominente rol gekregen: duurzame energie, afval, verwijdering asbest en circulair inkopen zijn richtinggevende  thema’s in het akkoord. Wij vinden dat duurzaamheid een manier van denken is die geïntegreerd moet worden in ons hele doen en laten. Dat geldt voor de gemeente Dinkelland zelf, voor ondernemers, maatschappelijke organisaties, inwoners en andere overheden. Wij willen ons steentje bijdragen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken.

Aangezien het vooral gaat om verandering van gedrag en de toepassing van nieuwe technieken bestaat de rol van de gemeente Dinkelland met name uit verbinden, faciliteren, samenwerken en participeren. Duurzaamheid overschrijdt lokale grenzen, waardoor we inzetten op de aanscherping van de regionale samenwerking in combinatie met lokale projecten en processen. We gaan zelf het goede voorbeeld geven en ons vaker aansluiten bij duurzame initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties.

Een transitie, dus ook de energietransitie,  is een structurele ingrijpende verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op velerlei gebieden, zoals technologie, economie, instituties, natuur en milieu. Transities zijn maatschappelijke omwentelingen die leiden tot fundamentele en onomkeerbare veranderingen We leven dus in een verandering van tijdperken  waarbij we meer mensen betrekken en faciliteren om hun ideeën vorm te geven. We werken vanuit andere waarden en dat vraagt ook om een transitie van betrokken organisaties en stakeholders. Dit betekent dat we anders denken, anders ervaren en anders doen. Een transitie verloopt zelden lineair en laat zich niet strak sturen in de tijd. Transities zijn mensenwerk; de technologie is belangrijk maar niet doorslaggevend. Voor de actielijn Duurzaam Dinkelland betekent dit dat we een richting hebben bepaald met ambities die qua doelbereik en de voorgenomen inspanningen sterk afhankelijk zijn van onze omgeving met een grote diversiteit aan stakeholders. We zullen waar nodig de inspanningen moeten bijstellen en de dynamiek van het moment benutten om een bijdrage te leveren aan de doelen.

Dit resulteert in de volgende actielijnen en die gaan we komende periode als volgt meten:

doelenboom

Meetbaarheid

Indicatoren

Deze P&C-cyclus gaan we meer monitoren op output en outcome. In de begroting van 2019 hebben we aangegeven dat we op het niveau van ambitie een belevingsonderzoek onder onze inwoners gaan houden om een nulmeting te krijgen. Voor deze ambitie (Duurzaam Dinkelland) zien we af van een belevingsonderzoek. We gebruiken de in Nederland gehanteerde Klimaatmonitor (Klimaatmonitor) om de voortgang te meten. Daarnaast gebruiken we de overall midterm review van het coalitieakkoord  om een indicatie te krijgen van de tussentijdse effecten. Uiteraard worden onze inwoners en de raad  nadrukkelijk bij dit onderzoek betrokken.

Voor de actielijnen gaan we de kwantitatieve indicatoren meten. Ook hierbij gaan we uit van een nulmeting. Deze indicatoren monitoren we doorlopend voor zover ze beschikbaar zijn. 

De indicatoren komen bij elke ambitie en actielijn terug en zijn niet bedoeld om op afgerekend te worden. Zij geven een indicatie of wij de juiste dingen doen zodat wij tijdig kunnen bijsturen. 

Ambitie: Duurzaam Dinkelland Indicator Bron Frequentie meten Wanneer actuele gegevens beschikbaar Meetmoment IST IST SOLL 2022
Wij zetten ons actiever in voor het beperken van de gevolgen van klimaatverandering              
Actielijn: Een energieneutraal Dinkelland              
Geen gebruik van fossiele brandstoffen, maar duurzame vormen van energieopwekking Percentage duurzame energieopwekking Klimaatmonitor 2016 Jaarlijks     11% duurzame energie opwekking 18% duurzame energie opwekking
    Klimaatmonitor 2016 Jaarlijks     Basis is 2400 TJ 5% energiebesparing t.o.v. 2400 TJ
Actielijn: Een afvalloos Dinkelland              
In 2030 is er geen afval en leven we in een duurzame samenleving Aantal kg restafval per inwoner per jaar ROVA grondstoffenmonitor Jaarlijks Jaarlijks juni 0-meting juni 2018 60 kg in 2017 50 kg in 2022
Actielijn: Meer asbest eraf en meer zon er op              
Eind 2022 is zoveel mogelijk van de asbestdaken gesaneerd              
Actielijn: Meer circulaire inkoop              
Bij inkoop van de gemeente meer rekening houden op de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen. Percentage aanbestedingen met SROI Vensters voor bedrijfsvoering Jaarlijks Voorjaar voorjaar 2018 23% 30%
  Percentage aanbestedingen waarbij gunningscriteria op dit gebied zijn opgenomen Gemeente Dinkelland Jaarlijks Voorjaar voorjaar 2018 37,50% 50%

Een energieneutraal Dinkelland

Wat willen we bereiken

Geen gebruik van fossiele brandstoffen, maar duurzame vormen van energieopwekking

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

Op dit moment wekken we binnen de gemeente Dinkelland 11% van ons energieverbruik duurzaam op (Bron Klimaatmonitor 2016).

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

Dinkelland  haakt aan bij de landelijke doelstelling om in 2050 de opwekking van 100% duurzame energie te hebben.

 

Tussendoelen:

·  Het tussendoel is om in 2023, 20% duurzame opwekking van energie te realiseren en 6% energiebesparing;

·  In 2030 zitten we op 30% duurzame opwekking en 12% energiebesparing

In het klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland samen met 194 andere landen toegezegd te zorgen dat de aarde in 2050 niet meer dan twee graden is opgewarmd. Het kabinet heeft met het nationale Klimaatakkoord een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49 % ten opzichte van 1990. Het kabinet pleit in Europa voor een broeikasgasreductie van 55% in 2030. Mocht een aangescherpte doelstelling in de EU niet haalbaar blijken, dan zal Nederland ernaar streven om met gelijkgestemde Noordwest-Europese landen tot ambitieuzere afspraken te komen dan de door de EU toegewezen landenallocatie. Omdat de uitkomst van de internationale gesprekken nog niet vaststaat, kan de uiteindelijke doelstelling voor 2030 afwijken van de 49% waar het kabinet nu van uitgaat. Een betekenisvolle stap is gezet in de Europese Raad van 20 juni 2019, waarbij een grote meerderheid van de lidstaten klimaatneutraliteit voor 2050 heeft omarmd. 

Wat gaan we daarvoor doen

Na anderhalf jaar inzet voor een haalbaar en betaalbaar Klimaatakkoord zien de gemeenten via  de VNG veel van hun inzet terug in de door het kabinet gepresenteerde plannen. Het Klimaatakkoord is niet een in beton gegoten akkoord, maar een vertrekpunt om samen met andere overheden en partners de komende 30 jaar de energietransitie uit te kunnen voeren.

In het najaar spreken de gemeenten (VNG) zich uit of de voorgestelde maatregelen en toezeggingen van het kabinet voldoende basis zijn om lokaal de energietransitie uit te kunnen voeren. Het gaat om haalbaar, betaalbaar, uitvoerbaar

De VNG heeft inmiddels de volgende afspraken gemaakt:

  • Er komt een onderzoek naar uitvoeringslasten voor gemeenten over de volle breedte van het klimaatakkoord (artikel 2 Financiële Verhoudingswet).
  • Woonlastenneutraliteit voor bewoners is het uitgangspunt voor de transitie. Rijk en VNG hebben procesafspraken gemaakt om renovaties binnen woonlasten mogelijk te maken en de voortgang te monitoren.
  • Gemeenten krijgen 6 maanden extra tijd om de Regionale Energiestrategieën op te stellen.
  • Ook tijdens de uitvoering van de maatregelen is ruimte voor bijstelling.

 

Gemeenten spreken zich in het najaar van 2019 uit over het klimaatakkoord. In aanloop hiernaar inventariseert de VNG wat het klimaatakkoord voor gemeenten betekent. Uitgangspunt daarbij is dat de leden zich goed kunnen voorbereiden en voldoende tijd hebben om lokaal een bestuurlijke afweging te maken.

Vanaf het begin van de gesprekken over het Klimaatakkoord heeft de VNG samen met de provincies en waterschappen opgetrokken. Het resultaat is dat we zelf via de Regionale Energiestrategieën kunnen gaan bepalen waar en hoe we in omgeving opwek van duurzame energie gaan inpassen.

 

In de Regionale Energiestrategie Twente (RES-T) word in beeld gebracht wat er moet gebeuren om Twente en dus ook Dinkelland energieneutraal te maken en hoe dat bereikt kan worden. De energietransitie voor Nederland is een opgave waarvoor intensieve, multidisciplinaire samenwerking onontbeerlijk is. In Twente werken we daarom nauw samen; we clusteren kennis, mobiliseren lokale initiatieven en initiëren en faciliteren uitvoeringsprojecten op het gebied van duurzame energie. 

De Noordoost-Twentse gemeenten werken beleidsmatig en uitvoerend samen aan de energietransitie. Er is een zonneveldenbeleid opgesteld en we gaan op verzoek van de provincie een windbeleid opstellen in de hoop dat dit ook provinciaal ondersteund wordt.

 

De Noordoost-Twentse gemeenten informeren en faciliteren de samenleving en ondersteunen maatschappelijke initiatieven bij de opwek van duurzame energie, waardoor versnelling geven kan worden aan de energietransitie. Het communicatieplatform (Energie van Noordoost Twente) informeert over de actualiteiten van de energietransitie en subsidiemogelijkheden, geeft de lokale initiatieven de mogelijkheid een podium te nemen in haar activiteiten en iedereen kan hier ontdekken wat ze zelf aan de energietransitie kunnen doen. Daarnaast wordt er ruimte geboden aan de gemeente eigen initiatieven, waaronder het Duurzaamheidsfonds Dinkelland (Energiefonds Twente). De middelen uit dit fonds moeten de samenleving stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen toe te passen in de eigen leefomgeving.

De  Noordoost-Twentse gemeenten werken naast de ambities uit het klimaatakkoord ook samen aan de warmtevisie, om daarna samen met de samenleving de warmteplannen op te stellen. Uit deze samenwerking ontstaan de wijkaanpakken voor het aardgasloos maken van woningen.

 

In 2020 gaan we ons actief inzetten om zon op daken te realiseren. 

Inspanning

Resultaat

Start

Faciliteren en structureren van informatieverstrekking en advisering op maat voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Communicatie over duurzaamheid voor draagvlak en initiatief. Vanaf Q1 2020 is er een Energieloket 3.0 NOT waar inwoners voor alle vragen terecht kunnen.

2020-2022

Samen met Losser Oldenzaal en Tubbergen invulling geven aan grootschalige energietransitie. 

Verkenning en definiëren van de haalbaarheid grootschalige energietransitie (zonnevelden/wind/geothermie  waterstof etc.).

We maken in NOT verband gebruik van de Energie Transitiecoördinator Grootschalige Energie.

Communicatie over duurzaamheid voor draagvlak en initiatief.

Continu proces met deelprojecten (waaronder windbeleid).

Bestaande woningbouw wijkgericht gasloos maken. 

Duurzaamnieuws: Heel Nederland van het gas af hoe gaan we dat doen

Warmteplan: voor alle wijken en kernen in beeld gebracht welke duurzame energieoplossingen er mogelijk zijn. Voor 2021 gereed.

Start 2019. Looptijd van de uitvoering van de plannen tot 2050.

Financiële kaders

Het resterende bedrag van € 1.911.500 aan projectgeld duurzaamheid (inclusief energietransitie) kan in de loop van de planperiode van het Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) worden ingezet voor concrete projecten.

Er zijn geen extra financiële middelen benodigd voor de uitvoering van de inspanningen onder de actielijn "Een energieneutraal Dinkelland". 

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten

Betrokkenen

Gebied

Nieuwe Energie Overijssel

www.overijssel.nl

Provincie, Twentse gemeenten en Twence

Provincie Overijssel

Twentse Energie Strategie

Twentse gemeenten en marktpartijen

Regio Twente

Ambitiedocument Energie-transitie Noordoost Twente

NOT gemeenten en marktpartijen

Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen

Klimaatakkoord

Klimaatakkoord Parijs 2020-2050

195 landen

Mondiaal

Notitie "Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente';

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Dinkelland houdende regels omtrent Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente

Inwoners, bedrijven, ondernemers Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen

Energierapport Rijksoverheid

Energierapport 'Transitie naar Duurzaam'.

Inwoners, bedrijven, ondernemers Nederland

Een afvalloos Dinkelland

Wat willen we bereiken

In 2022 hebben we ons doel van maximaal 50 kg restafval per inwoner per jaar bereikt.

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

In 2017 werd er per inwoner 60 kg restafval per jaar ingezameld.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

Doelen Afvalloos Dinkelland:

·         Vanuit de ambitie van het project “Afvalloos Twente” streven we naar maximaal 50 kg restafval per inwoner per jaar in 2030. Door ons huidige beleid voort te zetten en te optimaliseren streven we er naar om dat doel in 2022 te halen.

·         In 2050 zijn er geen restafvalstromen meer in Dinkelland

In 2030 is het besef doorgedrongen dat we alleen nog producten kopen die na gebruik weer volledig kunnen worden hergebruikt voor nieuwe producten, bestaat er geen afval meer en leven we in een circulaire duurzame samenleving.

De Twentse gemeenten hebben in het kader van het Landelijke Afvalbeleidsplan het project “Afvalloos Twente” opgepakt. De ambitie is om in 2030 de hoeveelheid restafval te reduceren tot maximaal 50 kilo per persoon per jaar. Deze ambitie is gebaseerd op het IPR Normag (een adviesbureau op het gebied van strategie, beleid en organisatie) rapport dat in 2014 de basis heeft gevormd voor de regionale afvalvisie en ons eigen afvalbeleid. Met de huidige hoeveelheid van 60 kilo per inwoner per jaar in 2017 voldoen we nog niet aan de ambities van Afvalloos Twente. Het streven is om de ambitie eerder waar te maken dan in 2030. Daarvoor gaan we in 2019 en 2020 voorstellen uitwerken om op 1 februari 2022 de gewenste 50 kg per inwoner per jaar te halen.

Wat gaan we daarvoor doen

Inspanning

Resultaat

Start

Werken aan gedragsverandering door informatievoorziening, communicatie en ondersteunen van educatie.

Minder grondstoffen in het restafval. Dit wordt zichtbaar gemaakt in het evaluatierapport.

Continu proces.

Als  Noaberkracht het goede voorbeeld geven.

Binnen  bedrijfsvoering van Noaberkracht afvalstromen maximaal scheiden en de afvalstromen waar mogelijk hergebruiken.

 

Start zodra er een oplossing is voor het afvoeren en hergebruik van afvalstromen. Hogere overheden blokkeren oplossingen. Wij gaan actief deelnemen aan de lobby.

Verkennen mogelijkheid uitvoeren pilot  afvalinzameling  maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Optimale afvalscheiding bij maatschappelijke organisaties.

Start zodra er een oplossing voor het afvoeren en hergebruik van afvalstromen is. Hogere overheden blokkeren oplossingen. Wij gaan actief deelnemen aan de lobby

Financiële kaders

In 2020 zijn geen aanvullende uren of middelen benodigd voor de uitvoering van de inspanningen onder deze actielijn.

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten (met een link)

Relevante achtergrondinformatie/ websites

Betrokkenen

Gebied

IPR Normag rapport naar een Afvalloos Twente

Afvalloos Twente

Twentse gemeenten en Twence

Gehele Regio Twente

Landelijk Afvalbeheerplan 3

Lap 3

Alle ketenpartners, incl. ROVA

Geheel Nederland

Van Afval Naar Grondstof

VANG-HHA

Alle ketenpartners en Nederlandse gemeenten en ROVA

Geheel Nederland

Afvalbeleidsplan:

Van Afval naar Grondstof

Van Idee naar Aanpak

Van Betalen naar Belonen

Vastgesteld beleidsplan op basis waarvan ons huidige afvalbeleid is gestoel d.

Gemeenteraden

Grondgebied van Dinkelland en Tubbergen

Aandeelhouderschap ROVA

Dienstverleningsovereenkomst

College en ROVA

Grondgebied gemeente Dinkelland

Meer asbest eraf en meer zon erop

Wat willen we bereiken

Eind 2022 zijn zoveel mogelijk asbestdaken gesaneerd.

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

In Dinkelland is in het buitengebied 628.000 m² aan asbestdaken aanwezig, in het stedelijk gebied 33.000 m² en op de bedrijventerreinen 10.000 m², welke direct onderhevig zijn aan de weersinvloeden. (Bron: asbestinventarisatie provincie Overijssel, situatie 2017)

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

In afwachting van de behandeling van aangepaste wetsvoorstel Asbestdaken in de eerste kamer,  is de SOLL voor 2020 als volgt: eind 2022 is zoveel mogelijk van de asbestdaken gesaneerd.

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetvoorstel asbestdakenverbod per 2025 verworpen. Naast de discussie over gezondheidsrisico’s bij sanering van asbest, is het ‘moeten’ er voorlopig vanaf. Zie ook: Eerste kamer verwerpt wetsvoorstel.

Losse asbestvezels zijn schadelijk voor de volksgezondheid, het (langdurig) inademen van deze vezels kan leiden tot kanker. Asbestbranden leiden tot onrust over de volksgezondheid en vormen een risico op hoge maatschappelijke kosten en economische schade.

Ondanks dat er (nog) geen verbod is grijpen we dit verbod aan om verduurzaming te bevorderen. Onze voorkeur gaat uit naar plaatsing van zonnepanelen ter vervanging van asbestdaken. Via het Duurzaamheidsfonds Dinkelland willen we het plaatsen van panelen stimuleren

Het Rijk (trekker), de provincie en de gemeenten onderzoeken de mogelijkheden van een revolverend fonds voor het verwijderen van asbestdaken voor particulieren. Van de gemeente wordt vooralsnog een bijdrage in het fonds gevraagd.

Wat gaan we daarvoor doen

Inspanning

Resultaat

Start 

Samenwerking met Provincie Overijssel om daken voor 2024 asbestvrij te krijgen.

Stimuleringsregeling asbestdaken i.s.m. provincie Overijssel (minder draagkrachtige) dakeigenaren.

In 2020 wordt duidelijk of deze regeling er gaat komen.

Financiële kaders

In 2020 zijn geen aanvullende uren en middelen benodigd voor het uitvoeren van de inspanningen onder deze actielijn.

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten

Relevante achtergrondinformatie/websites

Actoren en stakeholders (key players)

Gebied

Versnellingsaanpak sanering asbestdaken

 

 

 

Motie Provinciale Staten 11-4-2018 stimuleringsregeling asbestdaken

Provinciale staten

 

Collegebesluit gratis wegbrengen <35 m² asbestdak tot 2024

dinkelland.nl/asbest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincie, gemeente, bedrijven, agrariërs, particulieren en  marktpartijen

 

Provincie, gemeente, bedrijven, agrariërs, particulieren

Gemeente, particulieren

Provincie Overijssel

 

 

 

 

Provincie Overijssel

 

 

Gemeente Dinkelland

4 juni 2019 besluit Eerste Kamer

 Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetvoorstel asbestdakenverbod per 31-12-2024 verworpen.

Wetsvoorstel Eerste Kamer

Rijk, Provincie, gemeente, bedrijven, agrariërs, particulieren

Nederland

Meer circulaire inkoop

Wat willen we bereiken

Bij inkoop van de gemeente meer rekening houden  op de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen.

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

Op dit moment hebben we nog geen helder beeld van wat circulaire inkoop voor de gemeente betekent en daarmee ook niet waar we staan. We gaan dit instrument ontwikkelen.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

·  Er is een helder inkoopbeleid met duidelijke normen voor circulair inkopen

·  Het is meetbaar of er circulair ingekocht wordt

·  In 2022 wordt ingekocht conform de in het beleid gestelde normen.

Circulaire Economie helpt onze duurzame ambities te verwezenlijken. De circulaire economie en is een erg breed begrip. Het Ministerie van VROM hanteert de volgende definitie: “het toepassen van milieuaspecten en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces, zodat dit uiteindelijk leidt tot de daadwerkelijk levering van een product, dienst of werk dat aan deze eisen voldoet.” Binnen Dinkelland ligt de focus op circulair inkopen. Hierbij gaat het om de inzet van het instrument Inkoop om productie en (her)gebruik van circulaire producten en diensten te stimuleren en zo duurzaamheid te versterken[1].

Wat gaan we daarvoor doen

Circulair inkopen is een nieuw terrein binnen de gemeente Dinkelland en Noaberkracht. Het is een nieuw perspectief op inkopen en raakt veel aspecten van inkoop. Een aantal daarvan doen we al zoals in aanbestedingen wordt bijvoorbeeld al op duurzaamheid gelet. Maar op andere gebieden is er nog geen beeld van wat er mogelijk is. Daarom starten we met een uitgebreide inventarisatie waarin helder moet worden welke mogelijkheden er zijn op gebied van circulair inkopen. Hiervoor gebruiken we de wegwijzer circulair inkopen van MVO Nederland. Tevens brengen we in kaart wie op welk thema aan zet is namelijk gemeente Dinkelland, Noaberkracht, leveranciers of samenleving. In de uitkomsten geven we de verschillende elementen uit het coalitieakkoord (zie figuur hieronder) een plek en prioriteit.

Blauw blok CA

 

Inspanning

Resultaat

Start

Basisinventarisatie huidige stand van zaken, verkenning mogelijkheden met conclusies en aanbevelingen voor het vervolg.

Rapportage met analyse, conclusies en aanbevelingen. Dit rapport levert de spelregels en bouwstenen voor in ieder geval Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en het stimuleren van onze leveranciers om bij voorkeur producten uit gerecyclede afvalstromen aan te bieden.

Eerste kwartaal 2019. In het eerste kwartaal van 2020 is de beleidsnotitie afgerond.

Implementeren beleid circulaire inkoop.

Ingevoerde maatregel.

Start in het tweede kwartaal van 2020 en loopt door tot 2022

Financiële kaders

In 2020 zijn geen aanvullende uren of middelen benodigd voor de uitvoering van de inspanningen onder deze actielijn.

Besluiten betrokkenen, gebied

Niet van toepassing. 

Duurzaam Dinkelland - financieel

Financiële kaders Ambitie Duurzaam Dinkelland

Financiële kaders uit de begroting 2019 (bedragen × 1.000) begroot
Faciliteren en structureren van informatieverstrekking en advisering op maat voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. -15
Basisinventarisatie huidige stand van zaken, verkenning mogelijkheden met conclusies en aanbevelingen voor het vervolg. -6
Bestaande woningbouw wijkgericht gasloos maken -34
Energiemonitoring -10
Opstellen van een Duurzaam MOP gebouwen -17
Stimulering verduurzaming scholen -10
Samen met Losser Oldenzaal en Tubbergen invulling geven aan grootschalige energietransitie -4
Inkoop duurzame energie voor onze gebouwen -10

 

We verantwoorden de stand van zaken van de budgetten in de reguliere P&C cyclus.

In 2020 zijn geen aanvullende uren of middelen benodigd  voor de uitvoering van de inspanningen onder de ambitie Duurzaam Dinkelland.