Meer
Publicatiedatum: 18-10-2019

Inhoud

Ambitie Inclusieve samenleving

Inleiding Ambitie Inclusieve Samenleving

Inleiding Ambitie Inclusieve samenleving

doel

Een samenleving waarin iedereen mee doet, dat noemen we een inclusieve samenleving. Samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen we hier invulling aan geven. Wij willen bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Om een inclusieve samenleving te bereiken, is het belangrijk dat we op elkaar letten en voor elkaar zorgen. De periode 2019-2022 staat in het teken van de transformatie om de toenemende druk op het Sociaal Domein te verlichten. We willen onze samenleving, onze kernen en onze inwoners in hun kracht te zetten met als doel een positievere gezondheid. Tegelijkertijd willen we de ondersteuning en zorg kwalitatief goed, betaalbaar en bereikbaar houden. Om dit te realiseren werken we de komende periode aan de volgende zaken.

                                                                                        Wat gaan we hiervoor als gemeente doen?                                                                                    Wat willen we bereiken?

Aanpak sociaal domein

 Wat willen we bereiken?

Onze Insteek is de gedachte dat inwoners een goed gevoel van welbevinden hebben. Los van de maatschappelijke waarde die dat heeft, is het zo dat inwoners die zich goed voelen, minder snel een hulpvraag hebben en ondersteuning nodig hebben. Daarom is de onderliggende gedachte dat we als gemeente inzetten op positieve gezondheid.  

Positieve Gezondheid[1] is de uitwerking in zes dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Dit is te vertalen naar de leefomgeving van inwoners en het faciliteren van positieve gezondheid. Dit doen we door passende algemene voorzieningen en ondersteuning te bieden, een goede leefomgeving in te richten en het leggen van verbindingen in de samenleving. Als gemeente zien wij ook vooral hier onze rol. Onderstaande figuur laat dat mooi zien.

Positieve gezondheid binnen de leefomgeving

De insteek van positieve gezondheid[2] sluit naadloos aan bij de zaken die we als gemeente nastreven namelijk:

 • mensen veel meer in contact te brengen met hun kracht in plaats van ze aan te spreken op hun zwakte,
 • persoonsgerichte zorg te bieden en echt aan te sluiten op persoonlijke behoeften,
 • de regie bij de mensen zelf te laten en ze te helpen hun eigen beslissingen te nemen.

Daarnaast is het van belang de ondersteuning en zorg bereikbaar en betaalbaar te houden. We willen kwalitatieve goede ondersteuning en zorg bieden, vanuit de gedachte één gezin, één plan, één regisseur voor die inwoners die het nodig hebben.

 

Wat gaan we hiervoor als gemeente doen?

In het plaatje hieronder is te zien hoe de ondersteuning en zorg rondom een inwoner, is opgebouwd uit een aantal lagen. Per laag wordt er gewerkt aan versterken van de positieve gezondheid van onze inwoners en het bereikbaar en betaalbaar houden van de ondersteuning en zorg.

Ondersteuning en zorg voor inwoners

Om de gestelde ambitie te bereiken is het ook essentieel om meer inzicht en overzicht te krijgen in de interventies  en de resultaten en effecten hiervan. Op dit moment zijn een behoorlijk aantal interventies gestart. We kunnen aangeven wat we doen, echter de effecten van de interventies zijn nog niet altijd inzichtelijk. Besturing van het sociaal domein vraagt hier wel om. Het vraagt continu om te analyseren of we de juiste dingen doen. Leveren de interventies de gewenste resultaten op, vragen veranderingen in het sociaal domein om het bijsturen, versnellen of stoppen van bepaalde interventies? Hiervoor starten we het project Grip op sociaal domein.

Een ander belangrijk onderdeel is het actief sturen op houding en gedrag. De veranderopgave bestaat voornamelijk uit een veranderende houding en gedrag bij de professional (inclusief gemeente), de inwoner, de mantelzorger en de vrijwilliger. Dit vereist vanuit de onze kant uitleg en coaching op houding en gedrag en heldere communicatie met alle partijen over wat we van elkaar kunnen verwachten. Daarom starten we met werkateliers waarin professionals, inwoners en ambtenaren gezamenlijk na denken over de uitdagingen die er liggen. In de ateliers worden manieren bedacht om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Daarbij wordt ook kritisch gekeken naar hoe zaken nu gaan, hoe we bij kunnen sturen en hoe een ieder daar aan kan bijdragen.

Meetbaarheid

Indicatoren

Deze P&C-cyclus gaan we meer monitoren op output en outcome. Dat betekent dat we eind 2018/begin 2019 op het niveau van ambitie een belevingsonderzoek onder onze inwoners gaan houden om een nulmeting te krijgen. Dit onderzoek herhalen we aan het einde van deze raadsperiode om te kunnen meten of het beoogde maatschappelijke effect is bereikt.

Voor de actielijnen gaan we de kwantitatieve indicatoren meten. Ook hierbij gaan we uit van een nulmeting. Deze indicatoren monitoren we doorlopend voor zover ze beschikbaar zijn. Er zijn actielijnen waarbij kwalitatieve indicatoren (belevingsonderzoek) meer voor de hand liggen. Dat is afhankelijk van de meetbaarheid van het thema. In dat geval worden ze als onderdeel meegenomen in het belevingsonderzoek bij de betreffende ambitie.

De mate van participatie en de beleving daarvan bij onze inwoners, wordt bij ieder belevingsonderzoek meegenomen. De indicatoren komen bij elke ambitie en actielijn terug en zijn niet bedoeld om op afgerekend te worden. Zij geven een indicatie of wij de juiste dingen doen zodat wij tijdig kunnen bijsturen. Verder wordt in 2020 het Coalitieakkoord tussentijds geëvalueerd, waarbij tevens de Raad en de samenleving worden betrokken.

Ambitie: Inclusieve samenleving Indicator Bron Frequentie meten Wanneer actuele gegevens beschikbaar Meetmoment IST IST SOLL 2022
Wij zetten ons in voor het bieden van mogelijkheden om onze inwoners meer deel te laten nemen aan de maatschappij Kwalitatief (belevingsonderzoek)

Newcom

Rapport Zorgbeleving in Dinkelland

begin en einde raadsperiode 2022-2023 November 2018    
Actielijn: Langer gezond            
Nog meer inwoners werken aan hun gezondheid* en kijken (samen) om naar anderen en zijn in staat hen te activeren deel te nemen aan de samenleving.  Kwalitatief (belevingsonderzoek)

Newcom

 

begin en einde raadsperiode 2022-2023 November 2018    
  Percentage inwoners die goede gezondheid ervaren Volwassenen- en ouderenmonitor begin en einde raadsperiode 2021 2016 89% 92%
  Percentage inwoners die voldoende bewegen Volwassenen- en ouderenmonitor begin en einde raadsperiode 2021 2016 62% 66%
  Percentage kinderen van ouders met een lage opleiding zijn lid van een sportvereniging            
  Percentage kinderen die zijn meestal weerbaar zijn            
  Percentage van kinderen onder de 18 jaar die de laatste vier weken alcohol hebben gedronken            
Actielijn: Versterken sociale basis            
De niet-professionele algemene voorzieningen zoals vrijwilligersorganisaties en inwonersinitiatieven zijn beter toegerust om inwoners te ondersteunen bij het bereiken van een positieve gezondheid. Kwalitatief (belevingsonderzoek) Newcom begin en einde raadsperiode 2022-2023 November 2018    
Actielijn: Meer zorg nabij             
Professionals zijn beter toegerust, dichterbij en werken beter samen om inwoners te ondersteunen bij het bereiken van een positieve gezondheid.  Kwalitatief (belevingsonderzoek) Newcom begin en einde raadsperiode 2022-2023 November 2018    
 

Het cijfer voor cliënttevredenheid Jeugd is toegenomen 

I&O Research

Factsheet cliëntervaringsonderzoek Jeugd

    2018 7,7  
  Het cijfer cliënttevredenheid Wmo is toegenomen 

I&O Research

Factsheet cliëntervaringsonderzoek Wmo

    2018 ?  
Het 

Het percentage  bekendheid van cliëntondersteuning is toegenomen

I&O Research     2018

59% jeugd

78% Wmo

 
 

Het percentage aantal afgegeven maatwerkvoorzieningen ten opzichte van het aantal inwoners is verminderd

           
 

Het percentage indicaties afgegeven door een huisarts in relatie tot het totaal aantal jeugdindicaties is verminderd

      2018 24%  
Actielijn: Meer inwoners kunnen meedoen            
Meer inwoners ervaren een positievere gezondheid door de inzet van een maatwerkvoorziening. Kwalitatief (belevingsonderzoek) Newcom begin en einde raadsperiode 2022-2023 November 2018    

Langer gezond

Wat willen we bereiken

Doel: Nog meer inwoners werken aan hun gezondheid* en kijken (samen) om naar anderen en zijn in staat hen te activeren deel te nemen aan de samenleving. 

*Gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn. Gezondheid gaat over sociaal, mentaal en fysiek welbevinden en de mogelijkheid hier zoveel mogelijk eigen regie op te voeren. De factoren die gezondheid kunnen beïnvloeden, willen we zoveel mogelijk voorkomen, beperken of bevorderen. Dit doen we onder andere door sport, bewegen, preventie en cultuur als middel te gebruiken om het welzijn en de zelfredzaamheid van de inwoners te bevorderen. En door met inwoners in gesprek te gaan over het organiseren van activiteiten en het creëren van ontmoetingsplekken om samen te komen voor een praatje, voor vrijwilligerswerk of voor sportieve, culturele of andere activiteiten.

 

Wat willen we bereiken?

 • Meer of gelijk aantal inwoners ervaren een goede gezondheid
 • Meer of gelijk aantal inwoners bewegen voldoende
 • Meer kinderen van ouders met een lage opleiding zijn lid van een sportvereniging
 • Meer kinderen zijn meestal weerbaar
 • Minder jongeren onder de achttien hebben alcohol gedronken de laatste vier weken

(NB. De staat van de bevolking in Dinkelland en Tubbergen is nu al nagenoeg optimaal wanneer dat wordt vergeleken met andere Twentse gemeenten. Het gaat nu vooral om het behouden van de goede staat).

Wat gaan we daarvoor doen

Wat gaan we daarvoor in 2020?

Inspanning Resultaat Start

Sport als middel

Sport moet als middel dienen om maatschappelijke doelen te bereiken - vitale sportverenigingen.

 

Bij het opstellen van het sportakkoord wordt het maatschappelijk kader sociaal domein uitgerold over alle sportverenigingen.

Gestart in 2019

We actualiseren de gemeentelijke cultuurvisie.

Opstellen van een cultuurakkoord waarbij het Maatschappelijk Kader verder wordt uitgerold over alle cultuurverenigingen. 

Hierbij nodigen we alle betrokken partijen en inwoners uit om een gezamenlijke cultuurvisie en cultuuragenda op te stellen.

Samen met inwoners en betrokken partijen maken we keuzes over de wijze waarop subsidies voor cultuur worden toegekend.

Gestart eind 2019
Samenwerking met het onderwijs verstevigen

1. Betere samenwerking met het onderwijs en verbeteren doorgaande ontwikkellijn.
2. We evalueren het effect van de subsidies voor preventie in het onderwijs.

Loopt reeds 
Preventie voor alcohol en drugs krijgt extra aandacht.

1. We onderzoeken of het IJslands preventiemodel voor onze gemeenten en werkbaar model is.

2. We stellen een integrale aanpak vast in afstemming met het handhavingsbeleid voor de aanpak van de kampeerfeesten.

Gestart in 2019

Een gezonde en kansrijke start in de eerste 1.000 dagen van het kind. We onderzoeken in hoeverre "Kansrijke Start" een instrument voor onze gemeente is. Gestart in 2019
Toegankelijkheid en bruikbaarheid van het maatschappelijk vastgoed. Inventarisatie naar de (on)mogelijkheden van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van het maatschappelijk vastgoed Starten in 2020

Inspanningen die zijn gestopt, afgerond of (nog) niet gestart gaan worden:

 • Wij werken aan een betere uitwerking, verbinding en inzet van Vitaal Twente: Deze inspanning wordt betrokken bij de werkateliers (zie de inleiding voor een uitleg van de werkateliers).
 • We sluiten aan bij de landelijke campagne 'Eén tegen eenzaamheid': Deze inspanning komt te vervallen. Uit het belevingsonderzoek blijkt dat er vooral emotionele eenzaamheid is. Deze campagne richt zich daar niet op. 

Financiën

Voor de financiële kaders verwijzen we naar "Inclusieve samenleving - financieel".

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten

Betrokkenen

Gebied

Beleid Omzien naar Elkaar

Inwoners

Gemeente Dinkelland

Maatschappelijk raamwerk

Netwerkpartners Wij in de Buurt

Gemeente Dinkelland

Preventie in het onderwijs

Onderwijs instelling

KC-PO-VO

Gemeente Dinkelland

Geamendeerd raadsbesluit 28 november 2017: Sportnota-trainingsschema (oktober 2017)

 

 

 

Relevante achtergrondinformatie/ websites

 

Waar staat je gemeente

Twentse Monitor Sociaal Domein

 

Versterken sociale basis

Wat willen we bereiken?

Doel: De niet-professionele algemene voorzieningen zoals vrijwilligersorganisaties en inwonersinitiatieven zijn beter toegerust om inwoners te ondersteunen bij het bereiken van een positieve gezondheid.

De gemeente ondersteunt en faciliteert, daar waar 'reuring' is, om (inwoners)initiatieven te vergroten, verstevigen en waar nodig aan te jagen. Hierdoor kunnen inwoners zonder indicatie gebruik maken van algemene voorzieningen die nabij in de kern georganiseerd zijn. Hierbij wordt samengewerkt met de te ontwikkelen één toegang voor het sociaal domein.

 

Wat willen we bereiken?

We hebben het aantal inwoners met een hulp- of ondersteuningsvraag in beeld welke worden verwezen naar een vrijwillige algemene voorziening in plaats van en professionele algemene voorziening, dan wel maatwerkvoorzieningen

Wat gaan we daarvoor doen

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

Inspanning  Resultaat Gestart
De mogelijkheden onderzoeken naar meer algemene voorzieningen die maken dat inwoners minder gebruik hoeven te maken van maatwerkvoorzieningen. Onderzoeken wat de behoefte is van het ontwikkelen en inzetten van algemene voorzieningen. Gestart in 2019
Iedere kern heeft een passende invulling voor dagbesteding die iedere inwoner van de kern als eerste aangeboden krijgt. Het project algemene voorzieningen brengt de behoefte aan voorzieningen in beeld. Op basis daarvan gaan we kijken of en welke dagbesteding per kern nodig is. Niet gestart. De start is afhankelijk van project algemene voorzieningen
Een vrijwilligers en verenigingsondersteuning die aansluit bij de behoefte van de verenigingen en inwonersinitiatieven.

1. Ophalen van de behoefte via MijnDinkelland2030!, het sport- en cultuurakkoord.

2. Een gedragen plan van aanpak uitwerken en implementeren.

Eerste kwartaal 2020
Door middel van het stimuleringsfonds stimuleren van inwonersinitiatieven om gelegenheden voor ontmoeting te creëren, zoals open eettafels, koffieochtenden, creatieve middagen en buitenactiviteiten. Evaluatie van het stimuleringsfonds en de initiatieven die zijn ondersteund. Vierde kwartaal 2019
Verbreden stimuleringsfonds naar leefbaarheidsfonds. Ingericht leefbaarheidsfonds door te starten met het analyseren welke financieringsvormen zijn passend en wat is de behoefte van de inwonersinitiatieven. Eerste kwartaal 2020
Niet professionele algemene voorzieningen stimuleren een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk kader door middel van de sociale hypotheek.  Opstellen van een sociale hypotheek samen met Rossum. Gestart tweede kwartaal 2019

 

De volgende inspanning is nieuw:

 • Iedere kern heeft passende invulling voor dagbesteding die iedere inwoner van de kern als eerste aangeboden krijgt: Deze inspanning is nieuw toegevoegd omdat we hier kansen zien, maar dit is afhankelijk van de uitkomsten uit het onderzoek naar algemene voorzieningen.

Financiële kaders

Voor de financiële kaders verwijzen we naar "Inclusieve samenleving - financieel".

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten (met een link)

Betrokkenen

Gebied

Beleid Omzien naar Elkaar

Inwoners

Gemeente

Dinkelland

Maatschappelijk raamwerk

Netwerkpartners Wij in de Buurt, maatschappelijke organisaties, verenigingen

Gemeente

Dinkelland

Deelname aan de landelijke MaaS-pilot van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 

 

Nederland

Relevante achtergrondinformatie/ websites

Waar staat je gemeente

Twentse Monitor Sociaal Domein

 

Zorg meer nabij

Wat willen we bereiken

Doel: Professionals zijn beter toegerust, dichterbij en werken beter samen om inwoners te ondersteunen bij het bereiken van een positieve gezondheid. 

We zorgen voor één heldere toegang. Door het samenbrengen van de (welzijn)partners op één plek wordt het voor de inwoner duidelijk waar zij terecht kan met een hulpvraag. Door het verbeteren van de samenwerking met mede-verwijzers naar de zorg wordt de inwoner sneller van de juiste zorg voorzien. Daarnaast hanteren we een gezamenlijke visie en werkwijze gebaseerd op de brede uitvraag naar alle aspecten van positieve gezondheid en de aanpak van een social worker zoals beschreven in het plan van aanpak één toegang. Zo zorgen we voor één gezin, één plan, één regisseur.

 

Wat willen we bereiken?

 • De cliënttevredenheid Jeugd is toegenomen (CEO)
 • De cliënttevredenheid Wmo is toegenomen (CEO)
 • De bekendheid van cliëntondersteuning is toegenomen (CEO)
 • Het percentage aantal afgegeven maatwerkvoorzieningen ten opzichte van het aantal inwoners is verminderd (wordt reeds gemonitord)
 • Het % indicaties afgegeven door een huisarts i.r.t. het totaal aantal jeugdindicaties is lager dan x%

Wat gaan we daarvoor doen

Wat gaan we in 2020 doen?

Inspanning Resultaat Start
De samenhang en samenwerking tussen professionele algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen wordt geïntensiveerd door de realisatie van één gemeentelijke toegang.

1. De realisatie van één geïntegreerde toegang.

1a. Verkenning en implementatie één geïntegreerde toegang (o.a. Wij in de Buurt, TOZ, Werkplein) voor hulp- en ondersteuningsvragen.

1b. Bredere uitvraag op basis van leefgebieden door sociaal werker in de rol van cliëntondersteuner.

2. We positioneren de cliëntondersteuning in de communicatie met de inwoner die een ondersteuningsbehoefte heeft.

3.. We vestigen aandacht op passende mantelzorgondersteuning.

4.  Voorliggende voorziening voor individuele ondersteuningsbehoeften (voorheen: ondersteuning zelfstandig leven)

1. Gestart in 2019

2 en 3 lopen reeds, doorontwikkeling afhankelijk van project één toegang

4. Afhankelijk van project één toegang en project algemene voorzieningen.

Voorlichting over verschil Wmo en Wlz bij thuiszorgorganisaties (o.a. onafhankelijke cliëntondersteuning).

Thuiszorgorganisaties in stelling brengen.

Derde kwartaal 2020, mede afhankelijk van regionaal plan en project één toegang.

Wij werken aan een integrale schuldenaanpak, waardoor schulden van vele inwoners van de gemeente Dinkelland worden opgelost of worden voorkomen (Menzis project).

Geïmplementeerd plan van aanpak integrale Schuldenaanpak rondom o.a. vroeg signalering, het oplossen/afbetalen van schulden, inhouden en doorbetalen van rekeningen op eventuele uitkeringen.

Gestart derde kwartaal 2019.

Implementatie integratieproces voor statushouders in de vorm van het Noaberoffensief.

Deze vorm van thuisbegeleiding ligt in het verlengde van de cliëntondersteuning en kan worden ingekocht bij zorgaanbieders. Deze thuisbegeleiding is bedoeld voor kortdurende ondersteuning om mensen net weer dat steuntje in de rug te bieden en het juiste pad op te wijzen.
Via Wij in de buurt niet inkopen maar Social Work.

Gestart eind 2019.

We starten een pilot 'Praktijkondersteuner Jeugd in de huisartsenpraktijk'

Een pilotplan met in elk geval:

 • Overeenkomst tussen de huisartsen, GGD en gemeente.
 • Werkafspraken inzet POH Jeugd.
 • Vastgelegde wijze van monitoring en evaluatie. 
Gestart in 2019.
OJA-aanpak onderzoeken: Jeugdhulp dichter op school organiseren via één toegang en niet via de zorgaanbieder.

Het onderzoeken van de OJA-aanpak:

 • Wat levert het op in de gemeente Enschede?
 • Past het in onze aanpak?
 • Wat zou het in de gemeente Dinkelland kunnen opleveren?
Medio 2020.
We stimuleren en professionaliseren de vroegtijdige aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de samenwerking met ketenpartners.

1. Vastgesteld Actieplan lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

2. Uitgevoerd actieplan.

3. Monitoringsrapportage Veilig Thuis Twente.

Loopt reeds.
We investeren in armoedepreventie. De inzet kan heel divers zijn. We kijken daarbij ook naar armoede onder zelfstandige ondernemers en naar de inzet van de ervencoach voor agrariërs.

1. Onderzoeksrapport.

2. Vastgestelde integrale aanpak.

Gestart derde kwartaal 2019.

Was voorziening in de vorm van een algemene voorziening.

Monitoren van de ontwikkelingen bij WaST en onderzoeken op welke wijze WaST als algemene voorziening de komende periode een meerwaarde kan hebben.

Loopt reeds.
Vroeg signalering van personen met verward gedrag.

Implementatie van het plan van aanpak Wijk-GGD.

Gestart derde kwartaal 2019.
Iedere kern heeft naar behoefte naast een buurtman/vrouw ook een dorpsondersteuner.

Met de pilot dorpsondersteuner Saasveld verkennen we de meerwaarde van deze rol en of iedere kern behoefte heeft aan een dorpsondersteuner.

Gestart tweede kwartaal 2019.

 

De volgende inspanning wordt (nog) niet gestart:

 • Voorliggende thuisbegeleiding als alternatief voor individuele ondersteuningsbehoeften (voorheen: ondersteuning zelfstandig leven): Dit is afhankelijk van het project realisatie van één toegang en uitkomsten project algemene voorzieningen.

De volgende inspanning is nieuw:

 • Vroeg signalering van personen met verward gedrag: De inspanning implementatie van het plan van aanpak Wijk-GGD. 

De volgende inspanning is afgerond:

 • We optimaliseren onze signaleringsoverleggen met onze samenwerkingspartners. 

Financiële kaders

Voor de financiële kaders verwijzen we naar "Inclusieve samenleving - financieel". 

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten (met een link)

Betrokkenen

Gebied

Implementatie Twents Model

TOZ, verwijzers, aanbieders, OZJT

Dinkelland

Beleidsplan ONE

Inwoners

Dinkelland

Relevante achtergrondinformatie/ websites

Waar staat je gemeente

Twentse Monitor Sociaal Domein

 

Meer inwoners kunnen meedoen

Wat willen we bereiken

Doel: Meer inwoners ervaren een positievere gezondheid door de inzet van een maatwerkvoorziening.

Meer inwoners kunnen actief deelnemen aan de samenleving. Zij participeren zoals ze graag zouden willen en kunnen. Als inwoners willen, worden zij ondersteund bij het binden van een voor hen zinvolle daginvulling. Mensen die willen, maar die (tijdelijk) niet mee kunnen doen in de samenleving, die dat door middel van een maatwerkoplossing wel kunnen. 

 

Wat willen we bereiken?

Er is voor elke inwoner een passende voorziening en/of regeling beschikbaar, waardoor zij zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

Het % Dinkellandse inwoners (18+) welke een (zeer) goede gezondheid ervaren blijft gelijk of neemt toe. In 2020 wordt een nieuwe Volwassenen- en ouderenmonitor uitgevoerd.

Wat gaan we daarvoor doen

Wat gaan we in 2020 doen?

Inspanning Resultaat Start
Transformatie arbeidsmarktparticipatie.

Het opleveren van een advies voor de doorontwikkeling binnen de Participatiewet, met daarbinnen:

 • Heldere visie op wat we willen bereiken op het gebied van participatie.
 • Vanuit de visie diverse scenario's met voor- en nadelen.
 • Een advies over de dienstverlening en eventuele voortzetting van het contract met Almelo voor de uitvoering van bovengenoemde taken.
 • Een doorkijk naar het vervolg per scenario met oog voor de consequenties van het gekozen scenario en welke stappen op hoofdlijnen gezet moeten worden.
Gestart derde kwartaal 2019

Twentse belofte

Aanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie.

De gemeente heeft in belofte 5 van de Twentse belofte twee taken:

 • Het registreren en monitoren van jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar die geen startkwalificatie hebben en geen actuele schoolinschrijving.
 • Het begeleiden en stimuleren van jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar om zichzelf door te ontwikkelen naar een passende en duurzame positie in de maatschappij.
Gestart tweede kwartaal in 2019
In aanloop naar 2022 onderzoeken wij of en welke vormen van beschermd wonen we kunnen realiseren, zodat inwoners zo dichtbij mogelijk passende ondersteuning kunnen ontvangen. Aanpak implementatie decentralisatie beschermd wonen. Eerste kwartaal 2020
Door het aanstellen van een coördinator externe verwijzingen beter passende maatwerkvoorzieningen voor onze inwoners. Afstemming over de best passende maatwerkvoorziening geïndiceerd via externe verwijzers. Gestart vierde kwartaal 2019
Door het aanstellen van een coördinator interne verwijzingen beter passende maatwerkvoorzieningen voor onze inwoners. Toetsing van indicaties voor complexere en/of duurdere maatwerkvoorziening. Gestart vierde kwartaal 2019

Wij hanteren het Twents model. Dit betekent dat voor een inwoner met een ondersteuningsbehoefte, eerst wordt gekeken wat diegene zelf, of met behulp van de omgeving, kan.

Monitoring van de uitvoering van het Twents Inkoopmodel:

 • Integraal zorgplan gebaseerd op de ondersteuningsbehoefte op inwonerniveau. 
 • Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek.
 • Effectiviteit JGZ maatwerk.
 • Verloop van 18-/18+ overgang.
Gestart in 2019

Wij werken aan een integrale aanpak rondom de GGZ, waardoor cliënten en andere betrokken partijen geen schotten meer ervaren tussen de verschillende wet- en regelgeving, het voor iedereen duidelijk is voor welk onderwerpen ze waar terecht kunnen en de doorstroom van zorg en ondersteuning tussen de verschillende wet- en regelgeving soepel verloopt.

Een geïmplementeerd plan van aanpak GGZ waarvan onder andere de aanpak personen met verward gedrag een onderdeel is.

Gestart in 2019

Wij werken aan een integrale ouderenzorg, waarin cliënten en alle betrokken partijen zoals gemeenten en zorgaanbieders geen schotten ervaren tussen de verschillende wet- en regelgeving en betrokken organisaties, het voor iedereen duidelijk is voor welke onderwerpen ze waar terecht kunnen en de doorstroom van zorg en ondersteuning tussen de verschillende wet- en regelgeving soepel verloopt. 

Een geïmplementeerd plan van aanpak integrale ouderenzorg rondom o.a. crisisopvang, integrale ketensamenwerking (waaronder wijkverpleging en TOZ), doorstroom Wmo-Zvw-Wlz. en domein overstijgende cliëntondersteuning.

Medio 2020

Bewaken en signaleren van ontwikkelingen binnen Samen14 en het project Menzis en de te volgen koers hierin.

De regionale agenda en de agenda met Menzis aan de interventies in het uitvoeringsplan linken.

Gestart eind 2020

We werken aan een passend ondersteuning- en zorgaanbod voor verwarde personen op het snijvlak van het sociaal domein en zorg en veiligheid.

Vastgestelde werkafspraken voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

Gestart in 2019

Verkenning van de maatregelen inzake vervoer met betrekking tot kwaliteit, kosten en verschuiving naar algemene voorzieningen.

Inventarisatie op basis van feiten en cijfers inclusief een advies voor een vervolg.

Eerste kwartaal 2020

We werken aan een zelfvoorzienend systeem voor het plannen, boeken, betalen en het reizen van onze cliënten en uiteindelijk voor al onze inwoners (MaaS project).

Het totale vervoersaanbod wordt ontsloten via één loket, telefonisch of digitaal met een app. 

Gestart in 2019

 

Inspanningen die in de uitvoering zitten maar gewijzigd kunnen worden, of (nog) niet worden opgestart, in verband met de afhankelijkheid van de opdracht transformatie arbeidsmarktparticipatie:  

 • De dienstverlening en afspraken met het Werkplein worden zo dichtbij mogelijk georganiseerd.
 • Wij geven duidelijke opdrachten aan het Werkplein Twente en de SPD, zodat onze werkzoekenden de mogelijkheid krijgen om zich op maat te laten begeleiden en zich eventueel om te scholen naar passend werk.
 • We willen voorkomen dat mensen uitvallen. Daarom willen we door middel van een doorlopende leerlijn vanuit het onderwijs mensen begeleiden naar een voor hun passende dagactiviteit. Hierbij denken we aan arbeidsmatige dagbesteding, vrijwilligerswerk en/of scholing. De lokale aanpak van de 'Twentse Belofte' sluit hierbij aan.
 • Wij gaan werk/daginvulling vanuit één lokale voorziening laten plaatsvinden, het zgn. Noaberhoes. In dit Noaberhoes wordt een aantal bestaande functies gebundeld waardoor beter op maat gesneden trajecten voor de betrokkenen kunnen worden ingezet. Het voornaamste doel is dat iemand blijvend kan meedoen.
 • Het laten opleiden en begeleiden van medewerkers binnen bedrijven gericht op jobcoaching en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 • Bij de uitvoering van het onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte is het doelgroepenbeleid een speerpunt. In samenwerking met Noaberkracht vindt de inzet van deze doelgroep via re-integratie en leer/werkbedrijf plaats.

Inspanningen die nieuw zijn:

 • Verkenning van de maatregelen inzake vervoer: Wij zien een stijging aan kosten in het leerlingenvervoer. Daarom een extra interventie om hier zorgvuldig naar te kijken.
 • Aanstellen van coördinatoren interne en externe verwijzingen.
 • Bewaken en signaleren va ontwikkelingen binnen Samen14 en het project Menzis.

Inspanningen die worden overgedragen naar het programma Sociaal domein in de basisbegroting:

 • In de opdrachten naar derden wordt via SROI daar waar mogelijk, extra inzet van mensen uit de Participatiewet afgesproken.
 • Actief inzetten op de bereikbaarheid en mogelijkheden van de instrumentenkoffer van het Werkplein. En daarbij meenemen vrijwillige inzet in samenspraak met het Werkplein.

Financiële kaders

Voor de financiële kaders verwijzen we naar "Inclusieve samenleving - financieel".

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten (met een link)

Betrokkenen

Gebied

Doelgroepers inzetten in Noaberkracht

Noaberkracht, Stichting Participatie Dinkelland, HRM

Gemeente Dinkelland

Verordeningen (P-wet, Wmo 2015 en Jeugdwet)

Gemeente Almelo, Werkplein, SPD, SOWECO, reïntegratiebedrijven, TOZ

Nederland

Beleid Omzien naar Elkaar

Inwoners

Gemeente Dinkelland

SROI beleid regio Twente

Werkgevers, werkplein

Regio Twente

Contracten met SPD, Gemeente Almelo en SOWECO

Werkplein, SPD, gemeente Almelo, TOZ

Gemeenten Dinkelland en Tubbergen

Relevante achtergrondinformatie/ websites

Waar staat je gemeente

Twentse Monitor Sociaal Domein

 

Inclusieve samenleving - financieel

Financiële kaders Ambitie Inclusieve samenleving

Financiële kaders uit begroting 2019

In de begroting van 2019 is een incidenteel budget van € 450.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de interventies uit het transformatieplan sociaal domein. Dit incidentele budget is bedoeld om interventies op te starten die de structurele uitgaven binnen het sociaal domein laten dalen. Van het incidentele budget is in 2019 reeds een gedeelte uitgegeven of geclaimd voor interventies. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 resteert een budget van € 323.000 dat (nog) niet is geclaimd. Dit wordt ingezet om uitvoering te geven aan het opgestelde uitvoeringsplan sociaal domein.

Daarnaast zijn voor een aantal specifieke inspanningen incidentele budgetten beschikbaar gesteld. Aangezien deze inspanningen worden uitgevoerd binnen het uitvoeringsplan sociaal domein, stellen we voor deze toe te voegen aan het budget voor het uitvoeringsplan sociaal domein. Het gaat om de volgende inspanningen:

 • Sport als middel (€ 52.000): Dit is beschikbaar gesteld voor de inspanning sport in iedere kern stimuleren, met als resultaat een sportnota. Dit budget wordt geheel toegevoegd aan het uitvoeringsplan sociaal domein om te stimuleren dat sport en bewegen breder ingezet wordt.
 • Cultuur (€ 45.500): Dit is beschikbaar gesteld voor het actualiseren van de cultuurvisie. Dit budget wordt geheel toegevoegd aan het uitvoeringsplan sociaal domein voor de uitvoering van deze inspanning.
 • Noaberhoes (€ 60.000): Dit is beschikbaar gesteld voor de inspanning met betrekking tot het Noaberhoes. Hiervan is in 2019 reeds een deel ingezet voor het onderzoeken van de mogelijkheden van de toekomstige uitvoering van de Participatiewet. Het restant blijft beschikbaar voor deze inspanning en wordt toegevoegd aan het uitvoeringsplan sociaal domein.
 • Eenzaamheid (€ 7.000): Dit is beschikbaar gesteld voor het aansluiten bij de landelijke campagne 'Eén tegen eenzaamheid', zoals beschreven onder "Langer gezond" gaan we op een andere wijze invulling geven aan het tegengaan van eenzaamheid in onze gemeente.

Daarnaast is in de begroting 2019 € 240.000 beschikbaar gesteld voor het stimuleringsfonds voor het stimuleren van inwonersinitiatieven. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 bedraagt het stimuleringsfonds € 228.000.

Er zijn geen aanvullende middelen benodigd voor de uitvoering van de inspanningen in het jaar 2020. Zoals voorgesteld worden de afzonderlijke incidentele budgetten samengevoegd tot één budget ten behoeve van het uitvoeringsplan sociaal domein, met uitzondering van het stimuleringsfonds. 

 

Wat is er in 2020 nodig?

In 2020 zijn geen aanvullende uren of middelen benodigd om de interventies uit te voeren.