Meer
Publicatiedatum: 18-10-2019

Inhoud

Ambitie Sterke bedrijvigheid

Inleiding Ambitie Sterke Bedrijvigheid

Inleiding Ambitie Sterke bedrijvigheid

doel

In het coalitieprogramma 2018-2022 van Dinkelland is “ondernemen” als belangrijk thema benoemd. Omdat wij een aantrekkelijke gemeente willen zijn waarin het goed wonen, werken, leven en recreëren is. Het is van groot belang dat het Dinkellandse bedrijfsleven (Agro en food, MKB, detailhandel en vrijetijdseconomie) sterk blijft. Ondernemers zorgen voor banen en investeringen, maar vervullen ook op maatschappelijk vlak een zeer belangrijke rol in onze samenleving. Denk daarbij aan verschillende sponsorrelaties met ons rijke verenigingsleven en bij evenementen. Ondernemers zijn de motor van onze samenleving. Een goed ondernemersklimaat, waarbij de dienstverlening aan en bereikbaarheid van ondernemers goed is, helpt het bedrijfsleven om ook in de toekomst goed te kunnen functioneren. Ondernemers zijn dus van wezenlijk belang voor onze samenleving. Wij zetten ons er dan ook voor in dat het Dinkellandse bedrijfsleven sterk blijft en versterkt wordt. Een `sterker Dinkellands bedrijfsleven` kenmerkt zich door tevreden (startende) ondernemers die hun bedrijfsactiviteiten volop kunnen ontwikkelen en de gemeente zien als partner om mee te denken over de gewenste ontwikkelingen.

Een partnerschap tussen ondernemers en gemeente zorgt voor een betere dienstverlening. Je bent dan immers tijdig van elkaars plannen, ideeën en suggesties op de hoogte, zodat hier zo goed mogelijk rekening kan worden gehouden. Als gemeente staan wij open voor andere vormen van samenwerking met onze ondernemers en hebben oog voor hun behoeften. Ook de regionale en (inter)nationale samenwerking hoort daarbij. Kortom, het creëren van sterke lokale, landelijke en internationale verbindingen.

We zijn tevreden als we in het tweejaarlijkse onderzoek een 7 scoren. Dit resulteert binnen de Ambitie Sterke bedrijvigheid in de volgende actielijnen:

Sterke bedrijvigheid ovz

Meetbaarheid

Indicatoren

Deze P&C-cyclus gaan we meer monitoren op output en outcome. In de begroting van 2019 hebben we aangegeven dat we op het niveau van ambitie een belevingsonderzoek onder onze inwoners gaan houden om een nulmeting te krijgen. Voor deze ambitie (Sterke bedrijvigheid) zien we af van een belevingsonderzoek. Het MKB onderzoek geeft voldoende inzicht over ons ondernemersklimaat en daarnaast gebruiken we de overall midterm review van het Coalitieakkoord  om een indicatie te krijgen van de tussentijdse effecten. Uiteraard worden onze inwoners en de raad  nadrukkelijk bij dit onderzoek betrokken.

Voor de actielijnen gaan we de kwantitatieve indicatoren meten. Ook hierbij gaan we uit van een nulmeting. Deze indicatoren monitoren we doorlopend voor zover ze beschikbaar zijn. 

 

Ambitie: Sterke bedrijvigheid Indicator Bron Frequentie meten Wanneer actuele gegevens beschikbaar Meetmoment IST IST SOLL 2022
Wij zetten in ons voor een sterker Dinkellandse bedrijfsleven               
Actielijn: Vitalere vrijetijdseconomie            
Versterken van het toeristisch klimaat onder meer door inzet op onze unieke elementen van rust, ruimte, landschap en cultuur Aantal toeristische overnachtingen Gemeentelijke belastingen Jaarlijks begin 2019 Begin 2018, cijfers van 2017 335.883 346.000 (3%)
  Kwalitatief (belevingsonderzoek) Toerisme Dinkelland Newcom Einde raadsperiode   2017    
Actielijn: Sterker ondernemersklimaat            
Een beter bij de behoefte passende ondersteuning van ondernemers Rapportcijfer MKB onderzoek Tweejaarlijks door MKB Nederland   aug-18 6,6 7
Actielijn: Innovatievere agrarische sector            
Betere ondersteuning van innovatief ondernemerschap in de agrarische sector                
  Bermgras: aantal ondernemers die meedoen /aantal contracten en hoeveelheid Gemeente Jaarlijks December jan-18 0 20% van het totaal aantal bedrijven (120)
  Mestverwaarding: aantal ondernemers die meedoen (biovergisters) Gemeente vergunningen Jaarlijks December dec-18 0 12 bedrijven (3 per jaar)

Vitalere vrijetijdseconomie

Wat willen we bereiken

Versterken van het toeristisch klimaat onder meer door inzet op onze unieke elementen van rust, ruimte, landschap en cultuur 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

Voor een overall view op de sector hanteren we `het aantal overnachtingen` als graadmeter voor de IST situatie. Deze meting doen we zelf en is gebaseerd op de toeristenbelasting. Als startpunt gebruiken we het aantal overnachtingen van 2017. In 2017 had gemeente Dinkelland 335.883 toeristische overnachtingen. Dit is een 3.8% stijging t.o.v. 2016 en het hoogst aantal overnachtingen gemeten in gemeente Dinkelland.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

Vrijetijdseconomische sector 2022: Als gemeente zijn wij er ons van bewust dat er geen oneindige groei in de markt zit en dat deze groei jaarlijks afhankelijk is van zowel vraag en aanbod als trends en ontwikkelingen. De komende jaren streeft Gemeente Dinkelland minimaal naar het behouden van het huidig aantal overnachtingen. Tevens blijft de gemeente op basis van de jaarlijkse toeristische overnachtingscijfers haar potentie monitoren om jaarlijks acties uit te zetten binnen de hoofdthema’s: toeristisch ondernemerschap, toeristische voorzieningen en landschap, marketing en de grensligging (NL-DL) van Dinkelland.

Dinkelland is een vitale vrijetijdseconomische bestemming binnen Twente. Dit is te zien aan het jaarlijks aantal toeristische overnachtingen. Ondanks de economische crisis heeft de sector vrijetijdseconomie van Dinkelland bewezen een stabiele factor te zijn binnen de Dinkellandse economie. In 2017 bedroeg het aantal toeristische overnachtingen 335.883. Dinkelland is hiermee verantwoordelijk voor bijna 10% van de totale overnachtingen in Twente. De totale toeristische bestedingen aan hotel- en andere verblijfsovernachtingen bedroeg in 2017 in Twente 180 miljoen euro; de Dinkellandse verblijfssector was in 2017 dan ook verantwoordelijk voor bijna 18 miljoen euro omzet. Gemiddeld geeft de toerist per dag een  € 41 uit aan culinair aanbod, detailhandel en andere dagrecreatie bestedingen (belevingsonderzoek Dinkelland 2017).

De sector vrijetijdseconomie is erg trend- en seizoen afhankelijk. Tevens kent de sector veel verschillende stakeholders en belangen. Voor het behouden van vitale Dinkellandse vrijetijdssector is het van belang dat trends en ontwikkelingen, kansen en potenties en verschillende belangen constant gestuurd worden. Gemeente Dinkelland wil hieraan bijdragen door in te spelen op de huidige aantrekkingskracht van Dinkelland en deze te voorzien van toekomstbestendige impulsen. De Dinkellandse toerist bezoekt Dinkelland voornamelijk om tot rust te komen en te genieten van ruimte, landschap en culturele waarden (belevingsonderzoek Dinkelland 2017). De komende jaren hebben de volgende activiteiten prioriteit:

 • het behouden en versterken van deze aantrekkingskracht door middel van het behouden van het (coulissen)landschap (Natura 2000);
 • het versterken van de toeristische voorzieningen waaronder de fiets- en wandelnetwerken;
 • het blijven vermarkten van het merk Ootmarsum-Dinkelland in samenwerking met Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland;
 • het benutten van de Duitse grensligging, en
 • inzetten op seizoenspreiding door het aantal toeristische overnachtingen in het voor- en het najaar te vergroten.

Wat gaan we daarvoor doen

Inspanning

Resultaat

Start

De toeristisch consulent is de sparringpartner voor de ondernemers.

 

Contactmomenten met ondernemers en vertegenwoordigers uit de sector en advisering.

Aandachtspunt:  waar mogelijk meer ruimte bieden om seizoen verlengende activiteiten mogelijk te maken

Vanaf 1ste kwartaal 2019; consulentschap geïntensiveerd en deze wordt voor 2020 voortgezet.

Versterken toeristische voorzieningen door o.a. behouden kwaliteiten (coulissen)landschap en natuur (de N2000-gebieden)

 

Investeren in toeristische voorzieningen van Routenetwerken Twente via bijdrage aan Regio Twente

Kwaliteitsverbetering toeristische voorzieningsniveau in het landschap en per kern waaronder fiets- en wandelnetwerken en uitstraling openbare ruimte i.s.m. Routenetwerken Twente, Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland en het proces MijnDinkelland2030!.

Opleveren stuwwallenroute als onderdeel Noordoost Twente pad i.s.m. alle Noordoost Twentse gemeenten.

Continu

 

Continu

 

 

 

Continuering project

Versterken promotionele activiteiten Ootmarsum-Dinkelland

 

 

Ondersteuning Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland d.m.v. subsidie.

Stimuleren ketensamenwerking tussen MarketingOost (TwenteMarketing) en het STOD via bijdrage aan Regio Twente.

Continuering proces 2017 t/m 2021

 

Continuering proces 2017 t/m 2021

Wij gaan met Nordhorn een project aan waarbij het kanaal Nordhorn Almelo de verbindende factor is

Gezamenlijk actieplan voor de samenwerking over het kanaal Nordhorn – Almelo.

In 2020 oplevering verbreding fietspad en cultuur-historische route.

Samen met Nordhorn in 2020 start deelproject 2 (water- of andere projecten)

Financiële kaders

In 2020 zijn geen aanvullende uren of middelen benodigd voor de uitvoering van de inspanningen onder deze actielijn.

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten

Relevante achtergrondinformatie/ websites

Betrokkenen

Gebied

Visiedocument Wij zijn Twente 2015

Startpunt voor nieuwe samenwerking tussen 14 Twentse gemeenten op regionaal niveau. Vormt nog steeds de basis voor de samenwerking.

14 Twentse gemeenten

Regio Twente

Beleid uit 2014:  Nota verblijfsrecreatie

Nota verblijfrecreatie NOT 2018

Nota verblijfsrecreatie NOT 2018

Gezamenlijk verblijfsrecreatiefbeleid Noordoost Twente

4 Noordoost Twentse gemeenten

Noordoost Twente

Belevingsonderzoek toerisme Dinkelland/Tubbergen 2017

Onderzoek naar de huidige beleving van het toeristisch product aangevuld met een doelgroepsegmentatie.

Addendum onderzoek Toerisme ondernemers 2017_

Onderzoek 2017 Toerisme Ondernemers Eindrapport

Gemeenten Dinkelland en Tubbergen

Dinkelland/

Tubbergen

Sterker ondernemersklimaat

Wat willen we bereiken

Een beter bij de behoefte passende ondersteuning van ondernemers

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

In het meest recente onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente uit 2018  heeft de gemeente Dinkelland het rapportcijfer 6,6. Gekregen.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

Een beter ondernemersklimaat: Dinkelland wil dat de tevredenheid onder ondernemers toeneemt, waarbij een 7 in het MKB-onderzoek van 2022 het doel is.

Het werken aan een goed ondernemersklimaat voor de agrarische sector, detailhandel, het MKB en de vrijetijdseconomie met een zo optimaal mogelijke dienstverlening blijft de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Wij willen voldoende mogelijkheden om in te spelen op actuele ontwikkelingen zonder daarbij de toekomstbestendigheid van de centra (Denekamp, Weerselo en Ootmarsum) in gevaar te brengen. Als gemeente hebben wij daarbij een faciliterende en stimulerende rol.

Wij willen ieder jaar in totaal 50 bedrijfsbezoeken brengen: dit gebeurt door zowel het college, als door de portefeuillehouder, als door de bedrijfsconsulent, dan wel een combinatie daarvan. We informeren onze ondernemers over voor hen relevante ontwikkelingen, bijeenkomsten, etc. Ook gaan we in overleg met ondernemers bekijken hoe we onze prachtige Dinkellandse bedrijven beter onder de aandacht kunnen brengen bij de Twentse onderwijsinstellingen. 

De rol van de gemeente Dinkelland zal met name bestaan uit faciliteren en stimuleren. Daarnaast zien wij het als onze taak om te verwijzen naar subsidiemogelijkheden en formele belemmeringen te verminderen. Wij willen ondernemers verbinden met relevante organisaties en projecten, zoals beschikbaar via de Agenda voor Twente. Verder wil de gemeente inzetten op partnerships met ondernemers en vertegenwoordigingen van ondernemers.

Wat gaan we daarvoor doen

Inspanning

Resultaat

Start

Doorontwikkeling bedrijvenloket/ bedrijfsconsulent als sparringpartner ondernemers

 

Aanvullingen t.o.v. huidige dienstverleningspakket (Bedrijvenloket 2.0) w.o.:

Periodiek uitbrengen van nieuwsbrief voor ondernemers

Contactmomenten en advisering

Vanaf 2019 consulentschap intensiveren

Centrumagenda Denekamp

 

Afgerond onderzoek naar het centrum van Denekamp en daarna besluitvorming en voorstellen voor vervolgacties.

In het 4de kwartaal 2019 is het onderzoek afgerond.

De acties in 2020 worden bepaald door de uitkomsten van het onderzoek.

Benutten mogelijkheden Agenda voor Twente

Bedrijven die voordeel hebben van  de  Agenda voor Twente

Vanaf 2019 de meerjarenprogrammering continueren en onder de aandacht blijven brengen van de ondernemers

Verbinden van Ondernemers, Overheid, Onderwijs en Onderzoek (4O’s)

Verbeteren van innovatie door ondernemers en gemeente door inzetten van kennis bij onderwijs en studenten

Verbinden van kennisvragen bij ondernemers aan oplossingen binnen gemeenten en onderwijs

Behouden van studenten voor de regio

Continuproces voor alle sectoren:

VTE, Agro en food, Detailhandel, MKB, etc. 

Onderzoeken rol gemeente binnen Onderneem’t Dinkelland

Adviesrapport met analyse, conclusies en aanbevelingen

In 2020 gaat Onderneem’t verder als  Klankbordgroep

Financiële kaders

In 2020 zijn geen aanvullende uren of middelen benodigd voor de uitvoering van de inspanningen onder deze actielijn.

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten (met een link)

Relevante achtergrondinformatie/ websites

Betrokkenen

Gebied

Onderzoek MKB vriendelijkste gemeente 2018

MKB onderzoek 2018

Bijlagen MKB rapport

 

 

Dinkellandse ondernemers

Gemeente Dinkelland

Agenda voor Twente 2018-2022, inclusief uitvoeringsprogramma

Agenda voor Twente investeringsprogramma

Agenda voor Twente

 

Twentse gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemers

Regio Twente

Innovatievere agrarische sector

Wat willen we bereiken

Ondersteuning van het ondernemerschap in de agrarische sector

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

We hebben op dit moment geen goede nulmeting die inzicht geeft in de effecten van de ondersteuning van de sector.  We gaan het geplande belevingsonderzoek, om de wijze waarop de sector de ondersteuning van de gemeente  ervaart, niet uitvoeren. We gebruiken het participatieproces dat wordt doorlopen voor het opstellen van de Omgevingsvisie (hoofditem Buitengebied), als input voor traceren van de transitieopgaven in het landelijk gebied van Dinkelland.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

We voorzien reeds nu  een verbreding van de actielijn “Innovatievere agrarische sector”, naar een aantal breder georiënteerde verduurzamingsopgaven van het landelijk gebied:

 • Landbouw en voedsel
 • Klimaat en energie
 • Natuur en biodiversiteit
 • Klimaatverandering

In 2020 hebben we de transitieopgaven van het landelijk gebied concreter in beeld en formuleren we de SOLL.

Ondernemers moeten kunnen ondernemen en dat geldt ook voor de agrarische sector. Er moet ruimte geboden blijven worden. De marktomstandigheden in de agrarische sector veranderen constant. De veranderende regelgeving en de noodzaak tot investeren in onder meer dierenwelzijn en milieumaatregelen leidt bij veel bedrijven tot ruimtelijke en zelfs ook financiële problemen.

Ook de klimaatverandering vraagt, met name op de hoger gelegen zandgronden waar Dinkelland ligt, een grote inspanning van de agrarische sector. Deze verandering leidt samen met onder meer de gebruiksnormen voor dierlijke mest tot verschralende landbouwgronden. Het gevolg hiervan is lagere opbrengsten en het ontstaan van schade aan natuur en problemen met grond- en oppervlaktewater. Vernieuwende initiatieven bieden nieuwe kansen voor economie en werkgelegenheid en een goede basis voor een circulaire economie in Dinkelland.

Wat gaan we daarvoor doen

Inspanning

Resultaat

Start

Visie (Transitie Landelijk Gebied) opstellen om bedreigingen en kansen in samenhang landelijk gebied te beschouwen. Daarbij gaan we eveneens  inventariseren welke instrumenten er zijn en ontbreken.

Rapport met kansen en bedreigingen landelijk gebied. Brede sociaal/ economische  insteek.

3de  kwartaal 2019. In 2020 zicht op de contouren.

Agro en food sector stimuleren om innovatief te stimuleren (bv. energie en VAB’s)

Proces en onderdeel van de werkzaamheden van de agrarisch consulent

Continu

Participeren in de netwerkorganisatie Mineral Valley Twente (MVT)

·  Invulling geven aan de samenwerking binnen EFRO

· Voortgangsrapportage  meerjarenprogramma MVT 2018-2022

· Proeftuinen

Continu proces 

Toekomstgerichte erven (buitengebied)

 

Directe relatie met leefbaarheid landelijk gebied, asbestverwijdering, vrijkomende agrarische bebouwing, duurzame energie en sociale kwaliteit.

In 2019 dertig erfeigenaren in beweging krijgen en voorzien van advies en begeleiding. 

Eind 2019 worden de resultaten geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie wordt de opdracht aangescherpt.

Continuering van de ervencoach

Natura 2000: Planfase

Het Natura 2000 proces, waarvoor de provincie verantwoordelijk is, kent vier fasen:

 1. Verkenning
 2. Planvorming
 3. Realisatie
 4. Beheer

Voor de drie Natura 2000 gebieden in Dinkelland zitten we in de Planvormingsfase.

Naar verwachting wordt de Planvormingsfase in maart 2020 afgerond.

Natura 2000: Realisatiefase

De provincie Overijssel heeft de gemeente Dinkelland verzocht  de Realisatiefase  te gaan trekken. De provincie Overijssel blijft opdrachtgever.  Omdat wij de belangen van onze inwoners maximaal willen behartigen in deze fase,  gaan wij borgen dat onze invloed van voldoende impact is om hier invulling aan te geven. Samen met de provincie wordt hiervoor een aanpak ontwikkelt.

De feitelijke Realisatie start in het eerste kwartaal van 2020

Financiële kaders

In 2020 zijn geen aanvullende uren of middelen benodigd voor de uitvoering van de inspanningen onder deze actielijn.

Besluiten betrokkenen, gebied

Vastgestelde besluiten

Relevante achtergrondinformatie/ websites

Betrokkenen

Gebied

Mineral Valley Twente

 

Mineral Valley

 

 

Regio Twente, gemeenten Hof van Twente, Tubbergen, Twenterand en Dinkelland, waterschap, marktpartijen, onderwijs

14 Twentse gemeenten

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst MVT

Samenwerking bekrachtigd

Binnen Mineral Valley Twente (MVT) wordt samengewerkt om kennis en ervaring te delen met als doel een gezondere bodem en het slim hergebruiken van mineralen. Er wordt gezocht naar vernieuwende oplossingen, waardoor een vitaal landelijk gebied behouden blijft en de bedrijvigheid in het stedelijk gebied een impuls krijgt.

MVT is tot op heden een netwerkorganisatie, zonder formele organisatiestructuur. Nu het programma groeit en er gelden voor uitvoering worden verworven is het wenselijk de organisatie van Mineral Valley Twente toekomstbestendig te maken.

Om deze organisatie vorm verder te bekrachtigen wordt deze overeenkomst getekend waarbij er sprake is van gedeeld eigenaarschap bij de deelnemende partijen.

14 Twentse gemeenten, Rabobank, ForFarmers, Twence, LTO,  Waterschap

Vechtstromen, Natuur en Milieu Overijssel, Aeres  Hogeschool en de UT.

Regio Twente

Regiodeal Twente

Besluit 15 Juli 2019

Publicatie Provincie Overijssel over Regio deal Twente

Definitieve ondertekening volgt November 2019

De Regio Deal Twente is een partnerschap tussen Rijk en Regio. Het Rijk biedt de mogelijkheid om problemen samen met regionale partners op integrale wijze aan te pakken met een Regio Deal. Mineral Valley Twente is een onderdeel van deze regiodeal en MVT ontvangt ook een bijdrage uit deze Regiodeal.

LTO, provincie, Twentse gemeenten, agrarische ondernemers, waterschap, bedrijfsleven, onderwijs, onderzoekinstellingen

Regio Twente

Regiodeal Mineral Valley Twente:

minder mest, betere bodem is ingediend door GS

 

Kansen Overijssel

(alle kansen op een rij)

LTO, provincie, Twentse gemeenten, agrarische ondernemers, waterschap, bedrijfsleven, onderwijs, onderzoekinstellingen

Provincie Overijssel

Regio Deal Toekomstgerichte Erven

Provincie Overijssel en partners is ingediend door GS

Kansen

(motie provincie stimuleringsregeling asbestdaken op 11 april 2018)

LTO Noord Regio Oost, gemeenten, Enexis, Rabobank, Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK), erfbetreders, Bedrijfsleven o.a. Coöperatie Asbestschakel

Provincie Overijssel

Pilot “Twents bermgras verrijkt bodemleven” binnen het plan van aanpak Circulair Terreinbeheer

 

Circulair terreinbeheer

Zie website circulair terreinbeheer

Gemeente Dinkelland en Tubbergen

Verantwoorde groei melkveehouderij

Verantwoorde groei melkveehouderij

Bedrijven melkveehouderij, LTO

Nederland

Mogelijke aanpassingen worden op basis van een eindrapportage van Wareco uitgevoerd

 

 

Bij de oplevering van de Verkenningen N2000 is door alle betrokken gebiedspartijen besloten dat voor de woningen in het Voltherbroek die overlast ervaren na de stijging van het grondwater n.a.v. de landinrichting Volthe een oplossing komt. In het kader van het gebiedsproces AVAV heeft Waterschap nu aangegeven het project om tot een oplossing te komen op zich te nemen. En er is een verdeelsleutel opgenomen om de kosten tussen provincie, waterschap en de gemeente te verdelen.

Provincie, gemeente, waterschap Vechtstromen

Voltherbroek

Sterke bedrijvigheid - financieel

Financiële kaders Ambitie Sterke bedrijvigheid

Financiële kaders uit de begroting 2019 (bedragen × 1.000) begroot
Wij gaan met Nordhorn een project aan waarbij het kanaal Nordhorn Almelo de verbindende factor is  -150
Versterken toeristische voorzieningen door o.a. behouden kwaliteiten (coulissen)landschap en natuur (de N2000-gebieden) -280
Onderzoeken mogelijkheden ‘stagemakelaar’/hub -20
Maatregelen Keurmerk Veilig Ondernemen -197
Agro en food sector stimuleren om innovatief te stimuleren (bv. energie en VAB’s) -15
Toekomstgerichte erven (buitengebied) -35
Flankerende inzet Natura 2000 AVAV (Volterbroek) -103
Werkbudget Sterker ondernemersklimaat  -60

 

We verantwoorden de stand van zaken van de budgetten in de reguliere P&C cyclus.

In 2020 zijn geen aanvullende uren of middelen benodigd voor de uitvoering van de inspanningen onder de ambitie Sterke bedrijvigheid.