Meer
Publicatiedatum: 18-10-2019

Inhoud

Basisbegroting

Inleiding op de basisbegroting

Vanuit wettelijk voorschrift presenteren wij, naast onze programma’s, de begroting en jaarrekening naar taakveld. Ieder programma in de basisbegroting is op eenzelfde wijze opgebouwd en kent de volgende onderdelen:

 • Portefeuillehouder(s)
 • Algemeen: algemene omschrijving van het programma.
 • Vastgestelde beleidsnota's: de beleidsnota's die al zijn vastgesteld en die betrekking hebben op het programma. 
 • Kengetallen: relevante kengetallen per programma.
 • Verbonden partijen: de verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van de doelen binnen het programma.
 • Actuele ontwikkelingen: omschrijving van de ontwikkelingen die spelen binnen het programma.
 • Beleidsindicatoren: de wettelijk verplichte indicatoren volgens het BBV. 
 • Begroting 2020 - overzicht baten en lasten: weergaven van de baten en lasten per taakveld.
 • Nieuw beleid: nieuw beleid en/of in-en extensivering van bestaand beleid dat voortkomt uit het koersdocument.
 • Meerjarig financieel beeld - terugkijken: realisatie 2018, begroting 2019 en begroting 2020 per programma met een toelichting*
 • Meerjarig financieel beeld - vooruitkijken: begroting 2020 t/m 2023 per programma met een toelichting.

Ondanks de geringe vergelijkbaarheid van de cijfers nemen wij conform de BBV verplichting wel de vergelijkende realisatie cijfers 2018 en begroting 2019 op.