Meer
Publicatiedatum: 18-10-2019

Inhoud

Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing laten we zien hoe de risico's zich verhouden tot het weerstandsvermogen: de saldireserve. Bij die ontwikkeling houden we niet alleen rekening met datgene wat in de begrotingsadministratie is opgenomen maar ook met verwachtingen en claims waar we nu  zicht op hebben.

In dit deel geven we inzicht in de stand van de reserves en voorzieningen zoals die nu in de (begrotings-) administratie is opgenomen.

 

Toelichting

Algemene reserve

Doel: Buffer om toekomstige incidentele financiële tegenvallers en risico’s op te vangen om de continuïteit van de gemeente te waarborgen. De algemene reserve vormt het beschikbare weerstandsvermogen.

 

Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

Doel: Doel van de reserve is om planmatig “groot onderhoud” en “vervangingsinvesteringen” gelijkmatig over de begrotingsjaren te verdelen. De gemeentelijke gebouwen dienen een adequaat niveau van onderhoud te hebben.

Toelichting

Jaarlijks wordt € 475.000 gedoteerd aan deze reserve. De onttrekkingen zijn gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (MOP) dat door de raad is vastgesteld. In 2019 wordt een nieuw geactualiseerd MOP opgesteld. Aan de hand hiervan worden de jaarlijkse dotaties en de jaarlijkse onttrekkingen opnieuw vastgesteld 

 

Reserve conversie aandelen Vitens

Doel: De opbrengst van de verkoop van de aandelen parallel laten lopen met de wijze waarop de opbrengst door Vitens aan de gemeente wordt overgemaakt (verspreid over 15 jaar).

Toelichting

Jaarlijks wordt een bedrag van € 189.000 onttrokken uit deze reserve ten gunste van de exploitatie. Dit loopt parallel met de aflossing van de lening. Dit doen we in 2021 voor het laatst. Daarna kan deze reserve komen te vervallen.

 

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

Doel: De middelen in de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen hebben (nog) geen bestemming of besteding meegekregen. Ze zijn (nog) vrij besteedbaar. Het doel van deze reserve is vooral het in beeld hebben en houden van de beschikbare incidentele algemene middelen, de vrije incidentele ruimte.

 

Reserve Agenda van Twente.

Doel: Financiering projecten uit de Agenda van Twente.

Toelichting

In de begroting van 2018  is een bedrag van € 985.000 gereserveerd voor de Agenda van Twente voor  ambities en  projecten voor een periode van vijf jaar. 

Voor 2020 is er een extra dotatie van € 393.000 voor dekking van de bijdragen voor de periode 2020 tot en met 2022.

Reserve wegen en kunstwerken

Doel: Doel van de reserve is om planmatig “groot onderhoud” gelijkmatig over de begrotingsjaren te verdelen. Om fluctuaties van de budgetten van wegen en kunstwerken op te vangen is in de begroting van 2017 € 1.000.000 beschikbaar gesteld.

Toelichting

Deze middelen die resteren zijn naast de structureel geraamde bedragen in de begroting bedoeld om het meerjarige planmatige onderhoud op grond van de meerjarenonderhoudsplannen uit te voeren.

 

Reserve GRP

Doel: Beperken/gefaseerd doorvoeren van de lastenverhoging voor de burgers als gevolg van de noodzakelijke investeringen op grond van de klimatologische ontwikkelingen 

Toelichting

In de begroting 2017 en 2018 is er voor een totaal incidenteel bedrag van €2.000.000 beschikbaar gesteld om de gevolgen van de klimatologische omstandigheden (deels) op te vangen. Deze reservering is betrokken bij het opstellen van het nieuwe Gemeentelijke Rioleringsplan met dien verstande dat eerst de (uitkomsten van de) zogenaamde “’stresstests” moeten worden afgewacht. Eind 2019 worden deze uitkomsten verwacht. 

 

Reserve dekking afschrijvingen investeringen majeure projecten

Doel: Dekking van de  jaarlijkse afschrijvingslasten van geactiveerde majeure projecten.

Toelichting 

De afschrijvingslasten van de volgende, voorzien van een raadsbesluit, geactiveerde majeure projecten komen ten laste van deze reserve:

Fietsverbinding Reestman € 50.000
Verbinding Meijerij € 189.493
2e fase Dusinksweg € 2.492.401
Centrumplein Weerselo € 1.340.876
Investeringskrediet Stadsweide € 381.952
Churchillstraat Denekamp € 78.820
Bisschopsstraat/rondweg Weerselo € 6.625.675
Zonnepanelen € 55.000
Zwembad Kuiperberg € 306.952
Totaal € 11.521.169

 

Voorziening pensioenen en wachtgelden wethouders

Doel: De gemeente is eigen risicodrager voor de pensioenaanspraken van (oud)wethouders in de toekomst.

(Oud)wethouders kunnen op basis van hun rechtspositie aanspraak maken op een pensioenuitkering. Om deze toekomstige verplichting te kunnen voldoen, is deze voorziening in het leven geroepen.

Toelichting

Het uiteindelijke doelvermogen wordt berekend aan de hand van de sterftekans (afhankelijk van geslacht en leeftijd) en een rekenrente.  Jaarlijks worden hiertoe actuariële berekeningen opgesteld.

De dotaties betreffen de rekenrente en de pensioenopbouw van de huidige wethouders. De onttrekkingen betreffen pensioenbetalingen aan voormalig wethouders, die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben en wachtgelden.

 

Voorziening riool

Doel: Deze voorziening heeft als doel om ongewenste schommelingen (pieken en dalen) in de tarieven en het resultaat te voorkomen. een egaliserend karakter dus.

Toelichting

De dotaties en onttrekkingen betreffen de egalisatie van het verschil tussen de rioolheffing en de lasten van riolering (zowel exploitatielasten als kapitaallasten). 

 

Voorziening afval

Doel: Deze voorziening heeft als doel om ongewenste schommelingen (pieken en dalen) in de tarieven en het resultaat te voorkomen. een egaliserend karakter dus.

Toelichting

De dotaties en onttrekkingen betreffen de egalisatie van het verschil tussen de afvalstoffenheffing en de lasten van afvalinzameling en -verwijdering (zowel exploitatielasten als kapitaallasten).

 

Voorziening liquidatie Top Craft

Doel: Om verplichtingen voortkomend uit de liquidatie van Top Craft te borgen heeft genoemde verbonden partij een voorziening getroffen. Als deelnemende gemeente dragen wij daarin voor 21 % bij en hebben wij een voorziening getroffen.

Toelichting

21 % van de daadwerkelijke uitgaven uit de voorziening van Top Craft  Dat kan ook vrijval zijn voortkomend uit meevallers die tijdens het proces worden geconstateerd.

 

Voorziening Openlucht museum

Doel: Om verplichtingen voortkomend uit het vonnis van de rechtbank te betalen is een voorziening getroffen.

Toelichting

Op basis van het vonnis van de rechtbank is de gemeente Dinkelland gehouden tot betaling van een exploitatievergoeding van € 30.000 per jaar gedurende een periode van 10 jaren. De vergoeding over 2017 en 2018 inclusief wettelijke rente en proceskosten komt ten laste van de jaarschijf 2018 en die van het jaar 2019 ten laste van het begrotingsjaar 2019. Voor de nog resterende 7 jaar hebben wij via de begroting 2020 een voorziening getroffen. Vanuit deze voorziening van oorspronkelijk € 210.000 (7 jaar maal € 30.000) dekken wij de jaarlijks te betalen exploitatievergoeding.

Bijlage 2: Begrippenlijst

Begrippenlijst met toelichting

 • Actielijn: Dit is een verbijzondering van de ambitie. Dit is een subdoel en deze is ondergeschikt aan het strategische doel bij de ambitie, maar sluit in totaliteit volledig hierbij aan. Er zitten geen nieuwe elementen in.
 • Activiteiten: Datgene wat je concreet (binnen een project, proces) gaat doen. Dit niveau is te gedetailleerd voor de DIN,  maar levert wel in zijn totaliteit de input voor het project- of procesresultaat.
 • Ambitie: Een ambitie is het kompas voor het programma. Het is de inspiratie- en motivatiebron en het richtpunt waar mensen samen naartoe gaan en waarvoor ze samen aan de slag gaan. Van de ambitie worden de doelen en baten afgeleid. Een ambitie is betekenisvol voor de betrokkenen: hij doet er écht toe. Mensen willen met zinvolle dingen bezig zijn, en dit kan een van die dingen zijn. Een goede ambitie is iets gezamenlijks van de betrokkenen; ze willen er samen voor gaan.
 • Baten: Dat zijn concrete, meetbare doelen die door belanghebbenden als positief worden gezien en die bijdragen aan het nastreven van de bovenliggende doelen. Met andere woorden: wat is de opbrengst/wat heeft het opgeleverd.
 • DIN: Een DIN staat voor Doelen-Inspanningen-Netwerk. Een DIN is een visuele weergave van je strategische doelen, de effecten die je wilt bereiken en de inspanningen/resultaten die je gaat opleveren om deze doelen te bereiken.
 • Doel: Datgene wat je wil bereiken, gewenste situaties in de toekomst. Met andere woorden: het beoogde effect, de “outcome”. Doelen stel je vooraf, terwijl het uiteindelijke effect (outcome) pas achteraf vast te stellen is.
 • Doelsturing richt zich op het sturen op doelen.  Allerhande inspanningen worden gedaan die samen leiden tot de continue afweging doen we de goede dingen en doen we ze ook goed? Wat kenmerkt nu het werken op basis van doelsturing:
  • Samenwerken in een meer horizontale manier
  • Gericht op een langere termijn
  • Vergt geduld en goed opdrachtgeverschap
  • Vergt flexibilisering
  • Overzicht van samenhang
  • Doelgericht samen willen werken met andere partijen
 • Effect: Datgene wat bereikt is. Dit kan pas na jaren zichtbaar zijn.
 • Het gaat over datgene wat je met een programma nastreeft door allerlei inspanningen in samenhang uit te voeren.
 • Gebiedsgericht werken[1] is een manier van werken waarbij in de beleids- en uitvoeringsfase nadrukkelijk van buiten (de samenleving, het gebied, de wijk) naar binnen (de -ambtelijke- organisatie) wordt gekeken en gehandeld.
 • Inspanningen: Dit zijn projecten, processen en activiteiten binnen een ambitie die een bijdrage leveren aan de gestelde doelen. Dit kunnen interne projecten en processen zijn, maar ook projecten en processen waarbij het initiatief en de uitvoering bij de samenleving ligt.
 • Maatschappelijk Effecten Plan (MEP): Dit is de uitwerking van de ambities in doelen, ambities, actielijnen, inspanningen en kosten samengevat in een plan. Het MEP is een van de hoofdstukken in de P&C documenten.
 • Proces: Tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het ontwikkelen van een uniek idee of het bereiken van overeenstemming tussen mensen en partijen. Het gaat om sturen en balanceren van haalbaarheid en draagvlak.
 • Programmamanagement:  Een geheel van samenhangende doelstellingen, te bereiken resultaten en daarvoor uit te voeren inspanningen (projecten/ processen).
 • Project: Tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het realiseren van een uniek resultaat, dat bijdraagt aan het behalen van bepaalde doelen.
 • Resultaten: Datgene wat klaar is als een (cluster van) activiteit(en) klaar is.  Output.

 

Bijlage 3: Participatieprocessen

Participatieladder

Participatieladder totaal

Bijlage 4: Vaststelling begroting

Vaststelling van de begroting

De raad van de gemeente Dinkelland,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van,

gelet op de Gemeentewet;

 

 

B E S L U I T:

De begroting 2020 vast te stellen.

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van ... ,

 

 

De raadsgriffier,                                          De voorzitter,

                                                          

mr. O.J.R.J. Huitema MPM                  J. Joosten