Meer
Publicatiedatum: 18-10-2019

Inhoud

Financiële begroting

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten per programma inclusief mutaties reserves

 

Overzicht baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves

Overzicht van baten en lasten per programma

Overzicht van baten en lasten

 

 

 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 

Onvoorzien

In de begroting hebben we in het programma Bestuur & Middelen meerjarig € 40.000 geraamd voor onvoorziene uitgaven. De post onvoorzien is bestemd voor het oplossen van a-structurele, budgettaire knelpunten.

Staat van incidentele baten en lasten

Staat van incidentele baten en lasten

Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is hieronder de staat van incidentele baten en lasten opgenomen.

Structureel begrotingssaldo Dinkelland

Structureel begrotingssaldo

 

 

Meerjarenbalans

Meerjarenbalans

De begroting wordt gekenmerkt door verwachte kosten en opbrengsten in de komende jaren. De tegenhanger hiervan is de balans waarin de bezittingen en schulden aan het einde van het jaar worden gepresenteerd. Hoewel de balans centraal staat in de jaarrekening, is deze met de vernieuwing van de verslaggevingsregels nu ook voor de begroting verplicht. Oftewel, wat is de verwachte ontwikkeling van de bezittingen en schulden van de gemeente Dinkelland?

De balans hoeft in de begroting niet hetzelfde detailniveau te kennen als in de jaarrekening. Daarbij is alleen het eerstvolgende jaar voorgeschreven. Om een goed beeld te krijgen kiezen wij ervoor om wél een meerjarig beeld te geven. Daarbij ligt de nadruk op balansposten die een grote omvang hebben en/of meerjarig fluctueren. De belangrijkste bronnen zijn de geplande investeringen in materiële vaste activa ( gebouwen, infrastructuur en riolering) en ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Dit geeft het volgende beeld.

Overzicht taakvelden

Taakvelden 2020

Hieronder is de begroting opgenomen naar de voorgeschreven taakvelden vanuit de nieuw BBV regelgeving.