Meer
Publicatiedatum: 18-10-2019

Inhoud

Programma Cultuur & recreatie

Informatie Programma Cultuur & recreatie (klik hier)

Portefeuillehouder

Ilse Duursma & Benno Brand

Algemeen

Dinkelland is wat cultuur en recreatie betreft een ontzettend veelzijdige gemeente. Je vindt er eeuwenoude gebruiken, die wij als gemeente ondersteunen, zoals de paasgebruiken in Ootmarsum, maar ook historische wind- en watermolens, diverse natuurgebieden en de rivier de Dinkel stroomt door onze gemeente. Daarnaast doen veel kunstliefhebbers hét kunststadje van Oost-Nederland aan, Ootmarsum. Daar zijn wij als gemeente erg trots op!

In de gemeente Dinkelland bestaan drie VVV-punten met informatie voor alle bezoekers die onze gemeente aandoen.

De Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland zet zich in voor de versterking van het toeristisch product Ootmarsum-Dinkelland. Op Ootmarsum-Dinkelland is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente.

Naast de culturele- en recreatieve voorzieningen hebben we ook oog voor media. Hierbij valt te denken aan ondersteuning van de bibliotheek en de lokale omroep, RTV Oost.

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Cultuur en recreatie maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Aantal historische molens
7

Verbonden partijen

Binnen het programma Cultuur en recreatie dragen we als gemeente via de Regio Twente bij aan actief recreëren en genieten van natuur en landschap in onze drie Twentse recreatieparken: het Rutbeek (Enschede), het Hulsbeek (Oldenzaal) en het Lageveld (Wierden).

Actuele ontwikkelingen

Er zijn geen actuele ontwikkelingen met betrekking tot dit programma.

Beleidsindicatoren

Het programma Cultuur en recreatie kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Cultuur en recreatie (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Kunstwerken in de openbare ruimte, kunstzinnige en culturele vorming, muziekonderwijs en herdenkingen en gedenkdagen.

196 8 -188

Musea

O.a. Los Hoes, ’t Heemhoes, Huize Keizer en Educatorium.

391 46 -345

Cultureel erfgoed

O.a. stimulering en behoud van traditionele evenementen, ’t Spoorhuuske, molens.

60 0

-60

 

Media

Bibliotheekvoorziening en lokale omroep.

459 0 -459

(Openlucht) recreatie

O.a. Natura 2000 gebieden.

189 0 -189

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

1.295 54 -1.241

 Mutaties in de reserves

0 284 284

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

1.295 338 -957

Denkrichtingen

Heroverwegen/heralloceren subsidies molen en kerken

Momenteel hebben wij de beschikking over een jaarlijks bedrag van € 70.000 ten behoeve van subsidies en bijdragen betreffende molens en kerken. Het gaat hierbij vooral om kosten van onderhoud en restauratie en voor een deel ook exploitatie. Wij willen de heroverwegingsmogelijkheden en de gevolgen daarvan onderzoeken. Wij kijken hierbij nadrukkelijk ook naar incidentele dekkingsmogelijkheden. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2020 in de gemeenteraad is een amendement aangenomen om de denkrichting molens en kerken zodanig aan te passen dat de structurele subsidies aan de molens overeind blijven. De denkrichting wordt daarmee verlaagd naar een structureel bedrag van € 26.000. Per saldo betekent dit dus een verlaging van de raming met een structureel bedrag van € 44.000.

Sinds de vaststelling van de beleidsnota "Subsidiebeleid windmolens en kerken als gemeentelijk monument in Dinkelland" is de mogelijkheid geopend om voor onder meer kerken, zijnde een gemeentelijk monument, subsidie aan te vragen voor restauratie. Sinds 2011 zijn de daarvoor in aanmerking komende kerken twee keer in een bijdrage voorzien. Daarmee is het doel met betrekking tot de kerken bereikt. 

Nieuw beleid

Het programma Cultuur en recreatie kent geen wijzigingen ten opzichte van het bestaande beleid.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x € 1.000)

Jaarcijfers 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma Cultuur en recreatie

-944 -1.028 -957

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk. 

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

(bedragen x €1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Programma Cultuur en recreatie

-957 -958 -959 -959