Meer
Publicatiedatum: 18-10-2019

Inhoud

Programma Dienstverlening & burgerzaken

Informatie Programma Dienstverlening & burgerzaken (klik hier)

Portefeuillehouder

John Joosten

Algemeen

We streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner. 

We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk producten en diensten digitaal afgenomen kunnen worden. Natuurlijk kunnen inwoners en bedrijven ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar het telefoonteam.

Naast de dienstverlening zorgen we ook voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van onze inwoners in de basisregistratie personen, de uitgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen en paspoorten en de kadastrale informatie.

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Dienstverlening en burgerzaken maken we gebruik van het volgende kengetal:

Opkomst verkiezingen (%) - Kiesraad 2019

Verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelen binnen het programma Dienstverlening en burgerzaken.

Actuele ontwikkelingen

Er zijn geen actuele ontwikkelingen met betrekking tot het programma Dienstverlening & burgerzaken.

Beleidsindicatoren dienstverlening en burgerzaken

Het programma Dienstverlening en burgerzaken kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Dienstverlening en burgerzaken (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Dienstverlening en Burgerzaken

O.a. (digitale)communicatie met bedrijven en inwoners, burgerlijke stand, basisregistratie personen, reisdocumenten, huisnummering en kadastrale informatie.

806 315 -491

Totaal programma Dienstverlening en burgerzaken

806 315 -491

Denkrichtingen

Maximeren kostendekkendheid leges burgerzaken

Voor veel producten moet de burger leges betalen, zoals rijbewijzen, reisdocumenten, VOG, huwelijk etc. Aan veel van deze producten zijn maximumtarieven verbonden waaraan de gemeente zich moet houden. De basis voor het heffen van leges is dat de leges kostendekkend moeten zijn. De gemeente mag geen winst maken op deze producten. Voor een groot deel van de producten zit de gemeente Dinkelland op het maximale kostendekkende niveau. De leges voor huwelijken, rijbewijzen en reisdocumenten laten echter nog enige ruimte zien. De denkrichting is om deze ruimte volledig te benutten. Dit zou moeten leiden tot een structurele extra inkomst van € 34.000 vanaf het jaar 2020.

Voor de inwoners van de gemeente Dinkelland betekent het doorvoeren van deze denkrichting dat de kosten van een huwelijk en het aanvragen van een rijbewijs of reisdocument omhoog gaan.

 

Amendement A2 - Verminderen openingstijden

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2020 in de gemeenteraad is een amendement aangenomen om de denkrichting verminderen openingstijden toe te voegen. Hierbij is als voorwaarde gesteld dat er wel buiten kantooruren een bezoekgelegenheid aan de balies blijft.  Dit zou moeten leiden tot een structurele besparing van € 30.000 vanaf het jaar 2020. Tijdens de nadere uitwerking  bleek dat deze denkrichting niet het gewenste resultaat oplevert. De hoeveelheid werk is namelijk niet afhankelijk van de openingstijden maar van het aantal aanvragen. Het verminderen van de openingstijden levert dus geen besparing maar een verplaatsing van de personele inzet op. Wij stellen voor deze denkrichting te schrappen waardoor een besparingsverlies van € 30.000 optreedt. 

Nieuw beleid

Het programma Dienstverlening en burgerzaken kent geen wijzigingen in bestaand beleid.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x € 1.000)

Jaarcijfers 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma Dienstverlening en burgerzaken

-427 -428 -491

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk.    

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

(bedragen x €1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Programma Dienstverlening en burgerzaken

-491 -540 -566 -602