Meer
Publicatiedatum: 18-10-2019

Inhoud

Programma Economie

Informatie Programma Economie (klik hier)

Portefeuillehouder

Benno Brand

Algemeen

Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening creëren wij een zo optimaal mogelijk  ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal en adequaat kan worden ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends.

De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale acquisitie).

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Aantal verkooppunten: 422 (2019)

Aandeel leegstand m² winkelvloeroppervlak (Locatus, 2019):

Verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelen binnen het programma Economie. 

Actuele ontwikkelingen

Voor de actuele ontwikkelingen binnen het programma Economie verwijzen we naar het onderdeel "algemeen". 

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

Bron:  Waar staat je gemeente - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Economie (bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Economische ontwikkeling

Versterking economische structuur.

82 0 -82

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Grondexploitatie bedrijven terreinen.

1.174 4.074 2.900

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Weekmarkten en standplaatsen, bedrijven- en ondernemersloket.

216 117 -99

Economische promotie

O.a. volksfeesten en –evenementen, promotie toerisme, toeristenbelasting en forensenbelasting.

258 520 262

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

1.731 4.712 2.981

Mutaties in de reserves

2.900 0 -2.900

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

4.631 4.712 81

 

Denkrichtingen

Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op dit programma.

Nieuw beleid

Wij beraden ons op onze grondpositie. Wij beschouwen gronden die wij in bezig hebben als kapitaalgoederen en willen sturen op een gezond grondbedrijf. Wij kijken naar het doel van het in eigendom hebben van deze gronden. Gronden zonder duidelijke visie op eigendom of beheer stoten wij af. Een verdere uitwerking van dit beleid is opgenomen in de paragraaf grondbeleid. 

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x €1.000)

Jaarcijfers 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma Economie

-142 8 81

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk.    

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

(bedragen x €1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Programma Economie

81 78 75 73