Meer
Publicatiedatum: 18-10-2019

Inhoud

Programma Milieu

Informatie Programma Milieu (klik hier)

Portefeuillehouders

Ben Blokhuis & Benno Brand

Algemeen

Het uitgangspunt van de gemeente Dinkelland is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang.

Afval wordt in de gemeente Dinkelland opgehaald door ROVA. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Milieu maken we geen gebruik van kengetallen naast de verplichte beleidsindicatoren.

Verbonden partijen

Binnen het programma Milieu kennen we een aantal verbonden partijen:

  • Regio Twente: Op het gebied van kennisoverdracht en –uitwisseling, samenwerken op diverse milieuthema’s en duurzaamheid.
  • Twence B.V.: Twence is het afvalverwerkingsbedrijf dat al het huishoudelijk afval en veel van het bedrijfsafval binnen de regio Twente verwerkt. Meer informatie is te vinden via de volgende link:  Twence.
  • ROVA: ROVA verzorgt voor gemeenten alle publieke taken die voortkomen uit de gemeentelijke zorgplicht voor huishoudelijk afval (afvalinzameling en -verwerking, beheer inzamelmiddelen). Meer informatie is te vinden via de volgende link:  ROVA.
  • Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT): een samenwerkingsverband van dertien Twentse en Achterhoekse gemeenten. Het OLCT is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging. Meer informatie is te vinden via de volgende link:  Crematoria Twente.

Actuele ontwikkelingen

Vanaf 2024 zijn asbestdaken, die onderhevig zijn aan weersinvloeden, in Nederland verboden. Inwoners en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van deze asbestdaken. Tot 35 m² is asbest gratis weg te brengen naar het afvalbrengpunt. Asbestdaken groter dan 35 m² moeten worden verwijderd door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf. 

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetvoorstel asbestdakenverbod per 2025 verworpen. Naast de discussie over gezondheidsrisico’s bij sanering van asbest, is het ‘moeten’ er voorlopig vanaf. Zie ook: Eerste kamer verwerpt wetsvoorstel.

 

Drugsafval:

Op 11 maart 2019 is er door de provincie Overijssel een subsidie opengesteld voor het opruimen van achtergelaten drugsafval. Het gaat om drugsafval dat in 2018 is achtergelaten in de openbare ruimte. En voor het opruimen van de bodemverontreiniging, als gevolg van het in 2018 achtergelaten drugsafval, in de openbare ruimte. De subsidie bedraagt 50 % van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Het subsidieplafond voor 2019 is € 30.000,-. Het streven is dat de provincie Overijssel en/of het Rijk een subsidie openstellen van 100% vergoeding voor de onschuldige grondeigenaar, die geen verwijt kan worden gemaakt van dumping van gevaarlijk afval. Het kan zijn dat de provincie Overijssel en/of het Rijk het laten bij een 50% compensatieregeling. De definitieve regeling moet nog uitgewerkt worden.

 

Van ambitie naar basis

Met ingang van het begrotingsjaar 2020 zijn twee inspanningen uit de actielijn 'Energieneutraal Dinkelland' overgedragen naar het programma Milieu. Dat betekent dat zowel de financiële als inhoudelijke verantwoording plaatsvindt binnen dit programma.

Het gaat om de volgende inspanningen die nu is afgerond:

Inspanning

Resultaat

Status

Ontwikkelen Duurzaamheidsfonds Dinkelland

Een beschikbaar Duurzaamheidsfonds voor onze inwoners

Gereed / afgerond

 

Het gaat om de volgende inspanning die gezien de aard van de inspanning en de positionering van de uitvoering wordt overgedragen naar het programma Milieu: 

Inspanning

Resultaat

Status

Energiemonitoring

Monitoringtool op het gas- en elektriciteitsgebruik op alle 700 aansluitingen.

Overdragen

 

Daarnaast zijn met ingang van het begrotingsjaar 2020 ook een aantal inspanningen uit de actielijn 'Afvalloos Dinkelland' overgedragen naar het programma Milieu. Dat betekent dat zowel de financiële als inhoudelijke verantwoording plaatsvindt binnen dit programma. Het gaat om de volgende inspanningen die gezien de aard van deze inspanning en de positionering van de uitvoering worden overgedragen naar het programma Milieu:

Inspanning

Resultaat

Status

In 2018 en 2019 monitoren en evalueren afvalbeleid. Evaluatierapport met conclusies en aanbevelingen.

Overdragen

In 2020 verkennen of we verder gaan inzetten op alternatieve scenario’s inzamelen grondstoffen. Een scenariostudie (rapport)  met een advies over het al of niet wijzigen van de inzamelmethodiek ten behoeve halen doel 2030.

Overdragen

 

Ook zijn met ingang van het begrotingsjaar 2020 twee inspanningen uit de actielijn 'Meer asbest eraf, meer zon erop' overgedragen naar het programma Milieu. Dat betekent dat zowel de financiële als inhoudelijke verantwoording plaatsvindt binnen dit programma.

Het gaat om de volgende inspanning die is afgerond:

Inspanning

Resultaat

Status

Vervolg ketenvormingsproject (Asbestschakel).

De dakeigenaar wordt volledig ontzorgd bij het verwijderen van zijn asbestdak. 

Gereed / afgerond

 

Het gaat om de volgende inspanning die gezien de aard van deze inspanning en de positionering hiervan wordt overgedragen naar het programma Milieu: 

Inspanning

Resultaat

Status

Gratis wegbrengen asbest particulieren. Asbest van daken < 35m2 mag door eigenaar zelf verwijderd worden en kan gratis worden gestort op afvalbrengpunt Postel.

Overdragen

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Bron:  Waar staat je gemeente - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

 

Programma Milieu (bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Afval

Inzameling en verwerking huishoudelijk afval, afvalstoffenheffing.

1.788 2.106 318

Milieubeheer

Milieuprogramma en –meldingen, milieuvoorlichting, bodembescherming en –sanering, ongediertebestrijding en kadaververwijdering.

90 0 -90

Begraafplaatsen en crematoria

Openbare begraafplaats, lijkschouwing en uitvaarten, oorlogsgraven.

29 5 -24

Totaal programma Milieu

1.907 2.111 204

Denkrichtingen

Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op dit programma.

Nieuw beleid

Er is geen sprake van nieuw beleid met betrekking tot dit programma.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x €1.000)

Jaarcijfers 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma Milieu

-177 171 204

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk. 

Meerjarig financieel beeld: vooruit kijken

(bedragen x €1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Programma Milieu

204 204 203 202