Meer
Publicatiedatum: 18-10-2019

Inhoud

Programma Onderwijs

Informatie Programma Onderwijs (klik hier)

Portefeuillehouder

Ilse Duursma

Algemeen

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Dinkelland verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Dinkelland hebben we ca. 2.030 leerlingen in het basisonderwijs en in totaal dertien basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Denekamp.

Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderopvangcentra.

Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Dinkelland onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters.

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Onderwijs maken we gebruik van de volgende kengetallen:

Kinderdagverblijven: 12 (LRKP: 2019)

Kindplaatsen kinderdagverblijven: 451 (LRKP: 2019)

Buitenschoolse opvang: 9 (LRKP: 9)

Kindplaatsen buitenschoolse opvang: 403 (LRKP: 2019)

Leerlingenprognose groei t.o.v. 2018 (DUO-Onderwijsdata):

Verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelen binnen het programma Onderwijs.

Actuele ontwikkelingen

Er zijn geen actuele ontwikkelingen met betrekking tot dit programma. 

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

  

Bron:  Waar staat je gemeente - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Onderwijs (bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Openbaar basisonderwijs

14 0 -14

Onderwijshuisvesting

O.a. onderwijsgebruik sportaccommodaties, huisvesting bijzonder basisonderwijs en huisvesting voortgezet onderwijs.

469 0 -469

Onderwijsbeleid en leerling zaken

Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvervoer, vervoer gymonderwijs, leerplichtwerkzaamheden en onderwijsachterstandenbeleid. 

1.156 93 -1.063

Totaal programma Onderwijs

1.639 93 -1.546

Denkrichtingen

Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op dit programma.

Nieuw beleid

Voor de kern Denekamp werken we samen met de schoolbesturen aan een doorlopende leerweg voor kinderen tot veertien jaar.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x €1.000)

Jaarcijfers 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma Onderwijs

-2.007 -1.721 -1.546

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk.    

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

(bedragen x €1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Programma Onderwijs

-1.546 -1.669 -1.816 -1.794

Toelichting

De oplopende lasten zijn een gevolg van de meerjarig geraamde kapitaallasten gebaseerd op het rapport Samen Scholen 2030.