Meer
Publicatiedatum: 18-10-2019

Inhoud

Programma Openbare ruimte & mobiliteit

Informatie Programma Openbare ruimte & mobiliteit (klik hier)

Portefeuillehouder

Ben Blokhuis

Algemeen

De openbare ruimte is van iedereen en dat betekent dat die voor iedereen goed toegankelijk moet zijn. Straten en wegen moeten veilig zijn; bij de inrichting hiervan wordt met de wensen en eisen van ouderen, kinderen en mindervaliden rekening gehouden. Samen met onder meer de provincie Overijssel wordt Dinkelland verkeersveiliger en zo goed mogelijk bereikbaar.

We dragen als gemeente zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van onze kernen en buitengebieden van vandaag en morgen. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bedrijven, waar mensen zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte. We onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare ruimte in de komende jaren kunnen meenemen bij nieuwe keuzes voor inrichting en onderhoud.

Daarnaast beheert en onderhoudt de gemeente wegen, openbare verlichting,  verkeersvoorzieningen en openbaar groen.  Wanneer er iets in de openbare ruimte stuk is, kunnen inwoners dat melden bij de gemeente. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Zo houden we onze gemeente samen leefbaar.

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Voor het beheer van de wegen en het groen wordt de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de CROW gebruikt. Daarnaast is in het beleidsplan ‘Verlichten openbare ruimte’ de uitgangspunten en keuzes voor het beleid omtrent openbare verlichting beschreven.

Om de in totaal zo’n 590 kilometer riolering van de gemeente Dinkelland te onderhouden en vervangen, zijn de kaders en het beleid hiervoor vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).  

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Openbare ruimte en mobiliteit maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Aantal kilometer wegen binnen de kom

124

  • Aantal kilometer wegen buiten de kom

445

  • Aantal kilometer riolering

590

Verbonden partijen

De Provincie Overijssel en de Regio Twente dragen binnen het programma Openbare ruimte en mobiliteit bij aan de bereikbaarheid van onze gemeente.

Actuele ontwikkelingen

Binnen het proces Mijn Dinkelland 2030! kijkt de gemeente Dinkelland samen met haar inwoners naar de toekomstige leefbaarheid in iedere kern. Dat betekent ook dat inwoners meer inspraak krijgen over onder andere de openbare ruimte. Het is niet langer de gemeente die bepaalt waar welke soort bomen en soort struiken worden geplant en waar bankjes of speeltoestellen moeten staan, maar de buurt zelf, die samen met de Contactpersoon Openbare Ruimte (COR) plannen maakt over de manier waarop de openbare ruimte in hun wijk of buurt eruit zou moeten zien.

De inrichting en het  beheer en onderhoud  openbare ruimte is beleidsmatig gebaseerd op diverse pijlers. Deze bestaan o.a. uit het GRP, meerjarenonderhoudsplan wegen, de parkeertoets, het Gemeentelijk Verkeer- en Veiligheidsplan, IBOR. Daar wordt het Kwalititeitsplan Openbaar Groen (KOG) aan toegevoegd.  In het “Kwaliteitsplan Openbare Groen (KOG)” wil de gemeente verantwoorde keuzes maken voor duurzaam en bestendig beheer van de openbaar groen. Eén van de speerpunten is om bij de inrichting van de openbare ruimte het juiste materiaal op de juiste plaats gebruiken, waardoor deze goed, doelmatig en effectief kan worden beheerd.

 

Van ambitie naar basis

Met ingang van het begrotingsjaar 2020 zijn twee inspanningen uit de actielijn 'Aantrekkelijkere openbare ruimte' overgedragen naar het programma Openbare ruimte & mobiliteit. Dat betekent dat zowel de financiële als inhoudelijke verantwoording plaatsvindt binnen dit programma. Het gaat om de volgende inspanningen die gezien de aard van de inspanningen en de positionering van de uitvoering worden verantwoord onder het programma Openbare ruimte & mobiliteit.

Inspanning

Resultaat

Status

We herijken samen met de gemeenteraad de beeldkwaliteit van de openbare ruimte

Herijken beeldkwaliteit: Het opnieuw vastleggen van de onderhoudsniveaus voor de openbare ruimte.

Overdragen

Wij onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare kunnen meenemen voor keuzes over inrichting en onderhoud. We verhogen de uitstraling van de openbare ruimte.

Vaststellen KOG (kwaliteitsplan openbaar groen): Het vastleggen van de principes en uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de samenleving.

Overdragen

Beleidsindicatoren

Het programma Openbare ruimte & mobiliteit kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

 

Programma Openbare ruimte en mobiliteit (bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Verkeer en vervoer

O.a. wegen, openbare verlichting, gladheidsbestrijding, straatreiniging en verkeer.

3.959 317 -3.642

Parkeren

Parkeervoorzieningen en parkeervergunningen en –ontheffingen.

25 0 -25

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer en abri’s.

1 15 15

Openbaar groen

Natuurbeheer en landschapsonderhoud, groenvoorziening, volkstuinen en coördinatie participatie openbare ruimte.

1.516 7 -1.509

Riolering

Aanleg en onderhoud rioleringen, rioolaansluitingen op individueel verzoek, rioolheffing.

2.788 3.228 440

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

8.289 3.568 -4.721

Mutaties in de reserves

0 243 243

Begroot totaal resultaat  (na reserve mutaties )

8.289 3.811 -4.478

Denkrichtingen

Verlagen kwaliteitsniveau

In het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) was als kwaliteit voor de trottoirs niveau B vastgelegd. Door het niveau naar C te brengen kan structureel € 20.000 worden omgebogen. Daarnaast brengen we de netheid, het onderhoud groen en verharding binnen de hotspots terug naar niveau C. Dit levert een besparing op van € 86.000 per jaar.

 

Fasering/spreiding planmatig onderhoud grijs

Het geplande meerjarige onderhoud aan onze wegen is opgenomen in het MJOP. De structurele lasten hiervan zijn opgenomen in onze meerjarenbegroting. Van jaar tot jaar wordt het geplande onderhoud conform jet MJOP afgezet tegen de werkelijke technische staat van de betreffende weg. Aan de hand hiervan wordt besloten of en op welke wijze onderhoud wordt uitgevoerd. Door hier nog kritischer mee om te gaan zien wij kans het onderhoudsbudget wegen met €  100.000 structureel te verlagen. Dit betekent een verdere fasering / spreiding van het planmatige onderhoud.  Mochten zich (bijvoorbeeld als gevolg van een strenge winter) calamiteiten voordoen dan hebben we de beschikking over de reserve wegen. In 2023 wordt  het MJOP opnieuw vastgesteld en wordt gekeken worden naar de nieuwe behoefte.

 

Onderhoud zandwegen uitbesteden

Momenteel wordt het onderhoud van de zandwegen door Noaberkracht in eigen beheer uitgevoerd. De interne kosten bedragen € 85.000. De wegenschaaf wordt niet vervangen. De machinist gaat in 2021 met pensioen. Deze vacature zal dan niet worden ingevuld. De werkzaamheden zullen voor € 50.000 worden uitbesteed. Dit levert voor Dinkelland een meevaller op van € 15.000.

Nieuw beleid

Er is geen sprake van nieuw beleid met betrekking tot dit programma.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x €1.000)

Jaarcijfers 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma Openbare ruimte en mobiliteit

-4.907 -4.520 -4.478

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk.    

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

bedragen x €1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Programma Openbare ruimte en mobiliteit

-4.478 -4.516 -4.578 -4.651