Meer
Publicatiedatum: 18-10-2019

Inhoud

Programma Sociaal domein

Informatie Programma Sociaal domein (klik hier)

Portefeuillehouder

Ilse Duursma

Algemeen

Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelf redzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners  zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen.

In de gemeente Dinkelland werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties de re-integratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroeg signalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kindpakketten.

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Sociaal domein maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Werkloosheidspercentage
2,8% (CBS: 2018)
  • Volledig gevaccineerde inwoners
92,5% (RIVM: 2018)
  • Geen enkele vaccinatie
2,9% (RIVM: 2018)

 

Aandeel huishoudens met een bijstandsuitkering (%, CBS):

Verbonden partijen

Binnen het programma Sociaal domein kennen we een aantal verbonden partijen:

  • Regio Twente: op het gebied van publieke gezondheid (GGD Twente) en Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.
  • Stichting Participatie Dinkelland (SPD): voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Meer informatie is te vinden via de volgende link:  SPD.
  • Stadsbank Oost Nederland: een samenwerkingsverband van 22 Twentse en Achterhoekse gemeenten. De Stadsbank is een financieel dienstverlener met ervaring in schulddienstverlening. Meer informatie is te vinden via de volgende link:  Stadsbank Oost Nederland.

Actuele ontwikkelingen

Hulpmiddelen en 'roerende voorzieningen' Wlz

Hulpmiddelen voor cliënten die in een Wlz-instelling wonen worden nu vanuit vier regelingen geleverd: de Wlz, de Zvw, de Wmo 2015 en soms ook de WIA. Bovendien verschillen de regels voor cliënten met behandeling en cliënten zonder behandeling in de instelling. Deze ingewikkelde regelgeving wordt vereenvoudigd. 

Vanaf 1 januari 2020:

  • worden de mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015;
  • worden hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen voor algemeen gebruik altijd uit de Wlz betaald. Dit gaat bijvoorbeeld om tilliften en hoog-laagbedden, ook wel 'roerende voorzieningen' genoemd. Nu leveren gemeenten en zorgverzekeraars deze hulpmiddelen soms nog vanuit de Wmo 2015 en Zvw. 

 

Wet verplichte ggz (Wvggz)

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling kan worden verleend. 

 

Ambulantisering ggz

Op 5 juni 2019 is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG ingestemd met het hoofdlijnenakkoord GGZ. In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein.

 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

De regelgeving voor ondernemers met financiële problemen die een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wordt met ingang van 1 januari 2020 op een aantal punten aangepast. Dit staat in een algemene maatregel van bestuur die nu voor advies bij de Raad van State ligt. Zo wordt onder andere de aparte regeling waarmee ondernemers van 55 jaar en ouder hun niet-levensvatbare bedrijf met financiële ondersteuning kunnen voortzetten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, afgebouwd. Ook de financieringssystematiek van het Bbz wordt gewijzigd. Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor ondernemers die nu gebruik maken van de Bbz-regeling. De wijzigingen worden in september gepubliceerd in het Staatsblad en zijn dan definitief. Het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert de Bbz-regeling uit voor de gemeente Dinkelland. 

 

Taakmutatie verhoging taalniveau statushouders

In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben Rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering inburgeren. Het kabinet stelt € 40 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de periode 2019/2020, waarvan € 20 miljoen in 2019 en € 20 miljoen in 2020. Met deze extra middelen wordt tevens beoogd dat gemeenten zich oriënteren op de regierol inburgering zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd. De verdeling van de middelen voor het jaar 2019 en 2020 vindt plaats op basis van het aantal inwoners per gemeente in het jaar 2018. Dit betekent € 31.000 voor de jaren 2019 en 2020 voor Dinkelland.

 

Van ambitie naar basis

Met ingang van het begrotingsjaar 2020 zijn een aantal inspanningen uit de ambitie Inclusieve samenleving overgedragen naar het programma Sociaal domein. Dat betekent dat zowel de financiële als inhoudelijke verantwoording plaatsvindt binnen dit programma. Het gaat om de volgende inspanningen die zijn afgerond en daarom worden opgenomen in de basisbegroting:

 

Inspanning

 

Resultaat

Status

We optimaliseren signaleringsoverleggen met onze samenwerkingspartners.

 

Evaluatieverslag

Aangepaste werkafspraken

Afgerond

In de opdrachten naar derden wordt via SROI daar waar mogelijk, extra inzet van mensen uit de Participatiewet afgesproken.

 

Organisatiebrede werkafspraken binnen Noaberkracht over SROI-verplichtingen van leveranciers bij inkoop en aanbesteding.

Afgerond

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

Bron:  Waar staat je gemeente - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Sociaal domein (bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Samenkracht en burgerparticipatie

O.a. stimuleringsfonds sociaal domein, kinderopvang, statushouders, heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen.

1.040 38 -1.001

Inkomensregelingen

Bijstandsuitkeringen, minimabeleid, bijstandverlening zelfstandigen en kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

4.318 3.494 -824

Begeleide participatie

Sociale werkvoorziening.

2.574 0 -2.574

Arbeidsparticipatie

Participatie en re-integratie.

465 0 -465

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Hulpmiddelen en gehandicaptenparkeerkaarten.

910 208 -702

Maatwerkdienstverlening 18+

Huishoudelijke ondersteuning, vervoersdiensten dagbesteding, eigen bijdragen, schuldhulpverlening, ondersteuning vanuit de Wmo 2015.

5.987 205 -5.782

Maatwerkdienstverlening 18-

Ondersteuning vanuit de Jeugdwet, inclusief gesloten jeugdzorg, spoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

5.933 0 -5.933

Geëscaleerde zorg 18+

Veilig thuis.

166 0 -166

Volksgezondheid

GGD Twente en ondersteuning lokale gezondheidsorganisaties.

984 0 -984

Totaal programma Sociaal Domein

22.377 3.945 -18.432

 

Denkrichtingen

Transformatieplan sociaal domein

De oplopende opbrengsten van het interventieplan sociaal domein zijn verwerkt in het herziene meerjarige saldo. Deze opbrengsten lopen op van een bedrag van € 126.000 in 2019 naar een structureel bedrag van € 582.000 in 2022. Wij zijn van mening dat het behalen van deze opbrengsten een stevige opgave is vandaar dat we bij het benoemen van aanvullende denkrichtingen het sociaal domein in eerste instantie buiten beschouwing hebben gelaten. 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid met betrekking tot het programma Sociaal domein.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x € 1.000)

Jaarcijfers 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma Sociaal domein

-18.711 -18.238 -18.432

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk. 

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

(bedragen x €1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Programma Sociaal domein

-18.432 -18.364 -18.199 -18.036

Toelichting

Met een deel van de meerkosten binnen het sociaal domein als gevolg van volume-, loon- en prijsontwikkeling is bij het koersdocument 2018-2022 in de vorm van stelposten reeds rekening gehouden. De stelposten zijn voor het jaar 2019 en verder ingezet ter dekking van deze meerkosten. Deze stelposten worden verantwoord onder "algemene baten en lasten" en vallen onder het programma Bestuur & middelen. Dit effect komt dus niet tot uitdrukking binnen programma Sociaal domein.