Meer
Publicatiedatum: 18-10-2019

Inhoud

Programma Sport & accommodaties

Informatie Programma Sport & accommodaties (klik hier)

Portefeuillehouder

Benno Brand

Algemeen

Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten.

 Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving.

De gemeente Dinkelland is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Jaarlijks organiseren wij als gemeente het sportgala, volgens ons een goed platform om onze sporters uitbundig in het zonnetje te zetten.  

In de gemeente Dinkelland zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Sport en accommodaties maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Zwembad Dorper Esch
  • Openlucht zwembad Kuiperberg 

Sporthallen, sportzalen en  gymlokalen: 

110.000 bezoekers

30.000 bezoekers

bezettingsgraad, nader uit te werken 

Verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.

Actuele ontwikkelingen

De volgende ontwikkeling spelen met betrekking tot het programma Sport & accommodaties:

  • Uitvoering geven aan het Lokaal Sportakkoord (wordt in het najaar van 2019 vastgesteld).
  • Uitwerking van de verzelfstandiging van Sportcentrum Dorper Esch.
  • Openlucht zwembad Kuiperberg: investeren in het toekomstbestendig maken van het zwembad en onderzoek doen naar  verzelfstandiging.

 

Combinatiefuncties/buurtsportcoaches

Voor de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn in 2018 nieuwe bestuurlijke afspraken ondertekend en deze treden in werking vanaf 1 januari 2019. Het nieuwe jaarlijkse beschikbare rijksbudget is structureel € 73,3 miljoen voor gemeenten en wordt in eerste instantie verdeeld op basis van de verdeelmaatstaven “jongeren tot en met 17 jaar” en ‘inwoners” (elk voor 50%). Vervolgens krijgen gemeenten de mogelijkheid om zich op basis van deze verdeling in te schrijven voor een deelnamepercentage.  Voor Dinkelland betekent dit € 5.000 jaarlijks.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Bron:  Waar staat je gemeente - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website.

Aangepast: percentage niet-sporters

De indicator 'Percentage niet-sporters' blijft gehandhaafd, echter de bron wordt aangepast. VWS en het RIVM hebben hierover afspraken gemaakt. Voortaan is de bron voor deze indicator de Gezondheidsenquête (CBS, RIVM). Dit onderzoek wordt om de vier jaar uitgevoerd. Omdat in 2012 en 2016 een aantal GGD'en op regioniveau niet heeft deelgenomen, is deze indicator niet voor alle gemeenten beschikbaar. In die gevallen is de in de ministeriële regeling genoemde hardheidsclausule van toepassing.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Sport en accommodaties (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Sportbeleid en activering

Sportgala, schoolzwemmen en sportondersteuning.

303 1 -302

Sportaccommodaties

Sporthallen en zwembaden.

3.428 1.125 -2.303

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

3.731 1.126 -2.605

Mutaties in de reserves

0 592 592

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

3.731 1.717 -2.014

Toelichting:

De gemeentelijke bijdrage aan sport voor 2020  begroot € 2.605.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Samenvatting Sport Begroting 2020, jaarschijf 2020 Toelichting
Uitgaven    
Sport & accommodaties   % van de totale uitgaven
Personeel € 1.379.000 37%
Energie € 250.000 7%
Belastingen en verzekeringen € 104.000 3%
Onderhoud € 874.000 23%
Subsidie aan derden € 400.000 11%
Overige kosten € 100.000 3%
Kapitaallasten € 624.000 17%
Totaal bruto uitgaven € 3.731.000 100%
Rijksbijdrage SPUK (regeling specifieke uitkering sport) - €365.000  
Totaal netto uitgaven € 3.367.000  
Inkomsten   Kostendekkingspercentage
Recht van opstal (baten) - € 13.000  
Opbrengst gymonderwijs scholen en opbrengst zwembaden - € 579.000  
Verhuur aan sportverenigingen - € 169.000  
Totaal inkomsten - € 761.000 23%
Saldo Sport & accommodaties € 2.605.000  

Van de totale netto uitgaven heeft een bedrag van € 573.000 betrekking op groot onderhoud aan de gemeentelijke sportaccommodaties. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve MJOP. Daarnaast wordt een bedrag van € 19.000 gedekt uit de reserve ‘dekking kapitaallasten majeure projecten” Het restant bedrag van € 2.013.000 wordt gedekt uit de algemene middelen. 

Gemeentelijke sportaccommodaties

Van de netto kosten van sport van € 2.605.000 heeft € 2.073.000 betrekking op de sportaccommodaties die bij de gemeente in eigendom en in exploitatie en beheer zijn. Onderstaand  een specificatie  per accommodatie.

Bijdrage gemeentelijke sportaccommodaties Begroting 2020, jaarschijf 2020
Sportcomplex Dorper Esch € 1.351.000
Sportzaal Kerkeres Denekamp € 31.000
Gymlokaal Veldkamp Denekamp € 31.000
Sporthal De Schalm Ootmarsum € 98.000
Sporthal Rossweide Rossum € 35.000
Sportzaal Saasveld € 41.000
Openluchtzwembad Kuiperberg Ootmarsum € 485.000
Totaal gemeentelijke sportaccommodaties € 2.073.000

Denkrichtingen

Privatiseren binnensportaccommodaties

Ambities tot privatisering van binnensportaccommodaties worden in samenwerking met de initiatiefnemer onderzocht. De uitgangspunten worden in de nog op te stellen sportnota opgenomen. Eventuele opbrengsten (maar ook incidentele lasten) kunnen we op dit moment nog niet inschatten.

Verzelfstandiging soortcomplex Dorper Esch en openluchtzwembad Kuiperberg

Sport inzetten als middel om inwoners vitaal  te maken en te houden , daarbij dwarsverbindingen maken met andere beleidsterreinen zoals sociaal domein en openbare ruimte.

Nieuw beleid

- Lokaal Sportakkoord;

- Toekomstbestendig maken openlucht zwembad Kuiperberg

- Verzelfstandiging sportcomplex Dorper Esch  en zwembad Kuiperberg

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x € 1.000)

Jaarcijfers 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma Sport en accommodaties

-3.426 -1.640 -2.014

Toelichting

Verschil jaarcijfers 2018 en begroting 2019 

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk. 

Verschil begroting 2019 en begroting 2020

Toename komt door kapitaallasten Dorper Esch vanaf 2020, daarnaast hebben we inzake SPUK een nadeel i.v.m. mindere vergoeding door landelijke korting. 

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

(bedragen x €1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Programma Sport en accommodaties

-2.014 -2.026 -1.969 -1.961