Meer
Publicatiedatum: 18-10-2019

Inhoud

Programma Veiligheid

Informatie Programma Veiligheid (klik hier)

Portefeuillehouder

Burgemeester John Joosten

Algemeen

Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving afspraken over hoe we de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op.

Veiligheid is vaak het resultaat van samenwerking en van bewust handelen op basis van eigen verantwoordelijkheid. We werken dan ook aan samenwerking tussen onder meer politie, brandweer, Openbaar Ministerie,  woningcorporaties en hulpverleners.

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Veiligheid maken we gebruik van de volgende kengetallen:

Aantal misdrijven per jaar (Politie: 2012-2018):

 

Aantal incidenten met verwarde personen (Politie: 2011-2018):

Verbonden partijen

We participeren in de Veiligheidsregio Twente, een verplicht samenwerkingsverband tussen de veertien Twentse gemeenten. Veiligheidsregio Twente heeft als missie ‘Samenwerken aan een veilig Twente’. Meer informatie over de Veiligheidsregio Twente is te vinden via de volgende link:  Veiligheidsregio Twente. Daarnaast werken we samen met politie, brandweer en de Omgevingsdienst Twente.

Actuele ontwikkelingen

Veiligheid

Dinkelland is al jarenlang een van de veiligste gemeentes van ons land. Wel is er een verschuiving gaande naar andere criminaliteitsvormen zoals ondermijning en cybercriminaliteit. Om te zorgen dat de gemeente Dinkelland hoog blijft scoren op het gebied van veiligheid zal in 2020 onder andere op het thema ondermijning ingezet worden. Naast de doorontwikkeling van de lokale aanpak ondermijning wordt in 2020 zowel het Damoclesbeleid als het BIBOB beleid geëvalueerd, aangepast en vastgesteld.

Met ingang van 1 januari 2020 vervangt de Wvggz (Wet verplichte ggz) de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Dit onderwerp begeeft zich op het snijvlak van zorg en veiligheid. De rol van de burgemeester is hierbij onder andere een aspect dat gaat veranderen. De implementatie van deze wet vindt plaats in 2020.

 

Van ambitie naar basis

Met ingang van het begrotingsjaar 2020 wordt onderstaande inspanning uit de actielijn 'Maatschappelijke veiligheid' overgedragen naar het programma Veiligheid. Dat betekent dat zowel de financiële als inhoudelijke verantwoording plaatsvindt binnen dit programma. Het gaat om de volgende inspanningen die is afgerond:

Inspanning

Resultaat

Status

Basisinventarisatie huidige stand van zaken beleidsinstrumenten, verkenning mogelijkheden met conclusies en aanbevelingen voor het vervolg c.q. actualisatie beleid.

Adviesrapport. Gemeenschappelijk beeld en acties extern en intern over maatschappelijke veiligheid.

Gereed / afgerond

Beleidsindicatoren

 

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

Bron:  Waar staat je gemeente - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Veiligheid (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Crisisbeheersing en brandweer

1.971 0 -1.971

Openbare orde en veiligheid

Toezicht openbare orde, integrale veiligheid en dierenbescherming.

Vergunningen APV en handhaving openbare orde.

1.633 21 -1.612

Totaal Programma Veiligheid

3.603 21 -3.582

Denkrichtingen

Veiligheidsregio Twente - zienswijze

De (hogere) bijdrage van de gemeente Dinkelland aan de VeiligheidsRegio Twente (VRT) is gebaseerd op de begroting 2020 van de VRT. Deze begroting is door uw raad voorzien van de volgende  zienswijze: “een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de VRT , inhoudende dat niet met de ontwerpbegroting 2020 wordt ingestemd, maar dat de omvang van de begroting 2019 en dus ook de daar aan gekoppelde gemeentelijke bijdrage als het plafond voor de komende jaren moeten worden gezien”” . Deze inhoud van deze zienswijze brengen wij in tijdens het eerstvolgende bestuurlijke moment bij de VRT. Of en in hoeverre de overige gemeenten bereid zijn ons te volgen kunnen we op dit moment (nog) niet inschatten. Vandaar ook dat wij (nog) geen bedrag hebben gekoppeld aan deze denkrichting.

 

Extensiveren toezicht en handhaving  /Amendement A3 - handhaving openbare ruimte

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2020 in de gemeenteraad is een amendement aangenomen om de denkrichting toezicht en handhaving openbare ruimte volledig te schrappen.

Nieuw beleid

Er is geen sprake van nieuw beleid binnen het programma veiligheid.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x € 1.000)

Jaarcijfers 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma Veiligheid

-2.291 -3.741 -3.582

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk.    

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

(bedragen x €1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Programma Veiligheid

-3.582

-3.638

-3.716

-3.771