Meer
Publicatiedatum: 18-10-2019

Inhoud

Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening

Informatie Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening (klik hier)

Portefeuillehouders

Ben Blokhuis & Benno Brand

Algemeen

Als gemeente is van het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een goed woon en leefklimaat is gegarandeerd. Het woningaanbod moet zowel een kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de samenleving. Er moet echter ook ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste. De inrichting van de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook alle agenda's  die zijn opgenomen in het koersdocument.

Vastgestelde beleidsnota's

Er zijn tal van beleidsnota's die betrekking hebben op dit programma. Hieronder is een aantal van deze nota's te raadplegen:

Integrale ontwikkelingsvisie bedrijventerreinen

Nota inbreidingslocaties 2016

Detailhandelsstructuurvisie 2015

Rood voor Rood beleid 2015

Kengetallen

Binnen het programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Woningvoorraad
10.900 (BAG: 2019)
  • Gemiddeld bouwjaar woningvoorraad
1976 (BAG: 2019)
  • Mediane vraagprijs woningen
€347.500 (Huizenzoeker.nl: aug 2019)
  • Gemiddelde vraagprijs woningen
€399.700 (Huizenzoeker.nl: aug 2019)

Aantal aangeboden woningen: (Huizenzoeker.nl: aug 2019 = 101)

Verbonden partijen

Binnen het programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening zijn er geen verbonden partijen die bijdrage aan het bereiken van de doelen.

Actuele ontwikkelingen

De trend van meer plannen ontwikkelen in samenspraak met de samenleving wordt doorgezet, ook in de ruimtelijke planvorming. Daarnaast speelt de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Bij mogelijke aanpassingen van bestaand beleid of het opzetten nieuw beleid wordt afgewogen  hoe dit in licht van de nieuwe Omgevingsvisie past. Hierbij vindt een nauwe samenwerking plaats met de participatieprocessen.

 

Van ambitie naar basis

Met ingang van het begrotingsjaar 2020 zijn twee inspanningen uit de actielijn Toekomstbestendiger sport & maatschappelijk vastgoed overgedragen naar het programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening. Dat betekent dat zowel de financiële als inhoudelijke verantwoording plaatsvindt binnen dit programma. Het gaat om de volgende inspanningen die gezien de aard van de inspanningen en de positionering van de uitvoering worden overgedragen naar het programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening:

Inspanning

Resultaat

Status

Ontwikkeling gemeentelijk vastgoed Afstotings-/herontwikkelings- strategie voor te verkopen locaties.

Overdragen

Grondpositie Visievorming en contractbeheer over al onze grondposities.

Overdragen

 

Daarnaast zijn een zestal inspanningen uit de actielijn Realistischer bouwen en wonen afgerond. Daarom wordt de uitvoering hiervan opgenomen in de basisbegroting. Het betreft onderstaande inspanningen:

Inspanning

Resultaat

Status

We brengen de concrete behoefte per kern in beeld.

Onderzoek over kwalitatieve behoefte. Adviesrapport over passende woonruimte en leidraad bij gesprekken over ontwikkelrichting kernen.

Gereed/afgerond

We laten de huidige methode van het toekennen van woningen per kern los.

Uitvoeringsnota woningbouw.

Gereed/afgerond

Wij sturen actief op inbreiding, waarbij de mogelijkheid bestaat dat strategische grondposities worden ingenomen, indien inbreidingsmogelijkheden niet aanwezig zijn.

Kernentour ontwikkellocaties: inventarisatie en advies grondpositie.

Gereed/afgerond

Wij sturen actief op inbreiding, waarbij de mogelijkheid bestaat dat strategische grondposities worden ingenomen, indien inbreidingsmogelijkheden niet aanwezig zijn.

Oprichten Stimuleringsregeling Woningbouw.

Gereed/afgerond

Wij blijven inzetten op de starters- en blijverslening.

Aanvulling starterslening € 150.000.

Gereed/afgerond

Wij blijven inzetten op de starters- en blijverslening.

Subsidieverordening en regeling blijverslening.

Gereed/afgerond

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. 

Bron:  Waar staat je gemeente - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Ruimtelijke ordening

O.a. adviezen gemeentelijk kwaliteitsteam, bestemmingsplanwijzigingen op verzoek, basisregistratie grootschalige topografie, geo-informatie, Mijn dorp 2030.

928 110 -818

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

Grondexploitatie woningbouw.

2000 2.552 552

Wonen en bouwen

Basisregistratie adressen en gebouwen, startersleningen, omgevingsvergunningen, toezicht/handhaving bouwen en slopen en woonwagenstandplaatsen en –huisvesting.

933 585 -348

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

3.861 3.247 -614

Mutaties in de reserves

547 0 -547

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

4.408 3.247 -1.161

Denkrichtingen

Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op dit programma.

Nieuw beleid

Er is geen sprake van nieuw beleid met betrekking tot dit programma.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x € 1.000)

Jaarcijfers 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

-3.613 -1.106 -1.161

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk. 

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

(bedragen x €1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

-1.161 -1.188 -1.214 -1.228