Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

1. Inleiding jaarstukken

Inleiding

Voor u ligt de jaarverantwoording 2018. Het document waarin wij verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Evenals voorgaande jaren heeft het jaar 2018 voor een deel in het teken gestaan van de uitvoering van het coalitieakkoord 2014- 2018 'nieuw perspectief' en het addendum 'Koers houden'. Via de verschillende tussenrapportages hebben wij u op de hoogte gehouden van de voortgang van de ambities en inspanningen uit dit akkoord en het addendum. Naast deze uitvoering heeft het jaar 2018 in het teken gestaan van de vorming van een nieuw college en het opstellen van het coalitieakkoord 2018-2022 'Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen'. Hier kijken we als college heel tevreden op terug en we zijn vol goede moed om samen met u als gemeenteraad en met de inwoners van onze gemeente aan de slag te gaan met de uitvoering van dit nieuwe coalitieakkoord. Hierover in de komende P&C documenten meer, nu eerst de jaarverantwoording 2018.

Over verscheidene onderdelen lichten wij kort de gedane werkzaamheden toe. Dit zijn: Mijn Dinkelland 2030!, herinrichting openbaar gebied Weerselo, starterslening, ambities energiestrategie, Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), herinrichting Denekamperstraat, Hulsinkplein en de Molenstraat, Dorper Esch, sociaal domein en de verkoop kavels. Voor een verdere inhoudelijke en financiële toelichting op het jaar 2018 verwijzen wij u naar de jaarstukken 2018. 

 

Mijn Dinkelland 2030!

De processen in de verschillende kernen lopen volop, waarbij de buur(t)mannen en -vrouwen aansluiting vinden bij bestaande initiatieven en inwoners inspireren om na te denken over de toekomst. Elke kern heeft haar eigen tempo en intensiteit. In het tweede kwartaal van 2018 is een inspiratiemagazine Mijn Dinkelland 2030! uitgebracht dat een mooi overzicht geeft van alle projecten en initiatieven in de kernen. De samenwerking tussen de gemeente en onze kernen krijgt steeds meer vorm. Actuele informatie treft u aan op: Mijn Dinkelland 2030

In 2018 is ingezet op het door ontwikkelen van het zelf organiserend vermogen van de kernen. Dit hebben wij gedaan door inwonersinitiatieven, passend binnen het maatschappelijk kader, mogelijk te maken en door te ontwikkelen via het stimuleringsfonds sociaal domein.

In 2018 zijn de volgende initiatieven ondersteund:

  • Dorpsraad Saasveld
  • Kulturhus Denekamp
  • Wijzoud
  • Ontmoetingsactiviteiten voor mensen met een beperking Lattrop-Breklenkamp
  • Ontmoeting voor eenzame ouderen
  • Preventiekoffer drugs Deurningen
  • Jongkindloop
  • Ontmoetingsactiviteiten ’t Stift

 

Weerselo

De herinrichting van het openbaar gebied als onderdeel van het centrumplan Weerselo is nagenoeg afgerond. Bij die herinrichting zijn ook de voorterreinen van de school, het verzorgingshuis en de kerk betrokken.  De 'nieuwbouw' (de bijbouw) van het gemeentehuis is gesloopt en afkomende materialen worden voor een belangrijk deel gebruikt bij een nieuwbouwplan van de aannemer elders. Deze sloop maakte het mogelijk om de Weerselerbeek weer de oorspronkelijke loop te geven. 

 

Starterslening

Voor starters op de woningmarkt hebben wij de starterslening ingezet. De starterslening biedt op een verantwoorde manier nét dat beetje extra geld om een woning te kopen. De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en de (eerste) hypotheek bij de bank. In 2018 zijn er zeven startersleningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 168.000. Vanwege prijsontwikkeling in de koopwoningmarkt is eind 2018 door de gemeenteraad besloten om de maximale verwervingskosten voor een woning waarbij men nog in aanmerking kan komen voor een starterslening ingaande 1 januari 2019 te verhogen van € 210.000 naar € 235.000. Naast de startersleningen hebben wij in 2018 ook de blijverslening geïntroduceerd. Met deze lening kunnen bewoners hun woning levensloopbestendig maken waardoor ze zo lang mogelijk van hun eigen woning kunnen genieten.

 

Ambities Energiestrategie

Het jaar 2018 heeft voor de 'Ambities Energiestrategie' in het teken gestaan van het vastleggen van de ambities voor de lange en middellange termijn.

  • 20% duurzame energieopwekking in 2023
  • Energieneutraal in 2050

Om deze doelen te halen werken we intensief en structureel samen met de NOT-gemeenten en hebben we met twaalf Twentse gemeenten gewerkt aan de Twentse Energie Strategie. Daarnaast is in NOT-verband verder ingezet op het versterken van de bewustwording en het maatschappelijk draagvlak op het gebied van de energietransitie middels samenwerkingsverbanden, zoals het 'Energieloket', 'Energieke Regio' en de Stichting 'Duurzaam thuis Twente'. Op beleidsmatig vlak is het Zonnevelden-beleid ter inzage gelegd (vaststelling in 2019) en is deelgenomen in pilotprojecten voor inzet van geothermie en waterstof in voorbereiding op de warmtetransitie die voor 2021 gepland staat. Door de NOT gemeenten is een stevige basis gelegd met partijen en partners, die primair nodig zijn in het behalen van de ambities op het gebied van de energietransitie en warmtetransitie.

 

GRP

In 2018 is het nieuwe GRP 2019-2024 opgesteld en is het besluitvormingsproces afgerond. De besluitvorming hierover heeft in de raad van november 2018 plaatsgevonden en daarmee is het GRP 2019-2024 definitief vastgesteld.

Herinrichting Denekamperstraat, Hulsinkplein en Molenstraat en aanleg Dusinksweg

Op 15 oktober 2018 is de heringerichte Denekamperstraat, inclusief het heringerichte wethouder Hulsinkplein en het eerste deel van de Molenstraat, in gebruik genomen. De straat heeft een duidelijk verblijfskarakter gekregen met plaats voor de fietser, parkeren buiten de rijbaan en meer groen. Voor een betere bereikbaarheid van de Meierij voor vrachtverkeer is de vrachtwagensluis naar de Rondweg verbeterd met toepassing van automatisch verzinkbare palen. Ook is in 2018 de Dusinksweg fase II aangelegd en in gebruik genomen. Eind 2018/begin 2019 is de laatste hand gelegd aan de groenvoorzieningen.

 

Dorper Esch

Eind 2017 heeft de gemeente Dinkelland de renovatie en vernieuwbouw van Dorper Esch gegund aan de Noabers. Na uitwerking van het plan tot een definitief ontwerp en bestek is de vernieuwbouw van de accommodatie medio 2018 gestart. Het oude recreatiebad is gesloopt en inpandig is men gestart met het opbouwen van de nieuwe kleedruimtes. Het grootste deel van 2019 zal men nodig hebben voor het afronden van het bouwproject.

 

Sociaal domein

De ramingen binnen het sociaal domein blijven met de nodige risico's en onzekerheden omgeven. Niet alleen door aanpassingen van de wet- en regelgeving maar ook door het feit dat zorgverleners soms jaren later facturen sturen. Ook in 2018 bleek dat weer het geval. Dit maakt het heel lastig om een juiste raming op te stellen. Voor het jaar 2018 blijven we in totaliteit binnen de (bijgestelde) raming. Een nadere  analyse wijst uit dat dit een gevolg is van structurele en incidentele afwijkingen. De structurele afwijkingen blijken na deze eerste analyse een nadelig karakter te hebben wat betekent dat deze ook doorwerken naar de jaren vanaf 2019.

In 2018 is het aantal uitkeringen licht gedaald. Deze daling werd gerealiseerd door de kansen die een aantrekkende arbeidsmarkt biedt. Ondanks het feit dat er in sommige beroepsgroepen sprake is van krapte betekent dit niet direct dat onze klanten daar ook geplaatst kunnen worden. De nieuwe doelgroepen die in de Participatiewet instromen (voorheen WAJONG en sociale werkvoorziening) en de toename van het aantal statushouders zorgen ervoor dat de afstand die overbrugd moet worden voor iemand geplaatst kan worden groot is. Een aantal klanten heeft zoveel zorg, zij zullen nooit zullen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Zij zullen tot hun AOW gebruik maken van de Participatiewet.

 

Verkoop kavels

Tot slot kunnen wij u melden dat de verkopen van het aantal kavels in de verschillende kernen ook in 2018 een positief beeld laat zien. Het lijkt erop dat onze inwoners na een aantal jaren van onzekerheid weer vertrouwen hebben in de toekomst en zich op de woningmarkt begeven.