Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

2. Nota van aanbieding

Inleiding

Indeling jaarstukken

Het college biedt hierbij de jaarstukken 2018 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Met de aanbieding van de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer in 2018. Uitgangspunt hiervoor is het leveren van een gedegen kwaliteit waarbij het verkrijgen van een goedkeurende verklaring, ook voor de rechtmatigheid, een voorwaarde is. 

 

Indeling jaarstukken

De in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten genoemde jaarstukken bestaan uit: 

De jaarstukken zijn het sluitstuk van de Planning & Control-cyclus. In het eerste gedeelte, het jaarverslag, staat het gevoerde beleid centraal. In het jaarverslag wordt de indeling van de begroting 2018 gevolgd en wordt de realisatie van de doelstellingen uit de programmavelden 'Krachtige Kernen', 'Economische Kracht & Werk', 'Omzien naar Elkaar' en 'Burger & Bestuur' nader beschouwd.  In het tweede gedeelte, de jaarrekening, worden de cijfers gepresenteerd. 

Resultaat en analyse

Resultaat

Verloop resultaten producten Planning & Control op begrotingsbasis 2018

 

P&C cyclus 2018 (bedragen in €)
Saldo primitieve begroting 2018 (overschot) 24.000
Saldo 1e programmajournaal 2018 (tekort) 242.000
Saldo koersdocument 2018 (overschot) 143.000
Saldo 2e programmajournaal 2018 (tekort) 1.618.000
Saldo 2018 op begrotingsbasis(tekort)/ten laste van de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 1.693.000

 

Verloop begroting 2018 versus rekening 2018

Naast de specifieke verantwoording, zoals u die in het vervolg van jaarrekening zult aantreffen gaan wij in dit algemene deel in hoofdlijnen in op de financiële uitkomsten. Onderstaand een opbouw van het uiteindelijke resultaat, zowel vóór bestemming als na bestemming.

 

(bedragen x € 1.000) Realisatie 2018 Raming 2018 na wijziging Raming 2018 vóór wijziging
Baten 59.529 59.738 55.982
Lasten -66.303 -65.774 -61.550
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -5.773 -6.036 -5.567
Onttrekking aan reserves 11.214 9.915 14.971
Toevoeging aan reserves -3.945 -3.878 -9.404
Het gerealiseerde resultaat 496 0 0

 

Analyse

Analyse verschillen reserves

Onder de programma’s en in de staat van reserves (en voorzieningen) wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende mutaties betreffende de reserves (en voorzieningen). Ook wordt verderop in deze nota van aanbieding nog een nadere toelichting gegeven op het (ontstaan van het) totaal van onze reserves (en voorzieningen). Voor een verklaring van het resultaat voor bestemming (dus zonder de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves) in relatie tot het resultaat na bestemming wordt ook hier even kort stilgestaan bij de verschillen tussen de raming en de realisatie betreffende de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves.

 

De hogere onttrekking aan de reserves heeft te maken met verliesnemingen binnen de grondexploitaties en het treffen van een voorziening  binnen de exploitaties. Tevens zijn er lagere onttrekkingen aan de reserves welke te maken hebben met werkzaamheden die in 2018 niet of niet volledig zijn uitgevoerd en in 2019 verder worden opgepakt. Zie hiervoor ook het voorstel met betrekking tot budgetoverheveling.

 

Analyse uitkomsten op hoofdlijnen

Hierna wordt ter verklaring van het voordelig resultaat (na bestemming) een analyse op hoofdlijnen gegeven. Vergeleken zijn de werkelijke baten en lasten met de ramingen na verwerkte begrotingswijzigingen. In globale lijnen luidt het overzicht als volgt:

 

omschrijving (bedragen x € 1.000) voordeel nadeel
Programma Krachtige kernen    
Landinrichting Saasveld Gammelke 51  
Ruimtelijke procedures en omgevingsvergunningen  137  
Juridische advisering 47  
Exploitatiebijdrage Haarspit 59  
Opruiming explosieven vliegveld Twente   43
Huisvestingskosten onderwijs 53  
Binnensportaccommodaties en zwembaden 82  
Subsidies molens 28  
Openbare bibliotheek   53
Programma Economische kracht en werk    
Uitvoering beleid recreatie en toerisme 61  
Programma Omzien naar elkaar    
Bijstandsuitkeringen 33  
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 108  
Sociale werkvoorziening 134  
Minimabeleid/schuldhulpverlening 74  
Heroriëntatie toegankelijke voorzieningen 74  
Beleidsadviezen/Wmo algemeen 72  
Huisvesting en begeleiding statushouders 145  
Wmo hulpmiddelen   52
Wmo ondersteuning zelfstandig leven (OZL) 188  
Stimuleringsfonds sociaal domein 110  
Wmo ondersteuning maatschappelijke deelname 59  
Participatie en re-integratie   35
Jeugdzorg   712
Programma  Burger en bestuur    
Wethouders pensioenen 76  
Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien    
Toeristenbelasting 65  
Dividenden 118  
Rente opbrengsten   225
Overhead bestuursondersteuning   85
Overige mee- en tegenvallers   73
Totaal 1.778 1.282

 

Zoals uit het overzicht blijkt wordt het voordelige resultaat over het jaar 2018 ten bedrage van €496.000 voor het overgrote deel veroorzaakt door hogere leges ruimtelijke procedures en omgevingsvergunningen (€137.000) en hogere dividend opbrengsten (€118.000). Nadelen worden onder andere veroorzaakt door lagere renteopbrengsten (€225.000) maar vooral ook door hogere kosten jeugdzorg (€712.000).  De overige verschillen betreffen veelal afwijkingen die betrekking hebben op de reguliere taken. Deze worden nader verklaard en toegelicht in het jaarverslag en de toelichting op de jaarrekening onder de programma’s.

 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dus dat de jaarrekening 2018 met een positief saldo van €496.000 is afgesloten. Dit positieve saldo is ontstaan omdat budgetten in 2018 niet volledig zijn aangewend. Voor een bedrag van €289.000. We stellen voor deze budgetten over te hevelen naar 2019.

 

Over te hevelen budgetten 2018
(Bedragen x € 1.000) Totaal

t.l.v.

reserves

t.l.v. algemene

middelen

Kosten advocaat lopende zaken 47 0 47
Mijn Dinkelland 2030 14 0 14
Stimulering sociaal domein 110 0 110
Deregulering bestemmingsplannen 24 24 0
Stichting toeristische ondernemersfonds Dinkelland 15 2 13
Landinrichting Saasveld 13 0 13
Duurzaamheid 2.346 2.346 0
Kunstwerken rotondes 34 34 0
Voorbereidingskosten no regret Weerselo 20 20 0
Maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie 746 746 0
Inbreiding voor uitbreiding 1.588 1.588 0
Onderzoek en inhuur toekomstig gemeentelijk woonbeleid 150 150 0
Volkshuisvesting 435 417 18
Kanaal Almelo Nordhorn 169 169 0
Sanering Diepengoor 12 0 12
Herinrichting centrum Denekamp 30 0 30
Aantrekkelijke openbare ruimte 80 80 0
Aanplant drachtbomen voor biodiversiteit - bijenstrategie 10 0 10
Initiatieven realiseren parkeersysteem 7 7 0
Onderzoek eenrichtingsverkeer Nicolaasplein 18 18 0
Laadpalen bij gemeentehuis voor elektrisch rijden 2 2 0
Reductie verkeersborden in kernen Dinkelland 12 12 0
Onderzoeksopdrachten en voorbereidingskosten zwembad 95 84 10
Bestuurlijk experiment 25 25 0
Opstellen bedrijfsvisie 15 15 0
Regionale acquisitie 13 0 13
Te storten in reserve verplichtingen voorgaande jaren 6.028 5.739 289

Na deze storting in de reserve bedraagt het positieve saldo €207.000 (€496.000 minus €289.000). Daarnaast zijn er kosten gemaakt die bij de resultaatbestemming gedoteerd  dienen te worden aan de reserves. Hierover is door de raad nog geen besluit genomen.

 

Het gaat hierbij om de volgende mutaties:

 

Bestemming resultaat 2018 (bedragen x € 1.000) 
Omschrijving Totaal
Overschrijding investeringskrediet Stadsweide 59
Onderschrijding investeringskrediet Churchillstraat -25
Te storten in de reserve dekking afschrijvingen investeringen majeure projecten 34
Totale mutatie te bestemmen resultaat 34

 

Verdere toelichting voorgenoemde te bestemmen resultaat

Te storten in de reserve dekking afschrijvingen investeringen majeure projecten

De voorgenoemde investeringen zijn per saldo overschreden met een bedrag van €34.000. De afschrijvingslasten van deze investeringen worden gedekt uit de reserve dekking afschrijvingen majeure projecten. Om deze afschrijvingen in de toekomst te dekken is er een tekort van €34.000 in deze reserve.

 

Na besluit van de raad worden voorgenoemde bedragen gedoteerd aan de desbetreffende reserve. Het positieve saldo bedraagt dan €173.000 (€207.000 minus €34.000) en  wordt conform bestendige gedragslijn gedoteerd aan de reserve incidenteel beschikbaar algemene middelen. In het raadsperspectief komen wij terug op de actuele stand van de reserves en het eventueel vrij te besteden bedrag in de reserves. Dit alles rekening houdend met de benodigde weerstandscapaciteit.

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

In samenvattende vorm geven wij onderstaand een overzicht van de mutaties in de reserves en voorzieningen.

(bedragen x €1.000) Saldo 1-1-2018 Saldo 31-12-2018 Mutatie
Algemene reserve 6.846 4.577 -2.269
Bestemmingsreserves 31.737 31.807 70
Reserves grondexploitatie  2.921 1.028 -1.893
Totaal reserves 41.504 37.411 -4.092
Voorzieningen algemeen  4.888 5.590 702
Totaal voorzieningen  4.888 5.590 702
ALGEHEEL TOTAAL  46.391 43.001 -3.390

De afname van de reserves en voorzieningen voor een bedrag van €3.390.000 wordt deels veroorzaakt door de dotatie van het resultaat van 2017 voor €2.730.000. Winst- en verliesnemingen alsmede het vormen van verliesvoorzieningen binnen het grondbedrijf hebben geleid tot een onttrekking van € 1.586.000. Onttrekkingen worden veroorzaakt door resultaatnemingen van de begroting en de tussentijdse rapportages voor een bedrag van €1.693.000 en dekking boekwaarde Dorper Esch ten bedrage van €1.368.000. Tevens is er ter dekking van proceskosten een bedrag onttrokken van €1.738.000. Voor een bedrag van €5.739.000 werd er nog geen beroep gedaan op de reserves (zie budgetoverheveling). Ook is er door bepaling van het weerstandsvermogen een bedrag van €3.083.000 gedoteerd van de algemene reserve en reserve grondexploitatie in de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.

 

In de toelichting op de jaarrekening is een overzicht van alle mutaties van reserves en voorzieningen opgenomen, met daaraan toegevoegd een overzicht van alle mutaties per reserve en voorziening. Verder verwijzen wij tevens naar de paragraaf weerstandsvermogen. Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat in bovenstaande opstelling van de reserves en voorzieningen (nog) geen rekening is gehouden met de voorgestelde toevoegingen op grond van de resultaatbestemming 2018.

Financiële positie en resultaatbestemming

Financiële positie en resultaatbestemming

Beoordeling financiële positie

Bij het beoordelen van de financiële positie dienen wij ook naar financiële vooruitzichten, met daarin opgenomen een weging van de risico's van de gemeente, te kijken. Verder is de reservepositie evenals de aanwendbaarheid daarvan van belang en speelt de hoogte en (onbenutte) belastingcapaciteit een belangrijke rol. De beoordeling op deze plek houden wij beperkt omdat ook in de separaat aan de orde zijnde meerjarenbegroting 2019-2022 wordt ingegaan op de vooruitzichten voor 2019 e.v.

 

De jaarrekening kan met een batig saldo (voor bestemming) worden afgesloten. Zoals ook uit de rechtmatigheidsverklaring van de accountant blijkt zijn de begrotingsposten niet substantieel en ontoelaatbaar overschreden.

 

Zoals elk jaar is het vooral de onderuitputting op rente en afschrijving van uitgestelde investeringen geweest die een belangrijk aandeel heeft gehad in dit resultaat. Onderuitputting is in feite incidenteel omdat de niet uitgevoerde investeringen in volgende jaren toch op ons afkomen.

 

Bestemming resultaat

Het positieve eindresultaat na besluit van de raad bedraagt €173.000. Dit positieve eindresultaat is een resultante van de in deze nota van aanbieding genoemde voorstellen. Dat wil zeggen dat de rekening in eerste instantie een positief saldo na bestemming kent van €496.000 Daarnaast stellen wij uw raad voor om dit als volgt te bestemmen:

  1. toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar €289.000;
  2. toevoeging reserve dekking afschrijvingen investeringen majeure projecten €34.000.

 

Uiteindelijk blijft het hiervoor genoemde positief resultaat over van €173.000. Conform bestaand beleid wordt dit bedrag gedoteerd aan de reserve incidenteel beschikbaar algemene middelen.