Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

4. Programma Economische Kracht en Werk

Inleiding

Tekst Begroting 2018:

"Het is belangrijk dat de uitdagingen zo groot zijn dat traditioneel overheidsoptreden geen solide oplossing kan bieden. De teruglopende overheidsfinanciën zijn daarvoor absoluut ontoereikend. De nieuwe samenleving vraagt om creatieve ideeën en een andere overheid. De weg daar naartoe vereist bestuurlijke moed, daadkracht en vastberadenheid. Wij realiseren ons daarbij dat dit tijd vergt en maatschappelijk draagvlak vereist. De nieuwe gemeente als partner gaat op zoek naar levensvatbare en duurzame constructies. Toekomstbestendigheid is niet alleen bij de leefbaarheid een toetssteen, ook in het economisch beleid wordt het de belangrijkste voorwaarde. Wij willen in het kader van dit ‘omdenken’ een aantal lijnen uitzetten. Zo zal het traditionele ‘uitbreidingsdenken’ in de ruimtelijke ordening plaats moeten maken voor herstructurering. Compactere winkelcentra met in de omgeving ruimte voor kleinere wooneenheden. De kleinere gezinnen en vergrijzing bieden hiervoor mogelijkheden.

 

De sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends raken ondernemers in de meest brede zin. Niet alleen ondernemers in de detailhandel, maar ook agrarische en toeristische ondernemers en andersoortige bedrijven krijgen hiermee te maken. Juist daarom willen wij meer ruimte bieden voor bijzondere initiatieven van ondernemers. Ons uitgangspunt is dat bijzondere initiatieven een bijzondere behandeling vragen; de ‘maatjas’-benadering. Daarvoor moeten we beperkingen vanuit onze eigen regels zoveel mogelijk voorkomen. De inzet is telkens om uit te gaan van kansen, in plaats van belemmeringen. Het traditioneel ingerichte planologische beleid is hier onvoldoende op voorbereid en werkt beknellend. Een nieuw perspectief op detailhandel, industrie en bijbehorende planologie is dan ook vereist.

 

Het programma Economische Kracht en Werk kent drie thema’s die hierop inspelen:

 1. Vrijetijdseconomie
 2. Ondernemen en Arbeidsmarkt
 3. Plattelandseconomie"

Programma overstijgende resultaten

De hieronder genoemde resultaten hebben niet alleen betrekking op het programma EKW maar ook op de programma’s Krachtige Kernen en Omzien naar Elkaar. De programma overstijgende resultaten zijn:

 • Samenwerking aangaan met scholen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hbo/mbo), universiteiten en ondernemers/samenleving (3 O’s) om elkaars kracht en expertise beter te benutten
 • Actieprogramma voor grensoverschrijdend samenwerken
 • Versnellingsaanpak  asbestsanering

 

Toelichting resultaten

Samenwerking in de 3O’s

De verbindingen die we leggen in de driehoek  ondernemers, onderwijs en overheden leveren een toegevoegde maatschappelijke meerwaarde. Verbinden, stimuleren en faciliteren is hierbij onze belangrijkste rol. Concreet werken we continu aan een intensivering van onze contacten met alle vormen van onderwijs. In 2018 hebben we onder andere gewerkt aan:

 • Verdere samenwerking met het onderwijs, de gemeente en de ondernemers via o.a. Onderneem’t Dinkelland. We organiseren samen met de andere O’s themabijeenkomsten, we werken samen aan projecten en zijn actief partner in  Mineral Valley Twente.  
 • Het geven van gastcolleges door wethouders aan scholen
 • Faciliteren  van stagiaires en afstudeerders
 • We gaan actief participeren in de Agenda voor Twente voor wat betreft de samenwerking met ondernemers en onderwijs

 

Het jaar 2018 stond vooral in het teken van het opbouwen van een netwerk met het onderwijs. In het kader van Mineral Valley zijn mooie stappen gezet en ook hebben we veelvuldig overleg gehad om te komen tot een AgroHUB: een samenwerking van de 3Os binnen de agrarische sector. Dit krijgt in 2019 een vervolg.

 

Op regionaal niveau zoeken we steeds vaker de samenwerking. Zo zien we dat het tekort aan talent een belangrijk regionaal thema is. Als gemeente nemen we hier actief in deel. Omdat we het belangrijk vinden dat ook onze eigen lokale ondernemers talenten aan zich kunnen binden.

 

Als gemeente hebben we afgelopen jaar een bijdrage geleverd door stages en afstudeerders te faciliteren met een mooie plek en opdracht. Wel willen we dit de komende jaren intensiveren, juist omdat ook in onze sector in de toekomst een (grote) krapte dreigt.

 

Grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking biedt kansen: kansen om vooral de economische groei en werkgelegenheid een impuls te geven. Door de grens niet langer te zien als barrière, maar als verbinding, ontstaat een ander perspectief: groeien aan de grens. Dat biedt kansen! Zowel voor de regio aan Nederlandse zijde als de regio aan de andere kant van de grens.

 

De uitdaging is het activeren en versterken van een goede samenwerking met onze buren. Hoofdpunten hierbij vormen de thema’s  arbeidsmarkt, bedrijvigheid, onderwijs, toerisme en zorg. De gemeente kan hierin faciliteren door:

Grensoverschrijdende samenwerking

 

In 2018 hebben we de focus gezet op het activeren en intensiveren van de samenwerking met onze buren, de stad Nordhorn. We hebben ons als doelgenomen om meer van elkaar te weten. Daarom moeten we vooral meer met elkaar doen! Daarom zijn we bezig geweest om de grensoverschrijdende samenwerking tussen Dinkelland en Nordhorn verder te intensiveren en uit te breiden tot meerdere beleidsterreinen, om hiermee onder andere de barrièrewerking van de landsgrenzen verder af te bouwen. Hiervoor hebben de eerste stap gezet om gezamenlijk een samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Deze overeenkomst wordt in 2019 uitgevoerd.

 

Verder hebben we deelgenomen aan een Europabijeenkomst in onze partnerstad Stadtlohn om kennis met elkaar te delen en van elkaar te leren over verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld vluchtelingen, vrijwilligerswerk en arbeidsmarkt.

 

Asbestdaken

Het Rijk heeft per 31-12-2024 een asbestdakenverbod afgekondigd. Gemeenten hebben de plicht dit verbod te zijner tijd te handhaven. De provincie Overijssel wil samen met de gemeenten de bedrijven, agrariërs, verenigingen, instellingen en particulieren stimuleren om asbest voor 2024 te verwijderen van de daken. Eind 2017 zijn informatieavonden gehouden voor agrariërs, bedrijven en particulieren. Dit heeft in 2018 geleid tot bijna het dubbele aantal sloopmeldingen van asbestdaken vergeleken met voorgaande jaren. In 2018 is in opdracht van de provincie op basis van luchtfoto’s een inventarisatie van asbestdaken uitgevoerd waarbij het aantal daken en aantal m² in beeld zijn gebracht.  Na een controle door de gemeente wordt deze begin 2019 openbaar.  In 2018 zijn we samen met de provincie begonnen om de mogelijkheden te verkennen voor een koppeling tussen de financiering van duurzaamheidsinvesteringen (o.a. zonnepanelen) en van asbestverwijdering. Door particulieren kan er gratis asbest worden gestort tot 35 m², dit is verlengd tot 2024.

Thema Vrijetijdseconomie

Inleiding

Tekst Begroting 2018:

"Wij zetten in op verhoging van de toeristische bestedingen door verbinden, versterken en vernieuwen.

 

Groei recreatief-toeristische sector

De recreatief-toeristische sector groeit nog steeds in Dinkelland. Uit onderzoek blijkt dat vooral de meer creatieve en vernieuwende vormen van toerisme hiervoor zorgen. We dagen ondernemers uit om tot meer creatieve en vernieuwende vormen van toerisme te komen. Daarvoor bieden we graag ruimte door de planologische mogelijkheden daar waar mogelijk te verruimen en de aanvraag van vergunningen te vereenvoudigen. Ons uitgangspunt is dat bijzondere initiatieven een bijzondere behandeling vragen: de ‘maatjas’-benadering.

 

De groei in de toeristische sector willen wij verder bevorderen door het leggen van verbindingen tussen de ondernemers. Dit moet leiden tot de ontwikkeling van meer en attractievere arrangementen die leiden tot meer beleving in het gebied.  Op dit punt zijn natuurlijk de ondernemers aan zet. De stad Ootmarsum blijft het speerpunt van het toeristisch beleid. Ootmarsum verdient een verdere investering in kunst en cultuur. De ontwikkeling van de Commanderie en het klooster leveren daar een bijdrage aan. De toerist vindt ons landschap prachtig. We moeten dit ook dan vooral zo houden. Een verdere investering in nieuwe toeristische infrastructuur is op voorhand niet nodig. De toerist kent geen grenzen. De grensoverschrijdende toeristische samenwerking biedt kansen en vraagt een impuls. Ook op dit punt willen wij inzetten op verbinding.

 

Wat willen we bereiken?

Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na:

 • Gasten beleven Dinkelland intensiever en besteden meer.
 • Meer gasten verblijven in Dinkelland."

Toelichting

Beleven

Tekst Begroting 2018:

"De bestedingen in dagactiviteiten in Noordoost-Twente zijn relatief laag. Beleving bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van een bezoek en de keuze voor een herhaalbezoek. Samen met ondernemers willen we bereiken dat gasten de gemeente intensiever gaan beleven."

Verblijven

Tekst Begroting 2018:

"Wij willen de groei van de afgelopen jaren doorzetten en zorgen dat er meer gasten een bezoek brengen aan de gemeente Dinkelland. Daarbij streven we naar:

 • Een goede afstemming tussen de vraag en het aanbod.
 • Een goede ondersteuning van ondernemers bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven die tot versterking en vernieuwing van het toeristisch aanbod leiden."

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begroting na wijziging

Baten 40 135 82 -54
Lasten -488 -621 488 134
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -448 -486 -406 80
Onttrekkingen aan reserves 5 41 17 -24
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -443 -445 -388 56

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Uitvoering beleid recreatie en toerisme (€ 61.000 voordeel)

Het uitvoeren van het laatste kunstwerk op rotondes gaat plaatsvinden in 2019. De hiervoor gereserveerde middelen welk gedekt worden uit deze reserve voor een bedrag van € 34.000 zijn daarom niet aangewend in 2018. Zie voorstel budgetoverheveling naar 2019.

is vooralsnog niet geinvesteerd. Dit met als reden dat de doelstellingen uit het coalitieakkoord voor 40% behaald konden worden zonder verdere investeringen.

Een bedrag van €27.000 is vooralsnog niet geïnvesteerd. Dit met als reden dat de doelstellingen uit het coalitieakkoord behaald konden worden zonder verdere investeringen. In 2018 heeft 'Stichting toeristisch ondernemersfonds Dinkelland' voldaan aan de gemaakte prestatieafspraken tussen de gemeente en de stichting. Dit betekent dat op basis van de afspraken € 15.000 extra  wordt uitgekeerd aan  de stichting in 2019. Dit betekent dat € 12.000  naar het resultaat gaat.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en lasten'.

Overzicht beleidsindicatoren

Voor het thema 'Vrijetijdseconomie' maken we geen gebruik van indicatoren.

Thema Ondernemen & Arbeidsmarkt

Inleiding

Tekst Begroting 2018:

"Wij zetten binnen dit thema in op behoud en versterking van de werkgelegenheid.

Wat willen we bereiken?

Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na:

 • Bevorderen van arbeidsmarktparticipatie
 • Verbeteren van het ondernemersklimaat"

Toelichting

Arbeidsmarkt

Tekst Begroting 2018:

"Wij gaan werkzoekenden en werkgevers actief met elkaar verbinden. Samen met het bedrijfsleven bekijken we welke activiteiten hiertoe een bijdrage kunnen leveren. We sporen initiatieven op en ontplooien activiteiten. Ook faciliteren we het een en ander. We zetten actief instrumenten in om de doelgroep extra te ondersteunen richting de arbeidsmarkt. Daarvoor werken we nauw samen met het Werkplein Twente dat de werkgeversbenadering voor ons uitvoert. De lokale en regionale ondernemers en het onderwijs zijn belangrijke partners voor een gezonde arbeidsmarkt. We willen instrumenten inzetten die de afstand tot de arbeidsmarkt voor de mensen die onder de participatiewet vallen, zo goed mogelijk te verkleinen (bijvoorbeeld korte, beroepsgerichte opleidingen, bijscholing, omscholing)."

Ondernemen

Tekst Begroting 2018:

"Wij gaan samen met het bedrijfsleven een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat realiseren. Dit gaan wij doen met als speerpunten detailhandel (vitaliteit winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening. Daarbij is ons uitgangspunt dat wij uitgaan van kansen en dat bijzondere initiatieven een bijzonder behandeling vragen; de ‘maatjas’-benadering."

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begroting na wijziging

Baten 43 56 36 -19
Lasten -480 -538 517 21
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -437 -482 -480 2
Onttrekkingen aan reserves 107 102 72 -30
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -331 -381 -409 -28

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Huurinkomsten Avia Tankstation (€ 14.000 nadeel)

De gemeente Dinkelland verhuurt al sinds 2003 het tankstation nabij de grens in Noord-Deurningen aan Avia Weghorst BV. In het huurcontract is opgenomen dat de hoogte van de te betalen huur is gekoppeld aan de hoeveelheid verkochte brandstof. Deze verkoopcijfers van deze brandstof vallen lager uit dan aanvankelijk werd verwacht.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedrag en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en lasten'.

Overzicht beleidsindicatoren

Voor het thema 'Ondernemen & Arbeidsmarkt' maken we gebruik van de volgende indicatoren:

Indicatoren Eenheid Waarde
Functiemenging Percentage 50,9
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 135,7

Thema Plattelandseconomie

Inleiding

Tekst Begroting 2018:

"De komende jaren zijn de directe beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente om de sector duurzaam te ontwikkelen en de plattelandseconomie te transformeren, minimaal. Producenten, afnemers, leveranciers, financiers zijn in de keten de stakeholders die het echte verschil de komende jaren maken.  Van de gemeente wordt vooral verwacht dat wij ons  zullen inspannen om gewenste economische ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken.  Verder kunnen wij een belangrijke rol blijven spelen bij het verbinden en faciliteren van partijen bij  projecten en processen. Dit gaan wij dan ook nadrukkelijk doen.

 

Het accent komt de komende jaren dus te liggen op een meer verbindende en faciliterende rol. Onze directe rol en inbreng, het uitvoeren van concrete projecten, neemt hiermee af. Het ligt voor de hand om in de periode t/m 2018 het huidige thema Plattelandseconomie af te bouwen en vanaf 2018 onderdeel te laten zijn van het breder economisch perspectief.

 

Wat willen we bereiken?

Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na:

 • De ‘groeiers’ binnen de agrarische sector ontwikkelen zich beter op het gebied van efficiëntie en verdere verduurzaming (ontwikkelen)
 • Meer perspectief voor nieuwe generatie plattelandsondernemers in een aantrekkelijk landschap (transformeren)"

Toelichting

Ontwikkelen

Tekst Begroting 2018:

"Wij gaan ons de komende jaren inspannen om ontwikkelruimte te creëren die nodig is om de economische potenties van de landbouw te behouden en te versterken. Toekomstbestendigheid van de landbouw is afhankelijk van de mogelijkheden tot schaalvergroting. Hierbij hoort een goede landbouwstructuur."

Transformeren

Tekst Begroting 2018:

"De functie van het landelijk gebied in Nederland is sinds enkele jaren aan grote verandering onderhevig. Nieuwe functies als zorg, recreatie en toerisme, educatie, cultuurhistorie en natuur beïnvloeden de traditionele landbouwfunctie meer en meer. Daarmee is het landelijk gebied van de toekomst bij uitstek de plek waar vernieuwing en innovatie de boventoon voeren.

De verwachting is dat er een toename zal komen van vrijkomende agrarische locaties. Het is belangrijk om hiervoor oplossingen te bieden. We gaan daarom in overleg met betrokkenen om wensen te inventariseren. Dat betekent mogelijk verruimde mogelijkheden van het KGO-/VAB-beleid (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving / Vrijkomende Agrarische Bebouwing) en dat we actief meer bekendheid geven aan de gebruiksmogelijkheden."

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begroting na wijziging

Baten 0 1.089 838 -251
Lasten -156 -1.245 970 275
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -156 -156 -133 24
Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -156 -156 -133 24

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedrag en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en lasten'.

Overzicht beleidsindicatoren

Voor het thema 'Plattelandseconomie' maken we geen gebruik van indicatoren.