Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

6. Programma Burger & Bestuur

Inleiding

Tekst Begroting 2018:

"Wij willen op een frisse en vernieuwende manier van betekenis zijn voor de inwoners van Dinkelland.

Alle plaatsen binnen de gemeente hebben veel met elkaar gemeen, maar ze hebben ook elk een eigen identiteit. Deze plaatsen hebben een sterke gemeenschapszin, met veerkracht en een eigen kleur. Wij zien het als een voorrecht om samen met onze inwoners, bedrijven, verenigingen, maatschappelijke organisaties en allerlei andere groeperingen, de kracht van onze gemeente en zijn inwoners te gebruiken om nieuwe kansen te ontdekken en te benutten. We willen goede antwoorden vinden op ontwikkelingen die op ons afkomen en we willen inwoners die hulp en zorg nodig hebben goed helpen. We willen dit gaan doen op verschillende manieren, maar met de nadruk op de volgende thema’s:

  • Dienstverlening
  • Samenwerking

Thema Dienstverlening

Inleiding

Tekst Begroting 2018:

"Wij streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner. En waar mogelijk diensten ook digitaal aanbieden als extra optie. Verbeteren van de dienstverlening is onze hoofddoelstelling en dit willen we bereiken door:"

Toelichting

Dienstverlening dichter bij de inwoner

Tekst Begroting 2018:

"De verbetering van de dienstverlening blijft een speerpunt van onze organisatie. Door in gesprek te zijn en te blijven met onze inwoners zijn we in staat steeds in te spelen op de behoeftes van die inwoner."

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begroting na wijziging

Baten 570 590 474 -116
Lasten -3.122 -3.264 3.168 96
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -2.551 -2.674 -2.693 -20
Onttrekkingen aan reserves 169 0 0 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -2.382 -2.674 -2.693 -20

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Wethouders pensioenen (€ 76.000 voordeel)

We zijn verplicht om ieder jaar bij de jaarverantwoording een herziene berekening van de toekomstige rechten van de wethouders pensioenen op te leveren. Naast fluctuatie in bestand (mensen die in- en uitstromen) is vooral de rekenrente van invloed.

 

Kosten verkiezingen, introductie en installatie raad (€ 16.000 nadeel)

Voor de  activiteiten rondom de verkiezingen 2018, de installatie en introductie van de gemeenteraad voor de raadsperiode 2018-2022 is voor een bedrag van € 29.000 aan kosten gemaakt.

 

Juridische controlling (€ 30.000 nadeel)

De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er dit jaar meer juridische procedures hebben gespeeld, waarbij verplichte inschakeling van een advocaat noodzakelijk was en meer juridische adviezen zijn ingewonnen dan gemiddeld over de laatste jaren.

 

Invorderingskosten (€ 38.000 nadeel)

Voor het jaar 2018 is ter zake een inkomst geraamd van € 38.000 (zowel ozb als andere belastingen). De totale ontvangsten bedroegen ruim € 39.000, waarvan ruim € 38.000 is gespreid over ander belastingbaten zoals de ozb-baten, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en andere heffingen.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en lasten'.

Overzicht beleidsindicatoren

Voor het thema 'Dienstverlening' kennen we geen verplichte beleidsindicatoren.

Thema Samenwerking

Inleiding

Tekst Begroting 2018:

"Samenwerking Noaberkracht

De samenwerking met de gemeente Tubbergen is voor ons een vaste basis. In deze collegeperiode moet de werkorganisatie Noaberkracht de beoogde voordelen opleveren onder de afgesproken voorwaarden. Een eventuele intensivering van de samenwerking is voor ons afhankelijk van de baten die dit met zich mee brengt, maar zeker ook van het maatschappelijk draagvlak. Op dit punt zullen wij ‘de vinger aan de pols houden’. 

 

Overige regionale samenwerking

Voor andere samenwerkingsvormen dan Noaberkracht geldt voor ons het uitgangspunt: ’lokaal wat kan, bovenlokaal wat moet’. Voor nieuwe samenwerkingsallianties richten wij ons vooral op Noordoost-Twente en de Twentse plattelandsgemeenten.

 

De Regio Twente heeft per 2015  haar ‘plus-taken’ verloren. In de heroriëntatie op de toekomstige samenwerking in Twente is onze inzet geweest dat de regio zich moet beperken tot de verplichte samenwerking op het gebied van veiligheid en gezondheid. Verdere Twente-brede samenwerking zien wij vooral in de sfeer van afstemming en overleg. Daar waar dit leidt tot nodige uitvoeringskracht, zijn wij voorstander van het onderbrengen bij één van de gemeentelijke organisaties. Democratische legitimatie, beheersbaarheid en efficiency zijn argumenten voor deze opstelling."

Toelichting

Efficiëntere en effectievere samenwerking in de regio

Tekst Begroting 2018:

"Dinkelland voelt zich verbonden met Twente. De gezamenlijke ambitie is om Twente sociaaleconomisch verder te brengen. De ontwikkeling van Twente wordt in de eerste plaats gemaakt door inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zelf. De overheid draagt bij door haar kerntaken uit te voeren voor de leefbaarheid, de bereikbaarheid en het investeringsklimaat in Twente. De belangrijkste bijdragen leveren individuele gemeenten. Elk lokaal succes draagt bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Twente. Als het nodig is, slaan we in Twente de handen ineen en kiezen we voor onderlinge samenwerking. We doen dit als we onze doelen daarmee beter kunnen bereiken en als we concrete voordelen realiseren in kostenbesparing, kwaliteit en de vermindering van kwetsbaarheid."

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begroting na wijziging

Baten 30 0 1 1
Lasten -310 -384 384 -0
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -280 -384 -383 1
Onttrekkingen aan reserves 0 66 66 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -280 -318 -317 1

Er zijn geen bijzonderheden te melden ten aanzien van de afwijkingen met betrekking tot het thema 'Samenwerking'.

Overzicht beleidsindicatoren

Voor het thema 'Samenwerking' maken we gebruik van de volgende indicatoren:

Indicatoren Eenheid Waarde
Formatie Fte per 1.000 inwoners 6,35
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 6,35
Apparaatskosten Kosten per inwoner 679
Externe inhuur Kosten als percentage van de totale loonsom plus totale kosten inhuur externen 8,9