Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

7. Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Overzicht van baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn verbonden.

(bedragen x €1.000)

raming begrotingsjaar

voor wijziging

raming begrotingsjaar

na wijziging

realisatie begrotingsjaar

verschil realisatie versus

begroting na wijziging

Baten        
A. Lokale heffingen 6.861 6.854 6.893 38
B. Algemene uitkeringen 31.806 31.984 31.973 -11
C. Dividend 1.236 1.302 1.421 119
D. Saldo financieringsfunctie 310 310 175 -135
E. Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0
F. Overhead 101 92 94 2
G. Vennootschapsbelasting 0 0 0 0
H. Onvoorzien 0 0 0 0
Totaal baten 40.314 40.542 40.556 14
Lasten        
A. Onroerende zaak belasting -47 -47 -53 -7
B. Algemene uitkeringen -32 -32 -32 0
C. Dividend -11 -11 -10 1
D. Saldo financieringsfunctie 179 235 57 -178
E. Overige algemene dekkingsmiddelen -949 -475 -407 68
F. Overhead -7.448 -7.208 -7332 -52
G. Vennootschapsbelasting 0 0 0 0
H. Onvoorzien -40 0 0 0
Totaal lasten -8.348 -7.611 -7.778 -167
Saldo van baten en lasten 31.967 32.931 32.778 -153
Mutaties reserves -298 1.435 1.432 -3
Resultaat van baten en lasten 31.669 34.366 34.210 -156

Analyse op hoofdlijnen

Een analyse op hoofdlijnen wordt hieronder weergegeven. Vergeleken zijn de werkelijke baten en lasten met de ramingen na verwerkte begrotingswijzigingen.

Baten toeristenbelasting (€ 65.000 voordeel)

De opbrengst toeristenbelasting 2017 bedroeg € 365.000, hetgeen € 25.000 meer is dan waarmee in de jaarrekening 2017 rekening  is gehouden. De extra bate ad € 25.000 is daarom in de jaarrekening 2018 verantwoord. Voor het jaar 2018 wordt een opbrengst verwacht van € 340.000, terwijl in de begroting rekening is gehouden met € 300.000. Tezamen levert dit een voordeel op van € 65.000.

 

Dividenden (€ 118.000 voordeel)

De dividendopbrengst van Twence bedroeg in 2018 € 104.000. Dit is fors hoger dan het ontvangen dividend van Twence in 2017. In onze begroting is geen rekening gehouden met dit goede jaar van Twence waardoor een voordeel is ontstaan. De dividendopbrengst van de BNG was in 2018 fors hoger dan de voorgaande jaren. Waar in 2016 nog € 28.000 ontvangen werd, was de uitkering in 2018 €43.000. In de begroting was een bedrag geraamd van € 15.000. Samen levert dit een voordeel op van € 118.000.

 

Lagere renteopbrengsten (€ 225.000 nadeel)

De historisch lage rentestand zorgt ervoor dat geld lenen relatief goedkoop is. Aan de andere is de vergoeding die wordt ontvangen voor spaargeld ook laag. Deze situatie is voor de gemeente Dinkelland op dit moment nadelig. Over 2018 hebben we namelijk vooral geld uitgezet bij het Rijk in het kader van schatkistbankieren en niet hoeven te lenen. De vergoeding die hiervoor wordt ontvangen is nihil terwijl op begrotingsbasis nog werd uitgegaan van een vergoeding. Daarnaast zorgt de historisch lage rentestand ervoor dat veel medewerkers, die een hypotheek hebben via de gemeente Dinkelland, hun hypotheek omzetten. Per saldo komt dit er meestal op neer dat de hypotheek bij de gemeente Dinkelland wordt afgelost en dat de medewerkers elders een hypotheek (met een lagere rente) nemen.  Met het aflossen van de Dinkellandse hypotheek komt ook de rentevergoeding voor de gemeente Dinkelland te vervallen.  Aangezien de gemeente Dinkelland het fenomeen 'boeterente' niet kent betekent dit een tegenvaller.

 

Overhead bestuursondersteuning (€ 85.000 nadeel)

Door een herverdeling van de  overhead (doorberekening vanuit Noaberkracht) over de verschillende producten en activiteiten treedt er een verschuiving op tussen de verschillende producten en activiteiten. Tegenover het nadeel hier staan tal van kleinere meevallers op de overige producten en activiteiten. Het totaal van de werkelijk doorberekende overhead (doorberekening vanuit Noaberkracht) is gelijk aan de raming.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en lasten'.

Overzicht beleidsindicatoren

Voor het thema 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien' maken we gebruik van de volgende indicatoren:

Indicatoren
Eenheid Waarde 2017 Waarde 2018
Overhead Percentage van totale lasten 13,82 10,92